Pregled številke / Issue Contents

2004 / Številka 2

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Peter JURGEC
Fonologija samoglasniških nizov v slovenščini / The Phonology of the Vowel Series in Slovene

Ključne besede: slovenščina | fonologija | samoglasnik | samoglasniški niz | Slovene language | phonology | vowel | vowel sequence


Sinopsis: Samoglasniški nizi so zaporednja dveh ali več samoglasnikov. Za slovenščino slabo raziskano področje dokazuje številne fonološke omejitve (homoorganski, i-jevski niz idr.) in omejitve v nadfonološkem sistemu. V knjižni slovenščini se pojavljajo kvečjemu v tvorjenkah (posebej krajšavah), prevzetih besedah in lastnih imenih, redki so medmetni; v posameznih narečjih je pojav bolj razširjen (izpad soglasnika ali njegova vokalizacija). - Skupno je bilo obravnavanih 5244 besed z nizi (SSJK: 5084 iztočnic, SP 2001: 160 krajšav). Samoglasniški nizi v slovenščini so praviloma dvočlenski (> 99 %), sredi besede (= 95 %), enonaglašeni ali nenaglašeni (po = 50 %), morfološki in padajoči (= 50 %). Uresničene so kombinacije vseh samoglasniških fonemov; izjema je /polglasnik/, ki se pojavlja na prvem mestu izključno v krajšavah.


Abstract: Vowel sequences are series of two or more vowels. this area, which has been for Slovene previously poorly investigated, displays numeorus phonological (homorganic, i-like, schwalike sequences, etc.) as well as supra-phonological limitations. In Standard Slovene they only appear in word formations (particularly acronyms), loan words, and proper names, rarely in interjections. The phenomenon is more common in some dialects (loss of a consonant or its vocalization). The author analyzed a total of 5.244 words with vowel sequences (5.084 entries from SSJK, 160 acronyms from SP 2001). Vowel sequences in Slovene usually consist of two segments (> 99 %), are word-internal (= 95 %), single-stressed or non-stressed (= 50 %), mophonological and falling (= 50 %). All combinations of all vowel phonemes are realized, except for /reduced vowel/, which appears in initial position in acronyms only.


Strani / Pages: 119–140   [ COBISS ID: 26052194 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-TZIQT18W ]
  

Mojca SMOLEJ
Obvezni in neobvezni členki / Obligatory and Optional Particles

Ključne besede: slovenščina | členek | ovezni členek | neobvezni členek | Slovene language | particle | obligatory particle | optional particle


Sinopsis: V članku bomo na temelju skladenjskopomenske, besedilotvorne in pragmatskosporočilne preučitve členkov na omenjeno nepregibno vrsto pogledali z zornega kota njihove obveznosti (nefakultativnosti) in neobveznosti (fakultativnosti) v stavku/povedi in dalje v besedilo. Kadar je členek obvezen, njegova odstranitev iz povedi poruši sporočanjsko obliko povedi, ki postane nezmožen funkcijsko sodelovati pri vzpostavljanju ilokucijske vrednosti, kakršno je imela poved pred odstranitvijo členka, porušenje sporočilne oblike pa nadalje vedno vpliva na porušenje in pretrganje besedilnega smislenega toka. Kadar je členek neobvezen, pomeni, da ga lahko iz povedi odstranimo, ne da bi bila pri tem kakor koli porušena sporočanjska oblika povedi ali dalje zgradba besedila (oz. besedilni smiselni tok).


Abstract: Based on syntactic semantic, text-formational, and pragmatic communicative analyses of particles, the article sheds light on this part of speech from the point of view of its obligatoriness and non-obligatoriness in the clause/sentence and the text. When the particle is obligatory, its removal from the sentence impars the communicative form of the sentence, as it becomes incapable to take part functionally in building the illocutionary value that the sentence had before the removal of the particle. The impairment of the communicative form always results in the impairment and disruption of the communicative logical flow. When the particle is optional, it can be removed from the sentence without impairing the communicative form of the sentence or the structure of the text (or the textual logical flow).


Strani / Pages: 141–155   [ COBISS ID: 26053218 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-8YBJ0RUM ]
  

Alojzija ZUPAN SOSIČ
Pregibanje okrog telesa (o erotiki v romanih Vitomila Zupana) / Bending Around the Body (On Eroticism in Vitomil Zupan's Novels)

Ključne besede: slovenska književnost | slovenski pisatleji | erotika | erotični vitalizem | metafizični nihilizem | pikaresknost | Slovenian literature | Slovene writers | eroticism | erotic vitalism | metaphysical nihilsm | picaresque


Sinopsis: V romanih Vitomila Zupana je erotika osrednja tema, tipična pripovedna perspektiva in izvor romaneskne dinamičnosti: erotične zgodbe, največkrat vložnice, zgoščujejo narativni tok in z erotično napetostjo razgibajo pripoved. V metafizično izvotljenem svetu pisatelj priznava prvenstvo umetnosti, ki je po blažilnosti svojih učinkov podobna erotiki. Erotični vitalizem prerašča dekadenčne, novoromantične, eksistencialistične in socialno-realistične zasnove tako, da jih "zadržuje" na stopnji fragmentarnosti, hkrati pa vedno prekrije zgodovinske zgodbe z intimnimi, "majhnimi" zgodbami.


