Pregled številke / Issue Contents

2006 / Številka 2

  


Ob petinsedemdesetletnici prof. dr. Janeza Rotarja / On the Occasion of Professor Janez Rotar’s 75th Birthday

Ključne besede: slovenska književnost | južnoslovanske književnosti | literarni zgodovinarji | srbokroatisti | jubileji


Strani / Pages: [125]–128   [ COBISS ID: 32167266 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-DLCZMAJ7 ]
  

RAZPRAVE / ARTICLES

Kozma AHAČIČ
Nominalna paradigmatika Bohoričeve slovnice v luči evropskega slovničarstva / The Nominal Paradigmatics of Bohorič’s Grammar in Light of the European Grammar Tradition

Ključne besede: slovenščina | slovnice | samostalnik | pridevnik | protestantizem | zgodovina slovenskega slovničarstva | zgodovina slovaropisja | slovarji | zgodovinski pregledi | Slovenian language | grammars | noun | adjective | Protestantism | history of Slovene grammars | history of lexicography | dictionaries


Sinopsis: Prispevek proučuje poglavje o imenu (nomen) slovnice Adama Bohoriča Arcticae horulae succesivae de Latinocarniolana literatura (Priste zimske urice o latinskokranjski slovnici) v širšem kontekstu evropskega slovničarstva. Bohoričevo slovnico predstavlja kot dognano humanistično besedilo, pojasnjuje Bohoričeve rešitve, ki so jih nekatere dosedanje obravnave prikazovale kot slabosti, z grafičnimi prikazi predastavlja zgradbo Bohoričevega besedila ter popisuje Bohoričevo naslovnitev na Melanchtona, podobnosti s Clajevo slovnico in vzporednice z drugimi slovničarji. Prispevek prinaša tudi nekatera nova spoznanja o Bohoričevih slovarčkih ob paradigmah.


Abstract: The article analyzes the chapter on the nominal (nomen) in Adam Bohorič's grammar Arctiace horulae succesivae de Latinocarniolana literatura (Free Winter hours on Latin-Carniolan grammar) in the larger context of the European grammar tradition. It presents Bohorič's grammar as an accomplished humanistic text, explains Bohorič's solutions that have previously characterized as weakness, it shows with graphics the structure of Bohorič's text, and describes its footing in Melanchton, similarities with Clajus' grammar, and parallels with other grammarians. The article also includes some new findings about Bohorič's glossaries accompanying the paradigms.


Strani / Pages: 129–153   [ COBISS ID: 32169314 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-RNRGKKVI ]
  

Matej ŠEKLI
Nepričakovani odraz praslovanskega jata v rezijanskem narečju slovenščine / The Irregular Reflex of the Proto-Slavic Jat in the Slovene Resian Dialect

Ključne besede: slovenščina | slovenska narečja | rezijansko narečje | praslovanščina | primerjalno jezikoslovje | fonetika | samoglasniki | jat | Slovenian language | Resian dialect of Slovenian | Proto-Slavic | comparative linguistics | phonology | vowel | jat


Sinopsis: V prispevku je prikazan nastanek nepričakovanega odraza praslovanskega jata v rezijanskem narečju slovenščine s primerjalnozgodovinskega jezikoslovnega vidika. Nepričakovani odraz jata v rezijanščini je po predstavljeni tezi nastal iz dveh različnih fonemskih različic le-tega. Pojav kaže na sledi dveh arhaičnih slovanskih glasovnih značilnosti v slovenščini, in sicer položaja mehčanja soglasnikov pred sprednjimi samoglasniki ter težnje odvisnosti samoglasniške kakovosti od sloglasniškega okolja.


Abstract: The article discusses the rise of the irregular reflex of Proto-Slavic jat in the Slovenian dialect of Resia from the comparative-historical linguistic point of view. The irregular reflex of jat in Resian arose, according to this hypothesis, from two different allophones of this vowel. The phenomenon draws attention to the traces of two archaic Slavic phonetic characteristics in Slovenian, i.e., the positional palatalization of consonants before front vowels as well as the tendency for vowel quality to depend on consonantal environment.


Strani / Pages: 155–171   [ COBISS ID: 32169826 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-PD2HUU5O ]
  

Peter JURGEC
O nenaglašenih e/o v standardni slovenščini / The Unstressed e and o in Standard Slovene Revisited

Ključne besede: slovenščina | fonetika | akustična fonetika | samoglasnik | formant | prozodija | redukcija | Slovene language | phonology | acoustic phonetics | vowel | formant | reduction | prosody


Strani / Pages: 173–185   [ COBISS ID: 32170338 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-WTEXZSZJ ]
  

Darinka VERDONIK
Popravljanja v spontano tvorjenih izjavah / Repairs in Extemporaneously Created Utterances

Ključne besede: slovenščina | korpusna lingvistika | diskurz | pogovor | popravljane | Slovene language | corpus linguistics | discourse | conversation | repair


