Pregled številke / Issue Contents

2016 / Številka 3

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Miran Hladnik
Zgodbe Prešernovih rokopisov / The Histories of Prešeren’s Manuscripts

Ključne besede: slovenska književost | slovenska poezija | slovenski pesniki | prešernoslovje | rokopisi | avtograf | falsifikat | zbiratelj | literarno posredništvo | Slovene literature | Slovene poetry | Slovene poets | Prešernology | manuscritps | autograph | falsification | collector | literary mediation


Sinopsis: Prešernovi rokopisi so predmet literarnozgodovinskega, zbirateljskega in splošnega slovenskega kulturnega interesa. Prispevek povzema zgodovino njihovih najdb in selitev, s čimer se navezuje na starejše prešernoslovje in evidentira doslej manj znane in nepozn[an!]e udeležence pri prometu z rokopisi.


Abstract: France Prešeren's manuscripts have been of interest to literary historians, collectors, and Slovene general public. The paper summarizes the history of their findings and relocations, thus drawing upon earlier Prešeren scholarship and documenting some previously lesser- and unknown participants in manuscript circulation.


Strani / Pages: 217–239   [ COBISS ID: 62383970 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-CI3XN0C6 ]
  

Miran Hladnik, Luka Zibelnik, Jana kolar, Aleksander Bjelčevič
Nova prešerniana / A New Prešerniana

Ključne besede: slovenska književost | slovenska poezija | slovenski pesniki | prešernoslovje | rokopisi | rokopisne variante | diplomatski prepis | datacija | bližnja infrardeča spektroskopija | verzologija | Slovene literature | Slovene poetry | Slovene poets | Prešernology | manuscritps | manuscript variants | diplomatic edition | spectrometric dating | near-infrared spectroscopy | prosody


Sinopsis: V prešernoslovsko evidenco sta prišli dve novi varianti Prešernovih rokopisov pesmi Dohtar in Slovo od mladosti. Poročamo, kako je do najdbe prišlo, opišemo rokopisa, predstavimo vse poznane variante obeh pesmi v preslikavi in v vzporednem diplomatskem prepisu. Z bližnjo infrardečo spektroskopijo papirja izključujemo možnost novodobne ponaredbe rokopisov. Prispevek sklepa verzološka analiza.


Abstract: Prešernology recently documented two new manuscript versions of Prešeren's poems Dohtar and Slovo od mladosti. The authors describe their discovery and appearance, and present facsimiles of all known versions of the poems and their parallel diplomatic transcription. Near-infrared spectroscopy of paper excluded the possibility of falsification. The paper concludes with the analysis of Prešeren's prosody.


Strani / Pages: 241–268   [ COBISS ID: 62389346 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-18GJ1UQ9 ]
  

Mateja Pezdirc Bartol
Slovenske dramatičarke v 21. stoletju: Med teorijo, prakso in inovativno pisavo / Slovene Women Playwrights in the 21st Century: Between Theory, Practice, and Innovative Writing

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska dramatika | slovenske dramatičarke | postdramsko gledališče | Slovene literature | Slovene drama | Slovene women playwrights | postdramatic theatre


Sinopsis: Čeprav segajo začetki dramskega pisanja že k prvim slovenskim pisateljicam, Luizi Pesjak in Zofki Kveder, so bile dramatičarke v slovenski literarni zgodovini redke. Po letu 2000 je opaziti skokovit prodor dramatičark, njihova pisava pa nastaja in se razvija v tesni povezanosti s praktičnim gledališkim delom. Analiza 37 dramskih besedil 15 avtoric je pokazala, da sodobne slovenske dramatičarke tematizirajo položaj žensk v družini in družbi kot tudi anomalije sodobne družbe in globalne probleme današnje civilizacije. V dramah je prisotna zavest o krizi dramske forme, dramatičarke problematizirajo status drame in raziskujejo nekonvencionalne oblike dramske pisave.


Abstract: Despite the fact that the earliest Slovene women writers, Luiza Pesjak and Zofka Kveder, wrote plays, women playwrights have been a rarity throughout Slovene literary history. In the new millennium, however, there has been a noticeable breakthrough of women playwrights, whose work is created and developed in close connection with their hands-on work in theatres. The analysis of 37 texts by 15 authors shows that the modern Slovene women playwrights focus on women's position in family and society, as well as on the problems of modern society and global issues. The texts also show an awareness that the dramatic form is going through a crisis; the authors address the problem of the plays' status, and research unconventional ways of playwriting.


