Pregled številke / Issue Contents

2006 / Številka 4

  

Marko JUVAN
Paternujev most med klasiko in modernostjo / Paternu’s Bridge between Classicism and Modernity

Ključne besede: literarni zgodovinarji | akademiki | Slovenija | biografije | literary historians | academicians | Slovenia | biographies


Strani / Pages: [515]–521   [ COBISS ID: 26269485 ]
  

RAZPRAVE / ARTICLES

Henry R. COOPER, jr.
Appreciating Prešeren’s “Wreath of Sonnets” / Appreciating Prešeren’s “Wreath of Sonnets”«

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska poezija | prevodi v angleščino | Sonetni venec | ritem | rima | Slovene literature | Slovene poetry | translation into English | rhythm | rhyme


Sinopsis: Članek skuša dati angleško govorečim bralcem potrebno osnovo za branje Prešernovega Sonetnega venca (1834), da bi lahko v nejgovem prevodu v angleščino (1999) v celoti cenili strukturno, tematsko in literarno kompleksnost slovenskega izvirnika


Abstract: This paper seeks to provide English-language readers with necessary background information about France Prešeren's "Wreath of Sonnets" (1834) so that they might more fully appreciate in the recent (1999) English translation the structural, thematic, and literary complexities of the Slovene original.


Strani / Pages: [527]–530   [ COBISS ID: 34128994 ]
  

Matjaž KMECL
Zgodnji Jurčič kot ‘zapisovalec’ in večerničar / The Early Jurčič as ‘Recorder’ and Writer of Popular Prose

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska proza | ljudska pripoved | večernice | zapisovanje | Slovene literature | Slovene prose | rural popular literature | folk narrative | recording


Sinopsis: Besedilo je odlomek iz monografije o utemeljitelju sodobnega slovenskega pripovedništva Josipu Jurčiču in se dotika predvsem njegovega začetnega 'zapisovanja' ljudskih pripovedi. Izluščiti želi posebnosti tega početja in markirati prehod v avtorsko naracijo


Abstract: The article is a chapter from a monograph about the founder of the contemporary Slovene narrative prose Josip Jurčič. It mainly touches upon his initial "recording" of folk tales. It attempts to isolate the specific features of this activity and to define the transition to authorial narration.


Strani / Pages: [531]–541   [ COBISS ID: 34135906 ]
  

Marijan DOVIĆ
Literatura in mediji v Jurčičevem času / Literature and the Media in Jurčič’s Era

Ključne besede: slovenska književnost | literarna sociologija | literarni sistem | medijski sistem | literarno posredovanje | založništvo | časopisi | Slovene literature | literary sociology | literary system | media system | literary mediation | publishing | newspapers


Sinopsis: Razprava poveže hister razvoj literarne proze v drugi polovici 19. stoletja s sočasnim natajanjem omrežja medijev: založb, časopisov in literarnih revij. Šele mediji so omogočili zadostne strukturne možnosti objavljanja in delovanja v različnih vlogah literarnega sistema. Razvoj je prikazan ob primeru enega vodilnih pripovednikov tega obdobja, Josipa Jurčiča.


Abstract: The study ties the rapid development of literary prose in the second half of the 19th century with the contemporary naissance of the media metwork, i.e., publishing houses, newspapers, and literary journals. The media provided the sufficient structural oppurtunities for publishing and activities in various roles of the literary system. The development is presented on the example of one of the leading narrative prose writer of this area, Josip Jurčič.


Strani / Pages: [543]–557   [ COBISS ID: 26269741 ]
  

France BERNIK
Ivan Cankar in krščanstvo / Ivan Cankar and Christianity

Ključne besede: slovenska književnost | krščanstvo | Sveto pismo | mati | etična senzibilnost | vrednote | Slovene literature | Christianity | Bible | mother | ethnical sensibility | values


Sinopsis: Avtor razpravlja o Cankarjevem svetovnem nazoru s posebnim ozirom na pisateljev odnos do krščanstva. Ta odnos predstavlja bistveno sestavino Cankarjevega pogleda na svet in se kaže pri njem od mladih let do zadnjega obdobja življenja. Je najgloblji izraz pisateljeve osebnosti, zlasti njegove izjemne etične senzibilnosti. Ideja krščanstva v pritrdilnem ali odklonilnem pogledu je zato organsko zraščena s tisto tematiko pisateljevega dela, ki je osebno pogojena - z likom matere, temo hrepenenja in socialnokritično analizo družbe. Avtor dosledno upošteva kronologijo pisateljevih nazorov, njihovo dinamiko, prepletenost in zapletenost, razvojne težnje pogosto nasprotnih in kontroverznih pogledov, ki se naposled umirijo in zaokrožijo v temeljne vrednote.


