Pregled številke / Issue Contents

2013 / Številka 3

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Darko Dolinar
Literarni zgodovinar Karel Štrekelj / Literary Historian Karel Štrekelj

Ključne besede: slovenska književnost | literarna zgodovina | literarni zgodovinarji | slavistika | filologija | Slovene literature | literary history | literary historians | Slavic studies | philology


Sinopsis: Štrekelj, klasik slovenskega narodopisja in eden vidnejših jezikoslovcev, je zaslužen tudi za slovensko literarno zgodovino. Njegovo glavno delo na tem področju je kurz predavanj na graški univerzi v letih 1899-1901, ki pa je ostal v rokopisu in zašel v pozabo. Članek komentira okoliščine nastanka in opisuje vsebino kurza, nato podrobno analizira Štrekljevo določitev predmetnega področja literarne zgodovine in izbor metod. Na tej podlagi označuje njegov pristop, za katerega je značilen objektivni historizem, in ga postavlja na ustrezno mesto v razvojni črti stroke.


Abstract: Karel Štrekelj, a classic of Slovene ethnography and one of the more prominent philologists, also contributed to Slovene literary history. His main contributions to this discipline are lectures for the course he gave at the University of Graz in 1899-1901, which were never published and fell into oblivion. This article comments on the circumstances that accompanied the compilation of the course, describes its content, and provides a detailed analysis of Štrekelj's definition of literary history as a discipline and his selection of methodology. Base on this it charactarizes Štrekelj's approach, which is marked by objective historicism, and determines its place on the timeline of the disciplineʼs development.


Strani / Pages: 447–460   [ COBISS ID: 53092962 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-ORG3ZZFB ]
  

Marijan Dović
»Češki Prešeren«: Slovenska recepcija Máchovega kulta / »Czech Prešeren«: Slovene Reception of Mácha’s Cult

Ključne besede: češka književnost | slovenska književnost | romantika | nacionalni pesniki | kulturni svetniki | kanonizacija | kulturni nacionalizem | Czech literature | Slovene literature | romanticism | national poets | kultural saits | canonization | cultural nationalism


Sinopsis: Razprava obravnava slovensko recepcijo Karla Hynka Máche od druge polovice 19. stoletja do danes. Posebno pozornost namenja tistim razsežnostim, ki so povezane s kanonizacijo in kultom češkega romantičnega pesnika, ter diskurzivnim strategijam, ki Mácho v slovenski kulturni prostor uvažajo kot "češkega Prešerna", slovenskemu izbrancu ekvivalentnega nacionalnega pesnika in kulturnega svetnika bratskega slovanskega naroda.


Abstract: The article treats the Slovene reception of Karel Hynek Mácha from the second half of the 19th century to the present. It places special focus on the dimensions associated with the canonization of the Czech Romantic poet (especially the so-called "Mácha cult"), and the discursive strategies involved in "importing" Mácha to the Slovene cultural setting as the national poet and cultural saint of a brotherly Slavic nation - the "Czech Prešeren".


Strani / Pages: 461–476   [ COBISS ID: 53093218 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-AYMIPNJL ]
  

Monika Gawlak
Ekfraza v poeziji Gregorja Strniše / Ekphrasis in the Poetry of Gregor Strniša

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska poezija | slovenski pesniki | intertekstualnost | nadrealizem | Slovene literture | Slovene poetry | Slovene poets | intertextuality | surrealism


Sinopsis: Strniševa poezija je dokaz za soobstoj in medsebojno povezanost različnih razsežnosti individualnega in univerzalnega sveta. Zato se zdi, da je kategorija medbesedilnosti v pomenu odkrivanja razvidnih in skritih povezav, ki združujejo različna umetniška in kulturna dela v primeru obravnavanega opusa, utemeljena in pričakovana. Namen prispevka je analizirati medbesedilne povezave s slikarstvom Giorgia de Chirica, pomembnega italijanskega slikarja in ustvarjalca t. i. metafizičnega slikarstva. Pesmi dveh ciklov (Sence in Stolpi) iz zbirke Škarje lahko obravnavamo kot ekfraze, ker se v njih pojavljajo očitna znamenja, ki nas usmerjajo neposredno na konkretna dela slikarske umetnosti de Chirica.


