Pregled številke / Issue Contents

2013 / Številka 1

  

Slovenska literarna veda danes / Slovene Literary Studies Today

Miran Hladnik
Slovenska literarna veda danes

Ključne besede: Slovenska književnost | slovenska literarna veda | literarna veda | Slovene literature | Slovene literary studies | Literary studies


Strani / Pages: 3–6   [ COBISS ID: 51776354 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-YZFAOGHT ]
  

Miran Hladnik
Slovene Literary Studies Today

Ključne besede: Slovenska književnost | slovenska literarna veda | literarna veda | Slovene literature | Slovene literary studies | Literary studies


Strani / Pages: 7–10   [ COBISS ID: 51776354 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-YZFAOGHT ]
  

I.

Alojzija Zupan Sosič
Slovenski roman v literarni vedi po letu 2000

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska literarna zgodovina | literarna zgodovina | slovenski roman | literarnovedna periodika | slovenska literarnovedna periodika | monografije | zborniki | 21. st. | 2000- | Slovene literature | literary history | Slovene literary history | Slovene novel | Slovene scholarly journals | monographs | collections | 21st century | 2000-


Sinopsis: V Sloveniji je po letu 2000 zelo naraslo število romanov in literarnozgodovinskih prispevkov o njih. Zaradi preglednosti sem v študiji upoštevala mesto objave, tj. osrednje slovenske in tuje znanstvene revije, monografije in monografske zbornike;Ž pri natančni analizi posameznih prispevkov pa še kriterij znanstvene pronicljivosti, ki ga poleg običajnih znanstvenih meril sestavljajo sintetičnost, sistematičnost, kompleksnost in kreativnost oz. inovativnost. S širšega seznama literarnozgodovinskih razprav o romanu, navedenih v bibliograŽfiji, sem izbrala in analizirala ožji primerjalni kontekst enajstih razprav, med njimi monografska zbornika Slovenski roman in Sodobna slovenska književnost (1980-2010), monografije Alojzije Zupan Sosič Zavetje zgodbe: Sodobni slovenski roman ob koncu stoletja, Robovi mreže, robovi jaza: Sodobni slovenski roman, Na pomolu sodobnosti ali o slovenski književnosti in romanu, Silvije Borovnik Književne študije: O vlogi ženske v slovenski književnosti, o sodobni prozi in o slovenski književnosti v Avstriji in Mirana Hladnika Slovenski zgodovinski roman.


Abstract: The number of novels and critical publications about them rose dramatically in Slovenia after 2000. For the sake of completeness, I have taken into account the place of publicationŽ that is, leading Slovene and foreign scholarly journals, monographs, and collectionsŽand, in close analysis of individual publications, the criterion of scholarly insight, which in addition to standard scholarly measures comprises synthesis, systematicness, complexity, and creativity or innovativeness. From a quite long bibliographic list of critical analyses of the novel I selected and comparatively analyzed anarrower, group of eleven, including the collections Slovenski roman (The Slovene novel) and Sodobna slovenska književnost 1980-2010) (Contemporary Slovene literature 1980-2010), Alojzija Zupan Sosičʼs books Zavetje zgodbe: Sodobni slovenski roman ob koncu stoletja (The harbor of story: The contemporary Slovene novel at the end of the century), Robovi mreže, robovi jaza: Sodobni slovenski roman (Social margins, margins of self: The contemporary Slovene novel), Na pomolu sodobnosti ali o slovenski književnostiin romanu (On the quay of contemporaneity, or Slovene literature and the novel), Silvija Borovnikʼs Književne študije: O vlogi ženske v slovenski književnosti, o sodobni prozi in o slovenski književnosti v Avstriji(Literary studies: On the role of women in Slovene literature, on contemporary prose and Slovene literature in Austria), Miran Hladnikʼs Slovenski zgodovinski roman (The Slovene historical novel), and four articles that appeared in leading scholarly journals.


Strani / Pages: 11–24   [ COBISS ID: 51780962 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-YFXUBSH3 ]
  

Alojzija Zupan Sosič
The Slovene Novel in Literary Studies since 2000

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska literarna zgodovina | literarna zgodovina | slovenski roman | literarnovedna periodika | slovenska literarnovedna periodika | monografije | zborniki | 21. st. | 2000- | Slovene literature | literary history | Slovene literary history | Slovene novel | Slovene scholarly journals | monographs | collections | 21st century | 2000-


Sinopsis: V Sloveniji je po letu 2000 zelo naraslo število romanov in literarnozgodovinskih prispevkov o njih. Zaradi preglednosti sem v študiji upoštevala mesto objave, tj. osrednje slovenske in tuje znanstvene revije, monografije in monografske zbornike;Ž pri natančni analizi posameznih prispevkov pa še kriterij znanstvene pronicljivosti, ki ga poleg običajnih znanstvenih meril sestavljajo sintetičnost, sistematičnost, kompleksnost in kreativnost oz. inovativnost. S širšega seznama literarnozgodovinskih razprav o romanu, navedenih v bibliograŽfiji, sem izbrala in analizirala ožji primerjalni kontekst enajstih razprav, med njimi monografska zbornika Slovenski roman in Sodobna slovenska književnost (1980-2010), monografije Alojzije Zupan Sosič Zavetje zgodbe: Sodobni slovenski roman ob koncu stoletja, Robovi mreže, robovi jaza: Sodobni slovenski roman, Na pomolu sodobnosti ali o slovenski književnosti in romanu, Silvije Borovnik Književne študije: O vlogi ženske v slovenski književnosti, o sodobni prozi in o slovenski književnosti v Avstriji in Mirana Hladnika Slovenski zgodovinski roman.


