Pregled številke / Issue Contents

2008 / Številka 1

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Marko JUVAN
»Slovenski kulturni sindrom« v nacionalni in primerjalni literarni zgodovini / “Slovene Cultural Syndrome” in Slovene National and Comparative Literary Histories

Ključne besede: slovenska književnost | literarna zgodovina | primerjalna književnost | evropske književnosti | kulturni nacionalizen | Slovene literature | literary history | comparative literature | European literatures | cultural nationalism


Sinopsis: Ruplova teorija o "slovenskem kulturnem sindromu" (SKS), podobno kot Pirjevčeva "prešernovska struktura" (PS), razlaga estetsko zavrtost slovenske književnosti kot posledico njene nacionalne funkcije - nadomeščanja politike in ideološke "nadstavbe" nedržavnega naroda. Obe teoriji sta vprašljivi, ker sta izpeljani predvsem iz samopercepcij slovenskih literatov in zanemarjata širši primerjalni kontekst: SKS ni nobena slovenska posebnost, ampak ena izmed variantnih uresničitev evropskega kulturnega nacionalizma. Iz iste ideološke matrice izhajata tudi slovenska nacionalna in primerjalna literarna zgodovina.


Abstract: Rupel's theory on the "Slovene cultural syndrome" (SCS), similarly to Pirjevec's "Prešeren structure" (PS), explains the aesthetic retardation of Slovene literature as a consequences of its national function, i.e., serving as a substitute for politics and ideological "superstructure" of a nation lacking statehood. Both theories are questionable, as they are mainly derived from the self-perception of Slovene writers, overlooking the broader comparative context. SCS is not a Slovene pecularity, but merely a variety of European cultural nationalism. Slovene national and comparative literary histories derive from the same ideological matrix.


Strani / Pages: 1–17   [ COBISS ID: 36482402 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-BVF9ENXH ]
  

Matija OGRIN
O dveh verzijah romana S poti. Razlike, prikrite v vrsticah / On the Two Versions of the Novel S poti: Differences Concealed within the Lines

Ključne besede: slovenska književnost | tekstna kritika | ekdotika | teorija predloge znanstvenokritiške izdaje | Slovene literature | textual criticism | ecdotics | schoraly editing | theory of copy-text


Sinopsis: Izidor Cankar je roman S poti objavil dvakrat (1913, 1919). Obstoj dveh nekoliko različnih verzij romana doslej ni vzbujal misli na njuno notranjo variantnost in na implikacije, ki bi jih ta lahko imela na razumevanje avtorjevih idejnih ali estetskih pogledov. Podrobna primerjava obeh verzij pokaže na nekatere zanimive razlike, ki niso brez pomena za interpretacijo besedila in nakeže, kako so dane okoliščine narekovale izbiro tekstnokritičnega koncepta v znanstveni izdaji romana S poti.


Abstract: Izidor Cankar published the novel S poti twice (1913, 1919). The existence of the two somewhat different versions has no provoked any thoughts about their inner variation and about the implications that this could have for understanding of author's ideological and aesthetic views. A detailed comparision of the two versions reveals some interesting differences that are not without significance for the interpretation of the text, and indicates how the given circumstances dictated the choice of the concept of textual criticism in the scholarly edition of the novel S poti.


Strani / Pages: 19–33   [ COBISS ID: 36489570 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-XNBWKZTP ]
  

Simona KLEMENČIČ
Mesto antičnih balkanskih jezikov znotraj delitve na kentumske in satemske jezike / The Place of the Balkan Languages within the Centum-Satem Language Division

Ključne besede: indoevropščina | balkanski jeziki | baltoslovanski jeziki | indoevropska dialektologija | ilirščina | Indo-European languages | Balkan languages | Balto-Slavic languages | Indo-European dialectology | Illyrian


Sinopsis: Eno ključnih vprašanj indoevropske dialektologije se zdi vprašanje delitve na kentumske in satemske jezike. Članek se ukvarja s klasifikacijo antičnih balkanskih jezikov in drugih slabo izpričanih jezikov znotraj te dihotomije.


Abstract: One of the key queastion of Indo-Eeuropean dialectology seems to be the question of the Centum-Satem language division. the article delas with the classification of the ancient Balkan languages and other poorly attested languages in this dichotomy.


Strani / Pages: 35–50   [ COBISS ID: 36490850 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-XJRZUDWD ]
  

Uroš BONŠEK, Damjan HUBER idr.
Uredniška politika in formalne lastnosti razpravnih besedil Slavistične revije med letoma 1948 in 1977 / Editorial Policy and Formal Characteristics of the Scholarly Papers in Slavistična revija between 1948 and 1977

Ključne besede: slavistika | znanstvene revije | razprave | uredništvo | Slavic studies | scientific journals | scientific papers | editorial work


Sinopsis: V članku razpravljamo glede na prakso znanstvenega pisanja danes spreminjanje formalnih lastnosti zlasti razpravnih besedil v Slavistični reviji v letih 1948-1977. Ugotavljamo, v kolikšni meri prispevki v reviji v pregledanem tridestletnem obdobju sledijo konceptu revije, ki je bil predstavljen v prvi številki letnika I, ali je na koncept posameznih letnikov in številk revije vplivala uredniška politika (glede na sestavo uredniških odborov oziroma odgovornega urednika).


