Pregled številke / Issue Contents

2010 / Številka 4

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Robert Grošelj
Vezljivost glagolov védenja v stari cerkveni slovanščini / The Valence of Verbs of Knowing in Old Church Slavic

Ključne besede: stara cerkvena slovanščina | glagol | glagoli védenja | vezljivost | Old Church Slavic | verb | vergs ofknowing | valency


Sinopsis: Razprava obravnava vezljivost glagolov védenja , tj. ouměti, věděti (z drugotnim nedovršnikom vědati), znati, v stari cerkveni slovanščini. Opredeljeni so pomeni, določilne možnosti glagolov, po pomenih so vzpostavljeni pomenski in vezavnostni vzorci, vzorci pa so obavnavani glede na stabilnost in medsebojna konkurenčna razmerja. Na koncu razprave so primerjane vezljivostne značilnosti analiziranih glagolov védenja.


Abstract: The article deals with the valency of the verbs of knowing, i.e., ouměti, věděti (with its secundary imperfect vědati), znati, in Old Church Slavic. The meaning are elucidated the denotative possibilities given, and they are juxtaposed by meaning and combinatory patterns, which are then treated with a view to their stability and competition with one another. At the end of the paper the combinatory pecularities of the analyzed verbs of knowing are compared.


Strani / Pages: 383–403   [ COBISS ID: 44403042 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-BIW0DUWW ]
  

Sonja Novak Lukanovič
Jezikovno prilagajanje na narodno mešanih območjih v Sloveniji / Language accomodation in ethnically mixed Regions of Slovenia

Ključne besede: Slovenija | jeziki v stiku | jezikovna raba | dvojezičnost | sociolingvistika | Slovenia | languages in contact | language use | bilingualism | sociolinguistics


Sinopsis: Izhajajoč iz teorije jezikovnega prilagajanja so v prispevku predstavljene najpomembnejše subjektivne in objektivne sociolingvistične spremenljivke (stališče do jezika, jezikovna raba), ki vplivajo na strategije jezikovnega prilagajanja na stičnih območjih v Sloveniji (narodno mešanih območjih).


Abstract: Based on the theoretical framework of language accomodation the article presents the most important subjective and objective sociolinguistic variables (attitude towards the language, language use) that influence the strategies of language accomodation in the langu[!]ge contacts areas in Slovenia (ethnically mixed regions).


Strani / Pages: 405–418   [ COBISS ID: 44404066 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-KXCB7QXO ]
  

Mirjana Matea Kovač, Damir Horga
Govorne pogreške studenata tehničkih studija / Speech errors of technical studies students

Ključne besede: hrvaščina | jezikovna pragmatika | jezikovne napake | študenti | študenti tehnike


Sinopsis: Prispevek obravnava distribucijo in pogostnost govorjenih napak v hrvaščini pri študentih tehniških ved. Anal[!]ziran je zvočni zapis govora sto enega študenta elektrotehniške in strojne fakultete ter študentov ladjedelništva v Splitu; govor je bil dolg sedem ur in sedeminpetdeset minut. Razvrstitev napak je narejena po modelu W. J. M. Levelta, ki je do sedaj empirično potrjeno najboljši model za enojezično procesiranje govora.


Abstract: This paper investigates the distribution and frequency of occurrence of speech errors in the Croatian language among the students of technical studies. A record speech sample lasting for 7 hours and 57 minutes has been analyzed on a corpus of 101 students at the Faculty of Electrical engineering, Mechanical engineering and Naval architecture in Split. The classification of speech errors is based on Levelt's model of speech production, as the empirically best supported theory of monolingual speech processing.


Strani / Pages: 419–443   [ COBISS ID: 44408162 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-IEHAINJX ]
  

Zdravko Šolak
Rezervisane, grupne, diferencirajuće i suprotne osobine likova u Andrićevoj Prokletoj avliji / Reserved, group, differentiating and opossing traits of characters in Andrić's The damned Yard

Ključne besede: bosanska književnost | roman | Prokleta avlija | Prekleto dvorišče | literarni liki | Bosna


Sinopsis: Prispevek analizira skupek lastnosti, ki jih je Ivo Andrić dodelil svojim likom v romanu Prokleta avlija. V njegovem postopku lahko razberemo jasna pravila in ta pravila so v prispevku obrazložena z modeli. Uporabljeni modeli so se izkazali za uspešne pri delih, kjer je nesorazmerno obsegu zelo veliko likov - kritiki so to imenovali "pluralizem likov".


Abstract: This paper presents an analysis of the qualities Ivo Andrić attributes to the characters in his novel The Dammed Yard. In his method, certain rules may be singled out. The given rules are interpreted in this paper using several models. It appears that proposed models are appropriate for fiving a good description of the author's method by which he introduces a large number of characters in quite a short novel, achieving what critics have called "character pluralism".