Abstract: The number of novels and critical publications about them rose dramatically in Slovenia after 2000. For the sake of completeness, I have taken into account the place of publicationŽ that is, leading Slovene and foreign scholarly journals, monographs, and collectionsŽand, in close analysis of individual publications, the criterion of scholarly insight, which in addition to standard scholarly measures comprises synthesis, systematicness, complexity, and creativity or innovativeness. From a quite long bibliographic list of critical analyses of the novel I selected and comparatively analyzed anarrower, group of eleven, including the collections Slovenski roman (The Slovene novel) and Sodobna slovenska književnost 1980-2010) (Contemporary Slovene literature 1980-2010), Alojzija Zupan Sosičʼs books Zavetje zgodbe: Sodobni slovenski roman ob koncu stoletja (The harbor of story: The contemporary Slovene novel at the end of the century), Robovi mreže, robovi jaza: Sodobni slovenski roman (Social margins, margins of self: The contemporary Slovene novel), Na pomolu sodobnosti ali o slovenski književnostiin romanu (On the quay of contemporaneity, or Slovene literature and the novel), Silvija Borovnikʼs Književne študije: O vlogi ženske v slovenski književnosti, o sodobni prozi in o slovenski književnosti v Avstriji(Literary studies: On the role of women in Slovene literature, on contemporary prose and Slovene literature in Austria), Miran Hladnikʼs Slovenski zgodovinski roman (The Slovene historical novel), and four articles that appeared in leading scholarly journals.


Strani / Pages: 25–40   [ COBISS ID: 51780962 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-YFXUBSH3 ]
  

Alenka Žbogar
O slovenski kratki prozi

Ključne besede: slovenska književnost | kratka proza | literarna veda | slovenska literarna veda | 21. st. | Slovene literature | short story | literary studies | Slovene literary studies | 21st century


Sinopsis: Pregled literarnovednega raziskovanja slovenske kratke pripovedne proze v zadnjem desetletju se osredotoča na monografske publikacije in tiste antologije ter prispevke, ki so pomembno prispevali k izoblikovanju sodobne slovenske teoretske in zgodovinske zavesti o kratki prozi. Pozornost je usmerjena na metodološke razlike v obdelavi ter na tuje in slovenske referenčne kroge, iz katerih izhajajo posamezni raziskovalci. Ohranja se tradicionalno zgledovanje po preciznejši nemški literarni teoriji ter se dopolnjuje s sodobnimi evropskimi in ameriškimi referencami.


Abstract: This survey of research in the field of literary studies into Slovene short narrative prose during the last decade focuses on monographs and those anthologies and articles that have significantly contributed to forming contemporary Slovene theoretical and literary historical knowledge. It points out methodological differences in interpretation among scholars from both Slovene and foreign backgrounds. It preserves a traditional grounding in precise German literary theory, and takes into account contemporary European and American sources.


Strani / Pages: 41–50   [ COBISS ID: 51782242 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-7JVT7NKF ]
  

Alenka Žbogar
Slovene Short Prose during the Last Decade

Ključne besede: slovenska književnost | kratka proza | literarna veda | slovenska literarna veda | 21. st. | Slovene literature | short story | literary studies | Slovene literary studies | 21st century


Sinopsis: Pregled literarnovednega raziskovanja slovenske kratke pripovedne proze v zadnjem desetletju se osredotoča na monografske publikacije in tiste antologije ter prispevke, ki so pomembno prispevali k izoblikovanju sodobne slovenske teoretske in zgodovinske zavesti o kratki prozi. Pozornost je usmerjena na metodološke razlike v obdelavi ter na tuje in slovenske referenčne kroge, iz katerih izhajajo posamezni raziskovalci. Ohranja se tradicionalno zgledovanje po preciznejši nemški literarni teoriji ter se dopolnjuje s sodobnimi evropskimi in ameriškimi referencami.


Abstract: This survey of research in the field of literary studies into Slovene short narrative prose during the last decade focuses on monographs and those anthologies and articles that have significantly contributed to forming contemporary Slovene theoretical and literary historical knowledge. It points out methodological differences in interpretation among scholars from both Slovene and foreign backgrounds. It preserves a traditional grounding in precise German literary theory, and takes into account contemporary European and American sources.


Strani / Pages: 51–60   [ COBISS ID: 51782242 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-7JVT7NKF ]
  

Irena Novak Popov
Sodobna slovenska poezija v literarni vedi

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska poezija | slovenska literarna veda | literarna veda | antologije | zbirke | interpretacija | Slovene literature | Slovene poetry | literary studies | anthologies | collections | interpretation


Sinopsis: Pričujoči pregled ne teži v absolutno izčrpnost, ampak predstavlja žanre strokovnega pisanja za različne naslovnike in rabe. Poleg strogo znanstvenih tekstov zajema tudi bolj esejistične, interpretativne in strokovno informativne. Iz monografij, študij in spremnih besed je vidno prizadevanje po razvidu v tem obsežnem, komaj obvladljivem delu literarne ustvarjalnosti. Količina in razvitost pesništva je v obratnem sorazmerju z njenim položajem med literarnimi zvrstmi, ko je iz nekdanjega središča zdrsnilo v neslišno obrobnost in uživanje izbrancev. Ti so profesionalni poznavalci z univerz in inštitutov, kompetentni v literarnovednem diskurzu, ki ga rabijo za specialistični opis izbranih segmentov, ter ljubitelji, med katerimi je največ pesnikov, ki pogosto prevzemajo vloge razlagalcev, urednikov in posredovalcev.


Abstract: This survey does not pretend to exhaustiveness but presents the genres of scholarly writing for different audiences and purposes. In addition to strictly scholarly texts, it encompasses essayistic, interpretive, and scholarly treatises. Books, articles, and commentaries evidence the range of directions in this expansive, scarcely manageable sector of literary creativity. Poetryʼs status among literary genres is in inverse relation to its quantitative and developmental measures; it has slipped from its one-time central position to unprecedented peripherality and the domain of a select few. They are the professional cognoscenti at universities and institutes who are competent in literary discourse and employ it in specialized descriptions of select fields, as well as amateurs, including most poets, who frequently assume the role of interpreters, editors, and purveyors.