Abstract: The author discusses Cankarʹs world view, paying special attention to his relationship with Christianity. The realtionship represents the essential ingredient of Cankar's world view and is displayed from his youth to the final period of his life. It is the deepest expression of the author's peronality, particularly of his exceptional ethnical sensibility. The idea of Christianity from the affirmative or negative perspective is thus organically combines with the topics of his work that have personal foundation, i.e, the image of his mother, the topic longing, and social-critical analysis of the society. The author of the article consistently takes into account the chronolgy of Cankar's view's, their dinamics, interconnectedness, and complexity, trends in the development of his often opposite and controversial views, which are eventually toned down and summed up as basic values.


Strani / Pages: [561]–570   [ COBISS ID: 26260525 ]
  

Marija PIRJEVEC PATERNU
»Srce postaja odporno kot kamen … « / “The Heart Is Becoming Tough as a Rock …”

Ključne besede: slovenska književnost | Narodni dom v Trstu | Trst | fažizem | Slovene literature | National home in Trieste | Treiste | Fascism


Sinopsis: Požig Narodnega doma v Trstu (13. julija 1920) so v literaturi značilno oblikovali trije slovenski avtorji: Srečko Kosovel, Boris Pahor in Alojz Rebula. Ta pomembna tema iz zgodovine Trsta je šla skozi tri stilne formacije novejše slovenske književnosti: skozi ekspresionizem, novi realizem in sodobno esejizirano propoved, seveda v vsakem od reh primerov še z drugimi odtenki osebne stilizacije.


Abstract: The burnig of the Trieste Natioanl Home (July 13, 1920) has been depicted in Slovene literature by three authors: Srečko Kosovel, Boris Pahor, and Alojz Rebula. This important topic from the history of Trieste went through three important stylistic formations in modern Slovene literature, i.e., expressionism, neo-realism, and the contemporary essayistic marrative, in eachof the three cases with other nuances of personal style.


Strani / Pages: [571]–579   [ COBISS ID: 34247266 ]
  

Gregor KOCIJAN
Kratka pripovedna proza v triletju avantgardnih poskusov 1922–1924 / Short Narrative Prose in the Three-Year Period of Avant-Garde Experiments between 1922 and 1924

Ključne besede: slovenska književnost | ekspresionizem | kratka proza | kratka pripovedna proza | modeli | avantgarda | Rdeči pilot | Trije labodi | 20. st. | Slovene literature | expressionism | avant-garde | short narrative | models of short narrative prose | 20th century


Sinopsis: Sestavek obravnava kratko pripovedno prozo v letih avantgardnih poskusov 1922-1924. V središču pozornosti so Anton Podbevšek s svojima avantgardnima revijama Trije labodi in Rdeči pilot (1922) in sodelavci, ki so jih v njih objavili nekaj kratkih pripovedi. Avantgardna kratka pripoved je bila netradicionalna in obarvana ekspresionistično, vendar je bila pripovedno premalo sugestivna, da bi lahko močneje zaznamovala nadaljnjo pot tovrstne proze. Sočasno so kratke pripovedi objavljali tudi Slavko Grum, Miran Janrc, Ivan Mrak idr., ki niso spradali v Podbevškov avantgardni krog.


Abstract: The article discusses short narrative prose in the zears of avant-garde experiments, i.e., the period of 1922-1924. The focus of the study are Anton Podbevšek with his avant-garde journals Trije labodi and Rdeči pilot (1922) and his collaborators, who published several short narratives in them. The avant-garde short fiction was untraditional with expressionist elements, but narratively it was not suggestive enough to have had strong impact on further development of this prose. In the same period, short narratives were published by Slavko Grum, Miran Jarc, Ivan Mrak, etc., who did not belong to Podbevšek's avant-garde circle.


Strani / Pages: [581]–600   [ COBISS ID: 6949449 ]
  

Peter SCHERBER
Einige anmerkungen zur entstehung von Grums Dogodek v mestu Gogi / Some Comments on the Origin of Grum’s Dogodek v mestu Gogi

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska dramatika | ekspresionizem | Dogodek v mestu Gogi | Slovene literature | Slovene drama | expressionism | Dogodek v mestu Gogi


Sinopsis: Prispevek se posveča trem vidikom drame Dogodek v mestu Gogi, ki doslej niso bili dokončno pojasnjeni: vprašanju odrske koncepcije, vprašanju, kdaj je Grum začel svoje delo za dramo, in vprašanju, kako je lahko prišlo do naslova in še posebej do oznake imaginarnega kraja Goga.


Abstract: The article focusses on three aspects of Slavko Grum's play Dogodek v mestu Gogi that have not received the ultimate explanation, i.e., the issue of stage conception, the issue when Grum began working on the drama, and the issue where the title and, particularly, the imaginary place Goga originate.


