Pregled številke / Issue Contents

2003 / Številka 2

  

Tomo KOROŠEC
Soočenje jezikoslovnih nazorov / A Confrontation of Linguistic Views

Ključne besede: slovenščina | pravopis | Slovenski pravopis 2001


Strani / Pages: 113–114   [ COBISS ID: 22693218 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-EDJXS5NH ]
  

I

Ada VIDOVIČ MUHA
Kaj je novega v slovenskem jeziku? - Ob izidu Slovenskega pravopisa / What is New in the Slovene Literary Language? - On the Occasion of the Publication of Slovenski pravopis

  

Janez DULAR
Pravopisni kompromis ali kompromisni pravopis? / Orthographic Compromise or an Orthography that is a Compromise?

Ključne besede: slovenščina | pravopis | okrogle mize


Strani / Pages: 123–126   [ COBISS ID: 22694242 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-JBHMETQ4 ]
  

Jerica SNOJ
Nekatere značilnosti slovarskega sestavka novega Slovenskega pravopisa / Some Characteristics of a Dictionary Entry in the New Slovenski pravopis

Ključne besede: slovenščina | pravopis | pravopisni slovar | Slovenski pravopis 2001 | Slovene language | orthography | Slovene orthography


Strani / Pages: 127–130   [ COBISS ID: 21368621 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-JHNE6CCB ]
  

Vojko GORJANC
Objektiviziran pogled na jezik in Slovenski pravopis / An Objectivized View of Language and Slovenski pravopis

Ključne besede: slovenščina | pravopis | Slovenski pravopis 2001 | Slovar slovenskega knjižnega jezika | korpusna lingvistika | okrogle mize


Strani / Pages: 131–134   [ COBISS ID: 22695010 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-IM29G61A ]
  

Nataša LOGAR
Računalniško izrazje v Slovenskem pravopisu 2001 / The Change in the Computer Terminology in Slovenski pravopis 2001

Ključne besede: slovenščina | pravopis | Slovenski pravopis 2001 | računalniška terminologija | FIDA | korpusna lingvistika | okrogle mize


Strani / Pages: 135–138   [ COBISS ID: 22695266 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-TM2I9YPA ]
  

Andreja ŽELE
Slovenski pravopis z vidika vezljivostne aktualizacije starih in novih glagolov / Slovenski pravopis from the Point of View of Valency Actualization of Old and New Verbs

Ključne besede: slovenščina | pravopis | Slovenski pravopis | glagol | glagolska vezljivost | Slovene language | orthography | Slovene orthography | verb | verb transitivity


Strani / Pages: 139–143   [ COBISS ID: 21368365 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-J9TUYMXS ]
  

Tina VEROVNIK
Pravila v slovarju, slovar v Pravilih / Rules in the Dictionary, A Dictionary Made of Rules

Ključne besede: slovenščina | pravopis | Slovenski pravopis 2001 | FIDA | okrogle mize


Strani / Pages: 145–149   [ COBISS ID: 22695778 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-HBCJJHZQ ]
  

Marta KOCJAN – BARLE
Normiranje polcitatnih lastnih imen v SP 2001 / The Codification of the Semi-Quoted Proper Names in SP 2001

Ključne besede: slovenščina | pravopis | Slovenski pravopis 2001 | lastna imena | okrogle mize


Strani / Pages: 151–152   [ COBISS ID: 22696034 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-WUR2X9NO ]
  

Špela ARHAR
O naboru in predstavitvi slenga v slovarju Slovenskega pravopisa / On the Selection and Presentation of Slang in the Dictionary of Slovenski pravopis

Ključne besede: slovenščina | pravopis | Slovenski pravopis 2001 | jezikovne zvrsti | sleng | okrogle mize


Strani / Pages: 153–156   [ COBISS ID: 22696290 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-R4YGD2OB ]
  

II

Jože TOPORIŠIČ
Z združenimi močmi nad novi Slovenski pravopis / United Against the New Slovenski pravopis

Ključne besede: slovenščina | Slvoenski pravopis 2001 | polemika


Strani / Pages: 159–175   [ COBISS ID: 22696546 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-UPCOJ4WY ]
  

Ada VIDOVIČ MUHA
Čas stiske jezikoslovnega nazora ali odgovor avtorju na vprašanja zasnove slovarja Slovenskega pravopisa / A Time of Crisis for the Linguistic Views or a Response to the Author and Questions on the Conception of the Dictionary of Slovenski pravopis

Ključne besede: slovenščina | pravopis | Slvoenski pravopis 2001 | polemika


Strani / Pages: 177–181   [ COBISS ID: 22697058 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-T0XLBG7E ]
  

Janez DULAR
Dopolnilo k odgovoru akademika Jožeta Toporišiča / An Addendum to the Response by Academician Jože Toporišič

