Pregled številke / Issue Contents

2014 / Številka 1

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Andreja Žele
Primeri glagolske rabe z vidika posebnosti v slovnično-pomenskih razmerjih / Examples of Verb Usage from the Perspective of Idiosyncrasies in the Relationship between Grammar and Semantics

Ključne besede: slovenščina | glagolska raba | slovnične kategorije | slovnica | slovar | Slovenian language | verbal use | grammatical categories | grammar | dictionary


Sinopsis: Prispevek na primerih posebne ali spremenjene rabe glagolov in z nekaterimi posebnostmi rabe v povedku opozarja zlasti na vzajemno delovanje glagolskih kategorij v smislu razmerja slovnica- slovar. Nekatere posebnosti in spremembe v glagolski rabi bi bile lahko upoštevane in ustrezno izkazane tudi v slovarju.


Abstract: Based on the examples of special or changed usage of verbs and some peculiarities in the usage in the predicate, the article highlights the mutual effect of verb categories in terms of the relationship grammar vs. lexicon. Some of the idiosyncrasies and changes in verb usage could be taken into consideration and reflected appropriately in the dictionary.


Strani / Pages: 1–16   [ COBISS ID: 37109805 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-OHX09YHD ]
  

Irena Stramljič Breznik
Medmet kot besedna vrsta v slovničnih opisih slovenskega jezika / Interjections as a Part of Speech in Grammatical Descriptions of the Slovene Language

Ključne besede: slovenščina | slovnica | terminologija | medmeti | Slovene language | grammar | terminology | interjections


Sinopsis: Prispevek na časovni osi 1584-2000 predstavlja raznoliko gradivno in tipološko delitev medmetov kot samostojne besedne vrste v najvidnejših slovnicah slovenskega jezika ter ugotavlja, da ju pogojujeta v terminih izražena dva temeljna koncepta, tj. skladenjskofunkcijski in pragmatični.


Abstract: The article presents various descriptive and typological categorizations of interjections as an independent part of speech in major Slovene grammars published between 1584 and 2000. It comes to the conclusion that the terminology used in the treatment of interjections reflects two different concepts, i.e., the syntactic-functional and the pragmatic one.


Strani / Pages: 17–38   [ COBISS ID: 20552200 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-OGYWQZJX ]
  

Helena Kuster
Posamostaljenje med jezikovnim sistemom in besedilom v slovenščini in nemščini / Nominalization between Language System and Text in Slovene and German

Ključne besede: slovenščina | nemščina | posamostaljanje | samostalniški slog | Slovenian language | German language | nominalization | nominal style


Sinopsis: Razširjenost samostalniškega sloga se obravnava z vidika sistemske in funkcijske pogojenosti. Slednja kaže na to, da sta pojavnost in intenziteta posamostaljanja odvisni od besedilnih tipov, v okviru katerih ima kot stilotvorno sredstvo natančno določeno funkcijo. v kolikšni meri jezikovni sistem sam po sebi omogoča tvorbo posamostaljenj, lahko ugotavljamo tudi primerjalno; v pričujoči razpravi kot primerjalni jezik slovenščini služi nemščina, v kateri je nominalizacija zelo razširjen pojav. v okviru funkcijskostilističnih preučevanj izhaja kvantitativno utemeljeni samostalniški slog iz tvorbeno-pretvorbenih zmožnosti jezikovnega sistema na besedotvorni in skladenjski ravni. m edjezikovna primerjava postopkov in oblik posamostaljanja je smiselna spričo zgodovinske povezanosti slovenskega jezikovno-kulturnega prostora z nemškim, kar potrjujejo številne jezikoslovne študije in tudi novejše razprave s to temo.


Abstract: The scope of nominal style is discussed from the point of view of systemic and functional conditionality. The latter indicates that the appearance and level of nominalization is dependent on textual types, within which a stylistic device has a precisely defined function. The extent to which the language system itself facilitates nominalization can also be established comparatively, i.e., the paper compares Slovene with German, within which nominalization is a very common phenomenon. Through functional-stylistic research we can arrive at a quantitative evaluation of nominal style based on the generative-transformational capacities of the language system at a word-formational and syntactic level. Inter-linguistic comparison of the relevant procedures and the different forms of nominalization makes sense in the light of the historical connection between the Slovene and German linguistic and cultural areas, which has been confirmed by many linguistic studies, as well as by recent discussions of this topic.


