Pregled številke / Issue Contents

2004 / Številka 1

  

Aleksandra BELŠAK
Gregor Kocijan - sedemdesetletnik / On the Seventieth Birthday of Gregor Kocijan

Ključne besede: slovenska književnost | literarni zgodovinarji | jubileji


Strani / Pages: 1–6   [ COBISS ID: 24887394 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-DCZKM5UU ]
  

RAZPRAVE / ARTICLES

Zala MIKELN
Prehod od ekspresionizma k novi stvarnosti, kot ga vidi France Vodnik / The Transition from Expressionism to New Reality as Viewed by France Vodnik

Ključne besede: slovenska književnost | ekspresionizem | nova stvarnost | literarna kritika | literarna zgodovina | križarsko gibanje


Sinopsis: Razprava se ukvarja s pojmovanjem ekspresionizma in nove stvarnosti, kakor ga je v svoji literarnokritiški in literarnozgodovinski publicistiki podal France Vodnik. Ob tem obravnava tudi njegovo vrednotenje posameznih literarnih del in njegov pogled na umetnost nasploh, pri čemer je mogoče zaznati občuten vpliv križarske miselnosti.


Abstract: The paper deals with the comprehension of Expressionism and New Reality as presented in France Vodnik's publicistic works in literary criticism and literary history. It also discusses his evaluation of individual literary works and his view of art in general, in which it detects considerable influence of the crusader mentality.


Strani / Pages: 7–21   [ COBISS ID: 24892514 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-GOIR1SOU ]
  

Gizela POLANC PODPEČAN
Lov kot kreacija bivanjskega prostora (Andrej Lutman, Lov) / Hunting as a Creation of Existential Space (Andrej Lutman, Lov)

Ključne besede: slovenska književnost | roman | simbolika | metafora | omogafija | Lov


Sinopsis: Lutmanov roman Lov razkriva tragično resnico sveta, ki so ga "bogovi zapustili". Po pozabi mitičnosti je postal bivanjski prostor kreacija racionalnosti zgodovinskega subjekta, odtujen prostor potrganih kozmičnih vezi, ki zanesljivo drsi v kataklizmo. Zgodovinski subjekt, ki ga Litman imenuje " lovec", si je s svojim nasilnim posegom v kozmični red sam določil usodo, saj vodi njegov lov v avtodestrukcijo, ko se vloga ovca združi z vlogo žrtve v strašni resnici omofagije.


Abstract: Lutman's novel Lov (Hunt) reveals the tragic reality of the world "abandoned by the gods". Upon the fall of the mythical into oblivion, the living space became the creation of the rational of the historical subject. An alienated space with several cosmic ties, reliably sliding towards the cataclysm. The historical subject, called "the hunter" by Lutman, decided his own fate with his violent intervention into cosmic order, as his hunt leads into self-destruction when the role of the hunter is combined with the role of the victim in the horrible reality of omophagy.


Strani / Pages: 23–30   [ COBISS ID: 24898146 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-3COTTGM7 ]
  

Hotimir TIVADAR
Fonetično-fonološke lastnosti samoglasnikov v sodobnem knjižnem jeziku / Phonetic-Phonological Features of Vowels in Modern Standard Slovene

Ključne besede: slovenščina | fonetika | fonologija | knjižni jezik | samoglasniki


Sinopsis: Slovenski samoglasniki in njihove segmente (formante) in prozodične značilnosti so v fonološkem sistemu knjižnega jezika opredeljeni, vendar so se pojavljala določena vprašanja predvsem glede trajanja samoglasnikov. V članku je poudarek predvsem na analizi trajanja in formantni analizi jakostno naglašenih samoglasnikov v optimalnih objektiviziranih okoliščinah: fonološki pari v čim bolj enakem glasovnem okolju. Posebna pozornost je namenjena gradivu, njegovi pripravi in obdelavi.


Abstract: Slovene vowels and their segmental and prosodic features are defined in the phonological system of Modern Standard Slovene, but some questions have been raised concerning their duration. The present article focuses on the analyses of duration and the formants of stressed vowels under the most objective conditions possible, i.e., in the phonological pairs in the utmost identical phonological environment. Particular attention is paid to the material, its preparation, and treatment.


