Pregled številke / Issue Contents

2007 / Številka 3

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Janko KOS
Zgodnja dela Antona Tomaža Linharta / The Early Works of Anton Tomaž Linhart

Ključne besede: slovenska književnost | dramatika | poezija | prevodi v slovenščino | priredbe dramskih besedil | Blumen aus Krain | Miss Jenny Love | 18. st. | viharništvo | razsvetljenstvo | razsvetljenski sentimentalizem | literarne študije


Sinopsis: Linhartovo zgodnje pesništvo (Blumen aus Krain) in Dramatika (Miss Jenny Love), oboje pisano v nemščini, sta postala predmet večje znanstvene pozornosti v zadnjih desetletjih. Razprava preverja pridobljena dognanja in se na tej podlagi posveča odprtim vprašanjem - na katero pesniško oziroma dramsko tradicijo se navezujejo Linhartova zgodnja dela, zakaj se je Linhart odrekel izvirnemu pesnjenju in dramski ustvrjalnosti ter kakšen je pomen teh del za njegovo poznejšo dramsko-gledališko poustvarjalnost v obliki prirejanja tujih dramskih besedil za slovenske gledališke potrebe.


Abstract: Linhart's early poetry (Blumen aus Krain) and drama (Miss Jenny Love), both in German, received considerable attention from scholars only in recent decades. The article examines the findings of this research and on this basis treats the open questions, i.e., what poetic or dramatic traditions Linhart's early works follow, why Linhart gave up writing original poetry and drama, and what the meaning of these works is for his later dramatic and theatrical production, in particular for his adaptation of foreign theater pieces for Slovene theater.


Strani / Pages: 447–461   [ COBISS ID: 35069282 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-GRWGKFRM ]
  

Urška PERENIČ
Leposlovje Milice S. Ostrovške v reviji Ženski svet (1923–1941) / The Literature of Milica S. Ostrovška in the Journal Ženski svet (1923–1941)

Ključne besede: slovenska književnost | slovenske pisateljice | Ženski svet | 1. pol. 20. st.


Sinopsis: Študija o Milici Schauo Ostrovški se deli na troje delov: v prvem oriše življenje in delo pisateljice in jo postavi v kontekst revije Ženski svet (1923-1941), da bi v drugem delu predstavila njeno tam objavljeno leposlovje (katerega pojav navezuje na širši družbeni okvir, medij objave in avtoričino osebno usodo), v tretjem delu pa se posveča vprašanju razmerja med revijalno in knjižno objavo, tako da upošteva in interpretira opombe literarne zgodovinarke Marje Boršnik k nekaterim izmed predstavljenih leposlovnih tekstov.


Abstract: The study on Milica Schaup Ostrovška consists of three parts: the first part surveys the life and work of the writer and places her inthe context of the journal Ženski svet (1923-1941); the secon part presents her literature published in this journal (putting the phenomenon into a broader social context, vis-à-vis of the medium of publication and the author's life trajectory); the third part is devoted to the realtionship between publications in journals vs. books, in which it takes into account and interprets the comments on some of the analyzed texts by the literary historian Marja Boršnik.


Strani / Pages: 463–472   [ COBISS ID: 35069538 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-EJRFWBCV ]
  

Irena STRNAD
Drama Hodnik Matjaža Zupančiča kot odgovor na konstrukt resničnosti današnjega sveta / Matjaž Zupančič’s Drama Hodnik as a Response to the Fabrication of Reality of Today’s World

Ključne besede: resničnostna televizija | teorija medijev | slovenska književnost | slovenska dramatika | Zupančič, Matjaž: Hodnik | reality television | media theory | Slovenian drama | Zupančič, Matjaž: Hodnik


Sinopsis: Razprava najprej opredeli pojav resničnostnega žanra televizije, s poudarkom na širših družbenih posledicah ter vplivih na njegov nastanek in razvoj, sprašuje se, kako se lahko literatura odziva na konkurenco novih medijev, ki želijo prevzeti njene strukture, teme in občinstva, nato pa se v kontekstu celotnega dramatikovega opusa spusti v analizo z Grumovo nagrado nagrajene drame Hodnik, ki se na privlačen, sodoben in kritičen način loteva aktualne problematike pojava resničnostne televizije. Slednja je namreč s svoj družbeno kompleksnostjo in paradoksnim obstojem hvaležna tema za vsakršne analize, tudi literarne.


