Pregled številke / Issue Contents

2010 / Številka 2

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Igor Kramberger
Ponovno branje Epiloga k Vinjetam. Kaj je Cankar namignil Schwentnerju? / Reading the Epilogue to Cankar’s Vinjete Anew

Ključne besede: slovenska književnost | kratka proza | moderna | Vinjete | založniki | slovenski pisatelji | Slovene literature | short story | Moderna | Vinjete | Slovene writers | publishers


Sinopsis: Predstavljena je razlaga odlomka iz Cankarjevega Epiloga k Vinjetam, ki je bil doslej razumljen kot njegov satirični del. Z navezavo na pojem literarnega polja je odlomek razložen kot Cankarjev namog Schwentnerju, kaj mora narediti,da bo postal pomemben založnik. S ponovno objavo starejših del bo zagotovil primerno mesto novim, tudi prihodnjim literarnim delom. Razširitev vidikov, s katerih je v empirični in sistemski literarni vedi zastavljen študij zgodovine literature, je dosežena z omejitvijo na odlomek besedila.


Abstract: The author provides an interpretation of a fragment from Cankar's Epilogue to his Vinjete, which has been now understood as its satirical part. By making connection with the notion of the literary field, the fragment is explained as Cankar's suggestion to Sshwentner, what he should do in order to become an important publisher. If he re-published older works, he would ensure the appropriate place for the new as well as for the future literary works. By limiting the analysis to a fragment rather than treating the whole text, the author broadened the perspectives from which literary history is studies within empirical and systemic literary criticism.


Strani / Pages: 189–205   [ COBISS ID: 42886498 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-YH2YMMDQ ]
  

Gregor Kocijan
Kratke pripovedi starejše generacije v letih 1925–1929 / Short Narratives of the Older Generation in 1925–1929

Ključne besede: slovenska književnost | kratka proza | stil | motivi | 1925-1929


Sinopsis: Razčlemba kratke proze v letih 1925-1927, ki so jo prispevali avtorji, rojeni v 80. letih, kaže, da je skupina blizu tradiciji in kratkoproznemu modelu prejšnjih časov. V okvir šreteklega skušajo avtorji uveljaviti svoje različice, ki sem in tja vpeljejo tudi kakšno novost.


Abstract: The analysis of short fiction in 1025-1926 by the authors born in the 1880's shows that the group in close to the tradition and the short-fiction model of the previous era. The authors attempt to advance their own alternatives witin the existing framework, with an occasional introdution of innovation.


Strani / Pages: 207–221   [ COBISS ID: 42885730 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-RW0YQZXA ]
  

Karin Almasy
Subverzija ali asimilacija? Analiza prevodov antologije »Slowenische Novellen« (1940) in njenega sociokulturnega ozadja / Subversionor Assimilation? An Analysis of the Translations of the AnthologySlowenische Novellen (1940) and Its Socio-Cultural Background

Ključne besede: slovenska književnost | kratka proza | novela | antologije | prevodi v nemščino | Slowenische Novellen | nacionalsocialistična ideologija | 1940 | Avstrija | Slovene literature | short story | anthology | Slowenische Novellen | translation into German language | 1940 | nacional socialist ideology | publishing houses | Austria


Sinopsis: Razprava se ukvarja z antologijo "Slowenische Novellen", zbirko šestih noveleng ADIT znanih slovenskih avtorjev v nemškem prevodu. Zelo zanimiva je pri tem politična, kulturna in jezikovna situacija, saj je antologija izšla leta 1940 pri nacionalnosocialisitčni založbi Adolf Luser Verlag na Dunaju. Glavna vprašanja so, zakaj so te novele založili, kako so bile prevedene in od koga ter v katerih okoliščinah. Ali so se nacisti hoteli polastiti teh slovenskih pisateljev in jih predstaviti v smislu nacionalsocialistične ideologije à la Blut und Boden? Ali je šlo, ravno nasprotno za subverzivno dejanje prevajalca, da bi nacistom podtaknil "neprimerne slovenske avtorje"? Članek osvetljuje način in namen prevoda ter vlogo prevajalca pri tem.