Abstract: Eroticism is the main topic of Vitomil Zupan's novels, a typical narrative perspective and the surce of novelistic dynamism: erotic stories, in which the narrator commonly plays a role, condense the narrative flow, while the erotic suspense renders the narrative more dynamic. In the metaphysically hollowed out world, the author recognizes the priority of art, which is, in terms of its soothing effects, similar to eroticism. The erotic vitalism goes beyond the decadent, neoromantic, existentialist, and social-realistic designs, i.e., it 'keeps' them on the fragmental level, while overlaying the historical narratives with intimate, "minor" stories.


Strani / Pages: 157–180   [ COBISS ID: 26053474 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-YUKF64OP ]
  

Alenka KORON
Vojna proza Milana Puglja / The War prose of Milan Pugelj

Ključne besede: slovenska književnost | kratka proza | vojna proza | vojna tematika | 1. svetona vojna | Slovene literature | short story | war prose | war topics | 1. world war


Sinopsis: Po kratkem orisu biografskega, kulturnozgodovinskega in kulturnopolitičnega ozadja Pugljevega literarnega ustvarjanja in prerezu literarnozgodovinskih raziskav vojne teme obravnavam v prispevku deset besedil Milana Puglja, združljivih z oznako vojna proza, ker črpajo snov in tematiko iz vojnega obdobja ali postavljajo dogajanje v čas prve svetovne vojne, čeprav jih večina prikazuje medvojno življenje in trpljenje civilnega prebivalstva v zaledju. V osprednju obravnave so predvsem modifikacije vojne teme v besedilih in njihova žanrska specifika.


Abstract: The author first briefly outlines the biographic, cultural-historical, and cultural-political background of Pugelj's literary production and surveys the literary research of the topic of war. Then she discusses ten texts by Milan Pugelj that fall into the category of war prose, as they derive their material from the war or place their action into the period od WW1, although the majority portrays the life between the wars and suffering of the civilian population behind the front lines. In the forefront of her analysis are particularly modifications of the topic of war in the texts and their genre specific.


Strani / Pages: 181–197   [ COBISS ID: 26053986 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-N5ZPKOIS ]
  

OCENE – ZAPISKI – POROČILA – GRADIVO / REVIEWS – NOTES – REPORTS – MATERIALS

Erika KRŽIŠNIK
Poskusni zvezek slovenskega frazeološkega slovarja / On the Trial Volume of the Slovene Phraseological Dictionary

Ključne besede: slovenščina | frazeologija | slovarji | Frazeološki slovar slovenskega jezika | ocene | Slovene language | phraseology | dictionaries | reviews


Strani / Pages: 199–208   [ COBISS ID: 26054754 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-CVT9RVJX ]
  

Jože TOPORIŠIČ
Še z okrepljenimi močmi nad Slovenski pravopis / Even More Vigorously Against Slovenski pravopis

Ključne besede: slovenščina | Slovenski pravopis 2001 | polemika


Strani / Pages: 209–227   [ COBISS ID: 26055266 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-KX6LTR1A ]
  

Silvija BOROVNIK
O slovenskem romanu po letu 1990 / On the Slovene Novel After 1990

Ključne besede: slovenska književnost | slovenski roman | 1990- | ocene | Slovene literature | novel | 1990- | reviews


Strani / Pages: 229–232   [ COBISS ID: 26055522 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-5W6BUQLT ]
  

Robert JEREB
Pluralnost raziskovanja / Plurality of Research

Ključne besede: slovenska književnost | slovenski roman | zborniki | simpoziji | ocene | Slovene literature | Slovene novel | movel | reviews | miscellany


Strani / Pages: 233–238   [ COBISS ID: 26055778 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-BI93OC39 ]
  

Andreja MUSAR
Diplomske naloge iz slovenske književnosti na ljubljanski slovenistiki / Undergraduate Theses in Slovene Literature at the Ljubljana Department of Slovene Language and Literature

Ključne besede: Oddelek za slovanske jezike in književnosti | slovenistika | slovenska književnost | diplomsko delo | zgodovinski pregledi


Strani / Pages: 239–250   [ COBISS ID: 26057314 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-QBYM24H8 ]
  


Zapisnik plenarnega zasedanja Mednarodnega slavističnega komiteja (Otočec, 18. avgust 2003) / Minutes of the Plenary Session of the International Slavic Committee (Otočec, August 18, 2003)

  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=273
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54