Strani / Pages: 61–76   [ COBISS ID: 51782754 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-I66YVV9I ]
  

Irena Novak Popov
Contemporary Slovene Poetry in Literary Studies

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska poezija | slovenska literarna veda | literarna veda | antologije | zbirke | interpretacija | Slovene literature | Slovene poetry | literary studies | anthologies | collections | interpretation


Sinopsis: Pričujoči pregled ne teži v absolutno izčrpnost, ampak predstavlja žanre strokovnega pisanja za različne naslovnike in rabe. Poleg strogo znanstvenih tekstov zajema tudi bolj esejistične, interpretativne in strokovno informativne. Iz monografij, študij in spremnih besed je vidno prizadevanje po razvidu v tem obsežnem, komaj obvladljivem delu literarne ustvarjalnosti. Količina in razvitost pesništva je v obratnem sorazmerju z njenim položajem med literarnimi zvrstmi, ko je iz nekdanjega središča zdrsnilo v neslišno obrobnost in uživanje izbrancev. Ti so profesionalni poznavalci z univerz in inštitutov, kompetentni v literarnovednem diskurzu, ki ga rabijo za specialistični opis izbranih segmentov, ter ljubitelji, med katerimi je največ pesnikov, ki pogosto prevzemajo vloge razlagalcev, urednikov in posredovalcev.


Abstract: This survey does not pretend to exhaustiveness but presents the genres of scholarly writing for different audiences and purposes. In addition to strictly scholarly texts, it encompasses essayistic, interpretive, and scholarly treatises. Books, articles, and commentaries evidence the range of directions in this expansive, scarcely manageable sector of literary creativity. Poetryʼs status among literary genres is in inverse relation to its quantitative and developmental measures; it has slipped from its one-time central position to unprecedented peripherality and the domain of a select few. They are the professional cognoscenti at universities and institutes who are competent in literary discourse and employ it in specialized descriptions of select fields, as well as amateurs, including most poets, who frequently assume the role of interpreters, editors, and purveyors.


Strani / Pages: 77–94   [ COBISS ID: 51782754 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-I66YVV9I ]
  

Mateja Pezdirc Bartol in Tomaž Toporišič
Teorija in zgodovina slovenske dramatike in gledališča

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska dramatika | slovensko gledališče | literarna zgodovina | teorija uprizarjanja | Slovene literature | Slovene drama | Slovene theatre | literary history | performance theory


Sinopsis: Razprava prikazuje procese znotraj slovenske literarne in uprizoritvene vede, ki so v 20. stoletju pripeljali do kriznosti, premen pojma teatralnosti in performativne dimenzije besedila, vpeljave vizualnih in prostorskih form, ki sta jih vzporedno proizvajali dramska in odrska praksa, teorija pa jih je beležila in sestavljala kompendij avtorskih definicij in poimenovanj. V ta kontekst so se vključili tako poglobljeni zgodovinsko-teoretski prikazi razvoja povojne slovenske dramatike (Denis Poniž, Silvija Borovnik, Janko Kos, Lado Kralj, Malina Schmidt Snoj) kot tudi študije, ki se ukvarjajo z odnosom med dramatiko in gledališčem (Tomaž Toporišič, Mateja Pezdirc Bartol, Blaž Lukan idr.).


Abstract: This article describes the processes in Slovene literary and drama studies that during the course of the twentieth century led to a crisis involving changes in the concept of theatricality and textsʼ performance dimensions, and the introduction of visual and spatial forms that were simultaneously employed in staging practices. These were incorporated into theory, which developed a compendium of scholarly definitions and terms. We have included comprehensive historical and theoretical representations of the evolution of post-WW II Slovene drama (by Denis Poniž, Silvija Borovnik, Janko Kos, Lado Kralj, and Malina Schmidt Snoj), along with studies of the relations between drama and the theater (by Tomaž Toporišič, Mateja Pezdirc Bartol, Blaž Lukan, and others).


Strani / Pages: 95–104   [ COBISS ID: 51785570 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-VAV83IQ0 ]
  

Mateja Pezdirc Bartol and Tomaž Toporišič
Slovene Drama and Theater Theory and History

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska dramatika | slovensko gledališče | literarna zgodovina | teorija uprizarjanja | Slovene literature | Slovene drama | Slovene theatre | literary history | performance theory


Sinopsis: Razprava prikazuje procese znotraj slovenske literarne in uprizoritvene vede, ki so v 20. stoletju pripeljali do kriznosti, premen pojma teatralnosti in performativne dimenzije besedila, vpeljave vizualnih in prostorskih form, ki sta jih vzporedno proizvajali dramska in odrska praksa, teorija pa jih je beležila in sestavljala kompendij avtorskih definicij in poimenovanj. V ta kontekst so se vključili tako poglobljeni zgodovinsko-teoretski prikazi razvoja povojne slovenske dramatike (Denis Poniž, Silvija Borovnik, Janko Kos, Lado Kralj, Malina Schmidt Snoj) kot tudi študije, ki se ukvarjajo z odnosom med dramatiko in gledališčem (Tomaž Toporišič, Mateja Pezdirc Bartol, Blaž Lukan idr.).


Abstract: This article describes the processes in Slovene literary and drama studies that during the course of the twentieth century led to a crisis involving changes in the concept of theatricality and textsʼ performance dimensions, and the introduction of visual and spatial forms that were simultaneously employed in staging practices. These were incorporated into theory, which developed a compendium of scholarly definitions and terms. We have included comprehensive historical and theoretical representations of the evolution of post-WW II Slovene drama (by Denis Poniž, Silvija Borovnik, Janko Kos, Lado Kralj, and Malina Schmidt Snoj), along with studies of the relations between drama and the theater (by Tomaž Toporišič, Mateja Pezdirc Bartol, Blaž Lukan, and others).


Strani / Pages: 105–116   [ COBISS ID: 51785570 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-VAV83IQ0 ]
  

Aleksander Bjelčevič
Pregled razprav o starejši književnosti po letu 1990

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska starejša književnost | verska književnost | rokopisi | 16./18.st. | Slovene literature | religious literature | manuscripts | 16th/18th cent.


