Pregled številke / Issue Contents

2014 / Številka 3

  

Ada Vidovič Muha, Andreja Žele
Spremna beseda / Foreword

Ključne besede: slovenščina | prostor v jeziku | jezik v prostoru


Strani / Pages: 267–272   [ COBISS ID: 56413538 ]
  

I. Prostor v jeziku / I. Space in Language

Predrag Piper
O prostoru u srpskoj jezičkoj slici sveta / Space in the Serbian Linguistic Picture of the World

Ključne besede: srbščina | pridevnik | prislov | predlog | predpona | prostor | primerjalne študije | Serbian langauge | adjectiv | adverb | preposition | prefixial compound | space | comparative studies


Abstract: The paper deals with the configuration of the semantic category of space in the linguistic picture of the world verbalized and grammaticalized in the subsystems of contemporary standard Serbian prepositions, prefixes, adverbs, and adjectives with the meaning of spatial relations. It also discusses the question of comparing structurally related subsystems within the same language.


Strani / Pages: 275–294   [ COBISS ID: 56427362 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-XSQHPUPM ]
  

Ada Vidovič Muha
Prostor v leksikalno-morfološkem segmentu jezika (Antropocentrični vidik) / Space in the Lexico-Morphological Segment of Language (Anthropocentric Point of View)

Ključne besede: leksikografija | morfologija | pridevnik | merni pridevnik | svojilnost | lokalizator | antropocentričnost prostora | prostor | lexicography | morphology | adjective | mesure adjective | possessiveness | localizer | anthropocentricity of space | space


Sinopsis: Antropocentrični vidik vnaša v segment leksike, ki zajema del pridevnikov in prislovov z morfematiko, možnost dveh tipov prostorske interpretacije % objektivizirane in subjektivizirane antropocentričnosti prostora: v izhodišču prve je tridimenzionalni koordinatni sistem, v izhodišču druge pa je temeljna orientacijska točka prostora oseba. Prvi tip zajema del prislovov z ustrezno morfematiko in zlasti razsežnostne pridevnike, drugi pa prek pretvorbe glagola imeti svojilnost z zakrito prostorskostjo, lahko pa tudi samo prostorskost.


Abstract: The anthropocentric point of view introduces into the segment of lexicon that includes some of the adjectives and adverbs with the corresponding morphematics - the possibility of two types of spatial interpretation: the objectivized and the subjectivized anthropocentricity of space. The basis of the former is a three-dimensional coordinate system, while the basic point of orientation in the latter is a person. The first type includes some of the adverbs with the corresponding morphemes and particularly dimensional adjectives, while the second type contains possessiveness with concealed spatiality or plain spatiality.


Strani / Pages: 295–308   [ COBISS ID: 56424546 ]
  

Gašper Ilc
Gramatikalizacija prostorskih členic v angleščini in slovenščini / Grammaticalization of Spatial Particles in English and Slovene

Ključne besede: angleščina | slovenščina | predlogi | predložna zveza | prislovi | gramatikalizacija | glagolske tvorjenke | glagolski vid | primerjalne študije | English language | Slovenian langauge | prepositions | prepositional phrase | adverbs | grammaraticalization | verbal derivatives | verbal aspect | conrastive studies


Sinopsis: Prispevek obravnava proces gramatikalizacije prostorskih členic s kontrastivnega vidika na angleško-slovenskem jezikovnem paru. Razčlemba izhaja iz predpostavke, da je skladenjsko razmerje med glagolsko zvezo, ki uvaja dogodek, in okoliščinsko predložno zvezo, ki dogodek umesti v čas in prostor, osnovno skladenjsko razmerje in predstavlja izhodiščno stopnjo obravnavane gramatikalizacije. Proces gramatikalizacije se prične, ko se pomenska in skladenjska vez med prostorsko členico in njenim dopolnilom v predložni sintagmi zrahlja ter se členica pomensko in skladenjsko približuje glagolu v smislu slovničnokategorialne besedotvorne modifikacije. Končni rezultat tega procesa so glagolske tvorjenke, pri katerih je izhodiščna prostorska členica okrnjena na glagolski morfem in je (delno) izpraznjena prostorskega pomena.


