Pregled številke / Issue Contents

2014 / Številka 2

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Kristina Pranjić
Ruski kozmizem kot vektor petdesetletnega projektila postgravitacijske umetnosti / Russian Cosmism as a Vector of a Fifty-Year Projectile of Postgravity Art

Ključne besede: postgravitacijska umetnost | vesoljske tehnologije | transhumanizem | Noordung


Sinopsis: V članku poskušamo predstaviti filozofijo ruskega kozmizma kot enega izmed ključnih vzgibov za razvoj sovjetske znanosti in vesoljskih tehnologij. Utopična miselnost Nikolaja Fjodorova se iz začetnega mističnega polja premakne v polje dosegljivih ciljev ter postane generator novih idej na področju znanosti, filozofije, literature in umetnosti. Ruski kozmizem se kaže tudi kot eden izmed najpomembnejših zgodovinskih izhodišč za osnovanje postgravitacijske umetnosti (Dragan Živadinov::Miha Turšič::Dunja Zupančič). Petdesetletna gledališka predstava Noordung 1995-2045 v okolju gravitacije 0 z osvobajanjem od poslednje morfološke sile narave uresničuje zahtevo po čisti abstrakciji in hkrati napoveduje nadaljnji razvoj umetnosti v smeri telelogije in emancipacije tehnološkega.


Abstract: The paper aims to present the philosophy of the Russian Cosmism, which highlighted the importance of science and technology in the further evolution of mankind. Nikolai Fedorov's ideas had a big impact on the beginning of the Soviet space exploration. His ideas influenced scientists, philosophers, writers, and artists. The Russian Cosmism is also an important historical basis forming Slovenian artistic expression in the 21 st century, i.e., Postgravity Art (Dragan Živadinov::Miha Turšič::Dunja Zupančič). The fifty-year-long theatre performance Noordung 1995-2045 sets out to conquer the last morphological force of nature in order to achieve pure abstraction. At the same time it is opening the door to the future artistic movement called Telelogy and Emancipation of the Technological


Strani / Pages: 147-162   [ COBISS ID: 55234146 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-9CEN9TAS ]
  

Vita Žerjal Pavlin
Reprezentacija ženske v poeziji Pavline Pajk / The Representation of the Woman in the Poetry of Pavlina Pajk

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska poezija | slovenske pesnice | reprezentacija ženske | ljubezenska tematika | materinstvo | domoljubje


Sinopsis: Pavlina Pajk (1854-1901) je prva slovenska pesnica, ki je izdala pesniško zbirko. Z naslovom Pesmi jo je objavila leta 1878 in jo z dodanimi pesmimi ponatisnila leta 1893 v Zbranih spisih I . Pretežno lirski prvoosebni ženski subjekt teh pesmi v največji meri določa ljubezen, ki ni le značilna lirska tema, temveč tudi vsebina emancipacijskih teženj meščank iz druge polovice 19. stoletja. Pesnica predstavlja ljubezen po eni strani (pozno)romantično kot ključni pesniški vir in ženski subjekt sentimentalno doživlja neuresničeno ljubezen, ki pa je tudi vir moči. Po drugi strani pa se v prikazu ljubezni odmika od skrajnosti in se zavzema za razumnejšo ter obvladovano ljubezen in čustva sploh. Žensko identiteto reprezentirajo še pesmi z materinsko temo. Ženska dimenzija je pripisana tudi domoljubnim pesmim, značilnim za to obdobje, avtoričino življenje pa je spodbudilo še nastanek pesmi z motivom sirote in domotožja


Strani / Pages: 163-176   [ COBISS ID: 55234658 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-YT4EGRNP ]
  

Daniel Bína
Mit češkega narodnega preroda in njegov odraz v sodobnih vzgojno-izobraževalnih medijih in internetnem okolju / The Myth of the Czech National Revival and Its Reflection in Contemporary Educational Media and on the Interne

Ključne besede: češka književnost | kulturna zgodovina | narodni preporod | mediji | učbeniki | internet


Sinopsis: Prispevek obravnava problematiko češkega narodnega preroda v sodobnih čeških osnovnošolskih in srednješolskih učbenikih zgodovine in književnosti v primerjavi s stanjem do konca osemdesetih let 20. stoletja in internetna gradiva, ki zadevajo narodni prerod. Opisati želi osnovne tendence in premike v dojemanju tega kulturnozgodovinskega obdobja v današnjih vzgojno-izobraževalnih publikacijah in novih medijih, ki jih zaznamuje previden oz. kritičen odnos.