Sinopsis: Pregled novosti je zgrajen po dobah in pisateljih. Zaradi novih odkritij se začne s katoliško književnostjo 17. in 18. stoletja, ki prinaša povsem novo podobo književnosti pred razsvetljenstvom, za katero smo večinoma mislili, da skoraj ne obstaja. Zvrstno obsega širok spekter verske književnosti, npr. pasijone (osapski), teološko-meditativne knjige (Skalarjev rokopis, Bukve svete Gertrudis), Jezusovo življenje, življenje svetnikov, pridige, križeve pote, pesmarice, prerokovanja in mnoge drobne forme. Sledi protestantizem in na koncu posvetna književnost do Prešerna. Veliko razprav je bilo socioloških,zgodovinopisnih, teoloških. Podrobno se posvečam samo posameznim raziskavam, pregledne raziskave, diplome, magisterije in doktorate pa izpuščam.


Abstract: This survey is structured according to periods and writers. In view of recent discoveries, it begins with seventeenth- and eighteenth-century Roman Catholic writings and new revelations on pre-Enlightenment literature, which was thought to be all but non-Žexistent. It encompasses a broad spectrum of religious genres for example, the Osp passion, books of theological meditations (the Skalar MS, Bukve svete Gertrudis [The writings of St. Gertrude]), the life of Christ, lives of the saints, homilies, ways of the cross, hymnals, prophecies, and many minor forms. Next I consider Protestant writings and secular literature before France Prešeren. There have been numerous sociological, historical, and theological publications. I deal in detail only with individual publications, leaving aside survey publications and baccalaureate, M.A. theses, and dissertations.


Strani / Pages: 117–134   [ COBISS ID: 51787106 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-WM5DWFOJ ]
  

Aleksander Bjelčevič
A survey of publication on pre-modern literature after 1990

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska starejša književnost | verska književnost | rokopisi | 16./18.st. | Slovene literature | religious literature | manuscripts | 16th/18th cent.


Sinopsis: Pregled novosti je zgrajen po dobah in pisateljih. Zaradi novih odkritij se začne s katoliško književnostjo 17. in 18. stoletja, ki prinaša povsem novo podobo književnosti pred razsvetljenstvom, za katero smo večinoma mislili, da skoraj ne obstaja. Zvrstno obsega širok spekter verske književnosti, npr. pasijone (osapski), teološko-meditativne knjige (Skalarjev rokopis, Bukve svete Gertrudis), Jezusovo življenje, življenje svetnikov, pridige, križeve pote, pesmarice, prerokovanja in mnoge drobne forme. Sledi protestantizem in na koncu posvetna književnost do Prešerna. Veliko razprav je bilo socioloških,zgodovinopisnih, teoloških. Podrobno se posvečam samo posameznim raziskavam, pregledne raziskave, diplome, magisterije in doktorate pa izpuščam.


Abstract: This survey is structured according to periods and writers. In view of recent discoveries, it begins with seventeenth- and eighteenth-century Roman Catholic writings and new revelations on pre-Enlightenment literature, which was thought to be all but non-Žexistent. It encompasses a broad spectrum of religious genres for example, the Osp passion, books of theological meditations (the Skalar MS, Bukve svete Gertrudis [The writings of St. Gertrude]), the life of Christ, lives of the saints, homilies, ways of the cross, hymnals, prophecies, and many minor forms. Next I consider Protestant writings and secular literature before France Prešeren. There have been numerous sociological, historical, and theological publications. I deal in detail only with individual publications, leaving aside survey publications and baccalaureate, M.A. theses, and dissertations.


Strani / Pages: 135–156   [ COBISS ID: 51787106 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-WM5DWFOJ ]
  

II.

Boža Krakar Vogel
Razvoj slovenistične didaktike književnosti

Ključne besede: književnost | slovenska književnost | didaktika | izobraževalni in vzgojni cilji | Filozofska fakulteta (Ljubljana, Slovenija) | literature | Slovene literature | didactics | aims and objectives of education | Faculty of Arts (Ljubljana, Slovenia)


Sinopsis: V zadnji dobri četrtini stoletja se je na Filozofski fakulteti v Ljubljani didaktika književnosti tudi formalno konstituirala kot visokošolski predmet. Podajamo kratek pregled epistemoloških in vsebinskih vprašanj, s katerimi se ukvarja od začetkov do danes, in problemske sklope, ki so jih obdelali s katedre izvirajoči raziskovalci v svojih publikacijah. Akademska didaktika književnosti ima svojo predakademsko fazo, ki jo sestavljajo teoretične in aplikativne reŽfleksije praktikov v 19. in 20 stoletju. Na te se je mogla opreti tudi sodobna didaktika književnosti kot visokošolska raziskovalna disciplina od 80. let 20. stoletja naprej.


Abstract: During the last quarter of a century the didactics of literature has become a formal subject in higher education at the University of Ljubljanaʼs Filozofska fakulteta. This article contains a brief overview of epistemological and content questions in the subject from its beginnings to the present, as well as the kinds of problems researchers in the department have dealt with in their publications. The discipline of teaching literature had a pre-academic phase in the theoretical and applied reflections of practitioners in the nineteenth and twentieth centuries. Contemporary didactics of literature as a research discipline has been able to make use of these since the 1980s.


Strani / Pages: 157–168   [ COBISS ID: 51787874 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-P0L9LOF1 ]
  

Boža Krakar Vogel
The Development of a Slovene Didactics of Literature

Ključne besede: književnost | slovenska književnost | didaktika | izobraževalni in vzgojni cilji | Filozofska fakulteta (Ljubljana, Slovenija) | literature | Slovene literature | didactics | aims and objectives of education | Faculty of Arts (Ljubljana, Slovenia)


Sinopsis: V zadnji dobri četrtini stoletja se je na Filozofski fakulteti v Ljubljani didaktika književnosti tudi formalno konstituirala kot visokošolski predmet. Podajamo kratek pregled epistemoloških in vsebinskih vprašanj, s katerimi se ukvarja od začetkov do danes, in problemske sklope, ki so jih obdelali s katedre izvirajoči raziskovalci v svojih publikacijah. Akademska didaktika književnosti ima svojo predakademsko fazo, ki jo sestavljajo teoretične in aplikativne reŽfleksije praktikov v 19. in 20 stoletju. Na te se je mogla opreti tudi sodobna didaktika književnosti kot visokošolska raziskovalna disciplina od 80. let 20. stoletja naprej.


