Pregled številke / Issue Contents

2005 / Številka 2

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Gašper TROHA
Problemi poetične drame / The Issues of Poetic Drama

Ključne besede: slovenska književnost | evropska dramatika | slovenska dramatika | 20. st. | poetična drama | simbolizem | primerjalne študije | poetic drama | Slovene drama | 20th cent.


Sinopsis: Poetična drama ima v zgodovini slovenske povojne dramatike pomembno mesto, saj predstavlja enega njenih pomembnih tokov. Kljub temu pregled slovenskih in tujih obravnav pokaže, da definicije poetične drame večinoma prepletajo ahistorične opredelitve, ki ji sledijo od začetka evropske dramatike v antiki ali od 18. st. dalje, in historične opredelitve, ki postavijo njen nastanek naprelom iz 19. v 20. stoletje in sledijo njenim kasnejšim obnovam. Razprava skuša na podlagi dosedanjih raziskav in analize dramskih tekstov priti do nove, izključno historične definicije poetične drame in jo preveriti na tujih in slovenskih dramah, ki po splošnem prepričanju pripadajo obravnavanemu žanru.


Abstract: In the history of the Slovene post-war drama, poetic drama occupies an important place, as it represents one of its central currents. Nevertheless the survey of Slovene and other treatments shows that definition of poetic drama most often combine ahistorical definitions, which follow poetic drama from the beginnings of European drama in Antiquity or from the 18th c., and historical definitions, which place the beginning of poetic drama at the turn of the 19th c. and then follow its later revivals. Based on the previous research and on the analysis of dramatic texts, the article attempts to arrive to a new, exclusively historical definition of poetic drama and to test it on Slovene and non-Slovene dramasthat by general consensus belong to this genre.


Strani / Pages: 85–100   [ COBISS ID: 29803618 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-IYMD1K8M ]
  

Lado KRALJ
Sodobna slovenska dramatika (1945-2000) / Modern Slovene Drama (1945-2000)

Ključne besede: slovenska dramatika | drama socialnega realizma | eksistencialična drama | drama absurda | poetična drama | postmodernistična drama


Strani / Pages: 101–117   [ COBISS ID: 1790555 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-MBOZ9WCK ]
  

Miran ŠTUHEC
Pripovedovalec, fokalizacija in avtorjev glas v krajših pripovedih Draga Jančarja / The Narrator, Focalization, and Author's Voice in Drago Jančar's Shorter Narratives

Ključne besede: slovenska književnost | literarna teorija | kratka proza | narativnost | novela | pripovedovalec | avtorjev glas | fokalizacija | poetika pogleda | Slovene literature | literary theory | short story | narration | novellete | narrator | author's voice | focalization | poetics of view


Sinopsis: Prvi cilj razprave je določiti narativno strukturo Jančarjevih kratkih proz in novel oziroma prepoznati mehanizem, ki v invariantni obliki deluje v posameznih besedilih. Drugi je usmerjen k signalom, ki z avtorjevim glasom in prek besedja ter skozi poetiko pogleda presevajo posamezna besedila iz korpusa.


Abstract: The first goal of the paper is to define the narrative structure of Jančarʹs short prose and novellas, or, rather, recognize the mechanism invariantly working in individual texts. The second goal focuses on the signals that through author's voice, selected vocabulary, and the poetics of the view permeate individual works from the corpus.


Strani / Pages: 119–134   [ COBISS ID: 14138376 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-QOWE59K1 ]
  

Blanka BOŠNJAK
Mitologizacija v slovenski kratki prozi osemdesetih in devetdesetih let dvajsetega stoletja / Mytologization in Slovene Short Narrative Prose of the 1980s and 1990s

Ključne besede: slovenska književnost | kratka proza | 1980-2000 | mitologizacija | antimit | Slovene literature | short prose | mythologization | anti-myth


Sinopsis: V sodobni slovenski kratki pripovedni prozi opažamo pojave mitologizacije in demitologizacije (antimita) v obliki motivno-tematskih ter idejnih vzporednic ali nasprotij z miti in pravljicami, pri čemer gre tudi za ustvarjanje nove mitologije (pojav neomitologizacije). V slovenski kratki pripovedni prozi ob koncu dvajsetega stoletja so v povezavi s postopki metafikcije opazne še strukturne značilnosti pravljic in mitov, ob tem pa je pomembno prisotna ironizacija pravljičnega žanra.