Abstract: The paper is focused on a comparison between the presentation of the Czech national revival in contemporary Czech literature textbooks for elementary and secondary schools with the treatment of the same topic until the end of the 1980s. It also examines the Internet communication related to the National Revival. The author aims to describe the prevailing trends and shifts in the understanding of this period of cultural history in today's educational materials and in the new media


Strani / Pages: 177-184   [ COBISS ID: 55234914 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-WUJEPW9C ]
  

Eva Niklesová
Stripovska obravnava češkega narodnega preroda (problem Václava Hanke) / The Czech National Revival in Comics (The Case of Václav Hanka)

Ključne besede: češka književnost | rokopisi | Kraljedvorski rokopis | Zelenogorski rokopis | strip | fikcija | Šifry mistra Hanky


Sinopsis: Študija raziskuje stripovsko knjigo Šifra mistra Hanky ( Hankova šifra ) s poudarkom na deležu dokumentarnih sestavin in fikcije v zgodbi. Usmerjena je v vlogo Václava Hanke in Josefa Dobrovskega kot postav v tej zgodbi. Obravnavana je tudi uporabnost besedila za izobraževalne namene, saj se dejstva in dokumentarne informacije v njem prepletajo z mistifikacijo in fikcijo.


Abstract: The paper explores the comic book Šifra mistra Hanky (The Master Hanka Code), with special attention to the proportional representation of documentary component and fiction in its storyline. It is focused on the roles played by the two protagonists of the story, Václav Hanka and Josef Dobrovský. Furthermore, the paper examines educational utility of the text, as it blends factual and documentary information with mystification and fiction.


Strani / Pages: 185-194   [ COBISS ID: 55236450 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-LLE7DZ57 ]
  

Melanija Larisa Fabčič
Mentalna podoba človeka v slovenskih, nemških in madžarskih primerjalnih frazemih / The Mental Image of Man in Slovene, German, and Hungarian Comparative Phraseological Units

Ključne besede: slovenščina | nemščina | madžarščina | frazeologija | frazem | primerjalni frazemi | mentalne lastnosti človeka | kontrastivna frazeologija


Sinopsis: Prispevek obravnava medjezikovna ekvivalenčna razmerja med primerjalnimi frazemi v treh sosedskih jezikih: slovenščini, nemščini in madžarščini. V ospredju raziskave je kontrastivna analiza primerjalnih frazemov, v katerih se zrcalijo mentalne lastnosti človeka. Predpostavljamo, da je delež ekvivalentnih primerjalnih frazemov pri sosedskih jezikovnih skupnostih precej velik zaradi skupne kulturne dediščine in enakih/podobnih objektivnih zunajjezikovnih izkušenj.


Abstract: The article deals with the equivalence relation between comparative phraseological units in three neighbouring languages: Slovene, German, and Hungarian. At the center of the research is the contrastive analysis of comparative phraseological units that mirror human mental qualities. We operate under the assumption that the percentage of equivalent comparative PUs in neighbouring languages will be relatively high given the mutual cultural heritage and equal/similar extralinguistic experiences


Strani / Pages: 195-216   [ COBISS ID: 55237986 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-NGNNT5KS ]
  

Monika Kalin Golob, Karmen Erjavec
Vrednotenje in pripadnost virtualni skupnosti slovenskega Twitterja / Evaluation and Identity in the Slovene Twitter Community

Ključne besede: slovenščina | sistemsko-funkcijsko jezikoslovje | sporočanje | Twitter | tviti | jezikovna sredstva vrednotenja | Slovenian language | systemic functional lingustics | communication | Twitter | tweets | linguistic means of appraisal


Sinopsis: Študija na primeru slovenskih tvitov o olimpijskih igrah kaže, kakšne medosebne vrednostne pomene ustvarjajo uporabniki Twitterja in kako ustvarjajo pripadnost spletni skupnosti. S sistemsko-funkcijskim pristopom, ki smo ga prenesli na proučevanje aktualnega komuniciranja na družbenem omrežju Twitter, ugotavljamo, da so v pregledanih tvitih prisotne vse vrednotenjske dimenzije. Študija nadgrajuje obstoječe raziskave o uporabi vrednotenjskega jezika v družbenih omrežjih. V njej zavračamo splošno prisotne kritike Twitterja, da objavlja predvsem vsebinsko prazna sporočila, brez medosebne interakcijske vednosti. Twitter ponuja prostor za izražanje osebnega stališča o izkušnjah skupnosti številnemu občinstvu.