Abstract: During the last quarter of a century the didactics of literature has become a formal subject in higher education at the University of Ljubljanaʼs Filozofska fakulteta. This article contains a brief overview of epistemological and content questions in the subject from its beginnings to the present, as well as the kinds of problems researchers in the department have dealt with in their publications. The discipline of teaching literature had a pre-academic phase in the theoretical and applied reflections of practitioners in the nineteenth and twentieth centuries. Contemporary didactics of literature as a research discipline has been able to make use of these since the 1980s.


Strani / Pages: 169–180   [ COBISS ID: 51787874 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-P0L9LOF1 ]
  

Igor Saksida in Dragica Haramija
Metodologija interpretacije mladinske književnosti na Slovenskem

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska mladinska književnost | literarna zgodovina | raziskovanje | metode | Slovene literature | Slovene youth literature | literary history | research | methods


Sinopsis: Predstavljamo najpomembnejše teoretične študije o slovenski mladinski književnosti. Ob upoštevanju raznovrstnosti zgodovinske, sistemske, recepcijske in književnodidaktične problematike je smiseln pregled obravnav mladinske književnosti po književnih zvrsteh. Pri poeziji je nastalo veliko esejev in spremnih zapisov (npr. Niko Grafenauer, Igor Saksida, Alenka Glazer), pripovedništvo je med vsemi zvrstmi žanrsko najbolj razvejano in raznovrstno (npr. Marjana Kobe, Igor Saksida, Metka Kordigel-Aberšek, Dragica Haramija, Milena Mileva Blažić); najmanj je razprav o mladinski dramatiki, ki je v knjižni obliki tudi najredkeje zastopana (npr. Igor Saksida, Vida Medved Udovič).


Abstract: This article presents the most important theoretical studies on Slovene childrenʼs literature. Taking into account the diversity of issues concerning literary history, literary theory, reception issues, and the didactics of literature, an overview of treatments of childrenʼs literature based on literary genres is most logical. There are many essays and commentaries on genres of poetry (e.g., by Niko Grafenauer, Igor Saksida, and Alenka Glazer). Narrative prose appears to be the most developed and diverse of the literary genres in this regard (e.g., Marjana Kobe, Igor Saksida, Metka Kordigel-Aberšek, Dragica Haramija, Milena Mileva Blažić), while childrenʼs drama is least discussed, including in book form (e.g., Igor Saksida, Vida Medved Udovič).


Strani / Pages: 181–194   [ COBISS ID: 51788386 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-WZCVKC1E ]
  

Igor Saksida and Dragica Haramija
Methodology for Interpretation of Slovene Children Literature

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska mladinska književnost | literarna zgodovina | raziskovanje | metode | Slovene literature | Slovene youth literature | literary history | research | methods


Sinopsis: Predstavljamo najpomembnejše teoretične študije o slovenski mladinski književnosti. Ob upoštevanju raznovrstnosti zgodovinske, sistemske, recepcijske in književnodidaktične problematike je smiseln pregled obravnav mladinske književnosti po književnih zvrsteh. Pri poeziji je nastalo veliko esejev in spremnih zapisov (npr. Niko Grafenauer, Igor Saksida, Alenka Glazer), pripovedništvo je med vsemi zvrstmi žanrsko najbolj razvejano in raznovrstno (npr. Marjana Kobe, Igor Saksida, Metka Kordigel-Aberšek, Dragica Haramija, Milena Mileva Blažić); najmanj je razprav o mladinski dramatiki, ki je v knjižni obliki tudi najredkeje zastopana (npr. Igor Saksida, Vida Medved Udovič).


Abstract: This article presents the most important theoretical studies on Slovene childrenʼs literature. Taking into account the diversity of issues concerning literary history, literary theory, reception issues, and the didactics of literature, an overview of treatments of childrenʼs literature based on literary genres is most logical. There are many essays and commentaries on genres of poetry (e.g., by Niko Grafenauer, Igor Saksida, and Alenka Glazer). Narrative prose appears to be the most developed and diverse of the literary genres in this regard (e.g., Marjana Kobe, Igor Saksida, Metka Kordigel-Aberšek, Dragica Haramija, Milena Mileva Blažić), while childrenʼs drama is least discussed, including in book form (e.g., Igor Saksida, Vida Medved Udovič).


Strani / Pages: 195–208   [ COBISS ID: 51788386 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-WZCVKC1E ]
  

Katja Mihurko Poniž
Feministična literarna veda v slovenskem akademskem prostoru

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska literarna veda | slovenska feministična literarna veda | slovenske pisateljice | študije spolov | Slovene literature | Slovene literary studies | feminist literary studies | Slovene women writers | gender studies


Sinopsis: V članku je prikazano, kako so se v slovenskem akademskem prostoru razvijali pristopi, ki jih lahko označimo s sintagmo feministična literarna veda. Prispevek navaja ključna dela s tega področja, vpeljavo feminističnih literarnovednih vsebin v študijske programe, ki vključujejo predmete iz slovenske književnosti in literarne teorije ter njihov odmev v diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah. Predstavljeni so tudi raziskovalni dosežki in projekti s težiščem na ženskem avtorstvu ter podobah in reprezentacijah ženskosti.


Abstract: This article shows how approaches that may be defined as womenʼs literary studies have developed in the context of the academy in Slovenia. It examines key works in the field and the inclusion of materials from womenʼs literary studies in academic programs of Slovene literature and literary theory, as well as how baccalaureate, M.A., and Ph.D. theses reflect on the materials. Research achievements and projects focusing on women authors and portrayals and representations of femininity are also reviewed.


