Pregled številke / Issue Contents

2007 / Številka 1-2

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Franc ZADRAVEC
Pogled na romana Volčje oči (1996) Vlada Žabota in Prikrita harmonija (2001) Katarine Marinčič / A Look of the Novels Volčje oči (1996) by Vlado Žabot and Prikrita harmonija (2001) by Katarina Marinčič

Ključne besede: slovenska književnost | slovenski roman | literarni junaki | Slovene literature | Slovene novel | literary heroes


Sinopsis: Epski subjekt romana Volčje noči (1996) je cerkovnik in organist Rafael Meden, zgodba se z njim začne in konča. Je edinstven epski subjekt v sodobnem slovenskem romanu, ves čas vklenjen v zgodbo ali neposredno ali z miselnimi motivi in sanjsko fantastiko. Kot izrazito individualiziran epski lik je hkrati metaforični junaj, ki presega svoj družbeni prostor in čas po načelu - kdor ni naš, mora s prizorišča. Pripoved Prikrita harmonija (2001) Katarine Marinčič spada med maloštevilne slovenske romane, ki stavijo umetnika na pomembno mesto zgodbe. Zlasti malo stavijo glasbenika, čeprav je glasba manj moteča in bolj odpustljiva, kot literarna beseda. Obe sta oblikovna vsebina duha in čustva, toda pomensko zapisana vsebina lahko udari bolj kot zvočna.


Strani / Pages: [5]–18   [ COBISS ID: 34796386 ]
  

Mitja SKUBIC
Jezika v stiku: slovenščina in furlanščina. Prevzete besede in kalki / Language in Contact: Slovene and Friulian. Borrowings and Calques

Ključne besede: slovenščina | zahodnoslovenski govori | goriški govori | furlanščina | Vzhodna obsoška furlanščina | prevzete besede | kalki | Slovene language | Western Slovene dialects | Goriško dialects | Eastern Friulian alog the Soča river | calques


Sinopsis: Prispevek analizira nedsebojne jezikovne vplive med zahodnoslovenskimi govori in obsoško furlanščino na ozemlju ob Soči, kjer sta si slovenščina in furlanščina, natančneje zahodnoslovenski in skrajni vzhodnofurlanski govori, v neposrednem stiku oz. si že tisoč let in več delita skupno ozemlje. Prispevek tehta prevzete besede iz sosednjega stičnega jezika in pa pomenske in skladenjske kalke; ti še toliko bolj zahtevajo tesno dolgotrajno sobivanje.


Abstract: The papaer investigates mutual linguistic influence between West Slovene dialects and Friulian alog the Soča river, where Slovene and Friulian, or more precisely, Western Slovene and the easternmost Friulian dialects are in direct cpntact, that is to say, thez have been sharing the same territory for over a thousand years. The article analyzes the words borrowed from the neighboring, contiguous language and semantic and syntactic calques, which in particular require close, long-term coexistence.


Strani / Pages: [19]–29   [ COBISS ID: 34796898 ]
  

Janez OREŠNIK
Slovenski trpnik na se (v naravni skladnji) / Slovenian Refl exive Passive (in Natural Syntax)

Ključne besede: slovenščina | teorija naravnosti | skladnja | glagol | trpnik | Slovene language | naturalness theory | syntax | verb | passive


Sinopsis: V okviru naravne skladnje (ki je veja teorije naravnosti) se določajo predpostavke, na podlagi katerih se dajo napovedati naslednje razmere v slovenskem trpniku na se (kot išče se Urša Plut, išče se Uršo Plut): 1) Trpnik na se je manj pogosten od trpnika z deležnikom. 2) Trpnik podvrste išče se Urša Plut se rabi domala samo v tretjih glagolskih osebah, trpnik z deležnikom v vseh glagolskih osebah. 3) Trpnik podvrste išče se Uršo Plut je manj pogosten kot trpnik podvrste išče se Urša Plut. 4) V trpniku podvrste išče se Uršo Plut je prizadeto in situ, v trpniku išče se Urša Plut prizadeto ni umeščeno insitu.


Abstract: Slovenian distinguishes between the past participle passive and the (personal and impersonal) reflexive passive. In this paper, the weight is on the reflexive passive. - Natural syntax (a branch of naturalness theory) defines the presuppositions with whose help the following state of affairs in the Slovenian reflexive passive can be predicted: (1( The reflexive passive is less frequent tokenwise than the past participle passive. (2) The personal reflexive passive is used almost only in the third grammatical persons, whereas the past participle passive is used in all grammatical persons. (3) The impersonal reflexive passive is less frequent tokenwise than the personal one. (4) In the impersonal subtype the patient is in situ, whereas in the personal subtype the patient is not in situ.


Strani / Pages: [32]–39   [ COBISS ID: 26826285 ]
  

Mijo LONČARIĆ, Anita CELINIĆ
Susret slovenskih prekmurskih i hrvatskih međimurskih govora / The Meeting of Slovene Prekmurje and Croatian Međimurje Dialects

Ključne besede: slovenščina | prekmurski govori | hrvaščina | međimurski govori | glasoslovje | Slovene language | Prekmuje dialects | Croatian language | Međimurje dialects | phonology


Sinopsis: U radu se prikazuje i povezuje neke dijalektne osobine, prvenstveno glasoslovne, rubnih idioma na mjestu dodira dvaju jezika - hrvatskih međimurskih i slovenskih prekmurskih govora.