Abstract: The poetry of Gregor Strniša undoubtedly constitutes an expression of belief in the coexistence and mutual correspondence of multiple dimensions of the world. Thus the concept of intertextuality seems to be particularly important in the exposition of both the visible and the hidden relations that connect various works of art. The purpose of the following paper is to analyse the intertextual relations arising between the poetry of Strniša and the works of Giorgio de Chirico, a prominent Italian painter, the father of the so-called metaphysical school of painting. Poems from two of Strniša's cycles (Sence and Stolpi), found in the collection entitled Škarje, can be treated as instances of ekphrasis, because they contain direct references pertaining to particular works of de Chirico.


Strani / Pages: 477–484   [ COBISS ID: 53100898 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-2LQ3JAOB ]
  

Aleksandra Popin
Sedmi krug Vaska Pope / The Seventh Cycle of Vasko Popa

Ključne besede: srbska književnost | srbska poezija | srbski pesniki | alkemija | tematologija


Sinopsis: U radu je posvećena pažnja dosada ne mnogo istraživanoj temi - vezi poezije Vaska Pope i alhemije. Dat je osvrt na dosadašnja razmatranja o ovoj temi, kao i pokušaj dovođenja u vezu alhemijskih motiva kod Vaska Pope sa tekstovima A. Bretona, M. Elijade, K. G. Junga, Fulkanelija i njegovog učenika Ežena Kanzelija. Analizirana su znamenja knjiga poezije Nepočin-polje i Kuća nasred druma, u datom kontekstu; pesma Srce belutka u knjizi Nepočin-polje, zatim krug pesama Ognjena vučica i 4. i 6. pesma kruga Vučje kopile iz knjige pesama Vučja so, kao i pesma Raspra o rosi iz knjige Rez.


Abstract: The paper focuses on the previously understudied topic of the connection between Vasko Popaʼs poetry and alchemy. It provides an overview of the previous treatment of the topic and attempts to establish a connection between the alchemical motifs of Vasko Popaʼs poetry and those in the texts by A. Breton, M. Eliade, C. G. Jung, Fulkanelli, and his student Eugene Kanzelli. Within a given context, it analyzes symbols in the collections of poems No-Rest Field and Home in the Middle of the Road; the poem A Heart of a Pebble Stone from the collection No-Rest Field; the cycle of poems Fiery Wolf; the fourth and the sixth poems of the cycle Wolfʼs Bastard from the collection Wolfʼs Salt; and the poem Discussion on Dew from the collection The Cut.


Strani / Pages: 485–494   [ COBISS ID: 53103202 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-L6XYZGZI ]
  

Alojzija Zupan Sosič
Postklasična teorija pripovedi / Postclassical Narratology

Ključne besede: literarna teorija | naratologija | teorija pripovedi | razvojna logika pripovedi | theory of literature | narratorlogy | developmental logic of narrative | theory of narrative


Sinopsis: Postklasična teorija pripovedi je poimenovanje za naratologijo v zadnjih treh desetletjih - to poimenovanje pa si zasluži samo tista naratologija, ki je odstopila svoje tradicionalno poslanstvo polivalentni teoriji pripovedovanja in tako premestila svoj raziskovalni poudarek s proze na pripoved. Povezovalnost različnih znanstvenih področij je omogočila naratologiji razcvet v 21. stoletju, potem ko so različni pristopi, metode in smeri ob koncu prejšnjega stoletja delili naratologijo na klasično in postklasično. Med najpomembnejšimi predstavniki postklasične teorije pripovedi so: kulturna, kognitivna, retorična in feministična naratologija ter naratologija družbenih spolov.


Abstract: "Postclassical narratology" is the term for narratology of the last three decades. However, the name is suitable only for the nontraditional theory of narrative that shifted its research focus from prose to narrative through the polyvalent theory of narrative. Connecting various academic disciplines is the main reason for the flourishing of narratology in the 21st century, while various currents, methods, and directions divided narratology into classical and postclassical narratology at the turn of the 20th century. The most important representatives of postclassical narratology are: cultural, cognitive, rhetorical, and feminist narratology, and the narratology of genderidentity.