Strani / Pages: 209–214   [ COBISS ID: 51792226 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-I2YWHFEL ]
  

Katja Mihurko Poniž
Feminist Literary Studies in the Context of the Slovene Academic Writing

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska literarna veda | slovenska feministična literarna veda | slovenske pisateljice | študije spolov | Slovene literature | Slovene literary studies | feminist literary studies | Slovene women writers | gender studies


Sinopsis: V članku je prikazano, kako so se v slovenskem akademskem prostoru razvijali pristopi, ki jih lahko označimo s sintagmo feministična literarna veda. Prispevek navaja ključna dela s tega področja, vpeljavo feminističnih literarnovednih vsebin v študijske programe, ki vključujejo predmete iz slovenske književnosti in literarne teorije ter njihov odmev v diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah. Predstavljeni so tudi raziskovalni dosežki in projekti s težiščem na ženskem avtorstvu ter podobah in reprezentacijah ženskosti.


Abstract: This article shows how approaches that may be defined as womenʼs literary studies have developed in the context of the academy in Slovenia. It examines key works in the field and the inclusion of materials from womenʼs literary studies in academic programs of Slovene literature and literary theory, as well as how baccalaureate, M.A., and Ph.D. theses reflect on the materials. Research achievements and projects focusing on women authors and portrayals and representations of femininity are also reviewed.


Strani / Pages: 215–222   [ COBISS ID: 51792226 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-I2YWHFEL ]
  

Igor Kramberger
O zbirki Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev (Presoja za navdih)

Ključne besede: slovenska književnost | zbrana dela | slovenski pesniki | slovenski pisatelji | Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev | knjižne zbirke | vrednotenje


Sinopsis: Izhodišče študije je brošura, ki jo je pripravil Matija Ogrin, tretji glavni urednik zbirke Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, kot oporo urednikom posameznih zbranih del. Ob nekaj primerih je nakazana zgodovina vrednotenja pisateljev in njihovega uvrščanja v zbirko. Opozorjeno je tudi na spreminjanje statusa urednikov takšnih izdaj. S tem je utemeljen predlog za izdelavo priročnika, ki bi vseboval analitične predstavitve doslej objavljenih knjig, podrobneje gradiva v Opombah in njihove zgradbe, torej znanstvenega dela vsake knjige.


Abstract: The point of departure for this study is a booklet by Matija Ogrin, the third editor-in-chief of the series Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev (The Complete Works of Slovene Poets and Prose Writers), which he prepared as an aid to editors of individual volumes. In certain instances, I indicate the history of evaluating and selecting writers for the series. I also point out the changed status of editors of such publications. This is the basis for a proposal to compile a handbook containing the analytical suppositions of bookspublished in the series, as well as details on the materials in the commentaries and their arrangement in short the scholarly apparatus of each book.


Strani / Pages: 223–234   [ COBISS ID: 51794530 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-QC9JPEL0 ]
  

Igor Kramberger
The Series The Complete Works of Slovene Poets and Prose Writers (An Inspirational Assessment)

Ključne besede: slovenska književnost | zbrana dela | slovenski pesniki | slovenski pisatelji | Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev | knjižne zbirke | vrednotenje


Sinopsis: Izhodišče študije je brošura, ki jo je pripravil Matija Ogrin, tretji glavni urednik zbirke Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, kot oporo urednikom posameznih zbranih del. Ob nekaj primerih je nakazana zgodovina vrednotenja pisateljev in njihovega uvrščanja v zbirko. Opozorjeno je tudi na spreminjanje statusa urednikov takšnih izdaj. S tem je utemeljen predlog za izdelavo priročnika, ki bi vseboval analitične predstavitve doslej objavljenih knjig, podrobneje gradiva v Opombah in njihove zgradbe, torej znanstvenega dela vsake knjige.


Abstract: The point of departure for this study is a booklet by Matija Ogrin, the third editor-in-chief of the series Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev (The Complete Works of Slovene Poets and Prose Writers), which he prepared as an aid to editors of individual volumes. In certain instances, I indicate the history of evaluating and selecting writers for the series. I also point out the changed status of editors of such publications. This is the basis for a proposal to compile a handbook containing the analytical suppositions of bookspublished in the series, as well as details on the materials in the commentaries and their arrangement in short the scholarly apparatus of each book.


Strani / Pages: 235–248   [ COBISS ID: 51794530 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-QC9JPEL0 ]
  

Miran Štuhec
Književna esejistika in književna kritika

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska literarna veda | slovenska literarna zgodovina | literarna esejistika | zgodovinski pregledi | književna kritika | vrednotenje | Slovene literature | Slovene literary studies | Slovene literary history | literary essay | literary criticism | axiology | history of the essay


Sinopsis: Namen članka je prikazati, kako se je v zadnjem času slovenska literarna veda odzivala na književnokritiško in literarnoesejistično prakso. Glavna ugotovitev potrjuje predpostavko, da je v zadnjih desetih ali petnajstih letih nastalo več del, ki so pomembno dopolnila starejše zgodovinske in teoretske uvide. Če k temu dodam še druge znanstvene dogodke, potem je mogoče skleniti, da je literarna veda obe področji reflektirala vitalno in kompetentno.


Abstract: The aim of this article is to show how recent Slovene literary scholarship has assessed literary criticism and the practice of the literary essay. The chief finding confirms the assumption that in the past decade and a half there have been many works that significantly expand previous historical and theoretical understandings. If other scholarly events are included, it is possible to conclude that literary scholarship vigorously and competently reflected upon both forms.


Strani / Pages: 249–260   [ COBISS ID: 51797602 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-VJCCBJFA ]
  

Miran Štuhec
The Literary Essay and Literary Criticism

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska literarna veda | slovenska literarna zgodovina | literarna esejistika | zgodovinski pregledi | književna kritika | vrednotenje | Slovene literature | Slovene literary studies | Slovene literary history | literary essay | literary criticism | axiology | history of the essay


Sinopsis: Namen članka je prikazati, kako se je v zadnjem času slovenska literarna veda odzivala na književnokritiško in literarnoesejistično prakso. Glavna ugotovitev potrjuje predpostavko, da je v zadnjih desetih ali petnajstih letih nastalo več del, ki so pomembno dopolnila starejše zgodovinske in teoretske uvide. Če k temu dodam še druge znanstvene dogodke, potem je mogoče skleniti, da je literarna veda obe področji reflektirala vitalno in kompetentno.