Abstract: The study presents and connects some dialectal features, mainly phonological, of the peripheral idioms at the meeting point of two languages, i.e., Croatian Međimurje and Slovene Prekmuje dialects.


Strani / Pages: [41]–46   [ COBISS ID: 34797154 ]
  

Нина Б. Мечковская
Лингвистический киберпанк в русском интернете: функции и виды языковой игры с английскими заимствованиями / Linguistic “Cyberprank” on Russian Websites: The Functions and Forms of Language Play with English Borrowings

Ključne besede: ruščina | angleščina | angleške izposojenke | informacijske tehnologije | internet | jezikovna dinamika | substandardne variante jezika | Russian language | English language | English borrowings | information technologies | internet | technical language


Sinopsis: V prispevku je pokazano, da v ruskem računalniško-internetnem slengu igre z angleškimi termini olajšujejo usvajanje sposojenk; ohranjajo rusko-angleško računalniško dvojezičnost; krepijo metajezikovno refleksijo uporabnikov; ustrezajo njihovim potrebam po umetniško-estetskem izražanju; pomagajo pri sproščanju čustev. Pojavi jezikovne igre so v članku sistematiyirani glede na dve ravni: grafično in leksikalno-frazeološko.


Abstract: The author demonstrates that in Russian computer -Internet slang, play with English terms facilitates adoption of borrowings, maintains Russian-English computer bilingualism, improves users' metalinguistic reflection, satisfies their nedd for artistic-aesthetic expression, and help with relieving emotions. The examples of language play are categorized in terms of the graphic and lexical-phraseological planes.


Strani / Pages: [47]–64   [ COBISS ID: 34797410 ]
  

Majda MERŠE
Prepoznavnost in značilnost besedja slovenskih postil 16. stoletja / The Character and Distinctive Features of the Lexicon in the 16th-Century Slovene Protestant Postils

Ključne besede: slovenščina | knjižni jezik | 16.st. | protestantske postile | novo besedje | besedne družine | izrazna sredstva | Slovene language | literary language | 16th cent. | Protestant postils | new lexicon | word-families | means of expression


Sinopsis: Tri obsežne slovenske postile iz 16. stoletja (Kreljeva iz leta 1567, Juričičeva iz leta 1578 in Trubarjeva iz leta 1595) so s širino zajete tematike ter z razlagalnostjo in ponazarjalnostjo, ki sta tipični za besedilno vrsto, ustvarile priložnost za rabo na novo zapisanega in zunaj postil nerabljenega besedja. Prispevek zarisuje obseg na novo uporabljenega besedja, povyema njegove značilnosti glede na tematsko raznolikost, besedotvorne tipe, glasoslovne poteze individualnega značaja itd., preverja pa tudi odvisnost od prevodnih predlog.


Abstract: Three extensive 16th-century Slovene Postils (Krelj 1567, Juričič 1567, and Trubar 1595) with a broad range of themes and with explication and illustation typical of this textual genre, created an oppurtunity for use of new lexicon not used outside Postils. The article surveys the scope of the newly used lexicon and its characteristics with respect to the thematic variety, derivational types, and idiosyncratic phonological features. In addition, it examines their dependency on the original texts.


Strani / Pages: [65]–84   [ COBISS ID: 26827053 ]
  

Tjaša MIKLIČ
Metafore o načinih gledanja na zunajjezikovna dejanja v obravnavanju glagolskega vida / Metaphors Refl ecting Modes of Viewing Extra-Linguistic Situations in the Treatment of Verbal Aspect

Ključne besede: slovenščina | glagol | dovršni glagoli | nedovršni glagoli | glagolski vid | aspektualnost | slovenski dovršniki in nedovršniki | italijanščina | italijanski perfekt | italijanski imperfekt | vrste glagolskega dejanja | Slovene language | verb | verbal aspect | aspectuality | Slovene perfective and imperfective verbs | Italian language | Italian perfetto | Italian imperfetto | sytuation types


Sinopsis: S kontrastiranjem delovanja členov slovenske in italijanske vidske opozicije (dovršniki in nedovršniki ter perfekt in imperfekt) v povezavi z različnimi vrstami glagolskega dejanja avtorica opozarja na bistveno različnost temeljnih principov, ki v obeh jezikih usmerjajo vidsko izbiro.


Abstract: By contrasting the behaviour of Slovene and Italian aspecutal terms (perfective and imperfective verbs and perfetto and imperfetto) in the context of different situation types the author points out the crucial difference in the principles underlying the aspectual choice in the two languages.


