Pregled številke / Issue Contents

2008 / Številka 3

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Boris PATERNU
Trubarjevo osvobajanje subjekta. / Trubar’s Liberation of the Individual.

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska reformacija | protestantizem | protestantska reformacija | idividualna religioznost | verska dogmatika | rimska inkvizicija | Slovene literture | Protestant reformation | individual religiousness | religious dogmatism | Roman inquisition


Sinopsis: Znotraj Trubarjeve reformatorske preusmeritve od katoliškega verskega univerzalizma k protestantskemu verskemu individualizmu se je odprl tudi problem novodobnega individualnega subjekta. Vendar je pri Trubarju naposled doživel dogmatsko in institucijsko blokado tudi na luterarnski ne le na katoliški strani.


Abstract: Trubar's reorientation in the framework of the Reformation from Catholic universalism to Protestant individualism foregorunds the problem of the individual human being of the new era. However, it was eventually met with dogmatic and institutional obstruction not only on the Catholic side, but also on the Lutheran.


Strani / Pages: 285–288   [ COBISS ID: 38060642 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-9ULZFDDN ]
  

Matija OGRIN
Vprašanja tradicije Škofjeloškega pasijona. Ekdotična perspektiva / On the Tradition of the Škofja Loka Passion Play: From the Perspective of Textual Criticism

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska dramatika | pasijonske igre | Škofjeloški pasijon | ekdotika | znanstvenokritične izdaje | slovene literature | Slovene drama | passion plays | Škofja Loka passion play | textual criticism | scolarly editions


Sinopsis: Ekdotična (tekstnokritična) raziskava Škofjeloškega pasijona je pokazala, da dosedanja datacija nastanka (1721) ni bila dovolj preverjena in da je Pasijon nekoliko težje natančno datirati, kakor smo domnevali doslej. Pokazalo se je tudi, da je poleg samega besedila treba upoštevati še drugo dokumentarno gradivo, ki kaže, da je v Škofji Loki že pred p. Romualdom obstajala starejša tradicija uprizarjanja pasijonske igre v slovenščini.


Abstract: The examination of the Škofja Loka Passion Play from the viewpoint of textual criticism showed that the date of its origin (1721) had not been sufficiently verifed and that it is harder to date the origin than has been thought. It was also shown that in addition to the text itself, one must take into account other documents, which indicate that in Škofja Loka, an older tradition of staging pssion plays in Slovene had existed before Father Romuald.


Strani / Pages: 289–304   [ COBISS ID: 38062434 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-IGCAL95N ]
  

Matjaž KMECL
Odlomek iz Jurčiča / An Eexcerpt from Jurčič.

Ključne besede: Jurčič | Jurčič, Josip | kratka proza | povest | realizem | slovenska književnost


Sinopsis: Besedilo je odlomek iz monografskega prikaza Jurčiča kot pripovednika in dramatika ter kritično razlaga dvoje njegovih ključnih 'povesti' - Hči mestnega sodnika in Sosedov sin. Iz prve lušči temeljno paradigmo, og drugi je dodatno kritično do ynanih literarnoygodovinskih sodb o njej in jo ima za značilen vzore večerniške pripovedi.


Abstract: The article is an excerpt from a monograph about Jurčič as narrative prose writer and playwright. It critically illuminates two of his key stories, Hči mestnega sodnika and Sosedov sin. The author unearth the underlying paradigm of the former story and he is additionally critical towards the well-known opinions by criticism about the latter story. He considers it a typical example of a story like they were published in the series of Slovenske večernice.


Strani / Pages: 305–311   [ COBISS ID: 24566400 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-6S3XEL4I ]
  

Gregor KOCIJAN
Kersnikovi literarnoestetski pogledi in literarnokritična merila. / Kersnik’s Literary-Aesthetic Viewpoints and Literary-Critical Standards

Ključne besede: slovenska književnost | literarna kritika | literarna estetika | literarnokritična merila | korespondenca | podlistki | Slovene literature | literary critics | literary aesthetics | literary-critical standards | correspondence | feuilltons


Sinopsis: Kersnikove literarnoestetske poglede in literarnokritična merila delno prepoznavamo iz njegove korespondence, podlistkov in drugih virov, najtemeljiteje pa iz razprave (predavanja) Razvoj svetove poezije (1877-1878) in kritik (v Ljubljanskem zvonu) o Mahničevih Dvanajstih večerih (1888), Beatinem dnevniku Luize Pesjakove (1888), funtkovem Godcu (1889) in Aškerčevih Baladah in romancah (1890).