Strani / Pages: 269–282   [ COBISS ID: 62389858 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-HNGWTK6Y ]
  

Anna Bodrova
Znanstvena pot do Terre Incognite (Slovenski ženski potopisi konca 19. in začetka 20. stoletja) / A Scholarly Path to Terra Incognita (Slovene Women’s Travelogues from the Late 19th and Early 20th Centuries)

Ključne besede: slovenska književnost | slovenske pisateljice | potopis | nacionalni stereotipi | nacionalna identiteta | ženska pisava | 19.-20. st. | Slovene literature | Slovene women writers | travelogue | national identity | national stereotyps | women's writing | 19th-20th century


Sinopsis: Prispevek je posvečen problematiki preučevanja potopisov, ki so jih na Slovenskem ustvarile ženske konec 19. in v prvi polovici 20. stoletja. V centru pozornosti so potopisi Luize Pesjak, Marice Strnad, Marice Gregorič Stepančič, Marije Kmet in Alme Karlin. Žensko potovanje ima v kulturi poseben status. Obravnavajo se trije aspekti: žanrska specifika besedil (informacija o namenu potovanja, kategorija svoj/drugi/tuji), družbenospolna in nacionalna problematika ter njihova povezava - v tem obdobju se začenja boj za žensko emancipacijo in se aktivno izoblikuje slovenska nacionalna identiteta.


Abstract: The paper deals with travelogues written by women from the Slovene lands in the late 19th and the early 20th centuries. The primary focus is on the travelogues of Luiza Pesjak, Marica Strnad, Marica Gregorič Stepančič, Marija Kmet, and Alma Karlin. Women's travel has a special cultural status. Three aspects are considered in the article: genre peculiarities of the texts (purposes of travel, categories "one's own/other/foreign"), gender and national issues and the interconnection of them, as this this period when the struggle for the emancipation of women begins as well as the national identity actively takes shape.


Strani / Pages: 283–297   [ COBISS ID: 62393954 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-6RIRNNNI ]
  

Andrej Tomažin
Interpretacije Cankarjevega Martina Kačurja med mitom, vedo in teorijo / Interpretations of Cankar’s Martin Kačur between Myth, Science, and Theory

Ključne besede: slovenska književnost | roman | marksizem | mit | nacionalna književnost | slovstvena veda | literarna teorija | ideologija | eng | Slovene literature | novel | marxism | myth | national literature | Slovene literary studies | literay theory | ideology


Sinopsis: Članek preučuje interpretacije Martina Kačurja (1904) Ivana Cankarja. Prek teoretičnega uvida postmarksistične teorije (Althusser, Močnik in Jameson) poskuša znotraj tekstualnih intepretacij najti strukturne premike, ki po Močniku vodijo od mitografskih interpretacij k slovstveni vedi. Spremna beseda, ki jo je leta 1929 Izidor Cankar zapisal k prvim zbranim delom Ivana Cankarja, poskuša mitografijo predhodnih interpretacij prebiti, prav tako Kermauner, ki z interpretacijo predhodnih, predvsem povojnih branj, vezanih na hegemono ideologijo vulgarnega komunizma, zares stopi v slovstveno vedo, kakor jo razume Močnik. Poznejše interpretacije Kermaunerja ne upoštevajo, temveč se največkrat vračajo k razmislekom Izidorja Cankarja ali celo nazaj v mitografsko matrico.


Abstract: The article examines interpretations of Ivan Cankar's Martin Kačur (1904) in Slovene literary studies. Based on post-Marxist theory (Althusser, Močnik, Jameson), it tries to find structural shifts within textual interpretations, which, according to Močnik, lead from mythographic interpretations toward literary studies per se. Izidor Cankar's afterword that accompanies Ivan Cankar's first collected works of 1929 tries to break through the mythographic practice of the previous interpretations. The same can be said for Taras Kermauner: with his interpretation of previous, particularly post-war readings, which were closely connected to the hegemonic ideology of vulgar communism, Kermauner entered the field of literary studies as Močnik sees it. Post-Kermauner interpretations do not take Kermauner's interpretations into consideration; rather, they mostly return to the thought of Izidor Cankar or even further into the mythographic matrix.