Strani / Pages: [85]–103   [ COBISS ID: 34762850 ]
  

Robert GROŠELJ
Miklošičev prispevek k skladenjski obravnavi starocerkvenoslovanskega nepredložnega mestnika / Miklošič’s Contribution to the Syntactic Treatment of the Old Church Slavic Non-Prepositional Locative

Ključne besede: stara cerkvena slovanščina | skladnja | sklon | mestnik | nepredložni mestnik | Old Chruch Slavic | syntax | locative | non-prepositional locative


Sinopsis: V članku je obravnavana Miklošičeva raylaga skladenjske rabe slovenskega nepredložnega mestnika z ozirom na starocekvenoslovansko gradivo. Avtor, izhajajoč iz analize Miklošičevih razlag v Der präpositionslose Local in den slavischen Sprachen (1867) in Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen,IV. Band Syntax (1868-1874), določa razvojno dinamiko v Miklošičevi razlagi tega jezikovnega vprašanja, hkrati pa z vidika sodobnih vedenj o skladnji starocerkvenoslovanskega nepredložnega mestnika ocenjuje in dopolnjuje njegovi deli.


Abstract: The article discusses Miklošič's explanation of the syntactic usage of Slavic non-prepositional locative with respect to Old Church Slavic material. Based on the analysis of Miklošič's explanations in Der präpositionslose Local in den slavischen Sprachen (1867) and Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen, IV. Band Syntax (1868-1874), the author traces the developmental dynamics in Miklošič's explanation of this linguistic phenomenon, while at the same time evaluating hos works from the point of view of the modern syntactic findings about Old Church Slavic non-prepositional locative.


Strani / Pages: [105]–131   [ COBISS ID: 34778466 ]
  

Matej ŠEKLI
Končniški in mešani naglasni tip samostalnikov a-jevske sklanjatve v nadiškem narečju slovenščine / Desinential and Mobile Accent Paradigms of a-Stem Nouns in the Nadiško (Nadiža/Natisone) Dialect of Slovene

Ključne besede: slovenščina | slovenska narečja | nadiško narečje | naglasoslovje | oblikotvorni naglasni tipi | končniški naglasni tip | mešani naglasni tip | samostalnik | a-jevska sklanjatev | Jevšček | Slovene language | Slovene dialectology | Natisone dialect | morphological accent paradigms | accentology | a-declension | desinential accent paradigm | mobile accent paradigm | Jevšček


Sinopsis: V prispevku sta obravnavana končniški in mešani naglasni tip samostalnikov a-jevske sklanjatve v nadiškem narečju slovenščine s slovanskega (zgodovinsko)primerjalnega jezikoslovnega vidika. Pojavljanje dveh podtipov končniškega naglasnega tipa kaže na ohranjanje slovanskega naglasnega arhaizma v slovenščini, in sicer razlikovanja med odrazom praslovanskega naglasnega tipa b in praslovanskega naglasnega tipa c pri samostalnkih s praslovanskim kratkim samoglasnikom v edinem zlogu osnove.


Abstract: The article discusses the desinential and mobile accent pradigms of a-stem nouns in the Nadiško (Nadiža/Natisone) dialect of Slovene, from the point of view of (historical) comparative Slavic linguistics. The presence of two subtypes of the desinential accent paradigm points to the preservation of a Slavic accentual archaism in Slovene, i.e., the distinction between the reflexes of Proto-Slavic accent paradigms b in c in the nouns with a Proto-Slavic short vowel in the one syllable stem.


Strani / Pages: [134]–145   [ COBISS ID: 34777954 ]
  

Vanda BABIČ
Latinski prevod slovnice Meletija Smotrickega in dva fascikla s korespondenco Mateja Sovića / Latin Translation of Maletij Smotricky’s Grammar and Two Fascicles with Matej Sović’s Correspondence

Ključne besede: stara cerkvena slovanščina | slovnice | prevodi | latinščina | hrvaščina | 18.st. | Old Church Slavic | grammars | translations | Latin language | Croatian language | manuscripts | 18th cent.


Strani / Pages: [147]–167   [ COBISS ID: 34777698 ]
  

Monika KALIN GOLOB
Zgodba s prve strani: jezikovnostilna analiza / The First-Page Story: A Linguistic-Style Analysis

Ključne besede: slovenščina | sporočanje | novinarsko sporočanje | zgodba z naslovnice | Slovenske novice | Slovene language | communication | journalistic communication | tabloid story | front-page story


Sinopsis: Izhajajoč iz podatkov o branosti, bi radi pokazali, kakšna je v jezikovno-stilnem pogledu tipična tabloidna zgodba, ki jo ponuja svojim bralcem najbolj brani slovenski dnevnik. V analizo smo zajeli 25 naslovnih zgodb, ki so izšle v Slovenskih novicah. Želeli smo ugotoviti, katera jezikovna sredstva izpolnjujejo vlogo novih sporočanjskih strategij v tabloidnem novinarskem sporočanju.


Abstract: Based on the readership data, the author attempts to show the linguistic-stylistic characteristics of a typical tabloid story from the most read Slovene daily. The analysis included 25 front-page stories published in Slovenske novice. The author aimed to determine what linguistic devices fulfill the role of new communicative strategies in tabloid journalistic communication.


