Pregled številke / Issue Contents

2006 / Številka 3

  


»Velika zgodba« akademika prof. dr. Franca Zadravca (zapis ob osemdesetletnici) / The »Grand Narrative« of Academician Professor Franc Zadravec (On the Occasion of His Eightieth Birthday)

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Boris PATERNU
Kako brati »Krst pri Savici« / How to Read »The Baptism on the Savica«

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska poezija | Krst pri Savici | kultura branja | Slovene literature | Slovene poetry | The Baptism on the Savica | culture of reading


Sinopsis: Prešernova pesnitev Krst pri Savici sodi med temeljna dela slovenske književnosti. Pričujoča študija poskuša predstaviti nekaj temeljno različnih branj Prešernove poeme in neenakih orientacij v njenem notranjem dogajanju. Gre za štiri izhodiščno drugačna dojemanja pesnitve.


Abstract: Prešeren's epic poem "The Baptism on the Savica" is one of the cornerstone works of Slovene literature. The present study presents a few fundamentally different readings of Prešeren's epis poem and dissimilar orientations in its action, i.e., four essentially different views of the poem.


Strani / Pages: 283–293   [ COBISS ID: 12258870 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-CHHUHAUF ]
  

France BERNIK
Gregorčičeva poezija danes / Gregorčič’s Poetry Today

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska poezija | duhovniki | erotična poezija | domoljubna poezija | 19. st. | Slovene literature | Slovene poetry | patriotism | eroticism | priests | 19th century


Sinopsis: Vprašanje o današnjem pomenu Gregorčičeve poezije je avtor povezal najprej z recepcijo pesnikovega dela v njegovem času, v drugi polovici 19. stoletja. Na poti v aktualno sedanjost se je ustavil v obdobju po drugi svetovni vojni, v petdesetih in šestdesetih letih minulega stoletja. Naposled je poskušal opredeliti vrednost Gregorčičeve poezije s stališča sodobnega strokovnega bralca in tematiziral tiste sklope poezije, ko odmevajo še danes, čeprav drugače kot v svojem času. Kot nobena interprecija doslej, se tudi pričujoča ni izognila muzikalnosti Gregorčičevega verza, ki ostaja zaznavna, vendar najmanj oprijemljiva posebnost pesnikove umetnosti.


Abstract: The author connects the question of the presen-day significance of Gregorčič's poetry with the reception of the poet's work in his time, i.e., the second half of the 19th c. Working towards the present, he stops in the area after World War II, in the 1950s and 1960s. Finally, he attempts to define the value of Gregorčič's poetry from the point of view of a contemporary reader with literary expetise and thematically define the poetical complexes that resounding today, this interpretation does not overlook the musicality of Gregorčič's verse, which is ab easily noticeable, but the least concrete pecularity of his poetry


Strani / Pages: 295–301   [ COBISS ID: 12259382 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-SVGDINU8 ]
  

Janko KOS
Gogolj, Melville in Fran Erjavec / Gogolj, Melville and Fran Erjavec

Ključne besede: ruska književnost | ameriška književnost | slovenska književnost | kratka proza | humoreska | značajevka | novela | 19. str. | Russian literature | American literature | Slovene literature | humoresque | novella | short story | 19th century


Sinopsis: Razprava se posveča primerjavi treh pripovedi o liku in usodi pisarja, nastalih sredi 19. stoletja: Gogoljevem Plašču, Melvillovem Batrtlebyju in Ervajčevemu Aguštinu Ocepku. Njen namen je raziskati in utemeljiti razlike v oblikovanju istega motiva v ruski, ameriški in slovenski literaturi, tako formalne kot vsebinske. Razlaga jih iz socialnozgodovinskega, socialnokulturnega in duhovnozgodovinskega ozadja, iz katerega so nastale pripovedi treh avtorjev oziroma treh literatur.


Abstract: The focusses on the comparison of the narrative about the image and fate of a scribe, created in the 19th century: Gogol's The Overcoat, Melvill's Barteleby, and Erjavec's Avguštin Ocepek. Its goal is to analyze and explain the differences in the formulation of the same motif in Russian, American, and Slovene literature, i.e., in terms of form as well as content. It explains them with socio-cultural, and intellectual-historical backgrounds, from which the narratives by the three authhors are derived.