Sinopsis: Popravljanja so majhen, a pomemben mehanizem in strukturna enota spontano tvorjenih izjav. Pri analizi izhajam iz pristopov analize diskuza, predvsem konverzacijskih analiz. Popravljanje je retrogradna struktura - z vidika dogajanja na sintagmatski osi jo zaznamuje premik nazaj. Analiza pragmatičnih vidikov pa kaže, da so razlog za popravljanja običajno dogajanja v psihološki dimenziji diskurza, natančneje namera govorca, da besedilo uskladi s spremenjeno strategijo, da popravi napako ali težave pri izrekanju. Analiza strukture popravljanj pokaže, da ta vključujejo tri obvezne elemente: popravljeno, prekinitev in popravek, pogosto pa je med prekinitvijo in popravkom še eno ali več popravljalnih sredstev. V gradivu za nalizo, govornem korpusu telefonskih pogovorov v turizmu, je popravljanje izvedeno v 8 % vseh izjav.


Abstract: Repairs are a small, yet important mechanism and structual unit of extemporaneously created utterances. The analysis is based on the approaces of discourse analysis, particularly converasion analysis. Repair is a retrograde structure, i.e., from the action point of view on the syntagmatic axis it is markes by backtracking. The analysis of the pragmatic aspects shows that repairs ussualy originate in the psychological dimension of the discourse, i.e., in the intention of the speaker to align the text with the altered strategy or to correct an error or difficulties on expressing him-/herself. the analysis of the structure of repairs shows that they include three obligatory elements: the repaired, the interruption and repair, and often there is one more repair devices between the interruption and the repair. In the analyzed material, i.e., in the spoken corpus of telephone conversations in turism, repairs occur in 8% of all utterances.


Strani / Pages: [188]–203   [ COBISS ID: 32170594 ]
  

Lado KRALJ
Dnevnik in pismo kot modela slovenske kratke proze med vojnama / Diary and Letter as Models of Slovene Short Prose between the Two World Wars

Ključne besede: slovenska književnost | kratka proza | dnevniki | pisma | 2. svet. vojna | literarne študije


Sinopsis: Slovenska kratka proza je v času med obema vojnama pogosto simulirala obliko dnevnika pa tudi pisma, Takšna fiktivna pisma in fiktivni dnevniki se s posebnimi literarnimi strategijami trudijo učinkovati neliterarno in neizmišljeno, tj. kot dokumenti realnega življenja. Ena teh strategij je inerkalarni čas, druga pa se ravna po doktrini o nadčasovni karakterni konstanti pisca dnevnika: ta je odtujen od okolja, zato čustveno prenapet, nagnjen k solipsizmu ali tudi k samomoru.


Abstract: Between the two World Wars, Slovene short prose often simulated the form of a diary or letter. Utilizing specail literarty stratefies, such fictional letters and diaries attempt to work as non-literary, non-fiction texts, i.e., as documents of real life. One of these strategies is the intercalated time, the other follows the principles of the supertemporal constant of the diary writer, which is alienated from his environment, therefore emotionally overwrought, has a tendency towards solipsism oe even suiside.


Strani / Pages: 205–220   [ COBISS ID: 32171362 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-6G5IGYSJ ]
  

Jožica ČEH
Ženska v meščanski prozi Iva Šorlija / Woman in the Bourgeois Prose by Ivo Šorli

Ključne besede: slovenska književnost | literarne osebe | ženski liki | ženski tipi | meščanska proza | roman | avtobiografski roman | erotika | Slovene literature | female characters | bourgeois prose | eroticism | female types | novel | autobiographic novel


Sinopsis: Razprava se ukvarja s Šorlijevim pogledom na žensko in z ženskimi liki v njegovi meščanski prozi, s katero je v slovenski književnosti nadaljeval Kersnikovo in Govekarjevo tematizacijo meščanskega erotike. Šorlijevi tipični ženski liki, kot so lahkožive ženske, spogledljivke, nezveste žene, prešuštnice, histerične ženske, so povezani z avtorjevo odločitvijo za tematizacijo meščanske erotike, pri tem je opaziti nekatere motivne sorodnosti z Maupassantovo prozo, ki jo je Ivo Šorli tudi prevajal. Podobno kot pri Maupassantu je tudi v Šorlijevi prozi iz prve polovice 20. stoletja zapisanih veliko moških predsodkov o ženski, ki jih je avtor poznal tudi iz nekaterih znanih filozofsko-psiholoških spisov o ženski.


Abstract: The paper discusses Šorli's view of the woman and female characters in his bourgeois prose, which continues Kersnik's and Govekar's thematization of borgeois eroticism in Slovene literature. Šorli's typical female characters, e. g., loose women, coquettes, unfaithful wives, adulteresses, hysterical women, are connected with the author's decision to thematize bourgeois eroticism, in which there are some thematic similarities with Maupassant's prose, which Ivo Šorli also translated. Like Maupassant's work, Šorli's prose from the first half of the 20th c. includes a lot of male prejudice about women, which the author also knew from some well-known philosophical-psychological essays on the woman.