Strani / Pages: [169]–180   [ COBISS ID: 34779234 ]
  

Tatjana MARVIN
O opisnem deležniku na -l v slovenščini / On the l-Participle in Slovene

Ključne besede: slovenščina | besedotvorje | glagol | deležnik | opisni deležnik | glagolski čas | Slovene language | morphology | verb | participle | verbal tense


Sinopsis: Prispevek obravnava morfološko zgradbo opisnega deležnika na -l v slovenščini s poskusom natančne opredelitve morfosintaktičnega pomena obrazila -l. Članek zagovarja tezo, da je to obrazilo kot slovarska enota glede časovnosti in aspektualnosti morfosintaktično neoznačeno in je vstavljeno na deležniško mesto v skladnji zamo zato, ker druga, morfosintaktično bolj specifično označena deležniška obrazila na to mesto ne morejo biti vstavljena.


Abstract: The article treats the morphological structure of the l-participle in Slovene, aiming to define in detail the morpho-syntactic meaning of the suffix-l. The author maintains that the suffix as a lexicographic unit is morpho-syntactically unmarked in terms of tense and aspect, but is consigned to the participial position in syntax because other, morpho-syntactically more specifically marked participial suffixes cannot be consigned to this position.


Strani / Pages: [181]–190   [ COBISS ID: 34795618 ]
  

Andreja LEGAN RAVNIKAR
Izsamostalniške krščanske terminološke tvorjenke v razvoju slovenskega knjižnega jezika / Christian Terminology Derived from Nouns in the Development of Slovene Literary Language

Ključne besede: slovenščina | krščanski termini | zgodovinsko besedotvorje | samostalnik | izsamostalniški samoglasniki | obrazila | Slovene language | Christian terminology | historical linguistics | noun | nouns derived from nouns | affixes


Sinopsis: V razpravi je predstavljena besedotvorna tvorba samostalniških terminov z besedotvorno podstavo iz samostalnika. Ugotavljali smo tvorbene postopke in modele. Znotraj besedotvornopomenskih kategorij smo po produktivnosti tvorbe in pogostosti rabe razvrščali enakofunkcijske obrazilne morfeme terminoloških tvorjenk od srede 16. do srede 19. stoletja. Kombinirali smo sinhroni in diahroni metološki pristop.


Abstract: The article presents the word formation of nominal Christian terminology with the derivational base from nouns. The author analyzed the derivational processes and models. In the framework of derivational categories she categorized isofunctional derivational morphemes in the terminology from the mid-16th to de mid-19th century by their derivational productiveness and frequency of use. She combines synchronic and diachronic methodological approaches.


Strani / Pages: [191]–209   [ COBISS ID: 26827821 ]
  

Najda IVANOVA
Južnoslovanski knjižni jeziki s konca 19. stoletja med individualnim razvojem in slovansko vzajemnostjo (A. Bezenšek in njegov Jugoslavjanski stenograf) / South Slavic Languages at the Turn of the 19th Century between Individual Development and Pan-Slavism (A. Bezenšek and His Jugoslavjanski stenograf)

Ključne besede: južnoslovanski jeziki | zgodovinski pregledi | 19. st. | panslavizem | interlingvistika | South Slavic languages | history | 19th century | Pan-Slavism | interlinguistica


Sinopsis: Članek obravnava ideje slovenskega filologa in kulturnega delavca Antona Bezenška (1854-1915) o duhovnem in jezikovnem zbliževanju južnih Slovanov. V reviji Jugoslavjanski stenograf, ki jo je izdajal v štirih slovanskih jezikih najprej v letih 1876-1878. v Zagrebu in potem 1880-1896 v Bolgariji, se avtor zavzema za doseganje enotnosti v pisni praksi Slovenscev, Hrvatov, Srbov in Bolgarov preko uvajanja skupne južnoslovanske stenografije. Zaradi popolnejšega poznavanja in obvladovanja južnoslovanskih jezikov A. Bezenšek uporablja določene strategije za formiranje visoke ravni jezikovne kompetence bralca, ki temeljijo ne na tradicionalnem opisu slovničnih struktur, temveč na leksični vezljivosti v živi jezikovni rabi. V njegovih publikacijah pridejo do izraza predstave o ustvarjanju potencialnega nadetničnega pomožnega jezika, katerega norme naj bi nastale po analogiji z živimi jeziki preko sinteze njihovih podobnih značilnosti.


Abstract: The recent article discusses the ideas of the Slavic philologist and cultural activist, Anton Bezenšek (1854-1915), concerning cultural and linguistic alliance of the South Slavic Slavs. In his journal, Jugoslavjanski stenograf, published in four Slavic languages firstly in Zagreb (1876-1878) and then in Bulgaria (1880-1896), the author proclaims uniformity in ortography of Slovenes, Croats, Serbs, and Bulgarians through introduction of a common South Slavic stenography. Inspired by the idea of successful acquisition of more than one South Slavic language Bezenšek uses certain strategies for impruving reader's languagecompetence, which are based on the lexical collocations in the actual usage rather than on the traditional description of some grammar structures. In this context, his publications provide the ideas for creating a potential supra-ethnic auxiliary language, whose norm would be devised by analogy with living languages as well as by a synthesis of their most similar properties.


