Pregled številke / Issue Contents

2005 / Številka 4

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Jasna HONZAK JAHIĆ
Delež dunajskih Čehov pri razvoju bohemistike in slavistike / The Contribution of Viennese Chechs to the Development of Bohemistic and Slavic Studies

Ključne besede: češčina | češka književnost | Avstro-Ogrska monarhija | profesorji | cenzorji | prevajalci | jožefinski zakoni | Dunaj | Czech language | Czech literature | Austro-Hungarian Empire | professors | censors | translators | Josephine laws


Sinopsis: Prispevek predstavlja vlogo, ki jo je ob koncu 18. stoletja v idejnih in družbenih okoliščinah razsvetljenega absolutizma v Avstrijsko-Ogrski monarhiji, na Dunaju, imel Josef Valentin Zlobický (1743-1810), od l. 1775 prvi profesor českega jezika in literature na dunajski univerzi, cenzor slovanskih, predvsem čeških publikacij ter prevajelc jožefinskih zakonov.


Abstract: The paper outlines the role of Josef Valentin Zlobický (1743-1810) in Vienna at the enf of the 18th century, in the ideological and social circumstances ofthe enlightened absolutism of the Austro-Hungarian monarchy. Zlobický was the first professor of Czech language and literature at the University of Vienna from 1775, the censor of Slavic, mainly Czech publications, and translator of the Josephine Laws.


Strani / Pages: 493–503   [ COBISS ID: 30979426 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-NPHIJAOP ]
  

Irena STRAMLJIČ BREZNIK
Kvantitativne lastnosti slovenskega tvorjenega besedja v poskusnem besednodružinskem slovarju za črko B / The Quantitative Features of the Derived Slovene Lexicon in the Trial Issue of Word-Family Dictionary for Letter B

Ključne besede: slovenščina | besedotvorje | besedna družina | slovarji | Slovene language | derivation | word-family | dictionaries


Sinopsis: Prispevek predstavlja kvantitativne lastnosti v slovarju zajetega besedja, ki ga omogoča računalniški program SlovarRed 2.0, 2003 Tomaža Seliškarja in Sekcije za terminološke slovarje Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU. Tvorbene lastnosti slovenskega besedja izhajajo iz komaj petindvajsetine sicer izčrpno obdelanih besednih družin, zato jih le z določenimi pridržki posplošimo. Prav zaradi tega pa se kaže smiselnost izdelave besednodružinskega slovarja v celoti, saj bi bilo mogoče na zastavljenih temeljih s timskim delom posamezne segmente obdelave izboljšati in končno dobiti dokaj realno in empirično preverljivo sliko o sestavu slovenskega leksikona, ki bi na dobro izhodišče za kontrastivne jezikoslovne študije in različne leksikografske projekte.


Abstract: The article presents the quantitative features of the lexicon included in the dictionary compiled with the help of the computer program Slovar Red 2.0, 2003 by Tomaž Seliškar and the Section for terminological dictionaries at the Fran Ramovš Slovene language Institute at ZRC SAZU. The derivational features of the Slovene lexicon are established on the basis of only one twenty-fifth of (otherwise thoroughly analyzed) word families, therefore they can only be generalized with some reservation. For that it would be sensible to compile a complete word-family dictionay, as it would be possible on the given foundation ant with team work to improve certain segments of the treatment and in the end acquire a fairly realistic and empirically veriable picture of Slovene lexicon, which would be a good source for contrastive linguistic studies and various lexicographic projects.


Strani / Pages: [505]–520   [ COBISS ID: 30979938 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-EWKNYRGH ]
  

Maria WTORKOWSKA
Primerjava poljskih glagolov s predpono w(e)- in slovenskih glagolov s predpono v- / The Comparison of Polish Verbs with the Prefix w(e)- with Slovene Verbs with the Prefix v-

Ključne besede: poljščina | slovenščina | besedotvorje | tvorjenke | glagol | glagolske tvorjenke | predpone | Polish language | Slovene language | derivation | verb | derived verbs | prefixes


Sinopsis: V prispevku je na podlagi pomensko[!] razčlemb poljskih in slovenskih tvorjenk predstavljena primerjava funkcij predpone w(e)-, v- v glagolskih tvorjenkah. Prikazani so načini tvorjenja teh glagolov in pomen, ki ga vnaša predpona, osvetljena pa so tudi formalno-pomenska razmerja, nastajajoča med poljskimi in slovenskimi motiviraninmi glagolo in njihovimi predstavami.