Strani / Pages: 299–314   [ COBISS ID: 62394210 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-GATQ8NUO ]
  

Kristina Riman, Barbara Riman
Hrvatarji v slovenski književnosti / Hrvatarji in Slovene Literature

Ključne besede: slovenska književnost | publicistika | Slovenci na Hrvaškem | sezonske migracije | hrvatarji | Slovene literature | journalistic texts | Slovenes in Croatia | seasonal migrations | hrvatarji


Sinopsis: V prispevku posebno pozornost posvečamo hrvatarjem, sezonskim migrantom, ki so odhajali na delo v hrvaške gozdove. Za opazovanje tega pojava smo primerjali informacije, ki jih ponujajo publicistični zapiski v slovenskem tisku, in tudi književna besedila Janeza Trdine, Antona Hrena Kompoljskega, Lee Fatur in Zofke Kveder. Na temelju analize publicističnih tekstov sklepamo, da so hrvatarji dokumentalistično opisani kot delovni ljudje, ki se borijo za svojo eksistenco. Književni teksti so literarno nadgrajeni z emocionalnimi prikazi karakterjev in okolja, v katerem živijo.


Abstract: The paper focusses on hrvatarji-seasonal migrants working in Croatian forests. The author compares information found in journalistic accounts in the Slovene press between the mid-19th to the early 20th centuries with information from literary texts by Ivan Trdina, Anthon Hren Kompoljski, Lea Fatur, and Zofka Kveder. The analysis of journalistic texts shows that in the documentary style of these texts the hrvatarji are presented as hard-working people struggling for their existence. The literary texts offer a literary upgrade to this perspective with emotionally depicted characters and the environment in which they live.


Strani / Pages: 315–324   [ COBISS ID: 62396002 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-EVDOJ847 ]
  

Kristina Pranjić
Logika zaumnega jezika ruske avantgarde / The Logic of the Transmental Language of the Russian Avant-Garde

Ključne besede: ruska književnost | ruska poezija | ruska avantgarda | ruski futurizem | zvočna poezija | zaum | zaumni jezik | pesniški jezik | Russian literature | Russian poetry | Russian Avantgarde | Russian Futurism | Russian Cubo-Futurism | sound poetry | zaum | transmental language | poetic language


Sinopsis: Prispevek gradi pojmovno mrežo zaumnega jezika in poskuša odgovoriti na vprašanji, ali je zaumni jezik sploh jezik (komunikativnost zauma) in kaj nam sporoča tisto, kar je "za" umom (informacija zauma). Predoktobrska avantgarda je zavrgla idejo umetniškega proizvajanja kot mehanične imitacije in osvobodila literaturo (in literarno vedo) od zunajliterarnih elementov zgodovine in kulture. Sočasno se je človek poglabljal v lastno psiho, da bi prikazal univerzalno morfologijo subjektivnega izkustva. Zaum prepoznavamo kot eno izmed tehnologij zgodnje ruske avantgarde za predrugačenje človekovega govora in mišljenja, ki bi posledično prerodilo celotno kulturo.


Abstract: The paper examines the transmental language (zaum) and its conceptual framework; it aims to clarify its linguistic status as a poetic language, and the philosophical implications of informational aspects of this language "beyond reason". At the beginning of the 20th century, the Russian Avant-garde rejected the idea of artistic production as a mechanical imitation and established the autonomy of poetic language and literature; in the same period, the universal morphology of subjective experience was being researched. Zaum is recognized as one of the tools for altering human speech and thought, which would consequently result in the revival of the entire culture.


Strani / Pages: 325–339   [ COBISS ID: 62396514 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-8GDIMU39 ]
  

Januška Gostenčnik
Krajevni govori od Babnega polja do Bosljive Loke / Local Dialects between Babno Polje and Bosljiva Loka

Ključne besede: slovenščina | fonologija | slovenska narečja | dolenjska narečna skupina | kostelsko narečje | Slovenski lingvistični atlas | Babno Polje | Novi Kot | Osilnica | Bosljiva Loka | Prezid | Tršće | Ravnice | Gerovo | Hrvatsko | Slovenian language | dialectology | phonology | Lower Carniolan dialects | Kostel dialect | Slovenian linguistic atlas | Babno Polje | Novi Kot | Osilnica | Bosljiva Loka | Prezid | Tršće | Ravnice | Gerovo | Hrvatsko