Ključne besede: slovenščina | pravopis | Slovenski pravopis 2001 | polemika


Strani / Pages: 183–184   [ COBISS ID: 22697826 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-ZMZC5SPU ]
  

Jerica SNOJ
K odzivu akademika Jožeta Toporišiča na prispevek Nekatere značilnosti slovarskega sestavka novega Slovenskega pravopisa / On Academician Jože Toporišič's Response to the Contribution Some Characteristics of a Dictionary Entry in the New Slovenski pravopis

Ključne besede: slovenščina | pravopis | pravopisni slovar | Slovenski pravopis 2001 | Slovene language | orthography | Slovene orthography


Strani / Pages: 185–186   [ COBISS ID: 21368877 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-7FTQY0ZO ]
  

Vojko GORJANC
Dva popolnoma ločena svetova / Two Entiraly Separate Worlds

Ključne besede: slovenščina | pravopis | Slovenski pravopis 2001 | polemika | Slovene language | lexicology


Strani / Pages: 187   [ COBISS ID: 22698338 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-COOLBLCV ]
  

Nataša LOGAR
Še vedno: Kako je z računalniškim izrazjem v Slovenskem pravopisu 2001 / Here We Go Again: How is COmputer Terminology Treated in Slovenski pravopis 2001

Ključne besede: slovenščina | pravopis | Slvoenski pravopis 2001 | polemika


Strani / Pages: 189   [ COBISS ID: 22698850 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-JL5LI7EI ]
  

Andreja ŽELE
Z združenimi močmi za boljši novi Slovenski pravopis / United for a Better New Slovenski pravopis

Ključne besede: slovenščina | pravopis | Slovenski pravopis | glagol | Slovene language | orthography | Slovene orthography | verb


Strani / Pages: 191–192   [ COBISS ID: 21369133 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-CYBSJQFB ]
  

Marta KOCJAN - BARLE
Odgovor na prispevek J. Toporišiča Z združenimi močmi nad novi Slovenski pravopis / A Response to J. Toporišič's Article "United Against the New Slovenski pravopis"

Ključne besede: slovenščina | pravopis | Slovenski pravopis 2001 | polemika


Strani / Pages: 193–199   [ COBISS ID: 22699618 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-YTZWOVVS ]
  

III

Hotimir TIVADAR, Peter JURGEC
Podoba govorjenega slovenskega knjižnega jezika v Slovenskem pravopisu 2001 / The Image of Spoken Standard Slovene in Slovenski pravopis 2001

Ključne besede: slovenščina | fonetika | fonemi | pravorečje | Slovenski pravopis 2001 | Slovenian language | phonetics | phonemes | orthoepy | orthography | Slovenski pravopis 2001


Sinopsis: Članek obravnava problematiko govorjenega knjižnega jezika, kot je razvidna iz najnovejšega kodifikacijskega priročnika, Slovenskega pravopisa 2001. Omenjeni - po imenu sicer pravopisni - priročnik v pravilih in slovarju posebej zadeva tudi govorjeni knjižni jezik, tako s pravorečnega kot tudi širše fonetično-fonološkega vidika. Osnovni namen in povod za nastanek tega članka so bile nejasnosti pri uresničevanju govorjenega knjižnega jezika v razmerju do norme. Pri tem nas je zanimala predvsem opredelitev in funkcija govorjenega knjižnega jezika v sodobni slovenistiki, fonetično-fonološki opis knjižnega jezika tudi v poglavju Glasoslovje. Poseben poudarek je bil na aktualnosti in realnosti knjižne norme.


Abstract: The article discusses the issues of spoken literary language, as is evident from the newest codifying reference work, Slovenski pravopis 2001. This, by its name orthographic, reference work with its rules and dictionary specifically concerns also spoken literary language, i.e., from the orthografic as well as the broader, phonetic-phonological, aspect. The basic intention and the reason for this article was the vagueness in the realization of spoken literary language vis-à-vis the norm. Of a particular interest was the definition and function of the spoken literary language in the contemporary Slovene studies, phonetic-phonological description of literary language in the chapter "Glasoslovje" [ohonology]. A special emphasis was placed on the topical and realistic nature of the literary norm.


Strani / Pages: 203–220   [ COBISS ID: 22701666 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-WVP38VDQ ]
  

Erika KRŽIŠNIK
Frazeologija v Slovenskem pravopisu 2001 / Phraseology in Slovenski pravopis 2001

Ključne besede: slovenščina | jezikovna norma | pravopisje | frazeologija | Slovenski pravopis 2001 | Slovenian language | phraseology | Slovenski pravošis 2001 | linguistic norm | orthography


Sinopsis: Slovenski pravopis je predstavljen z vidika vključevanja frazeološkega gradiva predvsem v slovarskem delu. Izhodišče za prikaz je primerjava s stanjem v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Analiza prikazuje vključenost in obdelanost gradiva v Slovenskem pravopisu s širšega, slovaropisnega in ožjega, pravopisnega dela.