Strani / Pages: 445–463   [ COBISS ID: 44408674 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-782HLIEP ]
  

Frančiška Buttolo
Fanny Haussman (1818–1853) – biografija prve slovenske pesnice v luči njenega domnevno spornega avtorstva / Fanny Haussman (1818–1853) – a Biography of the First Slovene Female Poet in Light of her Allegedly Disputed Authorship

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska poezija | slovenske pesnice | slovenske pesnice nemškega rodu | pozna romantika | ilirsko gibanje | 1848 | 19. st. | Slovene literature | Slovene poetry | Slovene female writers | late Romanticism | Illyrian movement | 1848 | 19th century


Sinopsis: Biografija Fanny Hausmann (1818-1853), nemškega rodu, predstavlja njeno mladost v rojstnem kraju do preselitve v Žalec (1835), seznanjanje s slovenskih okoljem in jezikom (do 1842), spoznavanje slovenskie in južnoslovanskih literatur (1843-1847), objavljenje v liberalnih Celjksih slovenskih novinah (ur. V. Konšek) ob revoluciji 1848-1849 ter prenehanje objavljanja, bolezen in smrt (1850-1853). Pesničino domnevno sporno avtorstvo (I. Orožen, F. Ilešič, I. Grdina) je osvetljeno vzporedno s prikazovanjem njenega življenja in dela.


Abstract: A biography of Fanny Hausmann (1818-1853), a poet of German origin, presents her youth in her birthplace to her move to Žalec (1835), her acculturation to the Slovene environment and language (up to 1842), and her encounter with Slovene and South Slavic literatures (1843-1847), her publications in the liberal Celjske slovenske novine (ed. V.Konšek) at the time of the revolution of 1848-1849, as well as the end of her publishig days, her illness and subsequent death (1850-1853). The alleged controversy surroundig her authoship (I. Orožen, F. Ilešič. I. Grdina) is examined together with a survey of her life and work.


Strani / Pages: 465–474   [ COBISS ID: 44403554 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-CWG8NAEU ]
  

Blanka Bošnjak
Tematizacija nasilja v izbrani sodobni slovenski kratki prozi / The Thematization of Violence in Selected Works of Contemporary Slovene Short Prose

Ključne besede: slovenska književnost | sodobna slovenska književnost | 20.-21. st. | kratka proza | intimizem | nasilje | Slovene literature | contemporary Slovene literature | short story | violence | 20th-21st century


Sinopsis: Glede na prevladujočo vrsto prikazanega nasilja v izbranih primerih sodobne slovenske kratke proze obstajata dve veliki skupini kratkih pripovedi, ki tematizirajo: individualno nasilje (fizično in psihično nasilje ene ali več ali več oseb nad drugo in drugimi ter nasilje nad samim sabo v smislu samopoškodbe ali samomora) v prevladujoči intimistični paradigmi sodobne kratke proze; kolektivno nasilje neke skupnosti na individuumom, ki se kaže kot strukturno (sistemsko) nasilje različnih družbenih institucij nad posamezniki in skupnostjo, kamor sodi tidu ideološko oziroma transcedentalno nasilje.


Abstract: The author treats examples in selected works of contemporary Slovene short prose from the viewpoint of various forms of the thematization of violence. With regard to the prevailing type of violence displayed, two large gorups of short stories emerged, although it is also possible that in the one and the same work the elmentary features of each may be interlinked: individual violence (physical or psychological viololence of one or more persons on another or others and violence to oneself in the sense of self-harm and suicide) in the prevalent individualistic paradigm of contemporary short prose; and collective violence of a group upon the individual, which is presented as stuctural (systemic) violence of various social institutions on individuals and the group; this also includes ideological or transcendental violence.


Strani / Pages: 475–487   [ COBISS ID: 44404834 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-E5UP9SZZ ]
  

OCENE – ZAPISKI – POROČILA – GRADIVO / REVIEWS – NOTES – REPORTS – MATERIAL

Marc L. Greenberg
Nova opisna slovnica ziljščine / A New Descriptive Grammar of the Zilja Dialect

Ključne besede: slovenščina | slovenska narečja | ziljsko narečje | ziljščina | slovnice | The Slovene dialect of Egg and Potschach in the Gailtal, Austria | ocene


Strani / Pages: 489–494   [ COBISS ID: 44409698 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-MYV1RQFT ]
  

Irena Stramljič Breznik
Aktualna leksikološka monografija / A Relevant Lexicological Monograph

Ključne besede: srbščina | leksikologija | ocene


Strani / Pages: 495–497   [ COBISS ID: 44410466 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-AHKK6ITS ]
  

Gregor Kocijan
Nekaj o kritiki in o dveh knjigah mlade znanstvenice / On Criticism and on Two Books by a Young Scholar

Ključne besede: slovenska književnost | literarna kritika | zgodovinski pregledi | ocene | Labirinti ljubezni v slovenski književnosti od romantike do II. svetovne vojne | Evine hčere


Strani / Pages: 499–502   [ COBISS ID: 44411490 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-1GE5KQBO ]
  

Anka Sollner Perdih
Bibliografija literarnovednih del 2000–2009 / Bibliography of Literary Scholarship 2000–2009

Ključne besede: slovenska književnost | literna kritika | 1200-2009 | bibliografije


Strani / Pages: 503–518   [ COBISS ID: 44415586 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-UHRPLKEL ]
  

Vita Žerjal
Hrepenenje in skušnjava od mitologije do literature / Longing and Temptation from Mythology to Literature

Ključne besede: slovenska književnost | tematologija | motiv lepe Vide | lepa Vida | literarna kritika | ocene


Strani / Pages: 519–521   [ COBISS ID: 44415842 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-RY3X2KDM ]
  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=299
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54