Strani / Pages: 303–312   [ COBISS ID: 33292130 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-7IGITBB9 ]
  

Taras KERMAUNER
O enem izmed vidikov literarne zgodovine (s posebnim ozirom na slovensko dramatiko) / On One of the Aspects of My Literary Criticism (With Special Regard to Slovene Drama)

Ključne besede: literarna zgodovina | slovenska dramatika | literarne študije | vzor | vzgoja | smisel | literary criticism | Slovene drama | model | education | meaning


Sinopsis: Tekst ilustrira tezo, da izvira avtorjevo srečevanje s slovensko dramatiko in njegovo posledično ukvarjanje s slovenskkim literarnim zgodovinopisjem iz neposrednih stikov z uprizorjenimi dramami se v najstniški dobi. V teh dramah je avtor odkrival svojo osebno usodo, iskal in dganjal smisel življenja.


Abstract: The article illustrate the thesis that the author's encounters with Slovene drama and, consequently, his dealing with Slovene literary criticism originates in his direct contact with staged performances in his teen years. In these plays, the author discovered his personal fate, searches for, and came closer to the meaning of life.


Strani / Pages: 313–319   [ COBISS ID: 2030171 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-UZ1ICOTA ]
  

Matjaž KMECL
Kette na svetli strani moderne / Kette on the Bright Side of the Moderna

Ključne besede: slovenska knjževnost | slovenska poezija | moderna | humor | Slovene literature | Slovene poetry | Moderna | humor


Sinopsis: Namen tega prispevka o 'veselem' Ketteju ni podrobnejša analiza, temveč opozorilo na njegovo distinkcijo, drugačnost v pesniškem svetu moderne; na to, kako sta z Župančičem stopila na njeno drugo, svetlo, svobodno poloblo; kako ob vsej svoji nesporni veličini Cankar ni njena edina 'blagovna znamka'.


Abstract: The purpose of this article about the "merry" Kette is not to give a detailed analysis, but to point out his distiction in the poetic world of the Moderna; the fact that he and Župančič stepped to the other, bright, and unbound hemisphere; and that Cankar, despite his unquestionable greatness, was not its only "trademark".


Strani / Pages: 321–327   [ COBISS ID: 33293154 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-BG4OM8GV ]
  

Gregor KOCIJAN
Slovensko kratko pripovedništvo 1922–1924 (starejših generacij) / Slovene Short Narrative Prose 1922–1924 (by Older Generations)

Ključne besede: slovenska književnost | kratka pripovedna proza | modeli | značilnosti | slovenski pisatelji | 1922-1924 | Slovene literature | short story | models of short narrative prose | Slovene writers | 1922-1924


Sinopsis: Razprava obravnava kratko pripovedništvo v triletju 1922-1924, in sicer tisti del, ki je vezan na pripovednike, rojene v 70., 80. in 90. letih. Večina teh pripovednikov je bolj ali manj ostajala pri tradicionalni predstavi, kakšna naj bo kratka pripoved po modelski plati, manjše število med njimi je iskalo tudi drugačne možnosti, npr., F. Bevk, A. Cerkvenik, A. Čebokli, I. Dornik, M. Fabjančič, A. Podbevšek, I. Pregelj idr.


Abstract: Tha article deals with short narrative prose in the three period between 1922 and 1924., i.e., the part conceived by the writers born in 1870s, 1880, and 1890s. The majority of these writers more or less followed the traditional ideal of the model for short narrative prose, only a small number of them sought other possibilities, e.g., F. Bevk, A. Cerkvenik, A. Čebokli, I. Dornik, M. Fabjančič, A. Podbevšek, I. Pregelj, etc.


Strani / Pages: 329–347   [ COBISS ID: 6795337 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-SEKVEPLZ ]
  

Miran HLADNIK
Gradnik in slikarji / Gradnik and Painters

Ključne besede: pesniški listi | grafične izdaje | bibliofilske izdaje | slovenska književnost | slovenska poezija | ilustracije


Sinopsis: Alojz Gradnik je z veliko srbjo spremljal likovno opremljanje svojih knjig. Najbolj intenzivno je sodeloval in se družil s slikarji Franom Tratnikom, Božidarjem Jakcem, Mihom Malešem, Rikom Debenjakom in Elkom Justinom, v slikarju Rihardu Jakopiču pa je videl glasnika svojega umetniškega izražanja. Gradnikove pesniško-grafične mape imajo status bibliofilskih izdaj, zbirka De profundis pa je leta 1926 uživala sloves najlepše pesniške zbirke v vsej slovenski knjižni produkciji.


Abstract: Alojz Gradnik followed with great care the artistic design of his books. He most intensively worked and associated with the painters Fran Tratnik, Božidar Jakac, Miha Maleš, Riko Debenjak, and Elko Justin, while he considered Rihard Jakopič the herald of his artistic views. Gradnik's poetic-graphic portfolios have the status of bibliophile editions, and his collection De profundis was in 1926 considered a volume with the finest artistic design in the entire Slovene literary production.