Abstract: The paper from the contrastive point of view discusses the process of grammaticalization of spatial particles in English and Slovene. The analysis is based on the premise that the relationship between a verbal phrase introducing an event and a circumstantial prepositional phrase that positions the event into time and space constitutes the basic grammatical relationship. The process of grammaticalization begins when the syntactic connection between the spatial particle and its attribute in the prepositional syntagm loosens and the particle semantically and syntactically moves closer to the verb in the sense of derivational modification. The final result of this process are verbal derivatives in which the initial spatial particle is reduced to the verbal morpheme and is (partially) devoid of spatial meaning.


Strani / Pages: 309–320   [ COBISS ID: 56452194 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-8PAMDCFP ]
  

Andreja Žele
Členki tudi kot vnašalniki novih prostorskih razmerij v obstoječe sporočilo / Particles Introducing New Spatial Relationships in the Existing Text

Ključne besede: slovenščina | členek | prostor | besedilni modifikatorji | funkcijsko-pomenske lastnosti | naklonska vloga | povezovalna vloga | Slovenian language | particle | space | textual modifiers | functional-semantic features | modal role | connecting role


Sinopsis: V prispevku so predstavljene funkcijsko-pomenske lastnosti slovenskih členkov kot posledica sporočanjskih razmerij v besedilu; tu je obravnava omejena na členkovno izražena prostorska razmerja.


Abstract: The article outlines functional-semantic features of Slovene particles that are result of communicative relationships in the text. The discussion is limited to the spatial relationships expressed by particles.


Strani / Pages: 321–330   [ COBISS ID: 56452706 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-72RGLAM6 ]
  

Polona Gantar
Prostorska informacija v stavčno zasnovani slovarski definiciji / Spatial Information in a Sentence-Level Lexical Definition

Ključne besede: slovenščina | leksikalna baza | pomenske sheme | stavčne razlage | semantični tipi | stavčni vzorci | kolokacije | prostorsko pomenska komponenta | Slovene language | Slovene lexical database | semantic frames | sentence definitions | syntactic patterns | collocations


Sinopsis: V prispevku je prikazana zasnova pomenskih shem - skladenjskih realizacij posameznih glagolskih pomenov - v Leksikalni bazi za slovenščino, ki predstavljajo izhodišče za oblikovanje stavčnih razlag v slovarju in omogočajo uporabo v jezikovnotehnološke namene. Glagolski pomeni, ki vsebujejo prostorsko komponento v pomenski shemi, so analizirani z vidika stavčnih vzorcev, v katerih se tipično realizirajo, in z vidika leksikalnih zapolnitev posameznih vezljivostnih mest, kot se kažejo v kolokacijah.


Abstract: The paper describes the design of semantic frames, i.e., syntactic realizations of individual verbal meanings in the Slovene Lexical Database, which represent the basis for formulation of sentence-level lexical definitions and allow the use with language technologies. Verbal meanings containing a spatial component in their semantic frames are analyzed from the point of view of the syntactic patterns in which they are typically manifested and from the point of view of lexical realization of individual arguments as evident from collocations.


Strani / Pages: 331–344   [ COBISS ID: 38007597 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-8BVE1STH ]
  

Aleksandra Derganc
Še o glagolih premikanja v ruščini in slovenščini / Another Look at the Verbs of Motion in Russian and Slovene

Ključne besede: ruščina | slovenščina | glagol | glagoli premikanja | glagolski vid | Russian language | Slovenian langauge | verb | verbs of motion


Sinopsis: V članku se obravnavajo razlike med glagoli premikanja v ruščini in slovenščini, predvsem nekatere razlike med predponskimi tvorjenkami s po- osrednje dvojice idti-hoditʹ in iti-hoditi.


Abstract: The article deals with the differences between verbs of motion in Russian and Slovene, particularly with some differences between prefixed verbs with po- derived from the central pairs idti-hoditʹ and iti-hoditi.


