Pregled številke / Issue Contents

2016 / Številka 4

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Andrejka Žejn
Jezik Poljanskega rokopisa – jezik rokopisa na prehodu iz 18. v 19. stoletje / The Poljane Manuscript: A Slovene Text at the Transition from the 18th to the 19th Century

Ključne besede: slovenščina | fonologija | slovenska narečja | rokopisi | Poljanski rokopis | 18.-19. st. | Slovenian language | phonology | Slovenian dialects | manuscripts | Poljane manuscript | 18th-19th century


Sinopsis: Poljanski rokopis je najverjetneje nastal ob koncu 18. ali v začetku 19. stoletja v kapucinskem samostanu v Škofji Loki. Zemljepisno se uvršča na področje rovtarske narečne skupine, močno zaznamovane z gorenjskimi narečnimi inovacijami, medtem ko je bila v času njegovega nastanka na tem področju aktualna osrednjeslovenska ali kranjska knjižna različica. Avtor rokopisa ni znan, lahko pa opredelimo naslovnika, namen nastanka besedila in razmerje do znanih predlog, versko-politične razmere v času nastanka in vpliv teh dejavnikov na jezikovno podobo rokopisa. Analiza posameznih glasovnih pojavov pokaže, da je avtor rokopisa upošteval tako protestantsko knjižno tradicijo kot tudi sočasno osrednjeslovensko knjižno različico, značilni pa so tudi številni gorenjsko-rovtarski narečni pojavi, ki za takratno osrednjeslovensko knjižno različico niso bili sprejemljivi.


Abstract: The Poljane Manuscript is believed to have been compiled around 1800 at the Capuchin monastery in Škofja Loka. Geographically, the manuscript belongs to the Rovte dialect group, which was strongly influenced by Upper Carniolan dialect innovations, and at the time of its compilation the Central Slovene standard version was in common use. The manuscript's author is unknown, but the addressee, the purpose of its creation, its relation to known models, the religious and political circumstances, and the influence of these factors on the manuscript's linguistic form can be defined. The analysis of individual phonological features shows that the author took into account both the Reformation-era written tradition and the contemporary Central Slovene standard version; in addition, many Rovte Upper Carniolan dialect features are also present that were not acceptable in the Central Slovene standard version of that time.


Strani / Pages: 407–425   [ COBISS ID: 63350626 ]
  

Danijela Radojević
O upotrebi prezenta u crnogorskoj međuratnoj pripovjedačkoj prozi / On the Use of Present Tense in Montenegrin Interwar Narrative Prose

Ključne besede: črnogorščina | skladnja | semantika | glagol | sedanjik | črnogorska književnost | črnogorska proza | 1918-1941 | Montenegrin language | syntax | semantics | verb | present tense | Montenegrin literature | Montenegrin prose | 1918-1941


Sinopsis: U radu se analiziraju značenja i funkcije prezenta na primjerima iz jezika crnogorske međuratne pripovjedačke proze i istovremeno određuje frekventnost upotrebe ovog vremenskog glagolskog oblika na izučavanom korpusu. Uz poštovanje teorijsko-metodoloških postavki indikativa i relativa, utemeljenih u tradicionalnoj sintaksičkoj literaturi, koristeći novije metodološke pristupe, sagledava se distinkcija prezentskih radnji uzimajući u obzir i kriterijum referencijalnost/nereferencijalnost glagolske radnje. Posebna pažnja je posvećena vremenskom i modalnom transponovanju prezenta, a pojedini primjeri upotrebe ovog glagolskog vremena sagledavaju se i sa aspekta njihove stilske markiranosti.


Abstract: The paper analyzes the meaning and functions of the use of present tense on the examples from Montenegrin interwar narrative prose, while also specifying the frequency of use of this tense in the examined corpus. Taking into account the theoretical and methodological principles of the indicative and relative present established in the traditional syntactic literature, as well as more recent methodological approaches, the author examines the distinction between present actions. She also considers the criteria of referentiality/non-referentiality. Special attention is paid to tense and modal transpositions of the present tense. Individual examples of use of this tense are also examined from the point of view of their stylistic markedness.