Strani / Pages: [601]–607   [ COBISS ID: 34255202 ]
  

Janez VREČKO
Problem (himnične) tragedije pri Slovencih / The Problem of Slovene (Hymnal) Tragedy

Ključne besede: slovenska dramatika | tragedija | teorija tragedije | himnična tragedija | starogrška tragedija | Slovene drama | tragedy | hymnal tragedy | theory of tragedy | Greek tragedy


Sinopsis: Razprava se ukvarja s problemom konca tragedije in povezuje Mrakovo himnično tragedijo z aristotelovsko predtragično dramo, ki vzpostavlja enotnost publike in teksta in izenačuje anagnorisis s teofanijo.


Abstract: The article discusses the end of tragedy and connects Mrak's hymnical tragedy with the Aristotelian pre-tragic drama, which establishes the unity of the public and the text and equates anagnorisis with teophania.


Strani / Pages: [609]–618   [ COBISS ID: 33888610 ]
  

Надежда Н. Старикова
Философские мотивы висторическом романе Словении XX вeka / Philosophical Motifs in the 20th-Century Slovene Historical Novel

  

Miran ŠTUHEC
Miselna proza Vladimirja Bartola / Intellectual Prose of Vladimir Bartol

Ključne besede: slovenska književnost | književnost | esej | književna esejistika | miselna proza | kritičnost | psihoanaliza | Freudova psihoanaliza | zavest | Slovene literature | essay | essay writing | literary essay | intellectual prose | criticism | psychoanalysis | Freudian psychoanalysis | consciousness


Sinopsis: Miselna proza Vladimirja Bartola je presečišče treh avtorjevih interesov: psihologije, lastne osebnosti in književnosti. Razprava analizira dialektiko tega korpusa tako, da sledi problemskim poudarkom, jezikovni in slogovni podobi ter literarnoyvrstnemu vidiku.


Abstract: Vladimir Bartol's intellectual prose is the nexus of the author's three interests, i. e., psychology, his own personality, and literature. The study analyzes the dialects of this corpus by following the topical emphases, linguistic and stylistic image, and the aspect of literary genre.


Strani / Pages: [627]–638   [ COBISS ID: 15217416 ]
  

Tone SMOLEJ
Poglavje iz zgodovine Ljubljanskega zvona: urednik Anton Ocvirk / A chapter from the History of Ljubljanski zvon: Editor Anton Ocvirk

Ključne besede: slovenske literarne revije | Ljubljanski zvon | uredniki | Slovene literary magazins | Ljubljanski zvon | editorship


Sinopsis: Avtor se v pričujočem članku ukvarja z obdobjem (konec leta 1933-februar 1935), ko je ugledno revijo Ljubljanski zvon urejal Anton Ocvirk. Njegovo urednikovanje skuša rekonstruirati z doslej večinoma neznanim pisemskim gradivom.


Abstract: The author examines the era from the end of 1933 to February 1935, when the eminent journal Ljubljanski zvon was edited by Anton Ocvirk. He seeks to reconstruct his editorship with previously mainly unknown correspondence material.


Strani / Pages: [639]–648   [ COBISS ID: 33889634 ]
  

Zoltan JAN
Revije pri posredovanju slovenske književnosti v italijanski kulturni prostor / The Role of Journals in the Transmission of Slovene Literature into the Italian Cultural Sphere

Ključne besede: slovenska književnost | slovenski pesniki | slovenski pisatelji | italijanske revije | literarni stiki | Edvard Kocbek | Ivan Cankar | Ciril Zlobec | Boris Pahor | Alojz Rebula | Jolka Milič | Miran Košuta | Marija Pirjevec | Slovene literature | Slovene poets | Slovene writers | literary contacts | Italian journals


Sinopsis: Ob konkretnih primerih recepcije slovenskih pesnikov in pisateljev (Edvard Kocbek, Ivan Cankar) prispevek obravnava pomen revijalnih objav in analizira povezovanje nekaterih posrednikov slovenske literature v italijanski kulturni prostor (Jolka Milič, Ciril Zlobec). Zaključuje se s pogledom v raznolikost revijalnega življenja v Italiji.


Abstract: Using concrete examples of reception of Slovene poets and writers (e.g., Edvard Kocbek, Ivan Cankar), the article discusses the significance of journalistic publications and analyzes the connections between some transmitters of Slovene literature into Italian cultural sphere (e.g., Jolka Milič, Ciril Zlobec). It concludes witha a look at the diversity of Italian journals.


