Pregled številke / Issue Contents

2009 / Številka 2

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Gaja Červ
Besedilne, pragmatične in medbesedilne žanrotvorne prvine uvodnika / Textual, Pragmatic, and Inter-Textual Genre-Forming Features of the Lead Editorial

Ključne besede: besediloslovje | intertekstualnost | Journalistic discourse | Journalistic genre | novinarske zvrsti | Text linguistics | uvodnik


Sinopsis: Prispevek prinaša razmislek o žanrskih značilnostih novinarskega dnevniškega uvodnika. Pri tem v besediloslovni pristop vključuje spoznanja novinarskih študij in diskurzivne analize ter skuša tako zajeti tudi tiste žanrotvorne prvine, ki ne izhajajo neposredno iz uvodniških besedil, temveč iz sporočanjskih okoliščin, v katerih ta besedila nastajajo, ter iz medbesedilnih razmerij znotraj novinarskega diskurza.


Abstract: The article examines the genre features of the journalistic lead in a daily newspaper. The author includes in her textological approach findings of journalistic studies and discourse analysis in the attempt to capture, among other things, the genre features not directly derived from lead editorial texts, but from the communicative circumstances in which these texts are conceived and from inter-textual relations with journalistic discourse.


Strani / Pages: 277–293   [ COBISS ID: 28489053 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-VK8QM0CS ]
  

Aleksandra Derganc
Potemkinove vasi in Bakhtin (Še nekatere dileme pri slovenjenju lastnih imen iz ruščine) / Potemkin Villages and Bakhtin (Some More Dilemmas in the Slovene Adaptation of Russian Proper Nouns)

Ključne besede: ruščina | slovenščina | osebna imena | lastna imena | priimki | transliteracija | prečrkovanje | pravopis | Russian language | Slovene language | transliteration | proper names | last names | spelling


Sinopsis: V članku se - predvsem na zgledu priimkov - obravnavata dva sklopa problemov: a) slovenjenje ruske zveze 'soglasnik + e' in slovenjenje zveze 'soglasnik + ë' ter b) vprašanje razkoraka med latiničnim prečrkovanjem imen in priimkov, kot se pojavlja v potnih listih državljanov Ruske federacije in Ukrajine, in zapisom teh imen po slovenskih pravilih prečrkovanja oz. podomačenja.


Abstract: The author discusses - mainly on the exaples of last names - two complexes of problems: (a) Slovene adaptation of the Russian clusters consonat + e and consonat + ë'; (b) the question of discrepancy between Latin transliteration of personal names, as it appears in passports of the citizens of the Russian Federation and Ukraine, and spelling of these names according to the rules of Slovene transliteration and/or adaptation.


Strani / Pages: 295–300   [ COBISS ID: 39605602 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-TGTMTUH7 ]
  

Boris Paternu
K virom prešernovega »frajgajstovstva« / On the Sources of Prešeren’s Free-Spiritedness

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska poezija | Freigeist | francoska revolucija | svoboda | demokracija | 19.st. | literarne teme in motivi


Sinopsis: Razprava odkriva enega izmed doslej neupoštevnih idejnih virov Prešernovega svobodoumja, in sicer Thomasa Paina (1737-1809), inspiratorja ameriške in francoske revolucije. Prešeren je imel v svoji skromni knjižnici njegovo najpomembnejše delo Rights of Man (prvo knjigo iz leta 1791). Tu se je lahko srečal z univerzalno obravnavo vpršanja človekovih pravic, tako na individualni kot na narodni in mednarodni ravni. Spoznal je pravno kulturo moderne demokracije. Ugotoviti je mogoče vrsto idejnih stičišč med Prešernom in Painom, najbolj oprijemljivih v Prešernovi Zdravljici.


Abstract: The article examines one of the intellectual sources of Prešeren's free-spritedness that has not been previously considered, i.e. Thomas Paine (1730-1809), who was and inspiration to the American and French revolutions. Prešeren had it in his modest personal library Paine's most important work, Right of Man (Volume 1 from 1791). Here, he could have come in contact with a universal treatment of the question of human rights on the individual as well as on national and international levels. He became familiar with the legal culture of modern democracy. One can identify numerous common points in Prešeren's and Paine's ideas, most notably in Prešeren's Zdravljica [Toast].


Strani / Pages: 301–310   [ COBISS ID: 39871586 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-WIX3GONL ]
  

Marko Juvan
Avtobiografija in kočljivost zvrstnih opredelitev: Moje življenje med tekstom in žanrom / Autobiography and the Difficulties in Genre Classification: Moje življenje between a Text and a Genre

Ključne besede: avtobiografije | Cankar, Ivan | Cankar, Ivan: Moje življenje | genologija | literarna teorija | literarni žanri | singularnost | slovenska književnost


Sinopsis: Članek na primeru Cankarjevega Mojega življenja (1914/1920) in njegove medbesedilne navezave na Rousseaujeve Izpovedi obravnava protislovje med singularnostjo in generičnostjo ubeseditve "življenja" v avtobiografiji. Avtobiografija se s tega vidika ponovno izkaže kot žanr, ki problematizira zvrstnost in zvrstne sisteme.


