Pregled številke / Issue Contents

2009 / Številka 4

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Urška Perenič
Literatura v luči medijsko orientirane sistemske teorije / Literature in the Light of Media-Oriented Systemic Theory

Ključne besede: literarna teorija | empirična literarna znanost | medijsko orientirana sistemska teorija literature | konstruktivistično pojmovanje medija | vsebinska analiza | tematsko kodiranje | theory of literature | empirical literary criticism | media-oriented systemic theory of literature | constructive understanding of the medium | content analysis | thematic coding


Sinopsis: Medijsko orientirana sistemska obravnava literature daje zadovoljiv odgovor na vprašanje, kako bi bilo mogoče v literarnem raziskovanju še rešiti razkorak med esencializmom in relativizmom in zajeti različne vidike literature. Da bi ujeli estetsko in družbeno-zgodovinsko dimenzijo literature, je treba najprej ustrezno definirati nosilce literarnih akcij in tekst. Ključen je še pojem medija, ki vključuje semiotične komunikacijske instrumente, tehnologije, socialne ustanove z vplivom ekonomskih, pravnih, političnih, ideoloških, kulturnih idr. redov. Na tej podlagi predlagamo konkretno vsebinsko analizo, ki naj pomaga opredeliti razmerje med tekstom in kontekstom.


Abstract: A media-oriented systemic tretment of literature offers a satisfactory answer to the question how it is possible in literary research to resolve the gap between essentialism and relativism and to include various aspects of literature. In order to capture the aesthetic and socio-historical dimension of literature, it is first necessary to define the protagonists of literary action and the text. Of key relevance is also concept of the medium, which includes semiotic communicative instruments, tehchnologies, social institutions with the influence of economic, legal, political ideological, cultural and other systems. On this basis, the author proposes a concrete content analysis, which is supported to define the relationship between the text and the context.


Strani / Pages: [511]–524   [ COBISS ID: 41061474 ]
  

Miran Štuhec
Problemski in idejni aspekt esejistike Izidorja Cankarja / Izidor Cankar’s Essays from the Point of View of Their Topics and Ideas

Ključne besede: slovenska književnost | esejistika | esej | umetnina | neotomizem | sholastična etika | umetniška avtonomija | relativnost lepote | Slovene literature | essay | work of art | Neothomism | sholastic eaesthetics | artistic authonomy | relativity of beauty


Sinopsis: V razpravi se ukvarjam z esejistiko Izidorja Cankarja z vidika njenih glavnih tematskih krogov in upoštevajoč umetnostnonazorsko ter idejno podobo. Ugotavljam, da je ta pisec zajel vrsto v prvi polovici 20. stoletja zelo aktualnih tem, ki so povezane z literaturo in likovno umetnostjo; med njimi ga je še posebej zanimala problematika sloga, dalje razmerje med umetniškim delom in bralcem oziroma gledalcem ter vprašanje, kako opredeliti bistvo umetnine.


Abstract: The article discuses Izidor Cankar's essays from the point of view of their main thematic circles, taking into account their form in terms of the ideas and the view of art. The author maintains that the writer captured mumerous literature and art related topocs relevant in the first half of the 20th century. Of particular interest to him were the problem of style, relationship between the work of art and the reader or viewer, and the question how to define the ssence of a work of art.


Strani / Pages: [525]–538   [ COBISS ID: 41072994 ]
  

Alenka Žbogar
Slovenska kratka pripovedna proza po letu 1980 / Slovene Short Fiction after 1980

Ključne besede: slovenska književnost | kratka pripovedna proza | kratka proza | postmodernizem | zgodbarstvo | 1980-2008 | Slovene literature | short story | short fiction | post-modernism | 1980-2008 | fabulation


Sinopsis: Prispevek pojasnjuje premike v slovenski kratki pripovendi prozi po letu 1980 in razlaga, zakaj do njih prihaja, čemur služijo kvantitativna, strukturna in vsebinska analiza slovenske kratke proze na prelomu tega tisočletja. Preverjamo še, ali se erotična ljubezen v postmodenrističnem tipu slvoenske kratke pripovedne proze po letu 1980 ne glede na generacijsko pripadnosot posameznega avtorja kaže kot majhna zgodba.


Abstract: The article sheds light on changes in Slovene short fiction after 1980 and explains why they have been occuring, using quantitative, structural, and content analysis of Slovene short fiction at the thur of the millennium. The author also examines whether erotic love in the postmodern type of Slovene short fiction after 1980 presents itself as a miniature, regardless of the generation of the author in question.


Strani / Pages: [539[–554   [ COBISS ID: 41062242 ]
  

Matija Ogrin
Baročni frančiškanski pisatelj Anton Brešan (1638–1708) in njegov slovstveni opus / The Baroque Franciscan Writer Anton Brešan (1638–1708) and His Literary Opus

Ključne besede: slovenska književnost | baročna književnost | baročna pridiga | frančiškanska pridiga | pridiga | barok | Slovene literature | baroque literature | baroque homily | franciscan homily | homily | baroque


Sinopsis: Prispevek predstavi osnovne podatke o doslej neznanem frančiškanskem pisatelju Antonu Brešanu in njegovem slovstvenem opusu. Njegovo delo je neraziskano, morda zvečine tudi izgubljeno. Ohranila se je vsaj ena njegova pridiga s konca 17. stoletja, ki patra Antona Brešana raxodeva kot sprenega pisatelja retorske proze.


Abstract: The article presents basic information on the previously unknown Franciscan writer, Anton Brešan, and his literary opus. His work has not been researched and was for the most part lost. At least one of his homilies from the end of the 17th century that has been preserved shows Father Brešan as a skilled writer of rhetorical prose.