Strani / Pages: 427–441   [ COBISS ID: 63351906 ]
  

Tamara Mikolič Južnič
Prikaz nominalizacije v razpoložljivih korpusih slovenščine / An Overview of Nominalization in the Available Slovene Corpora

Ključne besede: slovenščina | nominalizacija | slovnica | sistemsko funkcijska slovnica | slovnična metafora | korpusna analiza | Slovene language | nominalization | grammar | systemic functional grammar | grammatical metaphor | corpus analysis


Sinopsis: Prispevek je poskus širšega pregleda pojavljanja nominalizacije v slovenskem jeziku na podlagi korpusno osnovane primerjave izvirnih slovenskih besedil različnih žanrov in prevodov iz izbranih tujih jezikov (italijanščine, angleščine, nemščine, francoščine). Izkaže se, da je nominalizacija izrazito žanrsko in registrsko pogojen fenomen, ki svoje mesto najde v praktično vseh vrstah diskurza.


Abstract: The article is an attempt to provide an overview of the occurrence of nominalization in the Slovene language. A corpus-based methodology is used to compare original Slovene texts of different genres and translations from selected foreign languages (Italian, English, German, French). It appears that nominalization is highly dependent on register, but present in virtually all types of discourse.


Strani / Pages: 443–462   [ COBISS ID: 63343458 ]
  

Blaženka Filipan-Žignić, Marija Turk Sakač
Utjecaj novih medija na jezik mladih u pisanim radovima / The Influence of New Media on the Language of Youth Used in Writing

Ključne besede: komunikacija | jezik novih medijev | internet | anglizmi | kratice | emotikoni | pisna besedila | osnovna šola | communication | language of new media | internet | anglicisms | abbreviations | emoticons | written texts | elemetary schools


Sinopsis: U ovome se radu željelo istražiti rabe li učenici osmih razreda osnovne škole u svojim radovima pisanim u školi i za školu kao i u njihovo slobodno vrijeme sljedeće elemente jezika novih medija: anglizme, kratice, emotikone, višestruke interpunkcijske znakove i druga grafo- stilistička sredstva. Rezultati navedenoga istraživanja pokazali su da učenici osmih razreda vrlo često rabe sve navedene elemente koji predstavljaju karakteristična obilježja jezika novih medija u svojim tekstovima pisanim u slobodno vrijeme dok ih u školskim pisanim radovima gotovo ne rabe.


Abstract: In the article, the authors investigate whether eighth-graders use elements of the language of new media in their texts written at school, for school, or in their spare time, such as: anglicisms, abbreviations, emoticons, multiple punctuation marks, and other graphostylistic devices. Based on the results of the research, it is evident that eighth-graders very often use all the elements that are characteristic features of the language of new media in the texts written in their spare time whereas they hardly use them in their school assignments.


Strani / Pages: 463–474   [ COBISS ID: 63352674 ]
  

Nataša Cigoj Krstulović
Odkritje Linhartovega prevoda italijanskega opernega besedila La frascatana (1782) / A Discovery of Linhart’s Translation of the Italian Libretto La frascatana (1782)

Ključne besede: Das Mädchen von Fraskati | operni libreti | prevodi | opera librettos | translations


Sinopsis: V razpravi je prvič obravnavan libreto Das Mädchen von Fraskati, ki je bil natisnjen leta 1782 v Ljubljani za predstavo nemške gledališke družbe. Knjižico z opernim besedilom za tedaj popularno Paisiellovo opero La frascatana hrani Avstrijska narodna knjižnica na Dunaju. Primerjava z drugim libretom razkriva, da je avtor prevoda Livignijevega italijanskega opernega besedila v nemščino Anton T. Linhart in ne Johann Friedrich Schmidt, kot se je doslej napačno domnevalo. V nemškem besedilu je dodanih osem vrstic v slovenskem jeziku. Zgodovinska vrednost Linhartovega prevoda opernega speva "Na vem, če je kej fletno" je prikazana v odnosu do edinega doslej znanega Zoisovega prevoda italijanske arije "Preljube ženice" (ital. "Mie care donnette").