Abstract: The contemporary Slovene short narrative prose includes elements of mythologization and de-mythologization (anti-myth) in the form of motif-thematic and ideological parallels and contrasts with myths and fairytales, which also involves the creation of new mythology (i.e., neo-mythologization). In connection with the processes of meta-fiction, Slovene short narrative prose at the end of the twentieth century also displays the structural characteristics of fairytales and myths, with the ironization of the fairy-tale genre playing an important role as well.


Strani / Pages: 135–152   [ COBISS ID: 30087522 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-RLDNHGAW ]
  

Aleksandra BIZJAK
Strukturalno-pomenska analiza pridige kot žanra / Structural-Semantic Analysis of the Homily as a Genre

Ključne besede: pridiga | slovenščina | oblikoslovje | žanrska analiza | semantična mreža | oblikoslovni označevalnik za slovenščino | Slovene language | semantics | sermon | genre analysis | semantics network | part-of-speech tagger for Slvoene


Sinopsis: Žanrska analiza, podprta z besedilnimi zgledi iz oblikoslovno označenega korpusa, pojasnjuje zapleteno vprašanje strukture besedila. Za opis besedilnih pomenov oblikujemo semantično mrežo, v kateri je poudarjeno razmerje med entiteto in dogodkom na eni strani ter osebkom in povedkom na drugi strani. Pri beleženju jezikoslovnih značilnosti, nanizanih v linearnem poteku besedila, ki bi jim težko sledili z ročnim označevanjem, nam je v pomoč oblikoslovni označevalnik za slovenščino, izdelan na Inštitut za slovenski jezik ZRC SAZU.


Abstract: Genre analysis, supported by detailed textual examples from a morphologically tagged textual corpus, sheds light on the complicated question of the structural construction of the text. To describe textual meaning the author created a semantic network, which underscores the relationship between the entity and the event on the one hand and between the subject and the predicate on the other. She recorded the linguistic features un the linear flow of the text, which would be difficult to keep track of by manual tagging, with the automated part-of-speech tagger for Slovene development at the Inštitut za slovenski jezik at ZRC SAZU.


Strani / Pages: 153–170   [ COBISS ID: 30087778 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-9CVRA8MK ]
  

Nataša LOGAR
Besedotvorni sklopi / Compound Words

Ključne besede: slovenščina | oblikoslovje | sklop | tvorjenka | stilistika | Slovene language | word-formation | compound word | stylistics


Sinopsis: Sklapljanje je tvorbeno-pretvorbeno nepredvidljiva besedotvorna vrsta. Pregledu obravnave sklopov od 19. st. do danes v razpravi sledi opredelitev problema, ki se tiče (a) besednosti sklopov in (b) tvorjenosti sklopov, nato pa je analiziran nabor sklopov, ki jih v Slovarju slovenskega knjižnega jezika ni. Med drugim so posebej obravnavane kategorialne lastnosti podstavnih sestavin sklopa in sklopa kot celote, kot nujen in zadosten pogoj za besedotvorni sklop pa je opredeljen oz. potrjen strnjen zapis.


Abstract: Compouding is an unpredictable formational-transformational word formational type. The survey of compound words from the nineteenth century to the present is followed by a definition of the issue, which concerns (a) compounds as lexical items, (b) formation of compounds. The author also examines the list of compounds not included in the Slovar slovenskega knjižnega jezika. Among other things, she specifically treats the categoiral features of the base elements of the compound and of the compound as a whole. The analysis defines or, rather, confirms undivided spelling as a essential and sufficient condition for the compound word.


Strani / Pages: 171–192   [ COBISS ID: 24183133 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-18VVTKZV ]
  

Birte LÖNNEKER
Strojno označevanje slovenskih besedil: Kako daleč smo? / Part-of-Speech Tagging of Slovene Texts: How Far Did We Get?