Strani / Pages: 221   [ COBISS ID: 34797666 ]
  

Franc MARUŠIČ, Rok ŽAUCER
O določnem ta v pogovorni slovenščini (z navezavo na določno obliko pridevnika) / On the Defi nite Article ta in Colloquial Slovene (with Reference to the Defi nite Form of the Adjective)

Ključne besede: slovenščina | jezikoslovje | skladnja | samostalniška zveza | določnosti | določni člen | Slovene language | definiteness | definite article | adjective


Sinopsis: Članek govori o tako imenovanem določnem členu ta v pogovorni slovenščini. Kakor bova pokazala s primeri, je ta členolika bededica, ki se pojavlja ob pridevnikih. Ta pogovorne slovenščine je bolj ali manj primerljiv z določno obliko pridevnika knjižne slovenščine, pa tudi srbohrvaščine, medtem ko se pomembno razlikuje od člena v nemščini, italijanščini, bolgarščini itd. Članek ima dva namena. Prvi je obstoječe opise tega "določnega člena", drugi pa s stališča generativne slovnice razložiti omenjeno prvino. Predlagano bo, da je ta osebek malostavčnega levega prilastka.


Abstract: The paper discusses the so-called definite article ta in colloquial Slovene. The authors demonstrate that ta is an article-like element associated with adjectives. Ta is more or less comparable with the definite form of adjective in standard Slovene and Serbo-Croatian, but it differs significantly form the definite article in German, Italian, or Bulgarian. The paper has a two-fold purpose. Firstly, it aims to complement the existing descriptive literature onta, and secondly, it attempts to explain the behavior of ta in generative-syntactic terms. The author propose that ta is the subject of a small-clause-like terms.


Strani / Pages: 223–247   [ COBISS ID: 700923 ]
  

Oldřich ULIČNÝ
Gibt es in der Grammatik eine »geistige Seite«? (Zur Auffassung des Stereotyps in der Sprache und in der Kommunikation) / Does the Grammar Include a geistige Seite? (On the Concept of Stereotype in Language)

  

Varja CVETKO OREŠNIK
Skladenjske posebnosti starinskega ali narečnega slovenskega namenilnika / A Syntactic Peculiarity of the Archaic or Dialectal Slovene Supine

Ključne besede: slovenščina | naravna skladnja | namenilnik | nedoločnik | premi predmet | Slovene language | natural syntax | supine | infinitive | direct object


Sinopsis: Obravnava se neka skladenjska podrobnost starinskega ali narečnega slovenskega namenilnika, namreč sklon premega predmeta. Premi predmet namenilnika je bil v rodilniku, medtem ko je bil in je še premi predmet nedoločnika v tožilniku. - Obravnava te posebnosti temelji na teoriji naravne skladnje, kot je bila razvita v Sloveniji. Predvsem se upoštevajo merila za določanje naravnosti in pravila ujemanja med soodnosnimi vrednostmi lestvic naravnosti.


Abstract: The author analyzes a syntactic detail of archaic or dialectal Slovene supine, i.e., the case of its direct object. The direct object of the supine used to be in the genetive, while the direct object of the infinitive has always been in the accusative. The treatment of pecularity is based on the theory of natural syntax as developed in Slovenia. In particular, the discussion rests on the criteria that determine the naturalness scales and on the rules of alignment of coresponding values of naturalness scales.


Strani / Pages: [257]–260   [ COBISS ID: 26826541 ]
  

Rada COSSUTTA
Leksikalna razslojenost v govorih Tromeje: slovanske, romanske in germanske prvine / The Lexical Stratifi cation in the Dialects of Tromeja: Slavic, Romance, and Germanic Elements

Ključne besede: slovenščina | slovenska narečja | Tromeja | leksikologija | leksikalna razslojenost | slovanske prvine | germanske prvine | romanske prvine | Slovene language | Slovene dialects | Tromeja | lexicology | lexical stratification | Slavic elements | Romance elements | Germanic elemetns


Sinopsis: Prispevek predstavlja leksikalne izsledke terenskih raziskav, ki jih je avtorica izvedla avgusta 1997 na območju Tromeje v štirih raziskovalnih točkah, ki so bile tako izbrane, da homogeno krijejo celotno ozemlje (1.Log pod Mangartom, 2. Rateče v Savski dolini, 3. Zahomec v Ziljski dolini, 4. Ukev Kanalski dolini). Študija, ki je osredotočena na etimološko razčlembo izrazja, ki zadeva hišo in predmete v njej, skuša osvetliti pojav slovansko-romansko-germanske interference na tem arealu.


Abstract: The article presents the lexical findings of the field research, carried out bz the author in August 1977 in the territory of Tromeja in four research points, which were chosen with the purpose to homogenously cover the entire territory (Log po Mangartom in the Soča valley, 2. Rateče in the Sava vallley, Zahomec in the Zilja valley, 4. Ukve in the Kanal valley). The study,focused on the etymological analysis of the lexicon concerning the house and household items, attempts to illuminate the phenomenon of the Slavic-Romance-Germanic interference in this area.