Strani / Pages: 221–231   [ COBISS ID: 14748936 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-YVDCOUNW ]
  

Urška PERENIČ
»Poetische Versuche 1843–44« Luize Pesjak – Poskus umestitve dela nemške ustvarjalnosti na Slovenskem v okvir slovenske literarne zgodovine / »Poetische Versuche 1843–44« by Luiza Pesjak: An Attempt at the Placementof a German Literary Work from Slovene Lands into the Framework of Slovene Literary History

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska literarna zgodovina | nemška književnost | ženske pisateljice | dvojezičnost | literarno ustvarjanje | 19. st. | Slovene literature | Slovene literary history | German literature | woman writers | diglossia | bilingvism | 19th century


Sinopsis: Članek na primeru dvojezične pesnice Luize Pesjak problematizira pristop tradicionalne, nacionalno in lingvistično orientirane literarne zgodovine, ki je kot kultura naroda in literatura postala prostor konstituiranja narodne identitete, a pri tem večkrat pozabila na procese v književnosti, ki so bili kompleksnejši. Temu sledi umestitev dela nemškega književnega opusa Luize Pesjak v okvir slovenske literarne zgodovine kot komplementarnega pola njenega slovenskega pisanja. Umestitev je prestop v tradicionalni vedi prevladujočega jezikovnega kriterija in naglasitev književnih procesov, ki niso bili vedno nacionalno "čisti". Analiza in interpretacija pesmi opozarja na nekaj najbolj izstopajočih vsebinskih, motivno-tematskih in formalno-stilnih potez ter jim odmerja mesto v literarnem življenju.


Abstract: On the example of the Slovene-German writer, Luiza Pesjak, the article problematizes the approach of the traditional, nationally oriented literary history, which-similarly to the national culture and literature - became the territory of constitution of national identity, but in becoming that, it often forgot about the processes in literature itself, which were far more complex. In the continuation of the article the author places the German part of Luiza Pesjak's opus in the framework of Slovene literary history as a complementary pole of her Slovene literature creativity. With this placement she overcomes the linguistic criterion, dominating the traditional literary criticism (which can blur the processes in literature), and underscores the literary processes, which were not always nationally "pure". The analysis and interpretation of poems point out some of their most prominent features in terms of content, motifs, themes, and style as well as it indicates their place in literature.


Strani / Pages: [233]–243   [ COBISS ID: 32178018 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-WCEFMBMM ]
  

JUBILEJI – OCENE – ZAPISKI – POROČILA – GRADIVO / ANNIVERSARIES – REVIEWS – NOTES – REPORTS – MATERIALS

Silvo TORKAR
Prof. dr. Aleksander D. Duličenko – 65-letnik / Professor Aleksander D. Duličenko’s 65th Birthday

Ključne besede: slovenščina | jezikoslovci | slavisti | jubileji | bibliografije


Sinopsis: Slovenistična bibliografija red. prof. Tartujske univerze Aleksandra D. Duličenka


Abstract: The paper discusses Šorli's view of the woman and female characters in his bourgeois prose, which continues Kersnik's and Govekar's thematization of borgeois eroticism in Slovene literature. Šorli's typical female characters, e. g., loose women, coquettes, unfaithful wives, adulteresses, hysterical women, are connected with the author's decision to thematize bourgeois eroticism, in which there are some thematic similarities with Maupassant's prose, which Ivo Šorli also translated. Like Maupassant's work, Šorli's prose from the first half of the 20th c. includes a lot of male prejudice about women, which the author also knew from some well-known philosophical-psychological essays on the woman.


Strani / Pages: 245–251   [ COBISS ID: 32178786 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-3H0GLBB5 ]
  

Gregor KOCIJAN
Odprto pismo uredništvu Slavistične revije / An Open Letter to the Editorial Board of Slavistična revija

Ključne besede: revije | Jezik in slovstvo | uredniška politika | polemika | journals | Jezik in slovstvo | editorial politics | polemics


Strani / Pages: 253–254   [ COBISS ID: 32182626 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-GBADZPBA ]
  

Eva SICHERL
Pavol Štekauer: Meaning Predictability in Word Formation: Novel, Context-FreeNaming Units / Pavol Štekauer: Meaning Predictability in Word Formation: Novel, Context-FreeNaming Units

  

Jerica SNOJ
Besednodružinski slovar slovenskega jezika / A Word-Family Dictionary of the Slovene Language

Ključne besede: slovenššina | leksikografija | besedotvorje | slovarji | ocene


Strani / Pages: 259–263   [ COBISS ID: 32184674 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-1F1O73HO ]
  


Bibliografija prof. dr. Janeza Rotarja (1991–2006) / Bibliography of Professor Janez Rotar (1991–2006)

Ključne besede: slovenska književnost | južnoslovanske književnosti | literarni zgodovinarji | bibliografije


Strani / Pages: 265–273   [ COBISS ID: 32168034 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-HJAFFXOT ]
  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=283
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54