Abstract: The study is the first to discuss the opera libretto Das Mädchen von Fraskati, which was printed in Ljubljana in 1782 for the production of the German theatre company. Today the text for the then popular Italian opera La frascatana of Giovanni Paisiello is kept in the Austrian National Library (Österreichische Nationalbibliothek). A comparative analysis with another libretto has revealed that the German translation of Livigni's opera text was made by Anton T. Linhart and not by Johann Friedrich Schimdt as it has hitherto been wrongly assumed. The German text contains eight inserted lines in the Slovenian language. The historical importance of the newly discovered Linhart's translation in Slovenian is more evident in the light of the only previously known Zois's translation of the Italian aria "Preljube ženice" (It. "Mie care donnette").


Strani / Pages: 475–488   [ COBISS ID: 40984877 ]
  

Vilma Purič
Sodobna slovenska poezija v Italiji / Contemporary Slovene Poetry in Italy

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska poezija | slovenska zamejska poezija | Italija | 1945-2016


Sinopsis: Prispevek nudi vpogled v razvoj sodobnega pesništva v Italiji (1945-2016), ki nastaja v presečiščnem pasu med slovensko in italijansko književnostjo ter v neposrednem stiku z italijanskim lokalnim slovstvom. Od konca druge svetovne vojne do danes je nastal velik korpus pesniških besedil, iz katerih pronica bivanjska in duhovna empirija prostora. Pregled opušča individualne avtorske poetike in zasleduje skupen umetniški jezik posameznih obdobij, tj. vsebinske formulacije, ki se ponavljajo v več besedilih pri različnih avtorjih in postanejo sčasoma ustaljene podobe z jasno opredeljeno semantiko. V podobnih koordinatah razbiram izbiro umetniškega jezika, ki je po Lotmanu (2010: 28) "nosilec informacije" in tako kot snovno gradivo "poustvarja model sveta".


Abstract: The article highlights the development of the contemporary poetry in Italy (1945-2016) arising at the intersection of the Slovene and Italian literature and in a direct contact with the Italian local literature. Since the end of World War II, a significant corpus of poetry that emanates the residential and spiritual experiences of the area has been created. Rather than dealing with individual authorial poetics, the overview focuses on the collective artistic language of individual periods, i.e., on content formulations repeated in numerous texts and by various authors that eventually become images with a clearly defined semantics. Similar coordinates are used to decipher the choice of the language of art, which is, according to Lotman (2010: 28), alongside the content "one of the pillars of information" and thus as the defining material "reproduces a model of the world".


Strani / Pages: 489–501   [ COBISS ID: 63354978 ]
  

Юлия Коварская
Античный экфрасис на службе идеям модернизма: магия искусства и мистика преображения героя в рассказе Леонида Андреева «Ангелочек» / Ancient Ekphrasis Serving the Ideas of Modernism: The Magic of Experience and the Mystery of Transformation of a Hero in the Story Little Angel by Leonid Andreyev

Ključne besede: ruska književnost | kratka proza | božična zgodba | harmonija | umetnost | lepota | modernizem | Russian literature | short story | Christmas story | harmony | art | beauty | Modernism | Silver Age


Sinopsis: According to Fyodor Dostoyevsky, the eternal harmony embodied in literature and art can act on the soul with such a force that it makes our spirit more sensitive to the effect of beauty, which in a particular moment can have a beneficial effect on our emotional state and play a redemptive role in our destiny. The Russian modernist writer, Leonid Andreyev, develops this idea in his Christmas story "The little angel", which is focused on a description of an object of decorative art-a waxen angel. The visual animation of the image of an angel and the supernatural, mysterious, and transforming power hidden in the image is created in the text using an ancient literary device-ekphrastic


Abstract: F. M. Dostojevski meni, da večna harmonija, ki se uresniči v umetnosti, lahko vpliva na dušo s takšno silo, da naš duh postane bolj občutljiv zaradi stika z lepoto, ki lahko blagodejno vpliva na psihično stanje, in igra ključno vlogo v naši usodi v določenem trenutku. Ruski pisatelj in dramatik obdobja modernizma Leonid Andrejev se strinja s to idejo in jo razvija v svoji božični zgodbi Angelček, kjer je opis predmeta dekorativne umetnosti "voščenega angela " ključen. Vizualna oživitev podobe angela in s tem neke vrste nadnaravne, mistične in moči, ki spreminja glavni lik, postane mogoča zahvaljujoč starodavnemu literarnemu postopku ekfraze.