Strani / Pages: [261]–270   [ COBISS ID: 34792034 ]
  

Dragi STEFANIJA
Ne! O.K. Makedonofobija Otta Kronštajnerja / No! O.K. Otto Kronsteiner’s Macedonophobia

  

Elizabeta BERNJAK
Črno na belem – fehéren feketén. Pomenske razsežnosti črne in bele barve v slovenski in madžarski frazeologiji / Black on White – Fehéren feketén. The Semantic Dimensions of the Colors Black and White in Slovene and Hungarian Phraseology

Ključne besede: slovenščina | madžarščina | frazeologija | frazem | simbolika | metaforika | črna in bela barva | ikoničnost | Slovene language | Hungarian language | phraseology | phraseological unit | metaphor | symbolism | the colours black and white | iconicity


Sinopsis: Prispevek obravnava pomenske razsežnosti črne in bele barve v slovenski in madžarski frazeologiji v luči kognistivnega jezikoslovja, tj. simbolno ter metaforično funkcijo črne in bele barve pri konceptualizaciji abstraktnih domen in nujno jezikovno (frazeološko) realizacijo. Simboli in metafore niso samo jezikovni znaki, ampak so tudi sestvine mentalnih procesov, ti pa so bolj ali manj univerzalni, kar se odraža tudi v visoki stopnji konvergentnosti barvnih frazemov v obravnavanih jezikih.


Abstract: The article presents the semantic implications of the colours black and white in Slovene and Hungarian phraseology from a cognitive aspect, the symbolic and metaphoric role of the black and white colour in the conceptualization of abstract domains and their language (praseological) realization. Symbols and metaphors arenʹt linguistic signs, but also the components of mental processes, which are more or less universal and this fact is being reflected in the high level of convergence between the phraseological units containing colours in the observed languages.


Strani / Pages: [283]–302   [ COBISS ID: 34778978 ]
  

Mihaela KOLETNIK
Prekmurska gorička lončarska terminologija / The Prekmurje Goričko Pottery Terminology

Ključne besede: slovenščina | besedoslovje | besedje | strokovno izrazje | slovenska narečja | prekmursko narečje | lončarsko besedje | lončarstvo | Slovene language | Slovene dialects | dialectology | vocabulary | pottery | terminology | contact languages | Prekmurje dialects


Sinopsis: Razprava o lončarskem strokovnem besedju v prekmurskem goričkem podnarečju prinaša številne lončarske izraze, ki so danes še živi v Pečarovcih na Goričkem. Večinoma so enobesedni in slovanskega izvora, med termini, prevzetimi iz tujih jezikovnih sistemov, pa je največ germanizmov in romanizmov, ki so se v prekmurščino razširili z nemškim posredovanjem.


Abstract: The study of the pottery terminology in the Prekmurje Goričko subdialect compiled numerous pottery technical terms that are presently alive in Pečarovci in Goričko. The majority of the terms are one-word and Slavic by origin. Most terms borrowed from other languages are Germanic and Romance, introduced into the Prekmurje dialect through German.


Strani / Pages: [303]–313   [ COBISS ID: 15471368 ]
  

Danila ZULJAN KUMAR
Funkcije ponavljanj v govorjenem narečnem diskurzu / The Role of Reiteration in Spoken Dialectal Discourse

Ključne besede: slovenščina | narečni govor | spontani narečni govor | koherenca | ponavljanja | Slovene language | dialectal speech | coherence | reiterations


Sinopsis: Ponavljanja imajo v govorjenem jeziku pomembno vlogo. Poleg vypostavljanja in vzdrževanja koherence, to je kot ponovne pojavitve, imajo še mnoge druge funkcije, ki se jih govorci bolj ali manj zavedamo. Prispevek se osredotoča naraznovrstnost ponavljanj in njihovih funkcij v spontanem narečnem pogovoru. Besedila so bila posneta v Brdih.


Abstract: In spoken language reiterations have a significant role. In addition to establishing and maintaining the coherence, i.e., as repeated or partially repeated occurences, they have many other functions, of which the speakers are more or less aware. The article focuses on various types of reiternations and their functions in the extemporaneous dialectal speech. The texts were recorded in Brda.


Strani / Pages: [315]–326   [ COBISS ID: 26827309 ]
  

Simona KRANJC, Ljubica MARJANOVIČ UMEK, Urška FEKONJA, Katja BAJC
Razvoj pripomočkov za merjenje otroškega govora v slovenskem prostoru / Evaluation of Children’s Speech in Slovenia

Ključne besede: slovenščina | otroški govor | govorni razvoj | ocenjevanje otrokovega govora | lestvice splošnega govornega razvoja | otrokovo pripovedovanje zgodbe | Slovene language | children's language | language development | assessment of children's language | scales of general language development | childʹs story-telling