Strani / Pages: 39–54   [ COBISS ID: 54627682 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-CLIWFYKP ]
  

Zoran Božič
Pet tolminskih književnikov med literarnozgodovinsko in šolsko kanonizacijo / Five Tolmin Authors between Canonizations of Literary History and School Curricula

Ključne besede: kanonizacija | literarna zgodovina | srednješolska berila | literarna recepcija


Sinopsis: Pet tolminskih književnikov, ki smo jim zaradi okroglih obletnic rojstva ali smrti na prelomu desetletja posvečali posebno pozornost, ni mogla prezreti skoraj nobena slovenska literarna zgodovina, čeprav so jim sestavljavci podeljevali različen kanonični status. Še večje razlike med njimi se pokažejo pri analizi srednješolskih beril, v katerih se pri izbiri avtorjev in njihovih leposlovnih del poleg literarnozgodovinskih uporabljajo tudi druga, predvsem recepcijska merila. V slovenskih literarnozgodovinskih priročnikih imajo najvišji kanonični položaj Ivan Pregelj, France Bevk in Ciril Kosmač. Saša Vuga v zadnjih desetletjih opazno pridobiva na pomenu, medtem ko je Ljubka Šorli prejkone obrobna avtorica. V slovenskih srednješolskih berilih test časa daje vedno večjo težo umetniški besedi Kosmača, Bevkova literatura po osamosvojitvi postaja manj pomembna, Vuga pa se zaradi izjemne recepcijske zahtevnosti sploh ni uvrščal v srednješolska berila.


Abstract: The five Tolmin authors who were at the turn of the last decade the object of special attention due to the anniversaries of their births or deaths, have also been included in almost every Slovene literary history, although their compilers assigned them various canonical statuses. Even greater differences among them become evident in analyses of secondary school readers, which in selecting authors and their literary works employ reception-related criteria in addition to other literary-historical criteria. The highest canonical positions in Slovene literary history textbooks are occupied by Ivan Pregelj, France Bevk, and Ciril Kosmač. Saša Vuga has been gaining in significance in recent decades, while Ljubka Šorli remains a relatively marginal author. In Slovene secondary school readers, the test of time has been adding weight to the work of Ciril Kosmač, while on the other hand, France Bevk's literature has been losing importance since the independence of Slovenia and Saša Vuga has been entirely absent from secondary school readers because of the exceptionally complex reception of his literary work.


Strani / Pages: 55–66   [ COBISS ID: 3351547 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-0CICBTQK ]
  

Željko Milanović, Slobodan Vladušić
Vitomil Zupan i Borislav Pekić: Od zatvorskog iskustva do žanra / Vitomil Zupan and Borislav Pekić: From Prison Experience to Genre

Ključne besede: slovenska književnost | srbska književnost | roman | primerjalne študije | recepcija | zapor


Sinopsis: Književna dela Levitan Vitomila Zupana i Godine koje su pojeli skakavci Borislava Pekića narativno uobličavaju zatvorska iskustva njihovih autora na način koji je poetički blizak. Obojica autora biraju žanr svojih dela u zavisnosti od inicijalne pripovedačke situacije u kojoj se njihov junak/pripovedač nalazi, situacije koja ne obećava svojim pripovedačkim potencijalom. Ovaj rad pokazuje, s obzirom na to da i Zupan i Pekić prepoznaju da njihova dela koja problematizuju lična zatvorska iskustva ne mogu očekivati recepcijsku dobrodošlicu, kako je došlo do izbora žanra u kome se to iskustvo pomera iz ličnog u opšte a da pri tome nije napuštena perspektiva autentičnosti doživljenog.


Abstract: The literary works Levitan by Vitomil Zupan and Godine koje su pojeli skakavci (The Years the Locusts Have Devoured) by Borislav Pekić are poetically similar narratives of their authors' prison experience. Both authors chose the genre for their works based on the initial narrative situation in which their main character/narrator is placed, i.e., the situation that does not seem to have much narrative potential. The paper shows how Zupan and Pekić - who were both aware that their works dealing with personal prison experience cannot expect a welcome reception - selected a genre in which personal experience shifts to general, but without losing the perspective of authenticity of the experience.


Strani / Pages: 67–74   [ COBISS ID: 54669666 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-CKDBSPMD ]
  

Breda Marušič
Sodobni slovenski roman na gledališkem odru (Filio ni doma, Katarina, pav in jezuit ter Čefurji raus!) / Staging the Contemporary Slovene Novel (Filio ni doma, Katarina, pav in jezuit ter Čefurji raus!)