Strani / Pages: 503–512   [ COBISS ID: 63356258 ]
  

Dragana Francisković
Medkulturne identitete Italijanov v romanih Travniška kronika (Travnička hronika) Iva Andrića in Turško ogledalo (Török tükör) Viktorja Horvata / Intercultural Identities of Italians in the Novels Bosnian Chronicle (Travnička hronika) by Ivo Andrić and Turkish Mirror (Török tükör) by Viktor Horváth

Ključne besede: srbska književnost | madžarska književnost | roman | večkulturnost | večjezičnost | Italijani | primerjalne študije | Serbian literature | Hungarian literature | novel | multiculturalism | multilingualism | Italians | compative studies


Sinopsis: V delu obravnavamo medkulturne identitete Italijanov, ki nastopajo v romanih Travniška kronika Iva Andrića in Turško ogledalo (Török tükör) Viktorja Horvata. Analizirana romana imata nekaj stičnih točk. Večkulturna okolja spremljajo refleksije na družbene polome in se s svojimi pridobljenimi mehanizmi odzivajo nanje.


Abstract: The author discusses intercultural identity of Italians appearing in the novels Bosnian Chronicle (Travnička hronika) by Ivo Andrić and Turkish mirror (Török tükör) by Viktor Horváth. The two novels have several common traits. Multicultural environments monitor the reflections on social breakdowns and react to them with their previously acquired mechanisms.


Strani / Pages: 513–523   [ COBISS ID: 63358306 ]
  

Eva Premk Bogataj
Vuk Stefanović Karadžić v slovenskem tisku / The Reception of Vuk Stefanović Karadžić in Slovenia

Ključne besede: srbski jezikoslovci | srbski narodopisci | srbske ljudske pesmi | recepcija | slovenski časopisi | 19.-21. st. | Serbian linguists | Serbian folclorists | Serbian folk songs | reception | Slovene journals | 19th-21th century


Sinopsis: Karadžićevo ime in delo v slovenskem literarnem prostoru spremljamo že v prvih številkah Krajnske čbelice. Recepcija je potekala od krajših informativnih besedil v slovenskem časopisju k daljšim analitičnim člankom in znanstvenim študijam slovenistov in slavistov, ki so se s Karadžićem ukvarjali znotraj odnosa Kopitar-Karadžić, produktivne recepcije v slovenski literarni zgodovini oziroma v medkulturnih južnoslavističnih študijah. Ključne


Abstract: The name and work of Vuk S. Karadžić in the Slovene literary sphere can be traced back to the first volumes of the literary journal Krajnska čbelica. The reception evolved from short informational texts in Slovene literary journals and newspapers to longer analytical articles and scientific studies by Slavistic and Slovenistic researchers. Karadžić's work and role have been mostly studied in terms of his relationship with Jernej Kopitar, but researchers have also examined the productive reception of Karadžić in Slovene literary history and within intercultural South Slavic studies.


Strani / Pages: 525–538   [ COBISS ID: 63362402 ]
  

OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO / REVIEWS – REPORTS – NOTES – MATERIAL

Janko Trupej
Marija Zlatnar Moe, Tanja Žigon, Tamara Mikoli Južnič: Center in periferija: Razmerja moči v svetu prevajanja / Marija Zlatnar Moe, Tanja Žigon, Tamara Mikoli Južnič: Center in periferija: Razmerja moči v svetu prevajanja

Ključne besede: prevodoslovje | književno prevajanje | sociolingvistika | centralni jeziki | periferni jeziki | prevajalska didaktika | ocene


Strani / Pages: 539–541   [ COBISS ID: 63363170 ]
  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=321
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54