Strani / Pages: 349–364   [ COBISS ID: 12259894 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-D0I6S9OS ]
  

Zoltan JAN
Gornje mesto Bogomira Magajne / Bogomir Magajna’s Gornje mesto

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska proza | roman | generacijski roman | avtobiografski roman | ekspresionizem | Slovene literture | Slovene prose | novel | generational novel | autobiographic novel | expressionism


Sinopsis: Ob upoštevanju predhodnih analiz, med katerimi zavzemajo posebno mesto raziskave Franca Zadravca, prispevek razčleni razlike med prvo (1932) in drugo (1935) knjižno izdajo romana Gornje mesto Bogomira Magajne. Osvetljuje tudi zgradbo dela ter pisateljevo razumevanje poslanstva umetnika, tako da se pokažejo osnovne značilnosti pisateljeve poetike. Druga izdaja je hote ali nehote premaknila temeljno sporočilo iz območja generacijskega romana v sfero individualnega (avto)biografskega.


Abstract: Taking into account the previous analyses, among which Franc Zadravec's studies occupy a particularly prominent place, the article analyzes the differences between the first (1932) and second (1957) editions of Bogomir Magajna's novel Gornje mesto. It is also illuminates the structure of the novel and the author's poetics. The second edition, whether intentionaly or not, moved the basis message from the area of a generational into the sphere of an individualistic (auto)biographical novel.


Strani / Pages: 365–378   [ COBISS ID: 33293410 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-99JO9RTE ]
  

Jožica ČEH
Majcnova kratka proza v kontekstu moderne in njene slogovne značilnosti / Majcen’s Short Prose in the Context of the Moderna and Its Stylistic Features

Ključne besede: slovenska književnost | proza | kratka proza | erotika | velemestna erotika | meščanska proza | ženski liki | moderna | slog | Slovene literature | female characters | bourgeois prose | eroticism | female types | short prose | metropolitan eroticism | Moderna | style


Sinopsis: Prispevek se ukvarja z Majcnovo kratko prozo do leta 1923, katere osrednji del je nastal v času pisateljevih študentskih let na Dunaju, to je v letih od 1908 do 1913. Analiza Majcnove kratke proze je postavljena v kontekst Ivana Cankarja in dunajske moderne. Lik otroške ženske, nasprotje med spoloma, tema umetnika in ženske, stilizirani opisi deklet, smrti ter literarnih prostorov povezujejo Majcnovo kratko prozo s Petrom Altenbergom ter motivno-tematskimi in stilnimi prvinami secesije.


Abstract: The article treats Majcen's short prose untill 1923, the main portion of which the author wrote during his student years in Vienna, i.e., between 1908 and 1913. The analysis of Majcen's short prose is placed in the context of Ivan Cankar and the Vienna Moderna. The image of a childish woman, the conflict between genders, the topic of an artist and a woman, stylized descriptions of girls, death, and literary spaces connect Majcen's short prose with Peter Altenberg and the motifs, thematic, and stylistic elements of Art Nouveau (Vienna Secession).


Strani / Pages: 379–390   [ COBISS ID: 14975496 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-8ZUWZEDC ]
  

Marjan DOVIĆ
Cankar kot utemeljitelj profesionalnega pisatelja – umetnika / Cankar as Founder of Professional Writer – Artist

Ključne besede: slovenska književnost | slovenski pisatelji | moderna | literarni sistem | založništvo | Slovene literature | Slovene writers | literary system | Moderna | publishing


Sinopsis: Razprava s sistemskoteoretičnega vidika obravnava prizadevanja Ivana Cankarja za uveljavitev novega modela slovenskega literarnega proizvajalca, ki ga avtor poimenuje pisatelj-umetnik, in za njegovo profesionalizacijo. Umetniški model je ostal odločilen za (samo)razumevanje avtorjev slovenske literature vse do danes, učinkoval pa je tudi na specifično razumevanje vloge literarnih posrednikov pri nas.


Abstract: The article discusses from the systemic-theoretical point of view Ivan Cankar's efforts to establish a new model of the Slovene literary writer, which he calls writer-artist, and for his professionalization. The artistic model has remained essential for Slovene literary author's (self)understanding until the present and it also affected the specific understanding of the literary intermediaries in Slovenia.