Strani / Pages: [649]–666   [ COBISS ID: 5832734 ]
  

Taras KERMAUNER
Primerjava med dvema novelama: medPrimoža Kozaka Ano in Edvarda Kocbeka Črno orhidejo (Posvečeno PrimožuKozaku in Edvardu Kocbeku ob 25-letnici njune smrti) / A Comparisonof Two Novellas: Primož Kozak’s Ana and Edvard Kocbek’s Črna orhideja(To Primož Kozak and Edvard Kocbek on the occasion of the 25thAnniversary of their death)

  

Franc ZADRAVEC
Pogled na romana Izgubljeni sveženj (2002) Rudija Šelige in Nokturno za Primorsko (2004) Alojza Rebule / A Look at the Novels Izgubljeni sveženj (2002) by Rudi Šeligo and Nokturno za Primorsko (2004) a href="

Ključne besede: slovenska književnost | slovenski roman | primerjalne študije | Slovene literature | Slovene novel | comparative studies


Sinopsis: Izgubljeni sveženj (2002) Rudija Šelige je roman o malem jazu in o velikem Jazu ali utopijah, ideologijah, ki obljubljajo spremeniti človeka in družbo. Junak romana Tomaž Lakner živi vlogo malega jaza, ki se tudi v dvajsetem stoletju godi v duhu biblijskega etičnega obrazca "Svet kot celota je razvidno razdeljen na Dobor in Zlo". Tako je radeljen tudi človek / mali jaz, pravi Epilog romana, ki bi mogel biti tudi njegov Prolog ali teološko-filozofski uvod. Pravi namreč, da je Dobro/luč ustvaril Bog, Zlo pa je delo demonov. - Glavna oseba romana Nokturno za Primorsko (2004) je slovenski narodnozavedni duhovnik Florijan Burnik. Duhovnikuje na Primorskem v letih fašističnega raznarodovanja, nemške zasedbe in partizanskega odpora. Upira se soglasju Cerkve za poitalijančenje Slovencev, močno je zadržan tudi do nosilcev Osvobodilne fronte, in do izvajalcev osvobodilnega boja. Odkloni vabilo na zbor odposlancev slovenskega naoda, ker noče biti politik, šel bi le na cerkveni "svetostni" zbor.


Abstract: Izgubljeni sveženj by Rudi Šeligo is a novel about a small ego and a large Egoand utopias, ideologies, promising to change the individual and the society. The protagonist of the novel, Tomaž Lakner, is living out the role of the small ego, which in the twentieth century still takes place in the spirit of the Biblical ethical formula, i.e., "the world as a whole is clearly divided into Good and Evil." Man/the little ego is divided the same way, says the epilogue of the novel, which could have also been its prologue or theological-philosophical intorduction. It says that Good/light was created by god, while Evil was created by demons. - The protagonist of the novel Nokturno za Primorsko (2004) is a national minded Slovene priest Florijan Burnik. He serves as a priest in the Littoral during the years of Iralian Fascist national oppression, German occupation, and Partisan resistance. He resists the Church's conformity in Italianizing Slovenes, bur he also has reservations about the supporters of the Liberation Front and the participants in the Partisan movement. He refuses the invitaion to the convention of Slovene national delegats besause he does not want to be a politician. Instead, he would go to an ecclesiastic 'holy" gathering.


Strani / Pages: [685]–689   [ COBISS ID: 26261805 ]
  

Andreja ŽIŽEK URBAS
Odsevi ljudske balade v zbirki Labrador Kajetana Koviča / The Refl ections of the Folk Ballad in Kajetan Kovič’s Collection of Poems Labrador

Ključne besede: slovenska ljudska pesem | ljudska balada | umetna balada | slovenska književnost | slovenska poezija | slovenska sodobna poezija | Kajetan Kovič | Labrador


Sinopsis: Zdi se, da sta si slovenska ljudska pesem in poezija Kajetana Koviča zaradi različnih duhovnozgodovinskih kontekstov in ustvarjalnih principov različnih poetik, pa tudi zato, ker v Kovičevi poeziji ne zasledimo citiranja in stiliziranja ljudske pesmi kot pri nekaterih njegovih pesniških sodobnikih, daleč narazen. Pa vendar lahko v njegovi zbirki Labrador detektiramo nekaj ljudskih odnosnic. Prispevek natančneje pretresa baladnost ciklov Bezgove ure, Pastorale in Balade o sestri in bratu ter njihovo morebirno interferiranje z ljudsko balado in ljudsko poetiko na splošno.


Abstract: Slovene folk poetry and Kajetan Kovič's poetry seem to be far apart, considering the differences in their intellectual-historical contexts and creative principles of different poetics, and also the fact that one cannot find quotations and stylization of folk poetry in Kovič's poetry, unlike in the poetry of some of his contemporaries. Nevertheless, in Kovič's collection Labrador one can detect some references to folk poetry. The article examines closely the ballad of the cycles Bezgove ure, Pastorale, and Balade o sestri in bratu and their possible overlap with the folk ballad and folk poetics in general


Strani / Pages: [697]–710   [ COBISS ID: 5834270 ]
  

Irena NOVAK POPOV
Ustvarjalnost kontroverzne umetnice Svetlane Makarovič / The Work of the Controversial Artist Svetlana Makarovič