Strani / Pages: 345–352   [ COBISS ID: 56453986 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-CIFJHEI4 ]
  

Nataša Jakop
Leksikalizacija prostorskih razmerij v slovenščini: jezikovnopragmatični vidik / Lexicalization of Spatial Relationships in Slovene: Linguistic Pragmatics Perspective

Ključne besede: slovenščina | izkustveni realizem | pragmatični pomen | prostorski prislovi | utelešeni razum | Slovene language | expression of spatial relationship | lexicology | linguistic pragmatics | pragmatic meaning | spatial deixis


Sinopsis: V prispevku z jezikovnopragmatično analizo nabora jezikovnih izrazov najprej identificiramo jezikovne prvine s prostorsko referenco, kjer izražanje prostorskosti temelji na dinamičnem, relativnostnem razumevanju prostora, odvisnem od opazovalca in pogosto tudi časovne dimenzije, nato s pragmatičnega vidika pojasnimo njihovo leksikaliziranost. Rezultate raziskave, ki razkrivajo razsežnosti egocentričnega pogleda govorca na prostor okrog sebe in dojemanje prostorskih razmerij v slovenščini, je mogoče uporabiti v leksikografiji pri obravnavi skupine prostorskih (tudi deiktičnih) prvin.


Abstract: With a linguistic pragmatics analysis of the chosen linguistic means the author first identifies linguistic components with spatial reference where the expression of spatiality is based on dynamic, relative understanding of space, which depends on the observer and often on the temporal dimension. After that, she explains their lexicalization.


Strani / Pages: 353–362   [ COBISS ID: 38007853 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-AY4LJTM1 ]
  

Monika Kalin Golob, Nataša Logar
Prostor v poročevalskem skupnem sporočanjskem krogu / Space in the Common Communication Cycle in Reporting

Ključne besede: slovenščina | stilistika | stilistika poročevalstva | skupni sporočanjski krog | časo-prostorski vhod | pridevnik | prislov | Slovenian language | stylistics | stylistic of reporting | common communication cycle | temporal-spatial entry | adjective | adverb


Sinopsis: V prispevku obravnavamo prostor in čas kot eno od sporočanjskih spremenljivk, ki jo morata tako tvorec poročevalskega besedila kot naslovnik razumeti enako. Za ta namen je poročevalstvo razvilo poseben besedilni začetek, časo-prostorskih vhod, ter specializiralo rabo nekaterih prostorskorelacijskih pridevnikov in prislovov. Na podlagi analize preteklih in sodobnih časopisnih besedil prikazujemo, kako in iz katerih razlogov.


Abstract: The article discusses space as one of communication variables, which must be understood in the same way by both the author of the text and the addressee. For that reason, the specific textual beginning was developed in reporting, i.e., the so-called temporal-spatial entry, and a specialized use of a limited number of adjectives and nouns expressing spatial relationships. Based on the analysis of past and current newspaper and magazine articles, the authors show how this took place and for what reasons.


Strani / Pages: 363–373   [ COBISS ID: 56499554 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-JEHP6CDG ]
  

Erika Kržišnik
Izražanje prostora v slovenski frazeologiji / Expression of Space in Slovene Phraseology

Ključne besede: slovenščina | frazeologija | somatska frazeologija | prostorčas | strukturno-semantični model | konceptualna metafora | Slovenian langauge | phraseology | somatic phraseology | space-time | conceptual metaphor


Sinopsis: Frazeološke besedne zveze, ki poimenujejo prostor in izražajo prostorske razsežnosti, so rezultat pomenskih premikov in obenem tudi njihov vir, zato je raziskovanje nujno obrnjeno v obe smeri. V prvem delu so analizirani frazemi, ki predstavljajo jedro frazeološko izraženega prostora kot prostora - prostorski pomen kot rezultat frazeologizacije. V drugem je prikazan del frazeologije, pri kateri so prostor in prostorske dimenzije vir, torej neprostorski prostor kot rezultat sekundarne metaforizacije ali (primarne) frazeologizacije.