Strani / Pages: 495–506   [ COBISS ID: 53101154 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-0CV5DJHQ ]
  

Lara Godec Soršak
Glagoli z oslabljenim pomenom v Slovarju slovenskega knjižnega jezik / Light Verbs in the Dictionary of Slovene Literary Language

Ključne besede: slovnica | slovenščina | glagoli


Sinopsis: Na osnovi tega in analiziranih primerov smo izdelali tipologijo glagolov z oslabljenim pomenom in oblikovali merila za določanje oslabljenopomenske rabe glagolov.


Abstract: Based on previous findings and on the analysis of sample material, the author devised a typology of light verbs and criteria for defining the use of light verbs in Slovene.


Strani / Pages: 507–522   [ COBISS ID: 9830729 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-RFALOJI1 ]
  

Simona Štavbar
O slovarskem delu monografije Hildegard Striedter Temps Deutsche Lehnwörter im Slovenischen / On the Dictionary Part of the Monograph Deutsche Lehnwörter im Slovenischen by Hildegard Striedter-Temps

Ključne besede: slovenščina | nemščina | prevzete besede | leksikografija | etimologija | digitalizacija | slovarji | obrnjeni slovarji | Slovene languge | German langauge | loanwords | lexicography | etymology | digitalization | dictionaries | reverse dictionary


Sinopsis: V prispevku je predstavljen pilotni projekt digitalizacije slovarjev prevzetih besed, ki vključuje tudi slovarski del monografije Slovenische Lehnwörter im Deutschen avtorice Hildegard Striedter-Temps. Opisane so značilnosti tiskanega slovarskega dela monografije. Slovar ima specifično sestavo, in sicer gre za kompilacijo sekundarnih virov, navedenih in organiziranih v slovarskih člankih, avtoričin prispevek pa je predvsem v komentiranju jezikovnih podatkov in v popravkih napačnih etimoloških in drugih razlag ter navedb določenih avtorjev. Na kratko je opisano tudi tehnično ozadje digitalizacije portala z ročno delno digitalizacijo seznama besed navedenega slovarja.


Abstract: The article describes the pilot project of digitalization of loanword dictionaries that includes the digitalization of the dictionary part of the monograph Deutsche Lehnwörter im Slovenischen by Hildegard Striedter-Temps. It describes the characteristics of the printed dictionary part of the monograph. The dictionary has a specific composition as it is a compilation of secondary sources that are included and organized in dictionary entries. The authorʼs contribution is mainly in commenting on the language data and correcting erroneous etymological and other explanations by other authors. The article briefly describes the technical background of the digitalization process which included partial manual digitalization of the dictionary list of lemmata.


Strani / Pages: 523–534   [ COBISS ID: 53102946 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-PPL0PBSM ]
  

OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO / REVIEWS – REPORTS – NOTES – MATERIAL

Ivo Pospíšil
Второе брненское совещание о славистике и чешско-словацкая конференция в Брно о Доминике Татарке / Second Brno Conference on Slavic Studies and Czech-Slovak Conference on Dominik Tatarka in Brno

Ključne besede: slavistika | češko-slovaški kulturni stiki | konference | slovaški pisatelji


Strani / Pages: 535–537   [ COBISS ID: 53116514 ]
  

Ivo Pospíšil
Mezinárodní kolokvium o romantismu ve Veroně / International Colloquium on Romanticism in Verona

Ključne besede: mednarodni kolokviji | romantika


Strani / Pages: 538–539   [ COBISS ID: 53116770 ]
  

Andreja Žele
O petnajstem mednarodnem slavističnem kongresu v Minsku, v letošnjem avgustu / 15th International Congress of Slavists in Minsk (August 2013)

Ključne besede: slavistika | slavistični kongresi | kongresi | Minsk | 2013


Strani / Pages: 540–541   [ COBISS ID: 53115490 ]
  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=305
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54