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska poezija | poetika | eksistencialistična poezija | slovenske pesnice | literarne študije | preoblikovanje ljudskega izročila | Slovene literature | Slovene poetry | existentialist poetry | Slovene female poets | poetics | transformation of folklore tradition


Sinopsis: Prva različica razprave je nastala za ameriški enciklopedični priročnik Dictionary of Literary Biography, South Slavic Writers, ki v uredništvu Vase D. Mihailovicha izhaja na University of North Carolina at Chapel Hill. Prispevek predstavlja življenje in ustvarjanje najbolj znane sodobne slovenske avtorice. Časovno razvojno sledi pesničinim izvirnim zbirkam, v katerih se je izoblikovala njena nezamenljiva poetika, sprva v dialogu s sočasno eksistencialistično poezijo, nato kot ustvarjalno preoblikovanje ljudskega izročila. Povzemajoče obravnava tudi priljubljeno in večkrat nagrajeno delo za otroke.


Abstract: The first version of this article was written for the American encyclopedic reference work Dictionary of Literary Biography, South Slavic Writers, edited by Vas D. Mihailovich and published by the University of North Carolina at Chapel Hill. The article outlines the life and work of the most prominent Slovene female author. Temporally and developmnetally it follows the poetess' original volumes of poems in which she formulated her distinctive poetics, first in the dialogue with the contemporary existentialist poety, then as creative transformation of the folklore tradition. It also surveys her popular and children's literature, which received multiple awards.


Strani / Pages: [711]–725   [ COBISS ID: 33957218 ]
  

Darja PAVLIČ
Novejša slovenska ljubezenska poezija in njen evropski kontekst / The Contemporary Slovene Love Poetry and Its European Context

Ključne besede: slovenska knjiženost | slovenska poezija | ljubezenska poezija | literarna tradicija | mit o Tristanu in Izoldi | tematologija | ljubezen | Slovene literature | Slovene poetry | love poetry | literary tradition | myth of Tristan and Isolde | love


Sinopsis: Prispevek se ukvarja s tematiko ljubezni v poeziji dveh sodobnih slovenskih pesnikov, Milana Jesiha in Borisa A. Novaka, in sicer tako, da ugotavlja, kakoje njuno ustvarajanje povezano z evropsko literarno tradicijo. Literarna veda na osnovi neštetih pesniških besedil, ki govorijo o ljubezni, ni izoblikovala žanrske definicije, ki bi poenotila različne zgodovinske poglede na ljubezen in natančno opredelila vsebino ljubezenske poezije. Prvi del tega prispevka kot izhodišče za obravnavo dveh slovenskih pesnikov predastavi Rougemontov koncept strastne ljubezni, izpeljan iz mita Tristan in Izolda.


Abstract: The article deals with the topis of love in the poetry of two contemporary Slovene poets, Milan Jeaih and Boris A. Novak, by examining the connection between their work and the European literary tradition. Literary criticism did not develop a genre definition on the basis of countless poems about love, which would standardize various hostorical views of love and precisely define the content of love poetry. As a point departure for the treatment of the two poets, the first part of the article presents Rougemont's concept of passionate love, derived from the myth of Tristan and Isolde.


Strani / Pages: [727]–734   [ COBISS ID: 34265442 ]
  

Krištof JACEK KOZAK
Meta-romantika kot paradigma sodobne slovenske drame / Meta-Romanticism as a Paradigm of Contemporary Slovene Drama

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska dramatika | literarne zvrsti | subjekt | meta romantika


Sinopsis: Sodobna dramatika na Slovenskem se po izteku postmodernizma obrača spet k tradiciji, vendar jo upošteva na nov in svež način. Z ene strani gre za vračanje k dramskim zvrstem, z druge pa k ponovnemu razumevanju protagonistov kot enovitih subjektov. Kot paradigma za analizo služi 'M te ubu! Z. Hočevarja, ki uporablja tako formalne kot vsebinske novosti in jih med seboj še kombinira. Gre za umetnost, ki sodobnemu človeku spet drži zrcalo, v katerem se ta lahko ugleda v svoji celovitosti. Na tej podlagi je za novo usmeritev slovenske dramatike mogoče predlagati poimenovanje "meta-romantika."


Abstract: After postmodernism the contemporary Slovenian drama has been turning towards traditionian, but taking it into consideration in a new and fresh manner. On the one hand it has returned to dramatic genres and on the other it again understands the protagonists as uniform subjects. Z. Hočevar's 'M te ubu! [I will kill ya!] serves as the paradigm for the analysis, as it includes innovatios both in terms of form and content, which are then combined. New artistic endeavours hold a mirror to contemporary man, in which s/he can see his/her whole image. On the basis of this, the term metha-romanticism has been suggested to desciribe the new direction of Slovenian drama.


