Pregled številke / Issue Contents

2016 / Številka 2

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Andreja Žele
Odvisniki v slovenščini: Vsebinski odvisniki in nepravi prislovnodoločilni odvisniki / Subordinate Clauses in Slovene: Content Subordinate Clauses and Pseudo Adverbial Clauses

Ključne besede: slovenščina | podredje | skladnja | Slovenian language | subordination (linguistics) | syntax


Sinopsis: Prispevek obravnava dve podskupini odvisnikov, ki v slovenski slovnici do sedaj nista bili posebej opredeljeni in opisani, to so vsebinski odvisniki znotraj predmetnih odvisnikov in nepravi oz. neudeleženski prislovnodoločilni odvisniki znotraj prislovnodoločilnih odvisnikov.


Abstract: The article deals with two subgroups of subordinate clauses that have not been defined and described in Slovene grammar, i.e., content subordinate clauses within object clauses and non-participant pseudo adverbial clauses within adverbial clauses.


Strani / Pages: 81–94   [ COBISS ID: 61135714 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-JNV4NIRO ]
  

Alenka Jelovšek
»My sva téh svetnikou otroci«: Dvojina osebnih zaimkov v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja / “My sva téh svetnikou otroci”: The Dual of Personal Pronouns in the 16-th Century

Ključne besede: slovenščina | zaimek | osebni zaimek | dvojina | pluralizacija | dvojnice | 16 st. | Slovenian language | pronoun | personal pronoun | dual | pluralization | variations | 16th century


Sinopsis: V članku so na podlagi popolnega izpisa iz del slovenskih protestantskih piscev predstavljene dvojinske paradigme osebnih zaimkov v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja, za katere so značilne številne dvojnice, ki so v odvisnih sklonih nastale zlasti zaradi postopne pluralizacije. Opisana so pogostnostna razmerja med posameznimi dvojnicami pri različnih avtorjih, opozorjeno pa je tudi na občasno izrabo dvojničnosti za doseganje stilnega učinka.


Abstract: Based on the complete excerpt of the 16th-century Slovene Protestants' works, the article presents the dual personal pronoun paradigms in the 16th-century Slovene literary language. Typical of these paradigms are numerous examples of variant forms that in oblique cases arose mostly by gradual pluralization of the dual. The article also presents the frequency of these variants by individual authors and the occasional use of variants for stylistic effects.


Strani / Pages: 95–112   [ COBISS ID: 61135970 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-KRN76O6H ]
  

Dana Baláková, Valerij M. Mokienko
Nič nie je nové pod slnkom / There is Nothing New Under the Sun

Ključne besede: frazeologija | biblična frazeologija | biblizem | frazeološka kompetenca | medjezikovna primerjava | phraseology | biblical phraseology | biblical expression | phraseological competency | interlinguistic comparison


Sinopsis: The study focuses on a cognitive-pragmatic analysis of biblical phraseology. The dynamics of biblical expressions is understood as part of the common European cultural tradition vis-à-vis their functioning in a particular socio-cultural context. The younger generations of Russian, Slovak, and German speakers exhibit differences in usage, i.e., their phraseological competence as well as their knowledge and awareness of the motivational source of biblical terms in their mother tongues. The description and interpretation of the results of the study are based on an interlinguistic comparative analysis.


Abstract: Razprava prinaša kognitivno-pragmatično analizo slovanske izbiblične frazeologije. Dinamiko biblizmov razumemo kot del splošnoevropske kulturne tradicije v razmerju do njihovega obnašanja v določenem družbeno-kulturnem kontekstu. Pri mlajši generaciji rojenih govorcev ruskega, slovaškega in nemškega jezika ugotavljamo razlike v rabi, in sicer tako v njihovi frazeološki kompetenci kot tudi v poznavanju in ozaveščenosti motivacijskega izhodišča frazeoloških biblizmov v maternem jeziku. Predstavitev in interpretacija rezultatov sta opravljeni s primerjalno analizo.