Strani / Pages: 31–48   [ COBISS ID: 24908130 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-2NJQVSWD ]
  

Aleksander DIMITRIJEVIČ DULIČENKO
Neznan rokopis Jurija Japlja o slovenskem jeziku iz leta 1773 / A Hitherto Unknown Manuscript by Jurij Japelj on Slovene Language of 1773

Ključne besede: slovenščina | 18. st. | rokopisi | transkripcija | Sankt Peterburg


Sinopsis: Rokopis o slovenskem jezika[!] je oblikoval Jurij Japelj leta 1773 v okviru načrta primerjave "vseh jezikov" H. L. Ch. Bachmeisterja. Rokopis sem našel leta 1996 v Rokopisnem oddelku Ruske nacionalne knjižnice v Sankt Peterburgu. V članku podajam lingvistično in tekstološko analizo besedila, ki je na koncu članka tudi v celoti natisnjeno.


Abstract: Japelj wrote about Slovene in 1773 as part of the plan by H. L. Ch. Bachmeister to compare "all languages". The author of this article found the manuscript in 1995 in the manuscript secion of the Russian National Library in St. Petersburg. The article includes linguistic and textological analysis of the text, which is also published in its entirely at the end of the article.


Strani / Pages: [49]–70   [ COBISS ID: 24910178 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-AYGY0HB0 ]
  

František ČERMAK
Besedilna uvajalna sredstva rečenic in drugih stalnih besednih zvez / Text Introducers of Proverbs and Other Idioms

Ključne besede: frazeologija | češčina | angleščina | korpusi | korpusna lingvistika | pregovori | rečenice | stalne besedne zveze | besediloslovje


Sinopsis: Na osnovi dveh obsežnih in primerljivih korpusov, Britanskega in Češkega narodnega korpusa, se v razpravi preverja hipoteza, da se vsaj nekatere stalne besedne zveze ukvarjajo s posebnimi uvajalnimi sredstvi. Avtor pregleda 20 najpogostejših rečenic in 20 kolokacijskih rekel in hipoteza se izkaže za pravilno. Poleg teh osnovnih rezultatov razišče tudi naravo in vedenje uvajalnih sredstev, kar mu omogoči delitev na oblikovni in pomenski tip. Pokažejo se tudi nekatere pomembne razlike med angleščino in češčino v rabi teh sredstev. Avtor predlaga, da bi bilo v prihodnje v raziskavo s tega stališča dobro pritegniti več jezikov.


Abstract: On the basis of two large and comparable coropora, British National Corpus and Czech National Corpus, a hypothesis that at least some idioms are introduced by special introducers in text is explored. Twenty most frequent proverbs and twenty collocational idioms have been studied and the hypothesis have been proved as correct. Next to these basic results, the nature and behaviour of these introducers in text have been studied which enabled there classification into formal and semantic types. Some relevant differences between English and Czech languages in their use have been noted, too, and it is suggested that more languages shoud become object of a study along these lines.


Strani / Pages: [71]–88   [ COBISS ID: 24911458 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-M969TCUS ]
  

OCENE – ZAPISKI – POROČILA – GRADIVO / REVIEWS – NOTES – REPORTS – MATERIALS

Nina NOVAK
Uredniški popravki v izdajah Prešernovih Pesmi / Editorial Corrections in Publications of Prešeren's Poems

Ključne besede: slovenščina | uredniška politka | korekture | slovenska književnost | Prešeren, France: Poezije


Strani / Pages: 89–102   [ COBISS ID: 24942178 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-WL7WOP1A ]
  

Alenka ŽBOGAR
Martina Ožbot, ur.: Prevajanje srednjeveških in renesančnih besedil: 27. prevajalski zbornik, Obdobni pristop 1 / Martina Ožbot, eds.: Prevajanje srednjeveških in renesančnih besedil: 27. prevajalski zbornik, Obdobni pristop 1

Ključne besede: srednjeveška književnost | prevajanje | ocene | Prevajanje srednjeveških in renesančnih besedil | renesančna književnost

   [ COBISS ID: 24942690 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-FF3IL0GG ]
  

Andreja ŽELE
Premalo domačega sodelovanja in zato premalo relevantn(ejš)ih predstavitev tudi navzven? / Insufficient Local Cooperation, Hence Too Few (More) Relevant Presentations Abroad?

Ključne besede: ocene in poročila | tipologija | jezikovna tipologija | review | typology | language typology


Strani / Pages: 107–111   [ COBISS ID: 22163757 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-RGELQHQV ]
  


Bibliografija Gregorja Kocijana (1994-2003) / Bibliography of Gregor Kocijan (1994-2003)

Ključne besede: slovenska književnot | literarni zgodovinarji | bibliografije | obletnice


Strani / Pages: 113–118   [ COBISS ID: 24943458 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-RF38NZ00 ]
  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=272
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54