Ključne besede: slovenska književnost | sodobni slovenski roman | dramatizacija | slovensko gledališče | Slovene literature | contemporary Slovene novel | dramatization | Slovenian theatre


Sinopsis: Sodobni slovenski roman se v primerjavi z besedili slovenske realistične klasike ter s tujimi romanesknimi teksti pojavlja na gledaliških odrih razmeroma redko. Njegove uprizoritve so najpogostejše v okviru dramskega gledališča, čeprav so romani, predvsem tisti z modernističnimi značilnostmi, pogosto gradivo za postdramske gledališke oblike (oboji zavračajo fabulo). Bolj kot od vrste in značilnosti romanesknega besedila je način prirejanja odvisen od tipa prireditelja (pisatelj ali režiser). Različne prvine dramatičnosti in performativnosti morda naredijo roman privlačnejši za prirejanje, niso pa same po sebi dovolj za kakovostno dramatizacijo oziroma uprizoritev. Dramski tekst, ki nastane v procesu dramatizacije, pomeni tako kot vsa dramska besedila le izhodišče za različna režiserska branja.


Abstract: The Contemporary Slovene novel, in comparison to Slovene realist classics and to foreign novelistic texts, relatively rarely appears on theater stages. Its dramatization is most common as a part of dramatic theater, although novels with predominantly modernistic features are often used as a basis for post-dramatic theater forms (they both reject the plot). The form of dramatization depends more on the type of the dramatist (author or director) than on the type and features of the novel itself. Various elements of drama and possibility of performance may make a novel more attractive for adaptation, but they are not sufficient for a quality dramatization or performance. A dramatic text created in the process of dramatization is, as any other dramatic text, only a starting point for various directorial readings.


Strani / Pages: 75–90   [ COBISS ID: 54668386 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-3XWFJHWF ]
  

Natalia Kaloh Vid
Prevajanje jezikovnih prvin, značilnih za sovjetski družbeno-kulturni diskurz v romanu M. Bulgakova Mojster in Margareta / Translation of Language Elements Characteristic of the Soviet Social and Cultural Discourse in M. Bulgakov’s Novel The Master and Margarita

Ključne besede: prevajanje | ruska književnost | literarni prevodi | kulturnospecifični izrazi | sovjetizmi | literary translation | Russian literature | culturally specific expressions | sovietisms


Sinopsis: Roman Mihaila Bulgakova Mojster in Margareta je izrazito kulturnospecifično obarvano pripovedno delo, v katerem avtor izvrstno posnema jezikovno izrazje svojega časa. Pričujoča razprava se osredotoča na analizo Gradišnikovega prevoda romana z vidika prevajanja kulturnospecifičnih izrazov, značilnih za sovjetsko okolje tridesetih let prejšnjega stoletja. v razpravi se bomo omejili na prevajanje leksikalnih posebnosti nestandardne novotvorjene "sovjetske ruščine", ki jih bomo imenovali sovjetizmi . Gradišnikov prevod opazujemo na nižjih jezikovnih ravneh, torej posamične besede, značilne za sovjetsko govorico - pri tem pa govorimo o ustreznosti prevoda le-teh


Abstract: In Mikhail Bulgakov's novel Master and Margarita, which contains numerous culturally specific details, the author brilliantly uses language elements typical of his time. Current analysis focuses on Gradišnik's translation of the novel into Slovene from the point of view of the translation of culturally specific terms characteristic of the Soviet discourse of the 1930s. The emphasis is on the translation of word-formations of non-standard "Soviet Russian" expressions, called Sovietisms in the paper. The author analyzes Gradišnik's translation on the lexical level, i.e., lexicon typical of the Soviet speech and the adequacy of its translation.