Abstract: The article is discussing the anthology "Slowenische Novellen", a collection of six novels written by famous Slovene authors in a german translation. Of special interest is the political, cultural and linguistic background: the anthology was published in 1940 by the publishing house Adolf Luser Verlag in Vienna, which had strong connections to National Socialism and its ideology. The main questions to answer are: Why were these novels published and how were they translated, by whom and under which circumstances? Was it an attempt to absorb these Slovene authors and present them in accordance with national socialist ideology? Or was it contrarily an attempt by the translator to palm these "dubious" authors off an a National ssocialist publisher? The emphasis is on how and for which purpose the translation was made and the roleof translator.


Strani / Pages: 223 – 231   [ COBISS ID: 42894946 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-7KOMDG4B ]
  

Radoslav Eraković
Apokrifna istorija epskog pesništva srpskog predromantizma / Apocryphal History of Serbian Pre-Romantic Religious Epics

Ključne besede: srbska književnost | predromantika | epika | religiozni ep | Sveto pismo | Stara zaveza | apokrifi | Serbian literature | Pre-romanticism | epic | religious epic | Old Testament | apocryphal story


Sinopsis: U prilogu se razmatraju nedovoljno proučeni uticaji starozavetne tradicije na tematsku strukturu predromatičkih religioznih epova Gavrila Kovačevića i Milovana Vidakovića. Posmatrano iz mnogo šire književnoistorijske perspektive, dokazi o poetičkoj i žanrovskoj relevantnosti ostvarenja inspirisanih apokrifnim pripovestima, mogu imati važnu ulogu u procesu savremene revalorizacije marginalizovanog poetskog toka srpske književnosti 19. veka.


Abstract: The article examines insufficiently analised influence of the Old Testament tradition on religious episc of Serbian Pre-Romanticism, authored by Milovan Vidaković and Gavrilo Kovacevic. The results of the study should confirm the important role of popular topics and motofs from apocryphal tradition in defining major genre characteristics of religious epics, very little analyzed field within the Serbian 19th century literature.


Strani / Pages: 233–240   [ COBISS ID: 42896226 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-0WVNQF3W ]
  

Dušan Voglar
Vpogled v izhodišča za Dialoge Primoža Kozaka / The Insight in the Origins of Primož Kozak’s Play Dialogi

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska dramatika | slovenski pisatelji | slovenski dramatiki | drama | Dialogi | družbena kritika | eksistenca | filozofija | humanizem | etika | individualizem | revolucija | Slovene literature | Slovene drama | Dialogi | social criticism | exsistence | ethic | philosophy | humanism | individualism | revolution


Sinopsis: Drama Dialogi Primoža Kozaka razgrinja s zialogi štirih intelektualcev štiri nasprotujoče si modele bivanja posameznika v porevolucijskem svetu. Folozofska in etiška izhodišča za dramo so podana deloma v Kozakovi esejistiki, predvsem pa v doslej neupoštevanih virih (pripovedni spisi, večinoma objavljeni šele 2005: rokopisni zapiski).


Abstract: Primož Kozak's play Dialogi reveals through the dialogues between four intellectuals four conflicting models of existence of an individual in a post-revolutionary world. Philosophical and ethnical origins of the play are presented partially in Kozak's essays, partially in the sources previously not considered (fiction, mostly not published until 2005; manuscript notes).


Strani / Pages: 241–247   [ COBISS ID: 42895714 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-AXXTS3OB ]
  

Kozma Ahačič
Pregled jezikoslovnih zapisov o slovenščini v neslovničnih knjižnih in rokopisnih delih 1672–1758: II. Basar,Miklavc, Paglovec: Pregled besedil po avtorjih in tematiki / ASurvey of Linguistic Attestations of Slovene in Non-GrammarPublications and Manuscripts 1672–1758: II. Basar, Miklavc, Paglovec: ASurvey by Authors and Topics

Ključne besede: slovenščina | zgodovina slovničarstva | pravopis | naglaševanje | 18.st. | Slovene language | history of grammar-writing | orthography | accentuation | 18th cent.


Sinopsis: Prispevek (kot drugo od dveh (v prvem delu prinaša pregled jezikoslovnih zapisov o slovenščini v neslovničnih knjižnih in rokopisnih delih, katerih avtorji so Jernej Basar, Anton Miklavc (z anonimnim sodelavcem) in Franc Mihael Paglovec. Vsako besedlio je uvedeno s kratkim uvodom, sledi komentirani prevod v slovenščino (ali komentirani prepis slovenskega besedila), podrobna analiza besedila, informacija o vplivih predhodnih besedil, vplivih obravnavanega odlomka na nadaljnja besedila ter oris literature, ki se dotika navedenega odlomka. V drugem delu pa prinaša pregled vsebine vseh obravnavanih besedil po avtorjih in po tematiki.