Strani / Pages: 113–124   [ COBISS ID: 61136482 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-6MLQGOPT ]
  

Matej Meterc
Tematsko-konstrukcijski vzorci nastanka in prenovitve frazemov / Thematic-Constructional Formulas and Formation of New Propositional Phrasemes

Ključne besede: frazeologija | paremiologija | tematsko-konstrukcijski vzorec | kompleksni vzorčni model | phraseology | paremiology | thematic-constructional formula | phraseological lemma | complex pattern model


Sinopsis: Predstavili bomo skupino stavčnih frazemov (predvsem paremiološkega tipa), pri katerih so sestavine izpostavljene posebej izrazitemu prenavljanju. Ker smo v frazeoloških raziskavah pri nas in po svetu do sedaj naleteli le na precej širši pojem vzorec ali model, ki označuje tvorbo večje skupine različno motiviranih enot po določenem modelu, za vrsto prenovitev posameznega frazema, ki ga obravnava ta prispevek, predlagamo termin tematsko-konstrukcijski vzorec. Na primere takih prenovitev smo naleteli med sociolingvističnimi in korpusnimi raziskavami za določitev slovenskega paremiološkega minimuma ter optimuma.


Abstract: The author presents a group of (mostly paremiological) propositional phrasemes in which one or more lexical components are a subject of actualization far more frequently than a random lexical component would normally be. While the terms pattern and formula have been mostly used in the past to describe the formation of a larger group of phrasemes with different motivation but based on the same model, the author proposes the term thematic-constructional formula to describe the formation based on actualization of a single paremiological unit. Such examples of phraseological formation were found during the sociolinguistic and corpus- -based research aimed at establishing the Slovene paremiological minimum and optimum.


Strani / Pages: 125–138   [ COBISS ID: 61136738 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-492JIKVK ]
  

Liudmila Pesehonova Kosem
Možnost interpretacije frazemov v dvojezičnih slovarjih / he Possibility of Interpretation of Phrasemes in Bilingual Dictionaries

Ključne besede: slovenščina | ruščina | leksikografija | dvojezična leksikografija | prevodna ustreznica | enakovrednost | dvojezični slovarji | Slovenian language | Russian language | lexicography | translational equivalent | equivalence | bilingual dictionaries


Sinopsis: V članku je z zgledi iz rusko-slovenskih in slovensko-ruskih slovarjev obravnavan problem interpretacije izhodiščnega frazema, zlasti v primerih, kjer je ponudba na strani prevodnega ustreznika osiromašena in kjer je ta podan z eno samo besedo. Prikazana so pomenska razmerja med frazemom in besedo, utemeljena je neustreznost enobesednega prevoda.


Abstract: Based on examples from Russian-Slovene and Slovene-Russian dictionaries, the author discusses the problem of interpretation of the source-language phrasemes, especially when a translation equivalent in the target language is impoverished, i.e., rendered with a single word. The author presents semantic relationships between a phraseme and its one-word synonym and provides evidence for the inadequacy of a one-word equivalent for a phraseme.


Strani / Pages: 139–150   [ COBISS ID: 61136994 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-NZ7KQT1N ]
  

Marko Juvan
Pripovedni svet Brede Smolnikar / The Narrative World of Breda Smolnikar

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska proza | slovenske pisateljice | kolektivni spomin | ustna zgodovina | fikcija | žensko pisanje | samozaložništvo | Slovene literature | Slovene women writing | collective memory | oral history | fiction | self-publishing


Sinopsis: Pripovedništvo Brede Smolnikar izhaja iz življenjskih pripovedi, ustne zgodovine ter kolektivnega in osebnega spomina, vezanih na primestno družbeno-gospodarsko strukturo Kamniško-Domžalskega polja, a to gradivo presega, tako da ga transformira v singularno poetsko fikcijo in z njim nagovarja širše, družbeno-prostorsko nedoločeno občinstvo. Emancipatorične poteze ženskega pisanja v strukturi in tematiki pripovedništva Brede Smolnikar se na ravni literarnega posredništva ujemajo z avtoričinim vztrajanjem pri neodvisnosti samozaložništva.


Abstract: Breda Smolnikar's storytelling derives from life narratives, oral history, and collective and personal memories linked to the suburban socio-economic structure of the sub-Alpine Kamnik-Domžale Plain. However, her writing transcends this material by transforming it into a singular poetic fiction through which Smolnikar addresses a broader and socio-spatially unspecified audience. At the level of literary mediation, the emancipatory features of "feminine writing" in the structure and themes of Smolnikar's narratives coincide with the artist's insistence on the independence of self-publishing.