Abstract: The article offers a comparison of the functions of the prefixes w(e)- and v- in verbal derivatives, based on a semantic analysis of Polish and Slovene derivatives. It outlines the methods of derivation of these verbs and the meaning introduced by the prefix. In addition, it sheds light on the formal-semantic relationship arising between the Polish and the Slovene derived verbs and their bases.


Strani / Pages: 521–531   [ COBISS ID: 30991714 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-YLX4MQGE ]
  

Helena DOBROVOLJC
Pojav obratne zaznamovanosti (markedness reversal) pri obravnavi slovenskih števnikov s stališča slovenske teorije jezikovne naravnosti / The Case of Markedness Reversal in the Treatment of Slovene Numerals from the Point of View of the Slovene Language Naturalness Theory

Ključne besede: slovenščina | skladnja | obratna zaznamovanost | števniki | Slovenian language | syntax | numerals | markedness reversal


Sinopsis: Prispevek predstavlja temeljne pojem[!] slovenske teorije jezikoslovne naravnosti, zlasti izpeljave kot sosledje predpostavk teorije. Napovedi jezikovnega vedenja so v teh izpeljavah dobljene iz povezav vrednosti v lestvicah. Slednje odslikavajo jezikovna dejstva in so utemeljene z devetimi merili. V manj naravnem sistemu nenizkih glavnih in nedoločnih števnikov so izpeljave podvržene t. i. obratni zaznamovanosti, namreč posamezne lestvice imajo zaradi manj naravnega okolja zamenjano zaporedje vrednosti.


Abstract: The article presents the basic concepts of the Slovene (linguistic) Naturalness Theory, in particular the derivation as sequence of the theory's presuppositions. In the derivations, the predictions of language behaviour are obtained from the pairing of the values contained in the scales. The latter reflect the pertinent language data, and are founded on nine criteria. In the less natural system of non-cardinal numbers and indefinite numerals, the derivations undergo the socalled markedness reversal, that is, in some of the scales the oredering of their values is reversed, given the less natural environment.


Strani / Pages: 533–552   [ COBISS ID: 24654125 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-IJ3X6T8M ]
  

Irena AVSENIK NABERGOJ
Simbolni slog v Cankarjevi osebnoizpovedni prozi / The Symbolic Style in Cankar's Confessional Prose

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska proza | izpovedna proza | slog | simbol | ironija | avtobiografija | moderna | Slovene literature | Slovene prose | confessional prose | style | irony | symbol | autobiography


Sinopsis: Prispevek na podlagi Cankarjeve osebnoizpovedne proze in publicistike odkriva notranjo razmerje med njegovo osebno izkušnjo, metaforiko in slogom. Z odkrivanjem razvoja, pomena in vloge izpovedi in simbolov v njegovih delih kaže na izvirnost njegove literature v razmerju do sočasnega evropskega simbolizma in pisateljevih literarnih vzornikov.


Abstract: Based on Cankar's confessional prose and publicistic writing, the article reveals the internal relationship between the author's personal experience, metaphors, and style. By analyzing the development, meaning, and the role of confession and symbols in his works it shows the originality of his literature vis-a vis contemporary European symbolism and his literary role models.


Strani / Pages: 553–568   [ COBISS ID: 31003746 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-2AP9N8XU ]
  

Alenka VERDINEK
Ljubljanski potres v slovenskih literarnih delih / The Ljubljana Earthquake in Slovene Literature

Ključne besede: slovenska književnost | literarne študije | potres | literarni motiv | 1895 | Slovene literature | literary studies | earthquake | 1895


Sinopsis: Prispevek ob 110. obletnici potresa, ki je 14. aprila 1895 prizadel Ljubljano in je poznan kot ljubljanski potres, govori o upodobitvah tega potresa v slovenskih literarnih delih. Uvodoma je opisan potres in njegove posledice tako z vidika naravne katastrofe kot tudi z vidika zgodovinskega dogodka, nato je potres umeščen v literarno teoretičen okvir in predstavljen skozi dosedanje literarne raziskave, na tej podlagi pa je podan pregled literarnih obdelav, ki je tematsko razdeljen na dva sklopa: na neposredne obdelave ljubljanskega potresa v literarnih delih in na posredne obdelave ljubljanskega potresa v literarnih delih.


Abstract: On the 110th anniversary of earthquake that devastated Ljubljana on April 14, 1895, known as the Ljubljana earthquake, the article discusses the representations of the earthquake in Slovene literary works. In introduction the author describes the earthquake and its consequences from the standpoint of a natural disater as well as of a historical event. The earthquake is then placed in the literary-theoretical framework and presented through the previous literary studies. Based on this, the author presents the survey of literary treatments, which is divided into two complexes, i.e, the direct treatments of the Ljubljana earthquake in literary works and the indirect treatments of the earthquake in literary works.