Abstract: The article defines the phenomena of "reality television" and emphasizes consequences and influences on its origins and development. Regarding this it questions the power of literature and how it can enter into a rivalry with new media, that are trying to take over its structures, themes and audiences. Then it analyzes - in correspondence with the entire dramatist's opus - the play Hodnik (The Corridor), winner of the Grum award, that tackles the topical subject of reality television in an alluring, modern and critical manner. The reason for this is, that the social complexity and paradoxical existence of reality TV are a welcome subject for diverse analyses, including literary.


Strani / Pages: 474–486   [ COBISS ID: 2198875 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-XG0PPVB9 ]
  

Katarina MOLK
Med literarnim in novinarskim poljem: časopisni intervjuji s slovenskimi književniki / Between Literary and Journalistic Fields: Newspaper Interviews with Slovene Authors

Ključne besede: slovenska književnost | slovenski pisatelji | intervjuji | literarno polje | novinarsko polje | konsekracija | časopisi | Delo (serijska publikacija) | Denevnik (serijska publikacija) | Večer (serijska publikacija) | Slovene literature | Slovene writers | interviews | literary field | journalistic field | consecration | Slovenian daily newspapers


Sinopsis: Intervju s književnikom v množičnem tisku je eden od načinov interakcije med literarnim in novinarskim poljem. Je oblika opazovanja družbe, kar je naloga novinarskega polja kot kulturnega posrednika, hkrati pa prevzema tudi vlogo nomoteta, tistega, ki simbolno zaznamuje dejavnosti v literarnem polju. Pogovor med književnikom in novinarjem je tako zanimiv po vsebinski plati, obenem pa lahko opazujemo, kdaj se takšen intervju pojavi, kakšni so povodi za objavo, kdo je izbran za sogovornika in kako je predstavljen. Pričujoča razprava temelji predvsem na teoriji literarnega polja sociologa Pierra Bourdieuja, v povezavi s sociologijo medijev pa jim sledi empirična raziskava o intervjujih v letu 2005. Pregled časopisnih intervjujev s slovenskimi književniki je nastal z izborom člankov iz treh osrednjih slovenskih dnevnikov, Dela, Dnevnika in Večera.


Abstract: Intreview with an author in mass media is one of the ways in which literary and journalistic fields interact. It is a form of social observation, which is the mission of the journalistic field as a cultural intermediary, but at the same time is assumes the role of nomethete, i.e., what symbolically denotes activities on the literary field. A conversation between an author and a journalist is interesting in terms of its content, but at the same time one can observe the time of its appearance, the occation for its publication, the interviewee, and the way (s)he is introduced. The present study is mainly based on the theory of the field by Pierre Bourdieu. In connection with media sociology, it includes an empirical analysis of interview from 2005. The survey of newspaper interviews with Slovene authors includes selected articles from three major Slovene daily newspapers, i.e., Delo, Dnevnik, and Večer.


Strani / Pages: 487–504   [ COBISS ID: 35070050 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-YNJHBOJK ]
  

Kozma AHAČIČ
Viri za prevod svetopisemskih besedil pri slovenskih protestantskih piscih 16. stoletja in nekatere tehnike prevajanja / The Sources for the Translation of Biblical Texts by the 16th-Century Protestant Authors and Some Translation Techniques

Ključne besede: slovenščina | knjižni jezik | 16. st. | protestantski pisci | svetopisemska besedila | Sveto pismo | Nova zaveza | psalm | prevajanje | protestantizem | Slovene language | literary language | 16th cent. | Protestant writers | biblical texts | translating