Strani / Pages: [735]–744   [ COBISS ID: 1215443 ]
  

Jože TOPORIŠIČ
Prešeren v Škrabčevem jezikoslovju / Prešeren in Škrabec’s Linguistic Work

Ključne besede: slovenščina | knjižni jezik | priimki | pravopis | Slovene langauge | literary language | surnames | orthography


Sinopsis: Škrabec je kar precejkrat omenjal tudi Prešerna, vsega je sedemindvajset takih mest. Najobširneje obravnava Škrabec pisno in govorno obliko priimka našega največjega pesnika.


Abstract: Škrabec often mentioned Prešeren, i.e., there are twenty-seven such places. He most comprehensivley treated the last name of the Slovene national poet in its written and spoken forms.


Strani / Pages: [747]–752   [ COBISS ID: 26262061 ]
  

Luka VIDMAR
»Et in politicis propheta«: politični komentarji v korespondenci med Žigo Zoisom in Jernejem Kopitarjem / “Et in politicis propheta”: Political Commentaries in the Correspondence between Žiga Zois and Jernej Kopitar

Ključne besede: slovenščina | epistolografija | politična zgodovina | Ilirske province | Ilirsko kraljestvo | avstroslavizem | epistolography | political history | Illyrian provinces | Austro-Slavism


Sinopsis: Članek predstavlja politične komentarje v korespondenci med Žigo Zoisom in Jernejem Kopitarjem v letih 1808-1818, ki so obravnavali: Napoleonov vojni pohod v Avstrijo leta 1809, schönbrunnski mir, dogodke v Ilirskih provincah, položaj slovenščine v Ilirskih provincah, Napoleonovo poroko in vprašanje vrnitve Ilirskih provinc Avstriji, Napoleonov vojni pohod v Rusijo, Napoleonov vojni pohod v Nemčijo, vrnitev Ilirskih provinc Avstriji in vprašanje njihove ureditve, Dunajski kongres in Napoleonovih sto dni ter ustanavljanje Ilirskega kraljestva. Pregled teh pasusov vodi tako k razlagi Zoisovih in Kopitarjevih političnih razlogov kakor k pojasnitvi njunega dejavnega vključevanja v politko, zlasti pri vzpostavitvi Ilirskega kraljestva v letih 1814-1817.


Abstract: The paper presents political commentaries in the correspondence between Sigismundus Zois and Bartholomäus Kopitar in the period of 1808-1818 dealing with: Napoleon's campaign against Austria in 1809, Treaty of Schönbrunn, events in the Illyrian provinces, status of Slovene language in the Illyrian provinces, Napoleon's wedding and the question of restitution of the Illyrian provinces to Austria, Napoleon's campaign against Russia, Napoleon's campaign against Germay, restitution of the Illyrian provinces to Austria and the question of their regulation, the Congress of Vienna, and Napoleon's Hundres Days and the founding og the Illyrian kongdom. The review of these parts leadsto both the explanation of Zois' and Kopitar's political views an to elucidation of their active engagement in politics, especially in establishing the Illyrian kingdom in the period of 1814-1817.


Strani / Pages: [753]–775   [ COBISS ID: 25999661 ]
  

Aleksandar FLAKER
Prešernovo po »železnoj cesti« hrepenenje (Glosa) / Prešeren’s Longing for “železna cesta” (A glose)

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska poezija | romantika | železnica | hrepenenje | tujina | Slovene literature | Slovene poetry | railroad | longing | foreing lands | 19th century


Sinopsis: Prispevek razkriva, kaj je v evropsko poezijo oz. literaturo sploh v najširšem, še zlasti metaforičnem, smislu prinesel pojav železnice oz. železne ceste.


Abstract: The article reveals whta the introduction of the railroad (železna cesta, Eisenbahn) brought - in broadest and particularly in metaphorical sense - to European literature or, rather, to literature in general.


Strani / Pages: [779]–781   [ COBISS ID: 34287714 ]
  

Aleksander SKAZA
Funkcija avtorskega pripovedovalca v noveli Rotschildova violina A. P. Čehova / The Function of the Authorial Narrator in A. P. Chekhov’s Novella Rothschild’s Violin

Ključne besede: ruska književnost | novela | avtorski pripovedovalec | mali človek | notranji človek | novelistični preobrat | komika | tragika | Rotschildova violina | 2. pol. 19. str. | eng | Russian literature | novella | authorial narrator | little man | inner man | novella turn | comicality | tragedy | Rotschildʹs violin | 2nd half of 19th century


Sinopsis: Študija obravnava funkcijo avtorskega pripovedovalca v noveli Rotschildova violina pri oblikovanju tako literarne osebe ( še posebej z vidika "notranjega človeka") kot dvodelnosti novelističnega sižeja z izrazitim novelističnim preobobratom in nepričakovanim finalom


Abstract: The study examines the function of the authorial narrator in the novella Rothschild's Violin in the formation of both the literary character (particularly from the point of view of the "inner man") ant the two-part novella plot with dramatic novella turnabout and unexpected finale.