Strani / Pages: 391–404   [ COBISS ID: 33293666 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-J4LOLCMN ]
  

Miran ŠTUHEC
Esejistika Ivana Cankarja / Ivan Cankar as Essayist

Ključne besede: slovenska književnost | esej | književna esejistika | miselna proza | kritičnost | polemičnost | satiričnost | essay | essay writing | literary essay | intellectual prose | criticism | polemicism | satiricism


Sinopsis: Ivan Cankar zaseda v slovenski kulturni zavesti posebno mesto. Na njegovo delo so z različnih vidikov opozarjali že pisateljevi sodobniki, s posebnim interesom pa se ga je vedno znova lotevala tudi kasnejša slovenska literarna veda. V tem zelo obsežnem opusu ima med poezijo, pripovedno prozo in dramatiko opazno mestu še publicistika, mislim na politične članke, eseje in objavljene govore ter, seveda, na kritike in polemike. V vsakem primeru gre za pomemben korpus, s katerim se je pisec odzival na mnoga bolj ali nekoliko manj pereča vprašanja svojega časa. Ta so bila praviloma povezana z zgodovinskimi, političnimi, narodnimi in kulturnimi temami, v katerih presečišču sta se slej ko prej nahajala slovensko slovstvo in slovenska umetnost.


Abstract: Ivan Cankar occupies a special place in Slovene cultural awareness. His work had drawn the attention of his contemporaries and Slovene literary criticism always showed particular interest in it. In his very extensive opus that includes poetry, narrative prose, and drama, a prominent place is occupied by publicistic writing, i. e., political articles, essays, published speeches, critics, and polemics. Without a doubt, this is an important corpus, with which the author responded to many very and sometimes less buming issues of his time. They were typically related to historical, political, national, and cultural topics, in the nexus of which we sooner or later find Slovene literature and art.


Strani / Pages: 407–419   [ COBISS ID: 14972680 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-BGCZQYAF ]
  

HO. A. SOZINA
Franc Zadravec’s Research on the Contemporary Slovene Novel / Franc Zadravec’s Research on the Contemporary Slovene Novel

Ključne besede: slovenska književnost | roman | literarni zgodovinarji | literarne študije | 20. st.


Sinopsis: S hvaležnostjo ugotavljam, da mi je bila prva knjiga dela Slovenski roman 20. stoletja Franca Zadravca dobra teoretična opora pri sanju disertacije - raziskave slovenskega raiskovalca so v določeni meri vplivale na koncept in notranjo usmeritev mojega dela.


Abstract: The author gratefully acknowledge that the first volume of Franc Zadravec's Slovenski roman 20. stoletja [Slovene 20th century novel] in providing good theoretical support in writing her dissertation, i.e., the Slovene literary scholar's analyses to a certain extent influenced the conception and internal direction of her work.


Strani / Pages: 421–427   [ COBISS ID: 33588834 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-0NTZZ4F9 ]
  

Silvija BOROVNIK
Slovenske književnice v Avstriji / Slovene Women Authors in Austria

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska zamejska književnost | slovenska Koroška | slovenska poezija | Celovec | Dunaj | proza | poezija | pisateljice | pesnice | Avstrija | narod | erotika | vloga ženske | jezikovni artizem | Slovene literature | prose | poetry | female writers | nation | eroticism | women's role | linguistic artistry


Sinopsis: Članek se pregledno ukvarja zlasti z literarnim delom slovenskih pesnic v Avstriji. To so na eni strani koroške ustvarjalke Milka Hartman, Maja Haderlap in Cvetka Lipuš, na drugi pa Maruša Krese, ki sicer živi v Nemčiji, a je večino svojih pesmi izdala v Celovcu, pa tudi Milena Merlak Detela, ki je od šestdesetih let dalje živela in ustvarjala na Dunaju ter objavljala prav tako zlasti v Avstriji. Slovenske književnice se razodevajo kot posebnice, izstopajoče tako iz kanonov družbeno-socialnega kot tudi literarnega sveta. Drugače kot njihovi literarni kolegi pa obravnavajo zlasti teme naroda, erotike in ženskega položaja v sodobnem svetu.


Abstract: The article surveys literary work by mainly Slovene women poets in Austria. These are on the one hand Carinthian poets Milka Hartman, Maja Haderlap, and Cvetka Lipuš, on the other Maruša Krese, who lives in Germany, but has published most of her poems in Klagenfurt, and Milena Merlak Detela, who since the 1960s lived and worked in Vienna and published in Austria. Slovene authors seem to be special characters who fail to conform to the canons of the social or literary world. Unlike their male literary colleagues, they mostly deal with topics of nation, eroticism, and the woman's position in the modern world.