Abstract: The aim of this article is to show how recent Slovene literary scholarship has assessed literary criticism and the practice of the literary essay. The chief finding confirms the assumption that in the past decade and a half there have been many works that significantly expand previous historical and theoretical understandings. If other scholarly events are included, it is possible to conclude that literary scholarship vigorously and competently reflected upon both forms.


Strani / Pages: 261–274   [ COBISS ID: 51797602 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-VJCCBJFA ]
  

III.

Urška Perenič
V prerezu slovenske empirične literarne znanosti

Ključne besede: slovenska literarna veda | empirična literarna znanost | radikalni konstruktivizem | teorije kognicije | metodološka empirizacija | literarnovedne inštitucije | Slovene literary criticism | empirical literary studies | radical constructivism | theory of cognition | methodological empiricization | institutions


Sinopsis: Razprava prikazuje in kritično presoja stanje na področju empiričnega literarnovednega študija, zlasti tiste prispevke, ki predstavljajo "ortodoksnejšo" različico empirične literarne znanosti. Stagnacijo v spoznavnoteoretični diskusiji skuša preseči s premislekom nekaterih novejših raziskav možganskih funkcij. Nič manjša vloga ni pripisana raziskavam, ki predvsem uporabljajo empirične metode in tudi prispevajo k empirizaciji literarne vede. Predstavljena so glavna imena, dosežki ter inštitucije, kjer se na Slovenskem izvajajo empirične študije literature.


Abstract: This article describes and critically evaluates the status of the field of empirical literary studies, and in particular publications that represent an "orthodox" variant of empirical literary studies. It attempts to overcome the stagnation in conceptual and theoretical discussions by rethinking certain recent cognitive research projects. An equivalent role is acknowledged for research that employs primarily empirical methods and contributes to the empiricization of literary studies. Major names, achievements, and institutions in Slovenia that carry out empirical studies are noted.


Strani / Pages: 275–284   [ COBISS ID: 51800162 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-VOXDU4OJ ]
  

Urška Perenič
At the Intersection of Slovene Empirical Literary Studies

Ključne besede: slovenska literarna veda | empirična literarna znanost | radikalni konstruktivizem | teorije kognicije | metodološka empirizacija | literarnovedne inštitucije | Slovene literary criticism | empirical literary studies | radical constructivism | theory of cognition | methodological empiricization | institutions


Sinopsis: Razprava prikazuje in kritično presoja stanje na področju empiričnega literarnovednega študija, zlasti tiste prispevke, ki predstavljajo "ortodoksnejšo" različico empirične literarne znanosti. Stagnacijo v spoznavnoteoretični diskusiji skuša preseči s premislekom nekaterih novejših raziskav možganskih funkcij. Nič manjša vloga ni pripisana raziskavam, ki predvsem uporabljajo empirične metode in tudi prispevajo k empirizaciji literarne vede. Predstavljena so glavna imena, dosežki ter inštitucije, kjer se na Slovenskem izvajajo empirične študije literature.


Abstract: This article describes and critically evaluates the status of the field of empirical literary studies, and in particular publications that represent an "orthodox" variant of empirical literary studies. It attempts to overcome the stagnation in conceptual and theoretical discussions by rethinking certain recent cognitive research projects. An equivalent role is acknowledged for research that employs primarily empirical methods and contributes to the empiricization of literary studies. Major names, achievements, and institutions in Slovenia that carry out empirical studies are noted.


Strani / Pages: 285–296   [ COBISS ID: 51800162 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-VOXDU4OJ ]
  

Gregor Kocijan in Miran Hladnik
Bibliografija kot podlaga za raziskovanje (Nekaj bibliografskih izkušenj)

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska literarna veda | bibliografija | bibliometrija | Cobiss | dLib | Slovene literature | Slovene literary criticism | bibliography | bibliometrics | Cobiss | dLib


Sinopsis: Ko se lotevamo raziskav in pisanja študij, si moramo pripraviti register, seznam, razvid o predmetu obravnave. V literarnovedni stroki proučujemo literarna in literarnovedna dela posameznih osebnosti, literarna obdobja, vrste literarnih del, posamezne literarne sestavine (tematsko-motivne značilnosti, strukturo literarnega dela, ubeseditvene načine, verzne oblike, sporočilnost, kompozicijske lastnosti itd.) in še marsikaj. Za raziskovanje inproučevanje potrebujemo natančen tloris, popis proučevanega predmeta. To nam omogoča bibliograŽfija, brez katere je preglednost našega dela manjša, poleg tega nas bibliografski popis opozori na prenekatero evolucijsko značilnost, na premore med literarnimi deli, spreminjanje koncepta pri nastajanju opusa, pogostost določenega pojava ipd.


Abstract: Preparation of a register, list, or inventory on a topic is the first step ina research project. The Žfield of literary studies examines literary works of individuals, secondary sources, literary periods, genres of literary works, and particular literary components (e.g., chief themes and motifs, literary worksʼ structures, manner of textualization, verse forms and meaning,compositional features, etc.), among other things. Research requires an exact blueprint describing the object of study, which in turn generates a bibliography that ensures a workʼs comprehensiveness. In addition, a bibliographic list frequently points up things of evolutionary significance, such as intervals between literary works, a concept changing through a writerʼs works, the rate of recurrence of some phenomenon, and so forth.