Abstract: Phraseological word combinations that name space and express spatial relationships are the result of semantic shifts and also their origin, hence their research is necessarily set both ways. The first part of the article analyzes phrasemes representing the core of phraseologically expressed space, i.e., mainly phrasemes with a somatic component. The second part outlines the results of secondary semantic shifts to which these phrasemes most often succumb.


Strani / Pages: 375–384   [ COBISS ID: 56454242 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-7WBSKNRU ]
  

II. Jezik v prostoru / II. Language in Space

Jan Kořenský
Prostor (a čas) v komunikaci a jeho proměny v souvislostech s vývojem mediačních prostředků / Prostor (in čas) v komunikaciji ter njegovo spreminjanje v povezavi z razvojem medijskih sredstev / Space (and Time) in Communication and Its Changes in Connection with the Development of Media

Ključne besede: komunikacija | mediji | tehnologija | communication | medium | media technologies


Sinopsis: Mezilidská komunikace, jejíž "přirozená" podoba je dána výše charakterizovanou nezprostředkovanou komunikací charakteristickou jednotou místa a času a limitovanou fyziologickými možnostmi člověka se vyvíjela směrem k "osvobození" této komunikace od přirozených limit času a prostoru. Proto je historie proměn mezilidské komunikace historií vývoje zprostředkování komunikace, počínaje "zavedením" písma, které při důsledném rozlišování formy a substance v sémiotickém smyslu právě svou substanční složkou (kámen, hliněnné destičky, papyrus, pergamen, papír ...) představuje kanál a médium (chemie a technika materiální složky formy písma) až po současnost, která je charakteristická dramatickým nárůstem mediačních technologií založených na elektronických digitálních počítačových prostředcích. Tyto technologie souvisejí se vznikem a rozvojem "technologických jazyků" jako specifických sémiotických soustav jsoucích součástí mediální technologie. Zároveň tyto technologie výše uvedeným způsobem vedle překonávání časové a prostorové limitace zasahují významně do vzájemných funkčních a společensko-relevančních proporcí psané a mluvené komunikace.


Abstract: Human communication "whose natural" form in direct communication is based on the uniformity of place and time and limited by human physiological abilities - has been developing towards "liberation" from the natural limitations of time and space. The history of changes in human communication is thus the history of the evolution of communication transmission. This evolution starts with the introduction of writing and its consistent distinction between form and substance. With its substance element (stone, clay tablets, papyrus, parchment, paper), writing in the semiotic sense represents the channel and the medium (chemistry and technique of the material element of the writing form). The present stage of this evolution is marked by the dramatic growth of media technologies based on electronic digital computer means. These technologies are connected to the beginning and development of "technological languages" as specific semiotic systems that are part of modern media technologies.


Strani / Pages: 387–394   [ COBISS ID: 56503394 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-EQIZ1QAC ]
  

Nada Šabec
Raba slovenščine in angleščine v fizičnem in virtualnem prostoru / The Use of Slovene and English in Physical and Virtual Spaces

Ključne besede: slovenščina | angleščina | prostor | globalizacija | jezikovne spremembe | Slovene language | English language | space | globalization | language changes


Sinopsis: Pričujoči prispevek obravnava različne načine funkcioniranja slovenščine in angleščine v fizičnem in virtualnem prostoru današnjega sveta. Izpostavlja razlike med relativno homogeno angleščino in slovenščino, ki se govorita v okviru matičnih držav (ob upoštevanju notranje variabilnosti zaradi knjižnih in narečnih zvrsti), in med njunimi manj homogeninmi oblikami, ki se rabijo izven njunih meja. Očiten je močan vpliv globalne angleščine na vse druge jezike, pri čemer slovenščina ni nikakršna izjema.


Abstract: The article discusses various ways in which Slovene and English function within the physical and virtual spaces of today's world. On the one hand English has undergone a process of differentiation into numerous mother tongue varieties, on the other we are witnessing tendencies toward its renewed homogenization in the role of a universal means of international communication. Special emphasis is placed on the influence of Global English on Slovene as well as on possible developmental trends.


