Pregled številke / Issue Contents

2003 / Številka 3

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Marijan DOVIĆ
Empirična literarna znanost in literarni sistem S. J. Schmidta / Empirical Literary Scholarship and the Literary System of S. J. Schmidt

Ključne besede: empirična literarna znanost | sistemska teorija | literarni sistem | interpretacija | empirical science of literature | systems theory | literary system | interpretation


Sinopsis: Razprava pregledno prikaže teoretična izhodišča za empirično in sistemsko preučevanje literature, kakršna je oblikovala skupina znanstvenikov okrog J. Schmidta, pa tudi nekatere tipične praktične dosežke empirične literarne znanosti (ELZ), predvsem v zvezi z nizozemsko sociološko empirično šolo. S prikazom izhodišč ELZ za analizo literarnega sistema želi omejiti možnosti na njeno pavšalno in neustrezno recepcijo pri nas. Na koncu sledi še kratek pregled slovenske recepcije ELZ ponuja slovenski vedi, ter problematike interpretacije v nenem okviru.


Abstract: The article provides an overview of the theoretical origins of the empirical and systemic investigation of literature, formulated by the group of scolars centered around Siegfried J Schmidt. It also points out some typical achievements of the empirical literary scholarship (ELS), particularly with regard to the Duch sociological empirical school. The survey of the origins of the ELS is intended to limit the possibilities of an oversimplified and inadequate reception of the ELS in Slovenia. At the conclusion there is a short survey of the ELS, of oppurtunities that ELS offers to the Slovene literary scholarship, and the issue of interpretaion within its framework.


Strani / Pages: 267–284   [ COBISS ID: 21684013 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-1SFI04DT ]
  

Silvija BOROVNIK
Romani sodobnih slovenskih pisateljic / Novels by Contemporary Slovene Female Authors

Ključne besede: slovenska književnost | slovenske pisateljice | roman | slovenski roman | dnevniški roman | roman v pismih | avtobiografski roman | esejistični roman | ljubezenaki roman | potopisni roman | Slovene literature | Slovene female writers | Slovene novel | novel


Sinopsis: Prispevek se ukvarja s pojavnimi oblikami romana, kakršnega v novejši književnosti oblikujejo slovenske pisateljice in nekatere publicistke, kot so Brina Švigelj (Brina Svit), Manca Košir, Erica Johnson Debeljak, Vesna Milek, Sonja Porle in NIna Kokelj. Osrednji del besedila prinaša analizo pripovednega gradiva, ki je izhajalo od začetka osemdesetih let dalje, osvetljeno pa je glede na tipološke značilnosti in razmerje med tradicionalnimi ter novimi pripovednimi postopki.


Abstract: The article discusses the forms of novels that have in recent times been penned by Slovene women writers and some publicists, such as Brina Švigelj (Brina Svit), Manca Košir, Erica Johnson Debeljak, Vesna Milek, Sonja Porle, and Nina Kokelj. The central part of the article includes tha analysis of the narative material published fron the beginning of the 1980s on. This materials illuminated in terms of its typological features and the relationship between the traditional and new narrative processes.


Strani / Pages: 285–299   [ COBISS ID: 23507810 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-MHOSYUYC ]
  

Miran ŠTUHEC
Esej in književnost v drugi polovici dvajsetega stoletja / The Essey and Literature in the Second Half of the 20th c.

Ključne besede: književnost | esej | književna esejistika | kritika | zgodovinski pregledi | essay | essay writing | literary essay | literature | criticism


Sinopsis: Književne teme obsegajo največji del slovenske esejistike. Interes pisočih je bil usmerjen h književnim delom, njihovim slogovnim in idejnim določnicam, razmišljal je o piscih in njihovih književnih opusih, esejiziral o ontoloških vprašanjih literature in podobno. Del predvsem mlajših piscev in esejistov srednje generacije je literaturo postavljal v območje medbesedilnih vezi, kulturnih, socialnih, zgodovinskih, tudi političnih in ekonomskih kontekstov. Ob upoštevanju, da so pisci pripadali različnim svetovnonazorskim, političnim, filozofskim in ideološkim krogom moramo ugotoviti, da je književna esejistika temeljito razširila in poglobila poznavanje (slovenske) književnosti