Strani / Pages: [783]–791   [ COBISS ID: 34287970 ]
  

Ivan VERČ
Utopija prehojene poti (Gradbena jama in Morje mladosti Andreja Platonova) / The Utopia of the Path Travelled (The Foundation Pit and The Sea of Youth by Andrei Platonov)

Ključne besede: ruska književnost | ruska sovjetska književnoat | rusko ljudsko izročilo | ruska filozofska misel | povest | filozofija | Kotlovan | Gradbena jama | Juvenilʹnoe more | Morje mladosti | utopija | Russian literature | short story | Russian folk tradition | Russian philosophical thought | utopia | The Foundation Pit | Kotlovan | The Sea of Youth | Juvenilʹnoe more


Sinopsis: Povest Gradbena jama (Kotlovan, 1930) sodi med najznačilnejša dela Andreja Platonova. Rasprava opozarja na posebnost njegove ambivalentne poetike, ki dogajanje v obdobju prve sovjetske petletke po eni strani ubeseduje z jezikom opisanega časa in prostora, po drugi pa se navezuje ma pristno rusko filozofsko misel, na literarno tradicijo utopičnega žanra in na teme in motive ljudskega izročila. Povest Morje mladosti (Juvenilʹnoe more, 1934) se vprozi Andreja Platonova izrisuje kot poslednji poskus neizvedljive sinteze med lastno neponovljivo poetiko in "družbenim naročilom", značilnim za literarno življenje v takratni Rusiji.


Abstract: The short story The Foundation Pit (Kotlovan, 1930) is one of Andrei Platonov's most characteristic works. The study points out the individuality of his ambivalent poetics, which on the one hand renders the events during the Soviet first five-year period in the language of the time and space that it describes, and on the other hand it refers to the original Russian philosophical thought, to the literary tradition of the utopic genre and to the themes and motifs of folk tradition. The short story The Sea of Youth (Juvenilʹnoe more, 1934) in Platonov's prose figures as the last attempt at a synthesis between his own unique poetics and "societ directive" typical of the literary life in Russia of the time.


Strani / Pages: [793]–808   [ COBISS ID: 34290786 ]
  

Tomo VIRK
Aporije literarne zgodovine danes / The Aporias of Today’s Literary History

Ključne besede: literarna veda | literarna zgodovina | teorija literarne zgodovine | nacionalna literarna zgodovina | primerjalna literarna veda | literary criticism | literary historiography | comparative literature


Sinopsis: Članek se ukvarja z nekaterimi novejšimi koncepti v teoriji literarnega zgodovinopisja. Kritično skuša pretresti pojme linearnost, kontinuiteta, teleologija, Velika pripoved, narativnost ipd. in čim bolj vsestransko preveriti njihovo spoznavno vrednost ter uporabnost v sodobnem literarnem zgodovinopisju. V sklepu se zavzema za pluralnost metod in perspektiv na tem področju.


Abstract: The article deals with some of the newer concepts in the theory of literary historiography. It attempts to critically examine the concepts of linearity, continuity, teleology, the grand narrative, narrative structure, etc., and to test as universally as possible their cognitive value and usefulness in contemporary literary historiography. In the conclusion author supports the plurality of methods and perspectives in this area.


Strani / Pages: [811]–831   [ COBISS ID: 33886562 ]
  

Bożena TOKARZ
Literacki obraz świata: polisemiczność reprezentacji / Literary Image of the World: Polysemy of Representation

Ključne besede: literatura | kognitivizem | umetniška reprezentacija | literature | cognitivism | artistic representation


Sinopsis: Zunajliterarna resničnost nikoli ni neposredno navzoča v literaturi razen v verbalnih besedilih, črpanih iz nje. Aktualizira se v obliki iluzije, podobe, pričevanja in predstavitve. Najbolj kreativna oblika miselne reprezentacije je predstavitev, ki omogoča oscilacijo literarnega dela med iluzijo in pričevanjem, "pretvarjanjem in referenco". Med retoričnimi oblikami literarnih reprezentacij metafora in fiklcija najizraziteje zrcalita kulturne spremembe, ki so se zgodile v 20. stoletju.


Abstract: Non-literary reality is never directly present in literature except in verbal texts taken from it. It materializes as an illusion, image, testimony, and presentation. The most creative for of mental representation is a presentation that allows a literary Work to oscilate between illusion and testimony, "pretense ad reference". Among the rhetoric forms of literary representations, methaphor and ficton most profoundly mirror the cultural changes that took place in the 20th cnetury.