Sinopsis: Avtorice v razpravi predstavljajo izvirna slovenska pripomočka za ocenjevanje otroškega govora od drugega do šestega leta, ki so ju razvile na podlagi analize tujih preizkusov ter lastnega raziskovanja. Merila za ocenjevanje otrokove zgodbe so bila že podrobneje predstavljena tako v slovenskem kot tujem prostoru, tokrat pa prvič predstavljajo Lestvice splošnega govornega razvoja (LSGR - LJ), ki so v postopku standardizacije in bodo uporabne v raziskovalne in tudi širše strokovne namene. LSGR - LJ sestavljajo tri lestvice, in sicer Lestvice govornega razumevanja, Lestvice govornega izražanja in Lestvice metajezikovnega zavedanja. Slednjo rešujejo pet- in šestletniki ter mlajši otroci, ki so na lestvicah govornega razumevanja in izražanja rešili tudi naloge za pet let, medtem ko prvi dve rešujejo otroci od drugega leta starosti naprej. Pripomoček ima 221 nalog, vendar otrok glede na svojo kronološko starost ter govorno kompetentnost rešuje le naloge ustrezne težavnosti. - Dosedanje raziskave so pokazale, da gre za visoko zanesljiv pripomoček, LSGR - LJ pa zadoščajo tudi merilom vsebinske, konstruktne in konvergentne veljavnosti.


Abstract: The authors presents an original Slovene instrument of assessment of childrenʹs language from ages four to six that was developed based on the analysis of foreign tests and authorsʹ own research. While the criteria for assessment of childʹs story have been presented in detail in Slovenia and elsewhere, the present article presents the Scales of general language development (LSGR - LJ), which are currently in the process of standardization and which will have not only research, but also broader applications. LSGR -LJ is comprised of three scales, i.e., Scale of language comprehension, Scale of language expression, and Scale of metalinguistic awarmess. The latter scale is given to five- and six-year-olds younger children who have solved tasks for five year-olds on the scales of verbal expression, while the former scales are given to children starting at two years of age. The instrument contains 221 tasks, however, each child only solves the tasks appropriate to his/her chronological age and language competence. - Previous studies have shown that LSGR - LJ is a highly reliable instrument. In addition, it satisfies the criteria of content, construct, and convergence validities.


Strani / Pages: [327]–339   [ COBISS ID: 34760290 ]
  

Vesna MIKOLIČ
Modifi kacija podstave in argumentacijska struktura besedilnih vrst / The Modifi cation of the Base and Argumentation Structure of Textual Genres

  

Irena OREL
Nemške izposojenke v Pleteršnikovem Slovensko-nemškem slovarju (1894–1895) / German Borrowings in Pleteršnik’s Slovene-German Dictionary (1894–1895)

Ključne besede: slovenščina | zgodovina slovenskega jezika | besedoslovje | slovarji | izposojenke | germanizmi | protestantizem | 19. st. | Slovene language | Slovene historical linguistics | lexical borrowings | germanisms | dictionaries | 19th century


Sinopsis: V prispevku bodo osvetljena uredniška merila do prevzemanja besed v Pleteršnikovem slovarju, kakor se izkazujejo v jezikovnih oznakah in v številskem razmerju med posameznimi skupinami jezikov. Posebej bosta ugotovljeni navedba, številsko razmerje in razčlenjena raba izposojenk iz nemškega jezika na omjenem gradivu (črke b, j, ž), ki jih je Pleteršnik navajal v slovarju kljub tedanjemu splošnemu odklonilnemu odnosu do prevzetih besed germanskega izvora. Raba iztočnic z nemško jezikovno oznako bo primerjana tudi s Trubarjevimi germanizmi iz Katekizma 1550, navedenimi v raypravi J. Toporišiča o besednih germanizmih v Trubarjevem Cathechismusu.


Abstract: The paper sheds light on the editorial criteria for lexical borrowing in Pleteršnik's dictionary, as is evident from linguistic definition and proportionality of individual language groups. The author analyzes the inclusion, proportion, and usage of borrowings from German on a limited amount of material (words starting in b, j, and ž). This lexicon was included in the dictionary despite the general negative attitude towards borrowings from German. The usage of lexical items classified as German will be compared with Trubar's Germanisms from the Catechism of 1550, listed in Jože Toporišič's article about Germanisms in Trubar's Cathechismus.


Strani / Pages: [357]–368   [ COBISS ID: 34776418 ]
  

Andreja ŽELE
Povedkova lastnostna prislovna dopolnila / Qualitative Adverbial Complements with a Predicate

Ključne besede: slovenščina | povedek | obvezna družljivost | povedkovna prislovna dopolnila | medpomenskopredstavna obravnava | Slovene language | obligatory collocation | adverbial-phrase complements | treatment across semantic bases


Sinopsis: Prispevek potrjuje in utrjuje spoznanja, da tudi v okviru stavčne povedi ne moremo mimo pomenskoskladenjsko obvezno družljivih povedkovih dopolnil, ki sporočilo natančneje konkretizirajo in hkrati v smislu večje pomenske intenzivnosti tudi informativno zgoščajo, kar navadno nakazuje možnost tudi medpropozicijske obravnave in s tem stalno obojestransko skladenjskopomensko prehajanje med stavčno in besedilno skladnjo.