Abstract: The literary essay is the largest representative of Slovene essay writing. The interest of the writers was focused on literary works, their stylistic and ideal parameters, it reflected on the writers and their literary opuses, discussed ontological questions of literarure, etc. Some, particularly younger writers and essayists of the middle generation, placed literature in the realm of intertextual relations and in cultural, social, historical, as well as political and economic contexts. Taking into account that the authors belonged to various world-views, political, philosophical, and ideological circles, one must conclude that the literary essay thoroughly broadened and deepened the knowledge of (Slovene) literature


Strani / Pages: 301–315   [ COBISS ID: 12928264 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-9QOGMNGX ]
  

Aleksander BJELČEVIČ
Faksimile treh Trubarjevih katekizmov (zgodovina katekizmov, teološka vsebina, katekizem v pesmih, nacionalna cerkev) / The Facsimile of Three of Trubar's Catechisms (The History of the Catechisms, Theological Content, Catechism in Songs, the National Church)

Ključne besede: slovenska književnost | protestantizem | protestantska teorlogija | katekizmi | 1550 | 1555 | Slovene literature | Protestantism | Protestant theology | katechisms


Strani / Pages: 317–328   [ COBISS ID: 23508066 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-VTKVVVTX ]
  

Simona BERGOČ
Pragmatična analiza dramskih besedil / The Pragmatic Analysis of Dramatic Texts

Ključne besede: dramatika | dramsko besedilo | konverzacija | pragmatika | dramatic text | conversation | pragmatics


Strani / Pages: 329–340   [ COBISS ID: 23508322 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-PZHKOBIF ]
  

Andreja ŽELE
Slovenska skladnja v primerjalni skladnji slovanskih jezikov / Slovene Syntax in the Comparative Syntax of Slavic Languages

Ključne besede: slovenščina | skladnja | skladenjske teorije | slovanski jeziki | pomenskovezljive skupine glagolov | stavčni obrazec | povedki | Slovene language | syntax | syntax theories | Slavic languages | semantic valency groups of verbs | sentence paradigm | predicates


Strani / Pages: 340–354   [ COBISS ID: 21678893 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-BV5LURIQ ]
  

Snježana KORDIĆ
Glotonim srbohrvaški jezik glede na srbski, hrvaški, bosanski, črnogorski / The Glottonym Serbo-Croatian vs. Serbian, Croatian, Bosnian, Montenegrin

Ključne besede: srbohrvaščina | hrvaščina | srbščina | bosanščina | črnogorski jezik | socilingvistika | jezikovna politka


Strani / Pages: 355–364   [ COBISS ID: 23508578 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-CCSGINNJ ]
  

OCENE – ZAPISKI – POROČILA – GRADIVO / REVIEWS – NOTES – REPORTS – MATERIALS

Jernej HABJAN
Miha Javornik, ur.: F. Prešeren - A. S. Puškin (ob 200-letnici rojstva) / /Miha Javornik, ur.: F. Prešeren - A. S. Puškin (ob 200-letnici rojstva)

Ključne besede: slovenska književnost | ruska književnost | primerjalne študije | zborniki | ocene


Strani / Pages: 365-370   [ COBISS ID: 23508834 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-JTEWNLH4 ]
  

Neža ZAJC
Mesto slovenske književnosti med književnostmi vzhodne Evrope / The Place of Slovene Literature Among Literature of Eastern Europe

Ključne besede: slovenska književnost | literarne študije | 1970-1980


Strani / Pages: 371–377   [ COBISS ID: 23509090 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-RZVWV7JH ]
  

Andreja ŽELE
O teoriji skladenjskih dvojnic s slovenističnega vidika / On the Theory of Syntactic Variants From the Point of View of Slovene Studies

Ključne besede: ocena knjige | germanski jeziki | slovenščina | kontrastivna analiza | primerjalno jezikoslovje | primerjalna slovnica | skladnja | book review | Germanic languages | Slovene language | contrastive analysis | comparative linguistics | comparative grammar | syntax


Strani / Pages: 379–385   [ COBISS ID: 21684269 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-J0S5LJWA ]
  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=270
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54