Sinopsis: Prispevek prikaže glavne glasoslovne poteze krajevnih govorov, in sicer na slovenski strani Babno Polje, Novi Kot, Osilnica, Bosljiva Loka in na hrvaški strani Prezid, Tršće, Ravnice, Gerovo, Hrvatsko. Natančneje se prikaže govor Tršća v obliki fonološkega opisa, ki izhaja iz izhodiščnega splošnoslovenskega fonološkega sistema. Namen prispevka je na osnovi narečnega gradiva potrditi, da so omenjeni krajevni govori del istega narečja. Potrdijo se sledeče delovne hipoteze: državna meja ne predstavlja tudi narečne meje; obravnavani govori ne izkazujejo mešanosti; vse govore moremo umestiti v eno narečje, tj. v zahodni del kostelskega narečja dolenjske narečne skupine slovenskega jezikovnega sistema.


Abstract: The article outlines the main phonological features of the local dialects Babno Polje, Novi Kot, Osilnica, and Bosljiva Loka from the Slovenian side of the border, and Prezid, Tršće, Ravnice, Gerovo and Hrvatsko from the Croatian side. The local dialect of Tršće is presented in a form of a phonological description where the basic Slovene system is taken as a point of departure. The aim of the paper was to confirm, based on dialectal material, that all of the treated local dialects belong to the same dialect. The study confirmed the following working hypothesis: the national border does not present a dialectal border; the examined local dialects are not mixed; all of them can be classified as a part of the Western local dialects of the Kostel dialect of the Lower Carniolan group of the Slovene language.


Strani / Pages: 341–364   [ COBISS ID: 62397282 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-TGGS2OCB ]
  

Boštjan Udovič
Vpliv jezika diplomacije na normo knjižnega jezika / The Influence of Language of Diplomacy on the Literary Standard

Ključne besede: jezik diplomacije


Sinopsis: Članek se ukvarja z vprašanjem, s kakšnimi težavami se srečujemo - zaradi zgodovinskih, kulturnih, družbenih in drugih okoliščin - pri prevajanju izrazja iz diplomacije. Glavna ugotovitev je, da je na Slovenskem jezik diplomacije (še) v nastajanju, zato bi ga morali strokovnjaki čimprej standardizirati, da ne bi prihajalo do ne najbolj posrečenih (ali celo napačnih) prevodov teh izrazov .


Abstract: The article deals with the issues that arise in translating the terminology of diplomacy - due to historical, cultural, social, or other circumstances. The main finding of the study is that the Slovene diplomatic language is (still) developing and should therefore be standardized by experts as soon as possible to avoid poor (or even wrong) translations of this terminology.


Strani / Pages: 365–383   [ COBISS ID: 34277981 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-YLN5O2R9 ]
  

Mladen Uhlik, Andreja Žele
Primerjalna analiza dveh tipov stavčnih zgradb s povedkovim določilom v slovenščini in ruščini / A Comparative Analysis of Two Types of Sentence Structure with Subject Complement in Slovene and Russian

Ključne besede: slovenščina | ruščina | povedkovnik | povedkovo določilo | primerjalne študije | Slovenian language | Russian language | predicative | nominal predicate | comparative studies


Sinopsis: Prispevek se loteva aktualnega in problemskega vprašanja opredelitve povedkovnika in opozarja na različne tipe biti-stavkov. Je poskus analize in sopostavitve stavkov z zloženim povedkom, ki v slovenščini in ruščini označujejo trenutno in aktualno stanje.


Abstract: The article aims to define the predicative by surveying different types of nominal predicates in Slovene. Furthermore, it is an attempt at a contrastive analysis of Russian and Slovene constructions denoting an existing state within a specific temporal and spatial location.


Strani / Pages: 385–400   [ COBISS ID: 62383202 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-R7UN6PGX ]
  

OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO / REVIEWS – REPORTS – NOTES – MATERIAL

Vanda Babič
Študijsko-metodološki priročnik Glagolska pismenost na zahodnem Balkanu od 10. do 16. stoletja / Study and Methodological Guide Glagolitic Writing in the Western Balkans from the 10th to the 16th Century

Ključne besede: stara cerkvena slovanščina | glagolica | rokopisi | priročniki | ocene | Old Church Slavonic langauge | glagolitic writing | handbook


Strani / Pages: 401–406   [ COBISS ID: 62398050 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-R5GX6IQK ]
  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=319
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54