Abstract: The article confirms and strengthens the findings that even within a clausal sentence one must consider semantically-syntactically obligatory collocational complements with the predicate, which define the utterance more concretely and precisely and at the same time increase its informative compactness in terms of a greater semantic intensity. This ussually indicates the possibility of inter-propositional analysis and thus constant syntactic-semantic transitions between sentential and textual syntax.


Strani / Pages: [369]–387   [ COBISS ID: 26827565 ]
  

Aleksandra DERGANC
Novejši prispevki k polemiki o avtentičnosti Slova o polku Igoreve / Recent Contributions to the Debate on the Authenticity of Slovo o polku Igoreve

Ključne besede: stara ruska književnost | Old Russian literature


Sinopsis: Prispevek obravnava nekatere novejše prispevke v polemiki o avtentičnosti staroruskega besedila Slovo o polku Igoreve. Poudarek je na delu A. Zaliznjaka, ki je kot zagovornik avtentičnosti spomenika zbral že objavljene opise sistemskih jezikovnih lastnosti spomenika in jim dodal nekatere lastne ugotovitve. Zaliznjak meni, da imajo jezikovni sistemski argumenti v dokazovalnem postopku avtentičnosti večjo težo kot literarnovedni in kulturnozgodovinski argumenti.


Abstract: The article discusses some recent contributions to the debate on the authenticity of the Old-Russian text Slovo o polku Igoreve. The emphasis is on the work of A. Zaliznjak - an advocate of authenticity of the text - who collected the previously published descriptions of its systematic linguistic features and added some findings of his own. Zaliznjak claims that linguistic systemic argumets have greater weight in the process of arguing for authenticity than the arguments of literary criticism and cultural history


Strani / Pages: [389]–397   [ COBISS ID: 34774370 ]
  

Ada VIDOVIČ MUHA
Izrazno-pomenska tipologija poimenovanj / Formal-Semantic Typology of Denotata

Ključne besede: slovenščina | semantika | poimenovalna zmožnost jezika | denotat | jezikovna kultura | Slovene langugae | semantics | denotative capacity of language | denotatum | language culture


Sinopsis: Izrazno-pomenska členitev leksemov glede na prestavo denotata izkazuje tri temeljne tipe: leksemi so stavčnočlenske besede ali stalne zveze, nestavčnčlenski besedni vrsti s slovničnim pomenom, leksikalizirana dejanja z morebitnimi pragmatičnimi okoliščinami, tvorne sestavine govornih dejanj in stavčne povedi. - Jezikovnokulturni vidik se omejuje na predstavitev izrazne poimenovalne tipologije.


Abstract: The formal-semantic analysis of lexicon with respect to the presentation of the denotatum displays three basic types, i.e., lexical items are sentence elements or set phrases, word-classes with grammatical meaning, but without being sentence constituents, lexicalized speech acts with possible pragmatic circumstances, constitutive components of speech acts, and clausal sentence. -Linguistic-cultural aspect is limited to the presentation of the formal typology of denotation.


Strani / Pages: [399]–408   [ COBISS ID: 34774114 ]
  

Tomo KOROŠEC
Slovensko-nemška terminološka zbirka iz Avstrije / Slovene-German Terminological Collection from Austria

Ključne besede: slovenščina | nemščina | Slovenija | Avstrija | terminologija | vojaška terminologija | dvojezičnost | dvojezični slovarji | slovarji | slovensko-nemški slovarji | Slovene language | German language | Slovenia | Austria | terminology | military terminology | bilingalism | dictionaries | Slovene-German dictionaries


Sinopsis: Članek je sporočilo o dveh slovensko-nemških slovarjih z vojaškim izrazjem, tj. Militärwörtebuch, Slowenisch-Deutsch (Wehrrecht und Inner Dienst) in Militärwörtebuch, Slowenisch-Deutsch (Infanterie). Knjigi sta izšli na Dunaju s sodelovanjem izobraževalnih ustanov avstrijske in slovenske vojske l. 2003 in 2005. Ocene zadevajo bolj slovarskotehnični kakot vidik slovensko-nemških ustreznic.


Abstract: The article is a survey of two Slovene-German dictionaries of military terminology, i.e., Militärwörtebuch, Slowenisch-Deutsch (Wehrrecht ud Inner Dienst) and Militärwörtebuch, Slowenisch-Deutsch (Infanterie). The books were published in Vienna and are the result of collaboration between Austrian and Slovene military schools in 2003 and 2005. The evaluation is more concerned with lexicographic-technical aspect than with the aspect of Slovene-German correspondences.


Strani / Pages: [409]–418   [ COBISS ID: 34788194 ]
  

OCENE – ZAPISKI – POROČILA – GRADIVO / REVIEWS – NOTES – REPORTS – MATERIALS


Bibliografija akademika prof. dr. Jožeta Toporišiča (1996–2006) / Bibliography of professor Jože Toporišič (1996–2006)

Ključne besede: slovenščina | slovenski jezikoslovci | bibliografije | 1996/2006 | Slovene language | Slovene linguists | bibliografphies


Strani / Pages: [419]–440   [ COBISS ID: 26833453 ]
  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=286
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54