Strani / Pages: 395–410   [ COBISS ID: 21065736 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-7V7M863E ]
  

Stanisław Gajda
Język literacki w słowiańskiej przestrzeni społeczno-kulturowej / Knjižni jezik v slovanskem družbeno-kulturnem prostoru / Literary Language in the Slavic Socio-Cultural Space

Ključne besede: postmodernost | knjižni jezik | epistemiologija | ontologija | prostor | čas | postmodernity | nation | ontic concept | epistemological concept


Sinopsis: Pojęcie język literacki posiada złożoną semantyczną strukturę kompozycjonalną i temporalną. Wykazuje silne więzi z takimi pojęciami w sieci wiedzy jak (po)nowoczesność, kapitalizm, naród, medium (pismo, druk i internet). Współczesne przemiany postaci świata rodzą pytanie, czy nie następuje proces jego śmierci. Rzeczywistość językowa przybiera dziś kształt złożonej przestrzeni (sieci) dyskursywnej, wypierając hierarchiczny system odmian do następnego wiersza dominującym językiem literackim.


Abstract: Pojem knjižni jezik ima sestavljeno kompozicijsko in časovno pomensko strukturo. V mreži znanja je tesno povezan s pojmi, kot so (post)modernizem, kapitalizem, narod, mediji (pisni, tiskani in elektronski). Sodobne spremembe podobe sveta porajajo vprašanje, ali je morda nastopil čas njegovega konca. Jezikovna resničnost danes pridobiva obliko sestavljenega diskurzivnega prostora (mreže), ki izrinja hierarhični sistem jezikovne variantnosti s knjižnim jezikom v dominatni vlogi.


Strani / Pages: 411–422   [ COBISS ID: 56504418 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-MCFJCQQ4 ]
  

Dean Komel
Govorica kot prostor filozofije, filozofija kot kraj govorice / Language as the Space of Philosophy, Philosophy as the Location of Language

Ključne besede: filozofija | slovenščina | govorica | prostor | terminologija | philosophy | Slovenian langauge | language | space | terminology


Sinopsis: Razmerje med govorico in filozofijo se v več pogledih in merah zastira, kot pa odstira. To najprej zahteva, da po eni strani pojmovno opredelimo "govorico" in "filozofijo", po drugi strani pa "prostor" in "kraj" njunega sopogojevanja ter soomogočanja. Vendar pa tudi vprašanja v zvezi z oblikovanjem primerne filozofske pojmovnosti oziroma terminologije, ki so sama po sebi sicer lahko nadvse zanimiva in tehtna, ne zaobjamejo celotne problematike razmerja med filozofijo in govorico. Spričo tega velja posebno pozornost nameniti načinu, da in kako se od govorice do govorice, od govorca do govorca porajajo vselej drugačne možnosti ubeseditve smisla, kar bistveno opredeljuje resničnost filozofske misli. To velja tudi za "slovenščino v filozofiji" in "filozofijo v slovenščini".


Abstract: The relationship between language and philosophy is in many ways being concealed rather than revealed. That fact necessitates a definition of "language" and "philosophy" on the one hand, and of "space" and "location" of their mutual conditioning and enabling, on the other. However, even the questions involved in formulation of an appropriate philosophical definition or, rather, terminology - which in themselves can be rather interesting and substantial - do not cover the entire question of the relationship between philosophy and language. Consequently, special attention needs to be paid to the manner in which various possibilities of verbalizing the meaning arise among different speakers, which ultimately defines the authenticity of philosophical thought. That is also true about "Slovene language in philosophy" and "philosophy in Slovene language".


Strani / Pages: 423–434   [ COBISS ID: 56501090 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-DWTCHIMG ]
  

Nina Mečkovska
Надсознательная коммуникация в социумах и внутриклеточные «информационные» процессы: семиотические метафоры или неочевидная реальность? / Nadzavestna komunikacija v družbah in znotrajcelični »informacijski« procesi: semiotične metafore ali skrita resničnost? / Supraconscious Communication in Societies and IntraCellular “information” Processes: Semiotic metaphors or hidden reality?