Strani / Pages: [555]–562   [ COBISS ID: 41073250 ]
  

Kozma Ahačič
Pregled jezikoslovnih zapisov o slovenščini v neslovničnih knjižnih in rokopisnih delih 1672–1758: I. Schönleben, Kastelec, Valvasor, Svetokriški, Vorenc, Hipolit / A Survey of Linguistic Attestations of Slovene in Non-Grammar Publications and Manuscripts 1672–1758: I. Schönleben, Kastelec, Valvasor, Svetokriški, Vorenc, and Hipolit

Ključne besede: slovenščina | zgodovina slovničarstva | pravopis | naglaševanje | Slovene language | history of grammar-writing | orthography | accentuation


Sinopsis: Prispevek (kot prvi od dveh) prinaša pregled jezikoslovnih zapisov o slovenščini v neslovničnih knjižnih in rokopisnih delih, katerih avtorji so Janez Ludvik Schönleben, Matija Kastelic, Janez Vajkard Valvasor, Janez Svetokriški, Gregor Vorenc in Hipolit Novomeški. Vsako besedilo je uvedeno s kratkim uvodom, sledi komentirani prevod v slovenščino (ali komentiran prepis slovenskega besedila), podrobna analiza besedila, informacija o vplivih prehodnih besedil, vplivih obravnavanega odlomka na nadaljnja besedila ter oris literature, ki se dotika navedenega odlomka.


Abstract: The article (as first of two) provides a survey of linguistic attestation of Slovene in non-grammar publications and manuscripts by Janez Ludvik Schönleben, Matija Kastelic, Janez Vajkard Valvasor, Janez Svetokriški, Gregor Vorenc, and Hipolit Novomeški. Every text is furnished with a short introduction, an annotated translation to Slovene (or annotated transcription of the Slovene text), detailed analysis, information on the influence of the previous texts, influence of the treated fragment on the texts that followed, and a survey of literature concerning the treated fragment.


Strani / Pages: 563–602   [ COBISS ID: 30806317 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-ACWWZYJL ]
  

Ángeles Quero Gervilla, Enrique F. Quero Gervilla
Tvorjenke s predponskim obrazilom под- v ruščini – primerjava s španščino / The complex derivation by means of the prefix под-, with a view to their translation into Spanish

Ključne besede: ruščina | španščina | primerjalne študije | besedotvorje | glagol | predpone | prevajanje | Russian language | Spanish language | comparative studies | derivation | verb | prefix | translation


Sinopsis: Zapleten tvorbeni sistem ruskega glagola postavlja prevajalce iz ruščine v španščino pred velike težave. Problem so številne teorije skušale razložiti z različnih vidikov, dosedanje raziskave pa do pokazale, da pomene predpon določajo glagolski pomeni. Članek se osredotoča na predpono pod-, ki v ruščini izraža majhno količino. Rezultat pričujoče analize je pomenska sistemizacija glagolov s predpono pod-. Članek tudi vzpostavlja pravila za prevod glagolov s to predpono iz ruščine v španščino.


Abstract: The complex derivation of the Russian verb poses great difficulties for translation from Russian into Spanish. Different theories have attempted to explain the problem from different points of view, and analysis has shown the the meaning of the verbs defines the menaing of the prefixes. Here we concentrate on the prefix pod-, expressing small quantity in Russian. The result of our analysis is a systematization of the meaning of verbs containing the prefix pod-. In addition the article defines rules for translating verbs with prefix from Russian to Spanish.


Strani / Pages: 603–616   [ COBISS ID: 41104994 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-WXPYF5K9 ]
  

Ada Vidovič Muha
Jezikovnopolitični vidik sodobne slovenske javne besede (Ob nacionalnem programu jezikovne politike) / Contemporary Slovene Public Language from the Point of View of Language Policy

Ključne besede: slovenščina | sociolingvistika | jezikovna politika | nacionalni jezikovni program | empirična raziskava | knjižni jezik | sociolekt | argentinska slovenščina | Slovene language | sociolinguistics | language policy | national program of language polidy | empirical research | literary language | sociolect | Argentinian Slovene


Strani / Pages: 617–626   [ COBISS ID: 41061986 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-RIR2NR07 ]
  

OCENE – ZAPISKI – POROČILA – GRADIVO / REVIEWS – NOTES – REPORTS – MATERIAL

Andreja Žele
Kontrastivno o elipsi argumenta / Ellipsis of the Argument from a Contrastive Point of View

Ključne besede: ocene knjig | nemščina | slovenščina | kontrastivna analiza | vezljivost | elipsa | glagolska vezljivost | besedilne vrste | book review | German language | Slovene language | contrastive analysis | valency | ellipsis | verb valency | text linguistics | text types


Strani / Pages: 627–628   [ COBISS ID: 30806061 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-U9TE6VMQ ]
  

Jože Toporišič
K posvetu o novem slovarju slovenskega jezika / Report on the Conference about the New Slovene Dictionary

Ključne besede: slovenščina | knjižni jezik | slovarji | polemike


Strani / Pages: 629–631   [ COBISS ID: 41109346 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-MCOEM1ZX ]
  

Darija Pivk
Slovensko-slovinska konverzačná priručka / Slovensko-slovinska konverzačná priručka

Ključne besede: slovaščina | slovenščina | konverzacija | priročniki


Strani / Pages: 633–634   [ COBISS ID: 41112674 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-SPMUO8UH ]
  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=295
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54