Abstract: On the example of Cankar's MOje življenje (My life( (1914/1920) and its intertextual connection to Rousseau's Confessions, the article discusses the contradiction between the singularity and the generic nature of the verbal expression of "life" in autobiography. In this rspect, the autobiography again proves to be a genre that questions genology and genological systems.


Strani / Pages: 311–320   [ COBISS ID: 30152237 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-YBABTWJG ]
  

Milena Mileva Blažić
Aplikacija folkloristične teorije Stitha Thompsona na zbirko Slovenskih pravljic / The application of Stith Thompson’s Theory of Folklore to a Collection of Slovene Folktales

Ključne besede: indeks motivov | folkloristični pristop


Sinopsis: V prvem delu članka je predstavljena folkloristična teorija Stitha Thompsona in njegov indeks motivov, ki je sestavljen iz dvaindvajsetih osnovnih motivov in številnih podmotivov. V drugem delu Thompsonovo teorijo apliciram na motivno-tematsko analizo zbirke Slovenske ljudske pravljice, ki vsebujejo več kot sto besedil slovenskega ljudskega izročila (pravljice, pripovedke, umetne pravljice, basni legende).


Abstract: The first part of the paper presents Stith Thompson's theory of folklore and his motif-index of folk literature, containing 22 basic motifs and numerous sub-motifs. In the second part, the author applies this theory to the analysis of motifs and themes in the collection of Slovene folktales that includes over a hundred tales from Slovene folk tradition (fairy tales, folktales, fables, and legends).


Strani / Pages: 321–331   [ COBISS ID: 7921737 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-C7OMA1L4 ]
  

OCENE – ZAPISKI – POROČILA – GRADIVO / REVIEWS – NOTES – REPORTS – MATERIALS

Irena Orel
Razkrivanje slovenske besedne zapuščine 18. stoletja: vpogled v Popovičevo primerjalnojezikovno in narečno slovarsko delavnico / Unearthing the Slovene Lexical Heritage of the 18th Century: An Insight into Popovič’s Comparative-Philological and Dialectological Lexicographic Work

Ključne besede: slovarji | slovenščina | besedišče | 18.st.


Strani / Pages: 333–341   [ COBISS ID: 40189282 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-NOUTKDWJ ]
  

Oldřich Uličný
Z historie generativní gramatiky / From the History of Generative Grammar

Ključne besede: generativna slovnica | ocene


Strani / Pages: 343–345   [ COBISS ID: 40190562 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-XQRVHFQU ]
  

Andreja Žele
Jezikoslovno o oglaševanju (o knjigi Jezik in stil oglaševanja T. Korošca) / Advertising from a Linguistic Perspective (On the book Jezik in stil oglaševanja by T. Korošec)

Ključne besede: ocene in poročila | Korošec, Tomo: Jezik in stil oglaševanja | oglaševanje | slovenščina | book review | advertising | Slovene language


Strani / Pages: 347–348   [ COBISS ID: 30156333 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-4EHG8FZ7 ]
  

Aleksander Skaza
Moskovski simpozij o slovanskih jezikih in kulturah in medkulturnih odnosih med Slovani v sodobnem svetu / The Moscow Symposium on Slavic Languages, Cultures, and Inter-Cultural Relations in the Contemporary World

Ključne besede: slovanski jeziki | slovanske kulture | medkulturnost | simpoziji | Moskva | 2009


Strani / Pages: 349–352   [ COBISS ID: 40190818 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-P2UPI9UQ ]
  

Jože Toporišič
Kratko sopotje s Tomom Korošcem / A Brief Journey with Tomo Korošec

Ključne besede: slovenščina | slovenski jezikoslovci | jubileji


Strani / Pages: 353–359   [ COBISS ID: 39832418 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-39E0VO7S ]
  

Renata Zadravec Pešec
Bibliografija prof. dr. Toma Korošca 1998–2008 / Bibliography of Professor Tomo Korošec 1998–2008

Ključne besede: slovenščina | slovenski jezikoslovci | bibliografije


Strani / Pages: 361–372   [ COBISS ID: 40194402 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-X0GEXQ87 ]
  

Alenka Šivic - Dular
Zapisnik plenarnega zasedanja predsedstva Mednarodnega slavističnega komiteja (Ohrid, 13. september 2008) / Minutes of the plenary Meeting of the International Slavic Committee Executive Board (Ohrid, September, 13., 2008)

Ključne besede: Mednarodni slavistični komite | Mednarodni slaistični kongres | zasedanje | zapisniki | Ohrid


Strani / Pages: 373–375   [ COBISS ID: 40194146 ]
  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=293
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54