Strani / Pages: 91–108   [ COBISS ID: 20555272 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-CIWF5SMZ ]
  

Miloš Zelenka
K izbranim problemom narodnega preroda (Oscilacija romantike z realizmom kot primerjalni problem) / On Selected Issues Concerning the National Revival (Oscillation between Romanticism and Realism as a Comparative Subject)

Ključne besede: češki narodni prerod | češka književnost | literarna zgodovina | romantika | realizem | Srednja Evropa | Czech national revival | Czech literature | literary history | Romanticism | Realism | Central Europe


Sinopsis: Študija se ukvarja z opredelitvijo in periodizacijo narodnega preroda kot zapletenega procesa oblikovanja moderne narodne (državljanske) družbe. Obenem poskuša dognati vzajemne povezave med zgodovinsko (faza znanstvenega zanimanja, narodne agitacije in množičnosti) in literarnovedno delitvijo češkega narodnega preroda v povezavi z literarnimi smermi (klasicistično, predromantično, romantično in realistično obdobje). Študija vpeljuje zahtevo po interdisciplinarni in primerjalni literarni zgodovini, ki bi bila v skladu z "ingresivno" koncepcijo literarne: z "vozliščnimi" točkami - "prostorskimi metaforami" (v našem primeru leto 1848) prikazati srednjeevropski narodni prerod kot enovito celoto s številnimi prekinitvami, odcepitvami, prelomi in izostanki.


Abstract: The article deals with the definition and periodization of the national revival as a complex process of forming a modern national society. It also aims to discern connections between the periodization from the points of view of history on the one hand and literary criticism on the other. The former involves phases of scholarly inquiry, national activism, and populism, while the latter divides the Czech National Revival into periods according to literary movements. The article calls for interdisciplinary and comparative literary history that would be in agreement with the "ingressive" concept of literary history. Its goal would be to provide an accurate representation of the Central European National Revival as a whole, punctuated by numerous interruptions, digressions, breaks, and lacunae.


Strani / Pages: 109–120   [ COBISS ID: 54669922 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-NVE6IPZV ]
  

Ivo Pospíšil
Narodni prerod in literarne smeri (Nekaj opažanj) / National Revival and Literary Currents (Some Observations)

Ključne besede: narodni prerod | literarni tokovi | literarni razvoj | slovanske književnosti | national revival | literary currents | literary development | Slavic literatures


Sinopsis: Članek obravnava problem narodnega preroda in literarnih smeri. Na podlagi gradiva iz slovanskih literatur skuša prikazati anomalije pri njihovem razvoju, sinkretični značaj poetik literarnih smeri ter njihovo medsebojno prepustnost. Avtor skuša pokazati, da narodni prerodi niso le stvar 19. stoletja, temveč predstavljajo fazni fenomen, ki se lahko nadaljuje ali vnovič pojavi. To lahko vpliva na poetološke oblike literature na splošno in še posebej na literarne smeri, kar se lahko v slovanskem okolju kažejo kot pospeševanje ali upočasnjevanje, ki oblikuje specifične razvojne paradigme.


Abstract: The article treats the problem of national revival and literary currents. On the basis of the material of Slavonic literatures, it demonstrates the anomalies of their development, the syncretic character of the poetics of literary currents, and their mutual permeation. The author argues that national revivals are not limited to the 19th century only, but they represent, on the contrary, the phase phenomen which could continue or re-appear. This can have an impact on poetological shape of literature in general and literary currents in particular which might be manifested in Slavonic environment as acceleration or deceleration forming a specific evolutionary paradigm.


Strani / Pages: 121–130   [ COBISS ID: 54670178 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-EM29GAYC ]
  

OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO / REVIEWS – REPORTS – NOTES – MATERIAL

Ada Vidovič Muha
Andreja Žele: Slovenska besedilna skladnja z jezikovnosistemskega vidika – temeljni pojmi / Andreja Žele: Slovenska besedilna skladnja z jezikovnosistemskega vidika – temeljni pojmi

Ključne besede: slovenščina | skladnja | besedilna skladnja | visokošolski učbeniki | ocene


Strani / Pages: 131–137   [ COBISS ID: 54671458 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-PHNUEC3C ]
  

Natalija Ulčnik
Pavlova prekmurska slovnica (Vend nyelvtan, 1942) v sodobni knjižni slovenščini / Pavlova prekmurska slovnica (Vend nyelvtan, 1942) v sodobni knjižni slovenščini

Ključne besede: slovenščina | prekmurski knjižni jezik | slovnice | prevodi v slovenščino | ocene


Strani / Pages: 138–141   [ COBISS ID: 54671714 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-P5XFOEY0 ]
  

Vojko Gorjanc
Marina Katnić-Bakaršić: Između diskursa moći i moći diskursa / Marina Katnić-Bakaršić: Između diskursa moći i moći diskursa

Ključne besede: diskurz | akademski diskurz | sociolingvistika | ocene


Strani / Pages: 142–145   [ COBISS ID: 54672226 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-HAA4NPBA ]
  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=308
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54