Ključne besede: mikrokomunikacija | makrokomunikacija | informacija | semiotika | genetika | metafora | sistemska metafora | micro-communication | macro-communication | information | semiotics | genetics | system metaphor | metaphor


Sinopsis: The article deals with two types of processes that cannot be observed directly and that are occasionally considered informational: (1) supraconscious macro-communication within societies and between them, representing unconscious transmission of average and generalized content extracted from a host of individual communicative acts; (2) micro-communication taking place as chemical reactions in the chromosomes of plant and animal cells. The author demonstrates that the expression "transfer of genetic information" is a metaphor: in fact, the components required for communication phenomena were not observed in "hereditary mechanisms."


Strani / Pages: 435–450   [ COBISS ID: 56505442 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-9CKJWEYZ ]
  

Matej Šekli
Tipologija modelov lingvogeneze slovanskih jezikov / A Typology of Models of Forming Slavic Geolects at the Language Stage

Ključne besede: slovanski jeziki | geolingvistika | geneolingvistika | geolekt | lingvogeneza | Slavic languages | genealogical linguistic | geolinguistics | geolect | linguogenesis


Sinopsis: V prispevku je obravnavana tipologija modelov lingvogeneze slovanskih jezikov v genetolingvističnem pomenu. Pri določanju modela lingvogeneze posameznega geolekta so upoštevani vrsta njegovega izhodišča (enotno : neenotno) in spreminjanja (konvergentno : divergentno) ter način njegovega oblikovanja, ki ga določata položaj geolekta znotraj areala (središče : obrobje) in njegove značilnosti (inovacija : arhaizem), kar vse skupaj določa definicijske lastnosti geolekta (tj. genetska merila).


Abstract: The article discusses the typology of models of Slavic languages formation in geneto-linguistic sense. In the model of linguogenesis for each individual geolect, the author takes into account the type of its starting point and change as well as the manner of its formation.


Strani / Pages: 451–461   [ COBISS ID: 56454754 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-XALEYJQZ ]
  

Irena Orel, Vera Smole
Izražanje prostorskih razmerij z vprašalnimi prislovnimi zaimki v knjižnih in neknjižnih zvrsteh slovenskega jezika / Expression of Spatial Relationships with Interrogative and DemonstrativeAdverbs in Standard and Non-Standard Varieties of Slovene

Ključne besede: slovenščina | knjižni jezik | govorjeni jezik | oblikoslovje | zaimek | prislovni zaimek | prostorski prislovni zaimek | Slovenski lingvistični atlas | jezikovne karte | Slovenian language | standard Slovene language | spoken Slovene language | morphology | pronoun | pronominal adverbs | spatial pronominal adverbs | Slovene linguistic atlas | linguistic maps


Sinopsis: V prispevku bo s strukturnega in pomenskega vidika raziskano vprašanje, kako se v govorjenem jeziku glede na tradicionalni tridelni knjižni poenostavlja sestav vprašalnih prislovnozaimensko izraženih prostorskih razmerij in se preko oblikovnega izgublja tudi pomensko razlikovanje med statično umeščenostjo (kje) ter perlativnostjo/potjo in razmeščenostjo (kod), tudi z ablativno in adlativno sestavino (od/do kod), ohranja pa se za dinamično usmerjenost k cilju (kam). Narečne oblike za kje, kod, od kod in kam po gradivu za Slovenski lingvistični atlas bodo prikazane na zbirni jezikovni karti (z legendo in komentarjem), govorjene pa preverjene v anketi in korpusih.


Abstract: The article from structural and semantic perspectives examines the question of how the system of spatial relationships expressed with interrogative and demonstrative pronominal adverbs became simplified in spatial varieties of spoken language vis-à-vis standard language.


Strani / Pages: 463–481   [ COBISS ID: 56455010 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-UASKUMBP ]
  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=310
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54