Abstract: Kersnik's literary-aesthetic viewpoint and literary-critical standards can partially be determined from his correspondence, feuilltons, and other writings, but most thoroughly from his study (lecture) Razvoj svetove poezije (The evolution of world poetry, 1877/1878) and reviews (in Ljubljanski zvon) about Mahnič's Dvanajsti večeri (Twelve nights, 1888), Luiza Pesjak's Beatin dnevnik (Beate's journal, 1888), Funtek's Godec (Fiddler, 1889), and Aškerc's Balade in romance (Balads and romances, 1890).


Strani / Pages: 313–330   [ COBISS ID: 7658825 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-ZUEHZEON ]
  

Franc ZADRAVEC
Pogled na romana Zmagoslavje podgan (2005) Milana Dekleve in Muriša (2006) Ferija Lainščka / A Look at Milan Dekleva’s Zmagoslavje podgan (2005) and Feri Lainšček’s Muriša (2006)

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska proza | slovenski sodobni roman | ljubezen | psihoanaliza | Zmagoslavje podgan | Muriša | Slovene literature | Slovene prose | novel | Slovene contemporary novel | Zmagoslavje podgan | Muriša


Sinopsis: Prispevek analizira in konetira dva sodobna slovenska romana, to sta Zmagoslavje podgan (2005) Milana Dekleve in Muriša (2006) FErija Lainščka.


Abstract: The article analyzes and comments on two contemporary Slovene novels, Milan Dekleva's Zmagoslavje podgan (2005) and Feri Lainšček's Muriša (2006).


Strani / Pages: 331–342   [ COBISS ID: 38063458 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-H0C8FQ30 ]
  

Tone SMOLEJ
Podoba Dunaja v slovenski književnosti. / The Image of Vienna in Slovene Literature.

Ključne besede: slovenska književnost | imagologija | Dunaj | Govekar, Fran | Cankar, Ivan | Grum, Slavko | Slovene literature | imagology | Vienna


Sinopsis: Avstrijska literarna zgodovina se je doslej že ukvarjala s podoba Dunaja v slovenski literaturi. Maria Vera Claricini (1996) je za obširni zbornik Wien als Magnet prispevala razpravo o Cankarjevem Dunaju. Bolj inventivna pa je študija Stefana Simoneka (2004), ki je analiziral zlasti svet dunajskih parkov pri Cankarju. Osrednji slovenski literarni zgodovinar, ki se je ukvarjal s to problematiko, pa je gotovo naš slavljenec France Bernik (1998). Medtem ko so se dosedanji raziskovalci osredinili zlasti na Cankarja, pa želi naša študija prikazati še druge slovenske opisovalce Dunaja in tako orisati nekatere stalnice v slovenski podobi tega mesta.


Abstract: Austrian literary criticism has treated the image of Vienna in Slovene literature. Maria Vera Claricini (1996) contributed a study about Cankar's Vienna for an extensive collection of papers, Wien als Magnet. A more innovative study is by Stefan Simonek (2004), who analyzed primarily the world of Viennese parks in Cankar's literature. The main Slovene literary scholar who treated this topis is without a doubt our honoree, France Bernik (1998). While the previous scholars mostly focused on Cankar, the present study attempts to present other Slovene portrayers of Vienna and thus outline some constant features in Slovene image of this city.


Strani / Pages: 343–354   [ COBISS ID: 38013282 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-LA6R7CLX ]
  

Vita ŽERJAL PAVLIN
Lirski cikel ali lirska pesnitev? / Lyric Sequence or Lyric Long Poem.

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska poezija | lirski cikel | lirska pesnitev | Slovene literature | Slovene poetry | lyric sequence | lyric long poem


Sinopsis: Avtorji z literarnovrstnimi oznakami lastnih besedil vplivajo na literarno sprejemanje in vsaj deloma tudi na literarno obdelovanje. Članek presoja razloge za poimenovanje pesnitev, ki sta ga za svoja besedila uporabila sodobna slovenska pesnika Gregor Strniša in Boris A. Novak. Strniša je s poimenovanji "pesnitev", 'petdelna pesem" oziroma "balada" naknadno polemiziral z že ustaljenim kritiškim in literarnozgodovinskim označevanjem njegovih besedil kot lirskih ciklov. Novak pa je za pesnitev opredelil Kamnito Afrodito, ki je eno od treh besedil v knjigi Hči spomina (1981), prav tako pa tudi knjigo Tisoč in en stih (1982), kar je spodbudilo literarnovedno opredelitev še dveh besedil iz knjige Hči spomina.