Strani / Pages: 297–304   [ COBISS ID: 51803490 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-LWVFTBP1 ]
  

Gregor Kocijan and Miran Hladnik
The Bibliographic Bases for Research (Select Bibliographic Experiences)

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska literarna veda | bibliografija | bibliometrija | Cobiss | dLib | Slovene literature | Slovene literary criticism | bibliography | bibliometrics | Cobiss | dLib


Sinopsis: Ko se lotevamo raziskav in pisanja študij, si moramo pripraviti register, seznam, razvid o predmetu obravnave. V literarnovedni stroki proučujemo literarna in literarnovedna dela posameznih osebnosti, literarna obdobja, vrste literarnih del, posamezne literarne sestavine (tematsko-motivne značilnosti, strukturo literarnega dela, ubeseditvene načine, verzne oblike, sporočilnost, kompozicijske lastnosti itd.) in še marsikaj. Za raziskovanje inproučevanje potrebujemo natančen tloris, popis proučevanega predmeta. To nam omogoča bibliograŽfija, brez katere je preglednost našega dela manjša, poleg tega nas bibliografski popis opozori na prenekatero evolucijsko značilnost, na premore med literarnimi deli, spreminjanje koncepta pri nastajanju opusa, pogostost določenega pojava ipd.


Abstract: Preparation of a register, list, or inventory on a topic is the first step ina research project. The Žfield of literary studies examines literary works of individuals, secondary sources, literary periods, genres of literary works, and particular literary components (e.g., chief themes and motifs, literary worksʼ structures, manner of textualization, verse forms and meaning,compositional features, etc.), among other things. Research requires an exact blueprint describing the object of study, which in turn generates a bibliography that ensures a workʼs comprehensiveness. In addition, a bibliographic list frequently points up things of evolutionary significance, such as intervals between literary works, a concept changing through a writerʼs works, the rate of recurrence of some phenomenon, and so forth.


Strani / Pages: 305–314   [ COBISS ID: 51803490 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-LWVFTBP1 ]
  

Miran Hladnik
Slovenska literarna zgodovina danes

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska literarna zgodovina | literarni razvoj | internet | informacijska družba | spletne enciklopedije | 21.st. | Slovene literature | Slovene literary history | literary progress | internet | internet encyclopedias | 21st cent.


Sinopsis: Prispevek nagovarja k opustitvi preživetega koncepta sintetične nacionalne literarne "vélike zgodbe" in njegovi nadomestitvi s konceptom seznama. Spodbudo za zamenjavo literarnozgodovinske paradigme črpa iz a) velikega povečanja števila objav, ki na stari način niso več obvladljive, b) javne spletne dostopnosti velikih bibliografskih in besedilnih zbirk ter orodij, ki omogočajo manipulacijo z njimi, c) prakse enciklopedičnega literarnovednega objavljanja na Wikipediji in č) iz ozaveščenja seznamskega dojemanja sveta. Za mozaično oz. micelijsko komponirano literarno zgodovino je priložnost v okviru sestrskih spletišč Wikiknjige, Wikivir in Wikiverza, ki naj spodbudijo participacijo študentov književnosti in drugih zainteresiranih humanistov, saj število kvalificiranih ekspertov ne zadošča. Sprememba je v soglasju z informacijsko družbo, ki stavi na distribuirano kooperativno omrežno produkcijo znanja in prekinja z ekskluzivizmom estetskega odbiranja.


Abstract: The article urges abandoning the outdated concept of a synthetic national "grand narrative" of literature and replacing it with a listing concept. The motivation for changing the literary historical paradigm derives from a) the sharp increase in the number of publications, which are no longer manageable in the traditional manner, b) public Internet access to large bibliographic and text collections and tools for manipulating them, c) the practice publishing encyclopedic literary scholarship in Wikipedia, d) cognizance of apprehension of the world as a list. The opportunity exists for a literary history composed as a mosaic or mycelia in the framework of Wikipediaʼs sister pages Wikibooks, Wikisource, and Wikiversity, which motivate studentsʼ and other interested humanistsʼ participation in literary studies. There are ample qualified experts. The change is fitting for the information society, which is based on distributed cooperative, networked knowledge production and the end of the exclusivity of aesthetic selection.


Strani / Pages: 315–328   [ COBISS ID: 51805538 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-ZMPG6IAD ]
  

Miran Hladnik
Slovene Literary History Today

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska literarna zgodovina | literarni razvoj | internet | informacijska družba | spletne enciklopedije | 21.st. | Slovene literature | Slovene literary history | literary progress | internet | internet encyclopedias | 21st cent.


Sinopsis: Prispevek nagovarja k opustitvi preživetega koncepta sintetične nacionalne literarne "vélike zgodbe" in njegovi nadomestitvi s konceptom seznama. Spodbudo za zamenjavo literarnozgodovinske paradigme črpa iz a) velikega povečanja števila objav, ki na stari način niso več obvladljive, b) javne spletne dostopnosti velikih bibliografskih in besedilnih zbirk ter orodij, ki omogočajo manipulacijo z njimi, c) prakse enciklopedičnega literarnovednega objavljanja na Wikipediji in č) iz ozaveščenja seznamskega dojemanja sveta. Za mozaično oz. micelijsko komponirano literarno zgodovino je priložnost v okviru sestrskih spletišč Wikiknjige, Wikivir in Wikiverza, ki naj spodbudijo participacijo študentov književnosti in drugih zainteresiranih humanistov, saj število kvalificiranih ekspertov ne zadošča. Sprememba je v soglasju z informacijsko družbo, ki stavi na distribuirano kooperativno omrežno produkcijo znanja in prekinja z ekskluzivizmom estetskega odbiranja.


Abstract: The article urges abandoning the outdated concept of a synthetic national "grand narrative" of literature and replacing it with a listing concept. The motivation for changing the literary historical paradigm derives from a) the sharp increase in the number of publications, which are no longer manageable in the traditional manner, b) public Internet access to large bibliographic and text collections and tools for manipulating them, c) the practice publishing encyclopedic literary scholarship in Wikipedia, d) cognizance of apprehension of the world as a list. The opportunity exists for a literary history composed as a mosaic or mycelia in the framework of Wikipediaʼs sister pages Wikibooks, Wikisource, and Wikiversity, which motivate studentsʼ and other interested humanistsʼ participation in literary studies. There are ample qualified experts. The change is fitting for the information society, which is based on distributed cooperative, networked knowledge production and the end of the exclusivity of aesthetic selection.


Strani / Pages: 329–341   [ COBISS ID: 51805538 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-ZMPG6IAD ]
  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=303
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54