Strani / Pages: 431–442   [ COBISS ID: 15023624 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-ZRBXGKKR ]
  

Gerhard GIESEMANN
Der slovenische Staatsgedanke / Slovene Thought on State-Building

Ključne besede: Slovenija | slovenska država | politika | identiteta | slovenska književnost | Slovenia | Slovenian State | politics | identity


Sinopsis: Prispevek pregledno predstavlja, kako se je skozi stoletja, od Trubarja do slovenske države, izražala in oblikovala slovenska državotvorna zavest in samozavedanje oz. identiteta.


Abstract: The article surveys the ways and means in which Slovene state-building awarness and national self-awarness and/or identity were expressed and formes through the centuries, from Trubar to the Slovene state.


Strani / Pages: 443–453   [ COBISS ID: 33591138 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-1B2MEYPR ]
  

Janez VREČKO
Predtragični elementi v grški tragediji / Pre-Tragic Elements in Greek Tragedy

Ključne besede: grška tragedija | tragično | rituali | ditiramb | satirska igra | katarza | Greek tragedy | tragic | ritual | dithyramb | satire play | catharsis


Sinopsis: Grško gledališče izhaja iz rituala, ki je na prikrit način ohranjen v nekaterih herojskih tragedijah, uveljavi pa tudi institut katarze, ki nas vrne v območje prvotno ritualnega in s tem predtragičnega.


Abstract: Greek theatre derives from a ritual that is implicitly preserved in some heroic tragedies. Moreover, it introduces the concept of catharsis, which returns the viewer to the sphere of the elementary ritualistic and thus pre-tragic.


Strani / Pages: [457]–469   [ COBISS ID: 2030427 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-JDB93ZDR ]
  

Cvetka HEDŽET TÓTH
Odličnost drže / The Exemplary Stance

Ključne besede: filozofija zgodovine | toleranca | utopija | solidarnost | etika | philosoph of history | solidarity | ethics | utopia | tolerance


Sinopsis: Članek razpravlja o dilemah teorije v času po sesutju socializma boljševiškega izvora. Tako filozofija kot celotna humanistika sta soočeni z vprašanji, kako razlagati pojem napredka in zgodovine v t. i. postzgodovinski dobi, ki vrača teorijo na predkantovsko raven in s tem postaja prevladujoča kategorija toleranca. Klic nazaj k naravi kritično sooča ciklizem in linearizem, zato članek opozarja na pomembnost ohranjanja utopije in zmožnost utopičnega mišljenja, saj je že ideja humanistike same, zrasla v utopiji. Sodobni čas, ki pomeni renesanso etike oziroma etizacijo sveta, ne more zaobiti antropoloških temeljev utopične oz. anticipirajoče zavesti, ki je vedno tostranska, znotrajsvetna in kot taka ne dopušča onostranskega, absolutnega utemeljevanja, ohranja pa idejo nesmrtnosti.


Abstract: The article discusses the dilemmas of theory in the era after the collapse of Bolshevist Socialism. Both philosopy and all of humanities are faced with the question how to interpret the notion of progress and history in the so-called post-historic era, which has returned the theory to the pre-Kantian level; as a consequence, tolerance is becoming the predominant category. The "call "back to the nature" critically confronts cyclism and linearism and the article points out the importance of preserving the utopia and the ability of utopian thinking, since the idea of the humanities itself originated in utopia. The modern era, which means the renaissance of ethic or,rather, the ethnicization of the world, cannot ignore the anthropological bases of the utopian and/or anticipating consciousness, which is always of this world, internal to the world, and such, it does not allow anything from the beyond, avbsolute substantiation; however, it preserves the idea of immoratality.


Strani / Pages: 473–488   [ COBISS ID: 33144674 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-JZHBCFHB ]
  

Jože TOPORIŠIČ
Slavistična sopotnika osemdesetletnika (spominski zapis) / Two Slavistic Contemporaries and Octogenarians (A Reminiscence)

Ključne besede: slovenska književnost | literarni zgodovinarji | jubileji | spomini


Strani / Pages: [491]–497   [ COBISS ID: 33267554 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-RDDCHA0W ]
  

JUBILEJI – OCENE – ZAPISKI – POROČILA – GRADIVO / ANNIVERSARIES – REVIEWS – NOTES – REPORTS – MATERIALS

Vanda BABIČ
Ob osemdesetletnici profesorja Janeza Zora / On the Occasion of Professor Janez Zor’s Eightieth Birthday

Ključne besede: stara cerkvena slovanščina | slavistika | slavisti | jubileji


Strani / Pages: [499]–501   [ COBISS ID: 33267810 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-NGK6WJHO ]
  


Bibliografi ja prof. dr. Franca Zadravca (1996–2006) / Bibliography of Professor Franc Zadravec (1996–2006)

  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=284
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54