Abstract: The article attempts to show the methodology of linguistic and literary scholarship in Slavistična revija between 1948 and 1977 and how (considering the practice of the current scholarly writing) the formal characteristics of its scholarly papers were changing. The author also examines the degree to which the articles in the journal in this thirty-year period follow the concept of the journal articulated in the first issue of volume I, and whether or not to what extent the concept of individual volumes and issues was unfluenced by the editorial policy (i.e., by the composition of the editorial board and/or by the editor-in-chief).


Strani / Pages: 51–63   [ COBISS ID: 36492130 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-QPPONULL ]
  

Marko KRŽAN
»Tuji govor« ter razmerje med lingvistiko in pragmatiko / “Reported Speech” and the Relationship between Linguistics and Pragmatics

Ključne besede: kognitivno jezikoslovje | jezikovna pragmatika | semantika | pragmatika | tuji govor | semantics | pragmatics | reported speech


Sinopsis: Razzprava izpostavi epistemološka vprašanja, ki zastavljajo, če skušamo artikulirati bahtinovsko problematiko tujega govora v znanostih o jeziku. Osredotoči se na vidikih, ki problematizirajo neopozitivistično formulacijo razmerja med semantiko in pragmatiko.


Abstract: The article points out epistemological questions arising when one attempts to articulate the Bakhtinian conception off reported speech within the scholarly disciplines dealing with language. It focuses ont the acpects that question the neo-positivist formulation of the realtionship between semantics and pragmatics.


Strani / Pages: 65–78   [ COBISS ID: 36492898 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-0SACFNB6 ]
  

Kozma AHAČIČ, Matej ŠEKLI
Komentar in kritični prevod slovničnega uvoda v italijansko-slovenskem slovarju Alasia da Sommaripe (1607) / A Commentary and Critical Translation of the Grammar Introduction in Alasia da Sommaripa’s Italian-Slovene Dictionary (1607)

Ključne besede: slovarji | slovenščina | italijanščina | jezikoslovje | zgodovina | eng | dictionaries | Slovenian language | Italian language | linguistics | history


Sinopsis: Prispevek prinaša komentar in kritični prevod slovničnega uvoda v italijansko-slovenskem slovarju Alasia da Sommaripe (1607). Pri tem razlaga težja in manj razumljiva mesta ter postavlja Alasijevo slovnico v tedanji spološni evropski okvir.


Abstract: The article presents a commnetary and a critical translation of the grammar introduction in the Italian-Slovene dictionary by Alasia da Sommaripa (1607). It disambiguates more difficult and hard-to-understand passages and places Alasia's grammar in the general European context of its time.


Strani / Pages: 79–94   [ COBISS ID: 36437858 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-J3X5LVMT ]
  

JUBILEJI – OCENE – ZAPISKI – POROČILA – GRADIVO / ANNIVERSARIES – REVIEWS – NOTES – REPORTS – MATERIALS

Zinka ZORKO, Mihaela KOLETNIK
Ob šestdesetletnici izredne profesorice dr. Marije Stanonik, Bibliografi ja Marije Stanonik (1970–2007) / On the Occasion of the Sixtieth Birthday of Dr. Marija Stanonik, The Bibliography of Dr. Marija Stanonik (1970–2007)

Ključne besede: slovenščina | folkloristika | etnologija | biografije | jubileji


Strani / Pages: 95–96   [ COBISS ID: 15941896 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-S5FZF2UN ]
  

Vladka TUCOVIČ
Nova knjiga temeljne izdaje slovenske pesemske dediščine / A New Volume of the Defi nitive Edition of the Slovene Poetic Heritage

Ključne besede: slovenske ljudske pesni | slovenske ljudske pripovedne pesmi | antologije | ocene


Strani / Pages: 107–110   [ COBISS ID: 36494434 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-ZBABZ59J ]
  

Ivo POSPIŠÍL, Miloš ZELENKA
Prvi kongres čeških slavistov / The First Congress of Czech Slavicists

Ključne besede: slavistika | kongresi | slavistični kongresi | Češka | 2007


Strani / Pages: 111–112   [ COBISS ID: 36494946 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-PI45OMBB ]
  

Miloš ZELENKA
Konferenca o zgodovini slavistike v Habsburški monarhiji / A Conference on the History of Slavic Studies in the Habsburg Empire

Ključne besede: slavistika | zgodovina slavistike | Habsburška monarhija | konference | Verona | 2007


Strani / Pages: 113–114   [ COBISS ID: 36495458 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-UQM1OVY6 ]
  

Hubert CLEMENZ
Odkod ime Laibach za Ljubljano / The Origin of the Name Laibach for Ljubljana

Ključne besede: slovenščina | onomastika | etimologija | krajevna imena | Ljubljana | Laibach


Strani / Pages: 115–116   [ COBISS ID: 36495714 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-OXEFRX9H ]
  

Andreja ŽELE
Primerjalno-kontrastivno o členkih / Particles from a Comparative-Contrastive Point of View

Ključne besede: slovenščina | makedonščina | členek | primerjalne študije | ocene | Slovenian language | Macedonian language | particle | contrastive studies


Strani / Pages: 117–118   [ COBISS ID: 36496482 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-RKNM6KUH ]
  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=289
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54