Strani / Pages: 151–164   [ COBISS ID: 61143138 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-AOZK0KXK ]
  

Varja Balžalorsky Antić
Bahtin in Ducrot v perspektivi rekonceptualizacije lirskega subjekta / Bakhtin and Ducrot from the Point of View of Reconceptualization of the Lyrical Subject

Ključne besede: literarna teorija | teorije diskurza | dialoškost | izjavljanje | točka gledišča | lirski subjekt | theory of literature | theories of discoures | dialogism | enunciation | point of view | lyrical subject


Sinopsis: Članek obravnava Bahtinovo dialoškost in Ducrotovo polifonično teorijo izjavljanja kot možni teoretski izhodišči za rekonstrukcijo pojma lirski subjekt. V prvem delu predstavi Bahtinove teze o monološkosti poezije in jih ovrže s koncepti Bahtinove metalingvistike. V drugem delu predstavi Ducrotov prenos Bahtinove polifonije v lingvistiko in njegovo polifonično teorijo izjavljanja primerjalno osvetli z nekaterimi koncepti Benvenistove teorije diskurza.


Abstract: The paper articulates Bakhtin's dialogism and Ducrot's polyphonic theory of enunciation as possible theoretical starting points for the reconstruction of the lyrical subject. In the first place, it deals with Bakhtin's assumptions on monologic nature of poetry and refutates them by his later concepts of metalinguistics. In the second part, it presents Ducrot's transfer of literary dialogism into the field of general linguistics outlining a short comparison with some key elements developed by Benveniste in his theory of enunciation.


Strani / Pages: 165–179   [ COBISS ID: 61143906 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-XSE8DV6F ]
  

Vanda Babič
Od »nebrušenega diamanta« do velikega uma 19. stoletja / From a “Diamond in the Rough” to One of the 19 th Century‘s Great Minds

Ključne besede: stara cerkvena slovanščina | slovanski jeziki | primerjalna slovnica | balkanistika | bizantinistika | slovenski jezikoslovci | Old Chruch Slavonic language | Slavic languages | comparative grammar | balkanistics | byzantinistics | Slovenian linguists


Sinopsis: Franc Miklošič (1813-1891) spada med osrednja imena svetovne slavistike. Razprava je sistematičen prikaz življenja in znanstvenega dela uveljavljenega slavista ter poudarja njegove ogromne zasluge za slavistično znanost. Ob 130. obletnici njegovega častnega članstva v Bolgarski akademiji znanosti so v Inštitutu za literaturo BAN (v sodelovanju z Inštitutom za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU) pripravili obsežno razstavo o njegovi osebni in raziskovalni poti.


Strani / Pages: 181–194   [ COBISS ID: 61146210 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-CR9ORYH8 ]
  

Milivoj Nenin , Zorica Hadžić
Slovenci u krfskom Zabavniku / Slovenes in Corfu‘s Zabavnik

Ključne besede: srbski časopisi | Srpske novine | prva svetovna vojna | državnost | krfski Zabavnik | Zabavnik | slovenski pisatelji | 1917-1918


Sinopsis: U ovom radu se prati "slovenačko pitanje" (konstituisanje buduće države Slovenaca, Hrvata i Srba) krajem Prvog svetskog rata, kao i prisustvo slovenačkih autora u krfskom Zabavniku i njihov doprinos rešavanju "slovenačkog pitanja".


Abstract: In this work, the so-called "Slovenian question" is examined in more detail, i.e., the intended creation of Kingdom of Slovenes, Croates, and Serbs, after the Great War as reflected through the presence and contribution of Slovene authors in the newspaper supplement Zabavnik and their involvement in the resolution of the Slovenian question.


Strani / Pages: 195–204   [ COBISS ID: 61147746 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-IX23ZG47 ]
  

OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO / REVIEWS – REPORTS – NOTES – MATERIAL

Alenka Šivic-Dular
16. mednarodni slavistični kongres v Beogradu leta 2018 / 16th International Congress of Slavists in Belgrade, 2018

Ključne besede: slovanski jeziki | slovanske književnosti | mednarodni kongresi | Beograd | 2018 | poročila


Strani / Pages: 205–211   [ COBISS ID: 61148770 ]
  

Nina Zavašnik, Lidija Rezoničnik
Karierni dan slavistov in slovenistov 2016 / 2016 Career Day for Slavists and Slovenists

Ključne besede: izobraževanje | zaposlovanje | slavisti | slovenisti


Strani / Pages: 212–213   [ COBISS ID: 61149538 ]
  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=317
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54