Sinopsis: Primerjalna analiza izbranih prevodov svetopisemskih besedil je pokazala, da je Primož Trubar Novo zavezo prevajal po Erazmovem latinskem prevodu, ki ga je kombiniral z Luthrovim. Jurij Dalmatin je Novo zavezo prevajal po Luthru na osnovi Trubarjevega besedila. Psalme je Trubar prevajal po latinski komentirani izdaji Psalterja Wolfganga Muscula ter prevodu Psalterja v nemščino Rudolpha Waltherja (Gwaltherja). Dalmatin se je pri svojih prevodih Psalterja naslanjal na Trubarja, prevajal je po Luthru, vendar je rabil tudi druge predloge. Krelj je imel KPo 1567 pred seboj grško in še kako drugo predlogo. Jurij Juričič je Kreljevo besedilo prvega dela Postile (JPo 1578) usklajeval z Luthrovim, pri čemer se je dosledno držal Trubarjevega prevoda, drugi in tretji del Postile pa je prevajal po Luthru, a z jasno naslonitvijo na Trubarjev prevod.


Abstract: The comparative analysis of the selected translations of Biblical texts has shown that Primož Trubar translated the New Teatament from Erasmus' Latin translation, which he combined with Luther's translation. Jurij Dalmatin translated the New Testament from Luther, but based it on Trubar's texts. Trubar translated Psalms from the annotated Latin edition of Psaltery by Wolfgang Musculus and Rudolph Walther's (Gwalther's) translation of Psalter into German. Dalmatin relied on Trubar in translating Psalter, his main source was Luther, but he used other sources as well. Krelj used Greek and other sources in translating the Postil (KPo 1567). Jurij Juričič in the first part of his Postil (JPo 1578) adapted Krelj's text in Lutherʹs text, while he translated the second ad third parts of Postil from Luther, but clearly also relied on Trubar's translation.


Strani / Pages: 505–529   [ COBISS ID: 27178285 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-9UC6TOXK ]
  

Nataša TERBOVŠEK COKLIN
Raba avgmentiranih preteklih glagolskih časov v stari indijščini / The Use of the Augmented Verbal Past Tenses in Old Indian

Ključne besede: klasična stara indijščina | vedska stara indijščina | glagol | glagolski čas | pretekli čas | imperfekt | aorist | classical Old Indian | Vedic Old Indian | verb | past verbal tenses | imperfect | aorist


Sinopsis: Članek skuša z enega zornega kota osvetliti slabo raziskano problematiko sintakse staroindijskega glagola. Avtorica prikaže različne načine rabe vedskih in klasičnih avgmentiranih glagolskih časov in analizira funkcionalno razliko med njimi, natančneje, razliko v rabi imperfekta in aorista glede na njun indikativen pomen, kot se najde v pomembnih delih klasične književnosti Rigvedi.


Abstract: The article attempts to illuminate from one perspective a poorly understood issue of the sytac of the Old Indian verb. The author shows various methods of use of Vedic and classical augmented verbal tenses and analyzes the functional difference between them, i.e., the difference between the use of the imperfect abd the aorist with respect to their indicative meaning, as is found in the main works of classical literature and in the Rigveda.


Strani / Pages: 531–545   [ COBISS ID: 35070306 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-ZLO0VUVG ]
  

Simona KLEMENČIČ
Kentumski in satemski jeziki – sodobni pogledi na staro delitev / Centum and Satem Languages – Contemporary Views on Old Division

Ključne besede: satemski jeziki | kentumski jeziki | idoevropska dialektologija | tritektalnost | teorije | Satem languages | Centum languages | Indo-European dialectology | tri-tectality | theories


Sinopsis: V članku je postavljeno pod vprašaj tradicionalno stališče, da niti kentumska niti satemska skupina jezikov ne kaže sledi več kot dveh vrst tektalov. Tako nekateri kentumski jeziki izkazujejo reflekse za tri vrste prajezičnih tektalov. Pregled alternativnih teorij, ki postavljajo pod vprašaj obstoj izhodiščnega tritektalnega sistema, pokaže, da stanja v posameznih jezikih ne razložijo bolj prepričljivo kot klasična tritektalna teorija, ki pa jo je potrebno preoblikovati.