Ključne besede: slovenščina | korusno jezikoslovje | TreeTagger | Nova Beseda | lematizacija | Slovene language | corpus linguistics | Nova Beseda | TreeTagger | lemmatization


Sinopsis: Članek obravnava oblikoslovno označevanje in lematizacijo slovenskih besedil. Prvo poglavje razlaga izvedbo teh postopkov. Drugo poglavje predstavi rezultate poskusov strojnega označevanja slovenskih besedil z uporabo milijonskega že označenega učnega korpusa. Za slovenščino prilagojen strojni označevalnik TreeTagger je dosegel točnost okoli 85 % in označil ter lematiziral 100 milijonov besed slovenskega korpusa Nova Beseda.


Abstract: The article deals with part-of-speech tagging and lemmatization of Slovene texts. The first section explains how these procedures are performed. The second section presents results of experiments in automated tagging of Slovene texts, using a pre-tagged training corpus of one million words. The treeTagger, a statistical tagger, was trained for Slovene and achieved a precision of about 85%. It tagged and lemmatized 100 million russnig words of the Slovene corpus Nova Beseda.


Strani / Pages: 193–210   [ COBISS ID: 30090594 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-MFAZGQZL ]
  

Jožef SMEJ
O prevodih psalmov v prekmurščino od Martjanske pesmarice II do Pusztaijeve pesmarice 1893 / On Translations of the Psalms into Prekmurje Slovene: From the Martjanci Hymal II to Puzstaj's Hymnal of 1893

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska poezija | Prekmurje | slovenska narečna književnost | slovenska prekmurska književnost | psalm | Martjanska pesmarica | prevajanje | 17.-19 st. | Slovene literatyre | Slovene poetry | Prekmurje | psalms | 17th-19th century | translation


Sinopsis: V pričujoči razpravi skuša avtor ugotoviti, ali so bili psalmi samostojno prevedeni v prekmurščino oziroma ali so neznani in znani prevajalci uporabljali že prej obstoječe prevode v žive jezike.


Abstract: The author attempts to determine whether the psalms were independently translated into Prekmurje Slovene, or, rather, whether the anonymous and known translators used previously existing translations into living languages.


Strani / Pages: 211–227   [ COBISS ID: 30091874 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-OHPYMJNX ]
  

OCENE – ZAPISKI – POROČILA – GRADIVO / REVIEWS – NOTES – REPORTS – MATERIALS

Robert JEREB
Zametki nove paradigme / Rudiments of a New Paradigm

Ključne besede: literarna teorija | literarna veda | ocene


Strani / Pages: 229–234   [ COBISS ID: 30092130 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-QKDPTTPE ]
  

Ana TOROŠ
Gradnik kot prevejalec / Gradnik as a Translator

Ključne besede: slovenska književnost | slovenski pesnik | slovenski prevajalci | Slovene literature | Slovene poets | Slovene translators


Strani / Pages: 235–236   [ COBISS ID: 30093666 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-E7I1LHNR ]
  

Irena STRAMLJIČ BREZNIK
Pomembna monografija o besedotvornih spremembah v slovanskih jezikih / An Important Monograhy on Word-Formational Changes in Slavic Languages

Ključne besede: ocene in poročila | ocene knjig | besedoslovje | besedotvorje | slovansko primerjalno jezikoslovje


Strani / Pages: 237–243   [ COBISS ID: 14192648 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-VDULXN43 ]
  

Peter JURGEC
Spet o fonetiki, fonologiji in pravorečju v SP 2001 / Once Again On the Phonetics, Phonology, and Orthoepy in the Slovenski pravopis 2001

Ključne besede: slovenščina | fonologija | fonetika | Slovenski pravopis 2001 | Slovenian language | phonetics | phonology | Slovene orthography


Strani / Pages: 245–248   [ COBISS ID: 24045357 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-LXN29DET ]
  

Jožef SMEJ
V spomin prof. dr. Vilku Novaku (1909-2003) / In Memoriam Professor Vilko Novak (1909-2003)

Ključne besede: slavisti | etnologi | Slovenija | memoriam | spominski članki


Strani / Pages: 249–250   [ COBISS ID: 30096482 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-KTLSE35H ]
  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=277
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54