Abstract: Based on the corpus of Slovene tweets about the Olympic Games, the study illustrates what kinds of interpersonal evaluative meanings users of Twitter produce and how they create an affiliation with the online community. With the systemic-functional approach that was used to analyze the relevant communication on Twitter, the author finds that the analyzed tweets comprise all evaluative dimensions. The study improves upon existing research on the use of evaluative language by social network sites and other internet services. It rejects the widely accepted criticism of Twitter as a service distributing primarily meaningless messages without any interpersonal interactional value. Twitter offers a place where large audiences can express and exchange personal views on common experiences


Strani / Pages: 217-234   [ COBISS ID: 55239010 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-YE4GV6RP ]
  

Kaja Dolar
Kolaborativni slovar Razvezani jezik / The Collaborative Dictionary Razvezani jezik

Ključne besede: slovenščina | leksikografija | semantika | leksikalna semantika | kolaborativni slovar | slovarji | Razvezani jezik | internet | Slovenian language | lexicography | semantics | lexical semantics | collaborative dictionary | dictionaries | Razvezani jezik | Internet


Sinopsis: V zadnjih petnajstih letih smo priča razcvetu t. i. kolaborativnih slovarjev, ki jih na spletu piše širše bralstvo. V naši študiji preučujemo delovanje, obliko in posebnosti kolaborativnih slovarjev, ki sodijo na področje participativne leksikografije. Pod drobnogled smo vzeli Razvezani jezik - Prosti slovar žive slovenščine . Podrobneje se posvečamo analizi vsebine kolaborativnih slovarjev.


Abstract: In the last fifteen years we have witnessed a proliferation of the so-called collaborative dictionaries, which have been compiled online by a broader audience. The present paper analyzes functioning, form, and peculiarities of collaborative dictionaries in the context of participatory lexicography. The author examines Razvezani jezik - Prosti slovar žive slovenščine [The Tongue Untied-A Free Dictionary of the Living Slovene Language] , which is varied in its content and rich in its linguistic inventions. Most attention is devoted to the analysis of selected linguistic phenomena that affect the very content of collaborative dictionaries, e.g., the topic of proper names, which leads to the broader issue of metalanguage and its forms in the entries of collaborative dictionaries.


Strani / Pages: 235-252   [ COBISS ID: 55239266 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-6WG9KPKJ ]
  

OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO / REVIEWS – REPORTS – NOTES – MATERIAL

Tanja Jelenko
Alenka Žbogar: Iz didaktike slovenščine / Alenka Žbogar: Iz didaktike slovenščine

Ključne besede: slovenščina | didaktika književnosti | ocene


Strani / Pages: 253-255   [ COBISS ID: 55243618 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-34M6ZBWE ]
  

Ana Toroš
Alojz Gradnik, Eros – Thanatos (Ur. in prevedla Fedora Ferluga Petronio) / Eros – Thanatos (Ed. and transl. by Fedora Ferluga-Petronio)

Ključne besede: slovenska književnost | slovenski pesniki | prevodi v italijanščino | ocene


Strani / Pages: 256-257   [ COBISS ID: 55243874 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-S81CB1ZU ]
  

Vita Žerjal Pavlin
Monika Gawlak: Świat poetycki Gregora Strnišy / Monika Gawlak: Świat poetycki Gregora Strnišy

Ključne besede: slovenska književnost | slovenski pesniki | literarne študije | ocene


Strani / Pages: 258-263   [ COBISS ID: 55244386 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-8PPFZNYA ]
  

Alenka Šivic Dular
Miklošičeva monografija – ob dvestoletnici rojstva Franca Miklošiča (Ur. Marko Jesenšek) / Miklošičeva monografija – ob dvestoletnici rojstva Franca Miklošiča (Ed. by Marko Jesenšek)

Ključne besede: Slovenščina | slovenski jezikoslovci | 19. st. | zborniki | ocene


Strani / Pages: 264-268   [ COBISS ID: 55244642 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-IMAYPXXZ ]
  

Andreja Žele
Razvoj tudi jezikoslovnih spoznanj temelji na dopolnjevanju in ne na izločanju doseženega / Development of Linguistic Inquiry Is Based on Improvement Rather than Elimination of Past Achievement

Ključne besede: slovenščina | polemike


Strani / Pages: 269-270   [ COBISS ID: 55244898 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-QAWFKPVJ ]
  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=309
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54