Pregled številke / Issue Contents

2007 / Številka 4

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Tjaša JAKOP
Razlikovanje glagolskih oblik v spolu v sedanjiku: greve / Differentiation of the Present-Tense Dual Verbal Forms by Gender: Greve

Ključne besede: slovenščina | slovenska narečja | oblikoslovje | lingvistična geografija | spol | število | dvojina | glagol | Slovene language | dialectology | morphology | linguistic geography | dual | genre | verb


Sinopsis: Prispevek obravnava razlikovanje moške in ženske glagolske oblike v sedanjiku dvojine po gradivu za Slovenski lingvistični atlas (SLA), dopolnjen s podatki iz sodobne narečjeslovne literature in medijev. Razširjenost tega pojava je prikazana tudi geolingvistično na dveh jezikovnih kartah. Sodobno stanje je primerjano s podatki iz zgodovine jezika in starejše narečjeslovne literature.


Abstract: The article treats the differentiation between masculine and feminine verbal forms in present tense dual based on the material for the Slovene Linguistic Atlas (SLA) and on the data from the contemporary dialectological literature and the media. The author gives a geolinguistic representation of the areal of this phenomenon with two linguistic maps. She compares the present situation with historical data and the data from older dialectological literature.


Strani / Pages: 601–613   [ COBISS ID: 36039010 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-C56YQQZZ ]
  

Slobodan PAVLOVIĆ
Starosrpska poslovnopravna pismenost kao retorički fenomen / Old-Serbian Business-Legal Literature as a Rhetorical Phenomenon

Ključne besede: srbščina | stara srbščina | pismenost | retorika | diplomatika | sociolingvistika | pragmatika | govorno dejanje | performativ | poslovnopravni akti | Serbian language | Old-Serbian language | rhetoric | diplomatic discourse | pragmatics | sociolinguistics | speech act | performative | business and legal documents


Sinopsis: U ovom radu razmatra se tekstualno ustrojstvo starosrpske poslovnopravne pismenosti u kontekstu implicitnih i(li) eksplicitnih retoričkih konvencija nastajalih u sudaru zapadnokatoličkih i istočnovizantijskih diplomatičkih normi.


Abstract: The article examines the textual strucrture of Old-Serbian business-legal documents in the context of implicit and/or explicit rhetorical convetions that arose when the western-Catholic and eastern-Byzantine diplomatic norms collied.


Strani / Pages: 615–623   [ COBISS ID: 36053346 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-ENQHP7U3 ]
  

Nina NOVAK
Slovenski pravni in pravniški jezik v 2. polovici 19. stoletja / Slovene Legal Language in the Second Half of the 19th Century

Ključne besede: slovenščina | pravni jezik | pravniški jezik | sodni postopek | 2. pol. 19. st. | Slovenian language | legal language | legalistic language | legal proceedings | second half of the 19th century


Sinopsis: V članku je najprej predstavljen status slovenskega jezika v uradih 2. pol. 19. stoletja, predvsem raba slovenščine v okviru sodnega postopka. V osrednjem delu članka je največ pozornosti posvečeno razvijanju pravnega jezika in oblikovanju prvih vzorcev pravniških besedil v slovenščini.


Abstract: The article presents the status of Slovene language in administration in the second half of the 19th century, particularly the use of Slovene in legal proceedings. The main part of the article is devoted to the development of legal language and formation of the first models of Slovene legalistic texts.


Strani / Pages: 625–637   [ COBISS ID: 36053858 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-11BDJJZ7 ]
  

Maja MURNIK
Rožančeva esejistika in francoski personalizem / Rožanc’s Essays and French Personalism

Ključne besede: slovenska književnost | francoska književnost | primerjalne študije | personalizem | francoski personalizem | esej | esejistika | Slovene literature | French literature | French personalism | personalism | essay


Sinopsis: Članek obravnava poglavitna miselna vozlišča Marjana Rožanca (1930-1990), kot jih je razvil v mnogih esejih do srede šestdesetih let dalje. Nanj so vplivale številne filozofske on idejne spodbude, med njimi tudi francosko personalistično gibanje. Članek se osredotoča na to povezavo, podati pa skuša tudi zaokrožen prikaz poglavitnih Rožančevih idej in njihovo ustvarjalno sintezo.


Abstract: The article discusses the main intellectual nexuses of Marjan rožanc (1930-1990) as they developed in his many sessays written from the mid-1960s. He was influenced by numerous philosophical impulses and various ideas, one of which was the French personalist movement. The article docuses on this connection and, at the same time, it aims to present a full survey of Rožanc's ideas and their creative synthesis.