Abstract: The article questions the traditional viewpoint thar neither Centum nor Satem group of languages shows the traces of more than two kinds od tectals. Some Satem as well as Centum languages display reflexes of proto-language tectals. The survey of the alternative theories questioning the exsitence of the original tri-tectal system shows that they do not explain the situation in individual languages any better than the classic tri-tectal theory, which nevertheless needs to be reformulated.


Strani / Pages: 547–557   [ COBISS ID: 35104866 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-PZX62QAF ]
  

Eva SICHERL
Radialni model angleškega predloga on v odnosu do slovenskega predloga na / The Radial Model of the English Preposition on in Relation to the Slovene Preposition na

Ključne besede: angleščina | slovenščina | predlog | prototip | radialni model | prosta zveza | kolokacija | English language | Slovene language | preposition | prototype | radial model | free combination | collocation


Sinopsis: V članku je prikazan poskus izgradnje možnih radialnih modelov distribucuje pomenov angleškega predloga on v odnosu do slovenskega predloga na. Slovenski govorci angleščine med tema dvema predlogoma vzpostavljajo stoodstotno pomensko ekvivalentnost. Radialni model nakaže, v kolikšni meri je pomenska ekvivalenca med tema dvema predlogoma res možna in kje prihaja do odklonov.


Abstract: The article aims to show a construction of one of the possible radial models presenting the distribution of meaning of the English preposition on in relation to the Slovene preposition na. Slovene speakers of English tend to establish 100 % semantic equivalence between these two prepositions. The radial model suggests the extent to which semantic equivalence between these two prepositions is indeed possible and where to count on deviation from the expected semantic overlap.


Strani / Pages: 559–579   [ COBISS ID: 35105634 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-UHF13Z79 ]
  

JUBILEJI – OCENE – ZAPISKI – POROČILA – GRADIVO / ANNIVERSARIES – REVIEWS – NOTES – REPORTS – MATERIALS

Gregor KOCIJAN
Osem desetletij dr. Branka Berčiča / Dr. Branko Berčič, Octegenarian

Ključne besede: literarni zgodovinarji | bibliotekraji | jubileji


Strani / Pages: 581–582   [ COBISS ID: 7203657 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-TCPFYWWV ]
  

Jožica ČEH
Bernikova nova znanstvena monografi ja o Ivanu Cankarju / Bernik’s New Scholarly Monograph on Ivan Cankar

  

Miloš ZELENKA
Pripombe k reformi študija zahodnoslovanskih jezikov in književnosti v srednji Evropi / Some Remarks on West-Slavic Language and Literature Study Reforms in Central Europe

Ključne besede: zahodnoslovanski jeziki | zahodnoslovanske književnosti | izobraževanje | Srednja Evropa | slovanska filologija


Strani / Pages: 587–590   [ COBISS ID: 35108194 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-JZ4UKTJ7 ]
  

Andreja ŽELE
O jezikovni situaciji med Slovani (s poudarkom na bolgarsko-čeških vzporednicah) / On the Linguistic Situation among Slavs (with an Emphasis on Bulgarian-Czech Parallels)

Ključne besede: češčina | bolgarščina | sociolingvistika | Gladková, Hana: Jazykovaja situacija | ocene | Czech language | Bulgarian language | sociolinguistics | review


Strani / Pages: 591–594   [ COBISS ID: 35108450 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-CBHDLNN4 ]
  

Tjaša JAKOP
5. mednarodna konferenca Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages (FASSBL-5), Sofi ja 18.– 20. 10. 2006 / Fifth International Conference Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages (FASSBL-5), Sofi a, October 18– 20, 2006

  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=287
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54