Abstract: With genre destignation, authors influence the literary reception and at least partially literary analysis. The article examines reasons for the designation "long poem", used for their texts by the contemporary Slovene poets Gregor Strniša and Boris A. Novak. Using the terms "long poem", five-part poem", and "ballad", Strniša after the fact debated with the established characterization of his texts by literary scholars as lyric sequences. Novak termed a long poem Kamnita Afrodita, one of three texts in his book Hči spomina (1981), as well as the book Tisoč in en stih (1982), which prompted the same designation for two more of his texts from the book Hči spomina.


Strani / Pages: 355–367   [ COBISS ID: 38084706 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-U2QHLJRB ]
  

Timothy POGAČAR
Imagining Slovene Literary History. / Imagining Slovene Literary History

Ključne besede: slovenska književnost | literarna zgodovina | slovenska literarna zgodovina | teorija tropov | Slovene literature | Slovene literary history | literary history | theorhy of tropes


Sinopsis: This article applies Hayden White's theory of tropes as presented Metahistory: the historiological imagination in nineteenth-century Europe (1973) to select major works of Slovene literary history in order to elucidate their ideological stance. White's theory is an obvious if underutilized tool for clarifying the ideological implications of historical writing, which have received increased scrutiny in this decade. Based upon the arrangement of materials in the example of Zgodovina slovenskega slovstva (1968-1970) by Jože Pogačnik and Franc Zadravec, the article proposes that the work has a conservative outlook (i.e. telological view favoring the status quo) that is seemingly shared with other prominent histories of Slovene literature.


Abstract: Članek izhaja iz teorije Haydena Whitea, kot je predstavljena v delu Metahistry: the historical imagination in nineteenth-century Europe [Metazgodovina: zgodovinsko umišljanje v Evropi 19. stoletja] (1973) z namenom, izbrati glavna dela slovenske literarne zgodovine in osvetliti njihovo ideološko izhodišče. Whiteova teorija je očitno, četudi premalo izkoriščeno orodje za razlago ideoloških implikacij zgodovinopisja, ki se jim v preteklem desetletju posveča vse več pozornosti. Na osnovi razvrstitve gradiva v Pogačnik-Zadravčevi Zgodovini slovenskega slovstva (1968-1970) avtor razkriva konzervativne poglede (tj. teleološki pogled, naklonjen statusu quo), za katerega se zdi, da je značilen tudi za druge pomembnejše slovenske literarne zgodovine.


Strani / Pages: 369–382   [ COBISS ID: 38085218 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-OIEWEPGJ ]
  

Jože TOPORIŠIČ
Slovenski jezik se predstavi. / An Introduction to the Slovene Language

Ključne besede: slovenščina | praslovanščina | Brižinski spomeniki | moderna slovenščina | pravopis | leksikografija | slovarji | zgodovinski pregledi | Slovenian language | Common Slavic | Freising Folia | modern Slovene | orthography | lexicography | dictionaries


Sinopsis: Prispevek je rayvojni pregled slovenskega jezika od začetkov do danes. Kronološko predstavlja obdobijske normativno-razlagalne faze od izvora in poimenovanja slovenščine prek prvih zapisov in postopnega pravorečno- pravopisnega normiranja do slovničnih opisov in razlag in več- ali dvojezičnih slovarjev ter enojezičnih razlagalnih slovarjev slovenščine.


Abstract: The article is a survey of the development of Slovene language from its beginnings to the present. Chronologically, it presents normative-descriptive phases from its origins and the name "Slovene"; its first recordings and gradual orthoepic-orthographic normalization to grammar descriptions and explanations and multi- or bi-lingual dictionaries to monolingual dictionaries of Slovene.


Strani / Pages: 383–398   [ COBISS ID: 38096226 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-JSKAKHG5 ]
  

JUBILEJI – OCENE – ZAPISKI – POROČILA – GRADIVO / ANNIVERSARIES – REVIEWS – NOTES – REPORTS – MATERIALS

Jožef SMEJ
Nekaj drobcev iz pesemske dejavnosti nekdanjih prekmurskih duhovnikov / A Few Tokens Reflecting the Poetic Eendeavors of Prekmurje Priests from the Past

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska poezija | pesniki | duhovniki | Prekmurje


Strani / Pages: 399–408   [ COBISS ID: 38096738 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-JM5OLB7R ]
  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=291
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54