Pregled številke / Issue Contents

2005 / Številka 1

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Marko JESENŠEK
Nastanek in razvoj prekmurskega knjižnega jezika / The Formation and Development of the Prekmurian literary Language

Ključne besede: južnoslovanski jeziki | slovenščina | prekmurski knjižni jezik | knjižna norma | zgodovinski pregledi | Prekmurje | South Slavic languages | Slovene language | Prekmurian literary language | literary norm


Sinopsis: Članek predstavlja panonskoslovanski jezikovni prostor, v katerem je slovansko bogoslužje Cirila in Metoda omogočilo razvoj zahodnih južnoslovanskih različic: kajkavščine, prekmurščine in vzhodne štajerščine. Gre za prikaz razvoja prekmurskega (knjižnega) jezika, in sicer desetih mejnikov v zgodovini, ki so odločilno vplivali na njegov nastanek, mu določili prostorske okvire, razmah in povzročili zaton v 20. stoletju.


Abstract: The article discusses the Pannonian linguistic area, where Cyril and Methodius' Slavic liturgy paved the way for the development of Western South Slavic literary langugae variants, i. e. Kajkavian, Prekmurian, and eastern Styrian. The article surveys the development of the Prekmurian (literary) language, i. e., ten historical milestones which had a profound influence on its conception, determined its spatial coordinates and expansion, and caused its demise in the 20th century.


Strani / Pages: 1–12   [ COBISS ID: 28767586 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-IYTMGBHW ]
  

Andreja ŽELE
Koreferenčna vezljivostna razmerja v slovenskih povedih / Co-Reference Valency Relation on Slovene Sentences

Ključne besede: slovenščina | skladnja | koreferenca | kookurenca | logična formula | pomenskoskladenjski obrazec | Slovene language | syntax | co-reference | co-occurrence | disjunction | logical formula | semantic-syntactic formula


Sinopsis: Prispevek predstavlja in komentira določene pomensko- in strukturnoskladenjske pojave kot koreferenca, disjunkcija/ločevanje in kookurenca/sopojavljanje v slovenščini in hkrati opozarja na njihove pomensko-skladenjsko-izrazne lastnosti v slovenskih povedih.


Abstract: The article presents and comments on certain semantic- and structural-syntactic phenomena, such as co-reference, disjunction, and co-occurrence in Slovene and points out their semantic-syntactic-expressive features in Slovene sentences.


Strani / Pages: 13–25   [ COBISS ID: 28768354 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-V4YX8JZ4 ]
  

Mira KRAJNC
Poskus oblikovanja meril za tvorbo učinkovitega javnega govorjenega političnega besedila / An Attempt at Devising the Criteria for Formulation of an Effective Public Political Speech

Ključne besede: jezikoslovje | dialog | govorjeno besedilo | politični dialog | javno govorjeno politčno besedilo | slv | linguistics | dialogue | spoken text | political dialogue | political public speech


Sinopsis: Osnovna realizacijska oblika demokratične politike je dialog, ki je hkrati tudi osnovna oblika človekove jezikovne dejavnosti. V javnem političnem dvogovoru nastala javna politična besedila so pozivna, manipulativna in utemeljevalna. Za slednja pa je značilno, da naslovnik odloča o ustreznosti argumentov, zato je predvsem pomembno, kako so javna politična besedila tvorjena in kakšen je tvorčev odnos do teme, naslovnika in do okoliščin konkretnega govornega dejanja. Glede na to so v šest skupin razvrščena merila, ki naj bi jih tvorec upošteval pri tvorbi javnega političnega besedila.


Abstract: The basic form of realization of democratic politics is dialogue, which in turn is the basic form of human verbal activity. Public political texts produced in the politic dialogue are appelative, manipulative, and substantiating. As it is characteristic of the latter that the addressee decides on the appropriateness pf the arguments, it is particularly important how the public political texts are formualted and the nature of the author's attitude towards the topic, addressee, and circumstances of the particular speech act. In light of this fact, the criteria that the author of the text should take into the account in formulating a public political text are divided into six groups.


Strani / Pages: 27–47   [ COBISS ID: 28769122 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-4XTLACPP ]
  

Vesna MIKOLIČ
Nekatere lastnosti sporazumevalne zmožnosti v slovenskem in italijanskem jeziku v dvojezičnem okolju Slovenske Istre / Some Features of Verbal Communicative Competence in Slovene and Italian in the Bilingual Environment of the Slovene Istria

Ključne besede: slovenščina | italijanščina | Slovenska Istra | sociolingvisitka | dvojezičnost | jezikovna zmožnost | interferenca | Slovene language | Italian language | Slovene Istria | sociolinguistics | bilingualism | verbal communicative competence | interference


Sinopsis: Poleg slovenščine ima na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre status uradnega jezika tudi italijanščina kot jezik avtohtone italijanske manjšine. Raven dvojezičnosti med tamkajšnjimi prebivalci je razmeroma visoka. V prispevku opazujemo, kakšna je podrobnejša struktura sporazumevalne zmožnosti opazovanih govorcev slovenske narodnosti, ki jo sestavljata sporazumevalna zmožnost v prvem, slovenskem, in drugem, italijanskem, jeziku. Zanima nas, kakšno je ramerje med samooceno te zmožnosti in testno performanco, pa tudi, kakšno vlogo igra interferenca med obema jezikoma. Zanimiva je tudi ugotovitev, da sta sporazumevalna zmožnost v slovenskem in italijanskem jeziku medsebojno premosorazmerno povezani.


Abstract: In the ethnically mixed territory of Slovene Istria, in addition to Slovene, Italian as the language of autochotonous Italian minority has the status of the official language. The level of bilingualism among the population of this area is fairly high. The article examines the nature of the more detailed structure of the communicative competence of the examined ethnically Slovene speakers, which consists of the communicative competence in their firts, Slovne, language, as well as in their second, Italian, language. The author attmepts to determine the relationship between the self-perception of that competence and the testing of performance, and what role the interference between the two languages plays. An interesting conclusion is also that the communicative competence in Slovene ans Italian has a parallel correlation.


Strani / Pages: [49]–70   [ COBISS ID: 28770658 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-DSPX8NEW ]
  

OCENE – ZAPISKI – POROČILA – GRADIVO / REVIEWS – NOTES – REPORTS – MATERIALS

Erika KRŽIŠNIK
Antica Menac, Željka Fink - Arsovski, Radomir Venturin, Hrvatski frazeološki rječnik / Antica Menac, Željka Fink - Arsovski, Radomir Venturin, Hrvatski frazeološki rječnik

Ključne besede: hrvaščina | frazeologija | slovarji | ocene | Croatian language | phraseology | dictionaries | criticsm


Strani / Pages: 71–75   [ COBISS ID: 28771426 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-L81NNLYH ]
  

Andreja ŽELE
Aktualizacija zvrstnosti v slovenščini / Actualization of Functional Styles in Slovene

Ključne besede: slovenščina | jezikovna zvrstnost | zborniki | ocene


Strani / Pages: 77–83   [ COBISS ID: 28772194 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-QYKSO3Q7 ]
  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=276
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54