Pregled številke / Issue Contents

2010 / Številka 3

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Davorin Dukič
Razvoj koncepta funkcijske zvrstnosti v slovenskem jezikoslovju / Development of the Concept of Register Variation in Slovene Linguistics

Ključne besede: slovenščina | funkcijska členjenost | funkcijske zvrsti | knjižni jezik | jezikoslovje | praški funkcionalizem | Slovene language | register variation | registers | literary language | Slovene linguistics | Prague functionalism


Sinopsis: Prispevek obravnava odnos slovenskega jezikoslovja do pojava funkcijske jezikovne členjenosti, tradicionalno imenovanega funkcijska zvrstnost. Za identificiranje ključnih lastnosti razvoja teoretskih konceptov so analizirane jezikoslovne razprave oz. dela številnih avtorjev, ki so glede na čas nastanka danes klasične funkcijskozvrstne teorije ločene na tri kronološka obdobja. Ob koncu pregleda so predstavljene ugotovitve, vezane na značilnosti razlag funkcijske zvrstnosti, razvoja tozadevnega terminološkega aparata in klasifikacij funkcijskih zvrsti.


Abstract: The article discusses the realtionship of Slovene linguistics with the conceptof register variation, traditionally called funkdijska zvrstnost. to identify the key features of the development of the theoretical concepts, the author analyzes linguistic studies by numerous authors, which are, considering the time of their compilation, considered classical theories of register variation, chronologically divided into three periods. At the end of the survey, the author presents the findings related to the interpretations of register variation, the development of the appropriate terminological apparatus, and the classification of registers.


Strani / Pages: 311–334   [ COBISS ID: 1892563 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-TYU9SRUF ]
  

Boris Kern
Stopenjsko besedotvorje / Graded Derivation

Ključne besede: slovenščina | besedotvorje | stopenjsko besedotvorje | stopnje tvorjenosti | besedne družine | Slovene language | derivation | graded derivation | levels of derivation | word families


Sinopsis: Članek ima namen predstaviti metodologijo besedotvorne analize, ki jo imenujemo stopenjsko besedotvorje. Gre za dokaj novo vejo besedotvorja v slovenskem prostoru, ki ima sicer svoje začetke v ruskij jezikoslovnih okoljih, vendar pa osnovo zanjo najdemo tudi v dognanjih slovenskih avtorjev. V članku je predstavljena metodologija, osnovna poimenovanja in zgodovinski oris razvoja metodologije.


Abstract: The article aims to present the methodology of derivational analysis called graded derivation. This is a pairly new branche of derivation in Slovenia. Although rooted in Russian linguistic circles, it has basis in findings of Slovene linguists as well. The article outlines the methodoloy, its basic terminology, and historical development.


Strani / Pages: 335–348   [ COBISS ID: 31807533 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-VXVZMWEF ]
  

Alenka Žbogar
Kulturna identiteta in postmoderna družba pri pouku književnosti / Cultural Identity and Postmodern Society in Literary Pedagogy

Ključne besede: književnost | književna didaktika | postmoderna | kulturna identiteta | strpnost | eng | literature | didactics | literary pedagogy | postmodernism | cultural identity | tolerance


Sinopsis: Opisane so značilnosti postmoderne družbe in postmodernega subjekta ter prikazano, kako lahko v postmoderni dobi sooblikujemo posameznikovo individualno in nacionalno, pa tudi globalno kulturno identiteto, krepimo medkulturno povezovanje (inter- in intrakulturno) ter prispevamo k razvijanju kulturne zavesti. Izkaže se, da je vzgoja za strpnost - poleg problemsko-ustvarjalnega poučevanja in učenja - ena temeljnih določilnic sodobnega pouka književnosti.


Abstract: The article outlines the characteristics of postmodern society and the postmodern subject and demonstrates how in the postmodern period one can help to form the individualćs personal, national, and even global cultural identity, strengthen inter- and intracultural connections, and contribute to the development of cultural consciousness. The study demonstrates that educating for tolerance - in addition to teaching and studying of issues and creativity- is one of the fundamental determining factors of modern literary pedagogy.


Strani / Pages: 349–360   [ COBISS ID: 43795298 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-KT2EZMPQ ]
  

Ana Toroš
Al poeta ed amico Alois Gradnik per le sue spighe di grano questi fili d’erba Alojz Gradnik in Ada Negri

Ključne besede: slovenska književnost | italijanska književnost | slovenski pesniki | italijanske pesnice | prevajanje | literarni stiki | 1. pol. 20. st. | pisma


Sinopsis: Članek osvetljuje recepcijo italijanske pesnice Ade Negri na Slovenskem do prve polovice 20. stoletja, zlasti literarne stike med Ado negri ter slovenskim pesnikom in prevajalcem Alojzom Gradnikom. Raziskava se v veliki meri opira na korespondenco med literaratoma v tridesetih letih prejšnjega stoletja.


Abstract: The article illuminates the reception of the Italian poet and writer Ada Negri in the Slovene lands in the first half of the 20th century, particularly the literary contatcs between Ada Negri and the Slovene poet and translator Alojz Gradnik. the study is large part based on the correspondence between the two authors in the 1930s.


Strani / Pages: 361–372   [ COBISS ID: 1606907 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-CWLYRXZG ]
  

OCENE – ZAPISKI – POROČILA – GRADIVO / REVIEWS – NOTES – REPORTS – MATERIAL

Zoltan Jan
Slovnični priročnik za Italijane / Grammar Manual for Italians

Ključne besede: slovenščina | slovenščina kot drugi/tuji jezik | učbeniki | učbeniki za tujce | ocene in poročila | Lečič, Rada: Fondamenti della lingua slovena | slovnica | slovenščina


Strani / Pages: 373–376   [ COBISS ID: 14675762 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-0PWCQ9MJ ]
  

Andreja Žele
O aktualnih obravnavah nepogrešljivega besedišča z vidika zasnove švedsko-češkega kolokacijskega slovarja temeljnih glagolov / On the Latest Treatments of Essential Lexicon from the Point of View of the Conception of the Swedish-Czech Collocational Dictionary of Basic Verbs

Ključne besede: ocene in poročila | leksikografija | leksikologija | slovnica | glagol | švedščina | češčina | jezikovni korpusi | korpusno jezikoslovje | review | lexicography | lexicology | grammar | verb | Swedish language | Czech language | language corpora | corpus linguistics


Strani / Pages: 377–379   [ COBISS ID: 31807789 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-Q8SDSPF2 ]
  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=298
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54