Abstract: The article (the second of two) provides a survey of linguistic attestations of Slovene in non-grammar publications and manuscripts by Jernej Basar, Anton Miklavc (with an anonymous co-author), and Franc Mihael Paglovec. Each text is furnished with a short introduction, an annotated translation into Slovene (or annotated trascription of the Slovene text), detailed analysis, information on the influence of the previous texts, influence of the treated fragment on the subsequent texts, and a survey of literature concerning the treated fragment. The second part is a survey of the content of all texts included in the analysis by authors and topics.


Strani / Pages: 249–267   [ COBISS ID: 42885474 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-QPVMCKKY ]
  

Jerica Snoj
Razumevanje metafore v leksikologiji / Understanding the Metaphor in Linguistics

Ključne besede: slovenščina | leksikologija | slovarji | metafora | slovarska metafora | slovnična metafora | Slovenian language | lexicology | dictioanaries | metaphor | lexical metaphor | grammatical metaphor


Sinopsis: V sestavku je prikazano, kako je metafora v leksikologiji obravnavana kot pomenotvorna možnost znotraj poimenovalnega sistema. Cilj prikaza je (1) predstaviti osnovne značilnosti in razčlenjenost raziskovalnega področja metafore v slovarju kot poimenovalnemu sistemu, (2) ugotoviti stopnjo določenosti pojma metafora v slovarju, kot se kaže v ugotovitvah posameznih jezikoslovcev, in oceniti uporabnost teh ugotovitev v gradivni analizi; (3) opozoriti na specifično razmerje, obstoječe med splošnim pojmovanjem metafore in odločitvami metafore pri različnih jezikoslovnih smereh.


Abstract: The article shows how in linguistics, the mataphor is treated as a type of semantic derivation within the lexical system. The goal of this article is: (1) to show the main characteristics and complexity of the field dealing with the metaphor in the lexicon as a lexical system: (2) to determine the extent to which the concept of the metaphor in lexicon is definedm as reflected in the findings of individual linguists, and to assess the usefullness of these findings in the analysis of the material: (3) to point out the specific realationship existing between the general notion of the metaphor and the definition of the metaphor in various linguistic theories.


Strani / Pages: 269–288   [ COBISS ID: 42885986 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-KBNNJFWS ]
  

OCENE – ZAPISKI – POROČILA – GRADIVO / REVIEWS – NOTES – REPORTS – MATERIAL

Mojca Žagar Karer
1. evropska konferenca Jezikovna različnost in nacionalni jeziki v visokem šolstvu, Ljubljana, 19. in 20. november 2009 / First European Conference »Linguistic Diversity and National Languages in Tertiary Education.« Ljubljana, November 19–20, 2009

Ključne besede: visoko šolstvo | dvojezičnost | slovenščina | angleščina | sociolingvistika | konference | 2009


Strani / Pages: 289–292   [ COBISS ID: 42896994 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-OTBPIT09 ]
  

Peter Jurgec
K posvetu O novem slovarju slovenskega jezika / A Forum on the New Dictionary of the Slovene Literary Language

Ključne besede: slovenščina | slovarji | posveti | polemike


Strani / Pages: 293–294   [ COBISS ID: 42897506 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-QEP7OV85 ]
  

Mateja Jemec Tomazin
Med politiko in stvarnostjo je jezik / Between Politics and Reality is Language

Ključne besede: slovanski jeziki | južnoslovanski jeziki | sociolingvistika | Jugoslavija | zborniki


Strani / Pages: 295–299   [ COBISS ID: 42897762 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-HKJBDMAX ]
  

Aljaksandr Aljaksandravič Lukašanec, Alenka Šivic-Dular (prevajalka)
Zapisnik razširjenega zasedanja predsedstva MKS, 26.-27. avgusta 2009, Stará Lesná (Slovaška), Kongresni center Slvoaške akademije znanosti / Minutes of the Meeting of the International Slavic Committee Executive Board (Stará Lesná, August, 26.–27., 2009, Slovakia)

Ključne besede: Mednarodni slavistični komite | zasedanja | 2009 | Stará Lesná


Strani / Pages: 300–305   [ COBISS ID: 42898018 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-V38KSFOV ]
  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=297
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54