Strani / Pages: 639–651   [ COBISS ID: 36054114 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-TATXBRPA ]
  

Zoran BOŽIČ
Sprejemanje Prešernovih pesmi: razumevanje, nerazumevanje, oboževanje / Reception of Prešeren’s Poems: Understanding, Lack of Understanding, Adoration

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska poezija | literarna recepcija | nacionalni miti | Slovene literature | Slovene poetry | literary reception | national myths


Sinopsis: Prva mnenja o recepcijski zahtevnosti Prešernovih pesmi so se pojavila že v času njegovega življenja, obsežne razlage pesmi in opozorila na napake v razumevanju pa dokazujejo, da imajo težave s Prešernovo poezijo tudi izobraženci. Raziskava Bože Krakar Vogel je potrdila, da slab kognitivni odziv celo pri študentih slovenistike, s tem da le-ti Prešernove pesmi vseeno visoko vrednotijo, kar lahko pojasnimo z mitičnimi razsežnostmi nacionalnega pesniškega prvaka. Primerjava Krsta pri Savici z Jenkovim Ognjeplamtičem razkriva, zakaj je Prešernova romantična pesnitev recepcijsko bolj zahtevna, to spoznanje pa potrjuje empirična raziskava v prvem letniku ekonomske gimnazije, ki je izpričala izjemno slabo razumevanje Krsta pri Savici.


Abstract: Challenges in the reception of Prešeren's poems were already pointed out during the poet's lifetime. Extensive explanations of his poems and reminders about erroneous understanding demonstrate that even intellectuals have difficulties with Prešeren's poetry. Boža Krakar Vogel's study confirmed the very poor cognitive response even by the students of Slovene, despite the fact that these students highly value Prešern's poetry, which can be explained by the mythical dimensions of the national poet. The comparison between Krst pri Savici (The Baptism on the Savica) and Jenkoʹs Ognjeplamtič shows why Prešeren's romantic poem is more challenging fot reception, which was confirmed by the empirical study conducted in the first year of a secondary school, the outcame of which showed an exceptionally poor understanding of the Baptism.


Strani / Pages: 653–674   [ COBISS ID: 36118114 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-NFMNL3HU ]
  

JUBILEJI – OCENE – ZAPISKI – POROČILA – GRADIVO / ANNIVERSARIES – REVIEWS – NOTES – REPORTS – MATERIALS

Natalija ULČNIK
Bogastvo panonskega besedja / The Wealth of the Pannonian Lexicon

Ključne besede: slovenščina | prekmurščina | prekmurski knjižni jezik | knjižna prekmurščina | slovarji | ocene


Strani / Pages: 675–679   [ COBISS ID: 36144994 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-AJ69FEMY ]
  

Jožica NARAT
Slovar stare knjižne prekmurščine / Dictionary of Old Literary Prekmurje Language

  

Mateja JEMEC TOMAZIN
Besedjeslovne razprave / Lexicological Studies

Ključne besede: slovenščina | besedoslovje | besedotvorje | frazeologija | leksikografija | morfonologija | semantika | Besedjeslovne razprave | ocene


Strani / Pages: 687–690   [ COBISS ID: 36146786 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-XESMZH6I ]
  

Jurij Emanuel ROJS
Osemdeset let Maje Iljinične Ryžove / Eightieth Birthday of Maja Iljinična Ryžova

Ključne besede: biografije | jezikoslovci | slavisti | Rusija | obletnice | bibliografije


Strani / Pages: 691–694   [ COBISS ID: 15802120 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-EYGUGXLQ ]
  

Marija STANONIK
Terska dolina v pesmih Viljema Černa / The Ter Valley in the Poems of Viljem Čern

Ključne besede: etnologija | folkloristika | slovstvena folkloristika | ljudske pesmi | slovenska književnost | poezija | Bardo | Terska dolina | Beneška Slovenija | Italija | ethnology | folklore | literary folklore | folk songs | Slovene literature | poetry | Lusevera | Val de Tor | Venetian Slovenia | Italy | Italia


Strani / Pages: 695–711   [ COBISS ID: 27669549 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-NXNXNNH2 ]
  

Alenka ŠIVIC - DULAR
Zapisnik četrtega zasedanja predsedstva Mednarodnega slavističnega komiteja (Ohrid, 14.–17. september 2007) / Minutes of the Meeting of the International Slavic Committee Executive Board (Ohrid, September, 14.–17., 2007)

Ključne besede: Mednarodni slavistični komite | Mednarodni slaistični kongres | zasedanje | zapisniki | Ohrid


Strani / Pages: 713–717   [ COBISS ID: 36148322 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-CNLP6XS8 ]
  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=288
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54