Strani / Pages: 569–581   [ COBISS ID: 31004002 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-PMF6YZP5 ]
  

Urška PERENIČ
Stiki Josefa Friedricha Perkoniga s slovenskimi intelektualci in pisatelji / Josef Friedrich Perkonig's Contacts with Slovene Intellectuals and Writes

Ključne besede: avstrijska književnost | avstrijsko-slovenski kulturni stiki | koroški pisatelji | intelektualci | pisatelji | korepondenca | Austrian literature | Carithian writers | intellectuals | correspondence


Sinopsis: Članek obravnava usodo avstrijskega koroškega pisatelja Josefa Friedricha Perkoniga v slovenskem prostoru in prinaša odgovor na vprašanje, kakšno kulturnoposredniško vlogo je odigral koroški pisatelj za slovensko literaturo med nemškim bralstvom. Razgrinja povezave med njim in takratnim delom slovenske intelektualne elite, ki jo sestavljajo njegov prevajalec Drago Druškovič (Rok Arih), Herta Arko (poročena Kralj), Alojzij Benkovič, France Bevk, Vlado Habjan, Ivan Mrak, Anton Svetina, Silvester ŠKerl in Lojze Ude. Analiza odnosov med koroškim piscem in naštetimi osebami je potekala na osnovi obširne pisemske korespondence, ki jo hrani deželni arhiv v Celovcu.


Abstract: The article discusses the fate of the Austrian Carinthian writer Josef Friedrich Perkonig among Slovenes, between Slovene literature and German readership. It shows the links between him and and answers the question what role the Carinthian author played in cultural mediation an some of the Slovene intellectual elite of the time, which included his translator Drago Druškovič (Rok Arih),Herta Arko (with married name Kralj), Alojzij Benkovič, France Bevk, Vlado Habjan, Ivan Mrak, Anton Svetina, Silvester Škerl, and Lojze Ude. The analysis of the relationships between the Carinthian author and the aforementioned figures was based on the extensive correspondence preserved in the provincial archives in Klagenfurt.


Strani / Pages: 583–595   [ COBISS ID: 31016802 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-F0ECFVET ]
  

OCENE – ZAPISKI – POROČILA – GRADIVO / REVIEWS – NOTES – REPORTS – MATERIALS

Jože TOPORIŠIČ
Slavist Rado Lenček (3. 10. 1921-27. 1. 2005) / Slavicist Rado Lenček (October 3, 1921-January 27, 2005)

Ključne besede: slovenisti | slavisti | ZDA | nekrologi | Slovenists | Slavicists | USA


Strani / Pages: 597–599   [ COBISS ID: 31017058 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-XCRVGOIQ ]
  

Andreja ŽELE
Srbska skladnja 2002 / The Serbian Syntax of 2002

Ključne besede: srbščina | skladnja | ocene knjig | Srbian language | syntax | book review


Strani / Pages: 601–605   [ COBISS ID: 31017314 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-LHXG9VZY ]
  

Irena SRDANOVIĆ ERJAVEC
Peta poletna delavnica za leksikografijo in leksikalno računalništvo. Univerza Masaryk, Brno, Češka republika, 10.-14. junija 2005 / Fifth Summer Workshop on Lexicography nad Lexical Computing. The Masaryk University, Brno, Chech Republic, June 10-14, 2005

Ključne besede: leksikografija | poletne delavnice | Brno | 2005


Strani / Pages: 607–609   [ COBISS ID: 31017570 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-P7PLAEHO ]
  

Martina OŽBOT
Italijanski Prešeren / The "Italian" Prešern

Ključne besede: slovenska književnost | ocene in poročila | simpoziji | zborniki | Prešeren, France | italijanščina | Italija | Prešerniana (ur. Janja Jerkov in Miran Košuta)


Strani / Pages: 611–613   [ COBISS ID: 11344438 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-ATBJUQKL ]
  

Ana TOROŠ
Gradnikova prevodna bibliografija (rokopisna zbirka, periodika) / Gradnik's Translation Bibliography (manuscript collection, periodicals)

Ključne besede: slovenska književnost | slovenski pesniki | prevajanje | bibliografija | Slovene literature | Slovene Poets | translation | bibliography


Strani / Pages: 615–617   [ COBISS ID: 31017826 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-RR33HFPK ]
  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=279
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54