Strani / Pages: [823]–839   [ COBISS ID: 34291554 ]
  

Cvetka HEDŽET TÓTH
Družni govor cinizma in metafizike / The Harmonious Language of Cynicism and Metaphysics

Ključne besede: filozofija | filozofija zgodovine | metafizika | utopija | antropologija politike | etika | philosophy | philosophy of history | metaphysics | utopia | anthropology of politics | ethics


Sinopsis: Članek razpravlja o nekaterih stališčih sodobnega nemškega filozofa Petra Sloterdijka, še posebej teh, ki so povezana z zastojem teorije po izteku študentskega gibanja. Nelagodje kulture v postmoderni dobi je povezano z naraščajočo močjo cinizma in dovzetnostjo za nihilizem. Po Sloterdijku se je to zgodilo zaradi preveč poudarjenega pomena historizma, ki se je razvil v 19.stoletju. Teorija je postala depresivna in melanholična, kajti prišlo je do neozdravljive naveličanosti življenja, zato je že Nitzsche moral opozoriti na škodljivost zgodovine za življnje. Sloterdijk skuša s pomočjo starogrških vzorov ozavestiti teorijo, da mora biti dobrohotna in negovati pojem sreče. Antična teorija ustvarja vedrino, moderna teorija zbeganost in neprisebnost. Po simbolnem letu 1989, ko postaja po Sloterdijku vedno bolj vidno, kako se je ideja svetovne zgodovine izčrpala, skuša politični zasvojenosti svoje dobe oporekati najprej samo z življenjem samim. Gre za verodostojnost življenja, ki po Sloterdijkovi politični antropologiji manjka politiki, življenje je oropano vsakršne sponatanosti.


Abstract: The article discusses some viewpoints of the contemporary German philosopher Peter Sloterdijk, particularly the ones related to the stagnation of theory after the end of the student movement. The uneasiness of culture in the post-modern era is related to the growing level of cynicism and the proclivity for nihilism. According to Sloterdijk, this ia s consequence of the overly emphasized historicism that had developed in the 19th century. The theory became depressing and melancolic after the permanent werainess of life had se in; Nietzsche had been compelled to point out the harmful effect of history on life. With the help of ancient Greek models Sloterdijk attempts to make the theory aware that it must be well-intentioned and cultivate the sense of happiness. Ancient theory creates serenity, while modern theory creates confusion and insanity. After the symbolic year 1989, when it became increasingly evident how the idea of world history had been exhausted, he first attempted to dispute the political addiction of his ear with the life itself. The authenticity of life is what is in question, which is, according to Sloterdijk's political anthropology, lacking in politics, i.e., life has been robbed of all its spontaneity.


Strani / Pages: [841]–863   [ COBISS ID: 34272354 ]
  

Ada VIDOVIČ MUHA
In memoriam zaslužni profesorici Bredi Pogorelec / In memoriam Distinguished Professor Breda Pogorelec

Ključne besede: slovenščina | slovenski jezikoslovci | spominski članki | Slovenian language | Slovenian linguists | memoriams


Strani / Pages: 865–867   [ COBISS ID: 34254690 ]
  

OCENE – ZAPISKI – POROČILA – GRADIVO / REVIEWS – NOTES – REPORTS – MATERIALS

Irena OREL
Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar (1894–1895) v sodobni preobleki – transliterirana izdaja in elektronski vir / Pleteršnik’s Slovensko-nemški slovar (1894–1895) in Contemporary Clothing – a Transliterated Edition and Electronic Resource

Ključne besede: slovenščina | nemščina | leksikografija | slovensko-nemški slovarji | slovarji | 19. st. | ocene | Slovenian language | German language | lexicography | dictionaries | Slovene-German dictionaries | 19th century


Strani / Pages: [869]–876   [ COBISS ID: 34288226 ]
  

Pavle JOVIĆ
Srbska slavista med prvimi biografi Primoža Trubarja / Two Serbian Slavicists among the First of Primož Trubar’s Biographers

Ključne besede: slovenščina | protestantizem | biografije | biografi | 19. st.


Strani / Pages: [877]–878   [ COBISS ID: 34292066 ]
  


Bibliografija prof. dr. Borisa Paternuja (1997–2006) / Bibliography of Professor Boris Paternu (1997–2006)

Ključne besede: slovenska književnost | literarni zgodovinarji | bibliografije | jubileji


Strani / Pages: [879]–893   [ COBISS ID: 34208610 ]
  


Zapisnik 3. zasedanja predsedstva Mednarodnega slavističnega komiteja (Videm, 22.–23. september 2006) / The Minutes of the 3rd Meeting of the Executive Committee of theInternational Congress of Slavists (Videm, September 22.–23., 2006)

Ključne besede: Mednarodni slavistični komite | zasedanje | zapisniki


Strani / Pages: [897]–900   [ COBISS ID: 34293346 ]
  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=285
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54