Abstract: The Slovenski pravopis is surveyed from the point of view od the inclusion of phraseological material, particularly in the dictionary part. The point of departure for this survey is a comparison with the state of affairs in the Slovar slovenskega knjižnega jezika. The analysis shows the inclusion and treatment of the material in SP '01 from a boarder, lexicographic, and a more specialized, orthographic, point of view.


Strani / Pages: 221–237   [ COBISS ID: 22702434 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-EM771NPE ]
  

Andrej ERMENC SKUBIC
Jezikovna zvrstnost in sociolekti: Odziv na rešitve v Slovenskem pravopisu 2001 / Linguistic Functional Styles and Sociolects: A Response to the Solutions in Slovenski pravopis 2001

Ključne besede: slovenščina | knjižni jezik | pravopis | zvrstnost jezika | sociolekti | Slovenski pravopis 2001 | Slovenian language | orthography | standard language | socilects


Sinopsis: Članek preverja spremembe v odnosu pravopisne norme do nekaterih tujejezičnih leksemov, ki jih lahko imamo za specifične zaznamovalce izobraženskega sociolekta, v pravopisih iz leta 1950, 1962 in 2001 ter deloma v SSKJ. V petdesetih letih so se te prvine od vloge prepovedovanih ali odsvetovanih tujk povzdignile do statusa visokega knjižnega izraza. Toda čeprav je uvedba stilnih kvalifikatorjev v normativno prakso v Slovenskem pravopisu 2001 pomemben (in predolgo odlagan) dosežek, je zaznamovanje opaznih izrazov presenetljivo arbitrarno.


Abstract: The article analyses the changing attitudes of Slovenian language standardisation to a group of loanwords which may be regarded as specific markers of cultured sociolects, in the offical standard usage guides of 1950, 1962 and 2001, and partly in the Dictionary of Standard Slovenian. Fifty years after these lexemes were marked as wrong or bad style, they achived the status of standard words with various labels of prestige. But although the introduction of style labels in Slovenski pravopis 2001 is an important (and long overdue) achivement, the making of the observed words is surprisingly erratic.


Strani / Pages: [239]–245   [ COBISS ID: 22704482 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-RNRGZKZM ]
  

Tomo KOROŠEC
K pravilom za skladenjsko vejico v Slovenskem pravopisu 2001 / On the Rules for the Syntactic Comma in Slovenski pravopis 2001

Ključne besede: slovenščina | pravopis | vejica | Slvoenian language | orthography | comma


Sinopsis: V prispevku je opozorjeno na nekatere slabosti pri obravnavi pravil za pisavo vejice. Omenjeni so navadni spodrsljaji in napake, npr. neujemanje med vsebino pravopisnega določila in zgledom, ki to določilo ilustrira, nadalje sporna definicija dostavka, ki ustreza samo omenjenemu zgledu, pa tudi poimenovane ohlapnosti, npr. glede slovničnega izrazja, kjer se zamenjujeta polstavek in polstavčni prilastek, ipd. - Prikazan je tudi predlog za izčrpnejše oblikovanje pravil o pisavi vejice pred podrednim veznikom preden. Za izpopolnitev pravil o vejici sta predlagana dva nova izraza (desnosmerna in levosmerna vejica), ki poleg tega, da odpravljata nenatančne formulacije pravil za pisavo vejic (npr. "če vejico zahteva vmesni stavek") bolje zajemata okoliščino, da skladenjska vejica zaznamuje čisto določeno skladenjsko razmerje in s tem daje naslovniku informacijo o aktualni točki v linearnem poteku sporočanjskega niza, kar je pomembno za razumevanje pisanih bededilnih enot.


Abstract: The article poits out some weakness in the treatment of the rules for the placement of the comma. It lists plain omissions and errors, e.g., incongruence between the content of the orthographic rule and the example illustrating the rule; the controversial definition of the apposition, which corresponds only to a limited example; terminological laxity, e.g., in grammatical terminology, where semi-sentence and semi-predicative attribute are confused, etc. - The article also presents a proposal for a more comprehensive formulation of the rules on the use of the comma before the subordinating conjuntion preden. To improve the rules on the use of the comma,two new terms are suggested (right-directional and left-directional comma), which not only dispense with the imprecise formulations of the rules for using the comma (e.g., "if the intermediate sentence requires a comma"), but also better cover the fact that the syntactic comma marks a specific syntactic relationship, thus providing the addressee with the information about the actual point in the linear course of the communicative string, which is important for understanding written textual units.


Strani / Pages: 247–266   [ COBISS ID: 22705762 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-2ERGR23R ]
  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=269
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54