Pregled številke / Issue Contents

2003 / Številka 1

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Tjaša JAKOP
Tipologija narečnih glagolskih oblik na primeru Ložnice pri Žalcu / The Typology of the Dialectal Verbal Forms of the Local Dialect of Ložnica pri Žalcu

Ključne besede: slovenščina | slovenska narečja | oblikoslovje | oblikoglasje | glagol | srednjesavinjsko narečje | Slovenian language | dialectology | morphonology | morphology | verb


Sinopsis: Članek prestavlja oblikoslovne in naglasne značilnosti glagola krajevnega govora Ložnice pri Žalcu (Slovenski lingvistični atlas, točka št. 324), ki spada v srednjesavinjsko narečje štajerske narečne skupine. Glagol sem obdelala po metodologiji, ki temelji na sodobni obravnavi oblikoslovja in oblikoglasja slovenskega knjižnega jezika. Tipologija glagolskih oblik je prikaza s tabelami spregatev glede na naglasni tip.


Abstract: The article presents the morphological and accentological characteristics of the local dialect of Ložnica pri Žalcu (Slovenski lingvistični atlas, point 324), which belongs to the dialect of the Central Savinja dialect in the Styrian dialectal group. The verb was analyzed using the methodology for the contemporary analysis of Standard Slovene morphology and morphonology. The typology of verbal forms is presented in the tables of conjugations by accentual types.


Strani / Pages: 1–25   [ COBISS ID: 21366370 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-VBDXRXYE ]
  

Marko SNOJ
Etimološke drobtine 1-5 / A Few Etymological Solutions, 1-5

Ključne besede: slovenščina | etimologija | primerjalnbo jezikoslovje | prevzete besede | Slovenian language | etymology | comparative linguistics | loan words


Sinopsis: Prispevek prinaša etimološke režitve doslej nezadovoljivo ali sploh nepojasnjenih slovenskih besed jera, šimbas trnič, usačnica in vintgar.


Abstract: The article offers etymological solutions for the Slovene words jera, šimbas, trnič, usačnica and vintgar, for which to date there have been unsatisfactory or missing explanations.


Strani / Pages: 27–31   [ COBISS ID: 21366626 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-ZXW9YTDH ]
  

Mojca PACEK
Jezikoslovno izrazje 19. stoletja / The Linguistic Terminology of 19th c.

Ključne besede: slovenščina | terminologija | jezikoslovna terminologija | tvorba | Slovenian language | terminology | word-formation


Sinopsis: V članku želimo ponazoriti razvoj jezikoslovnega izrazja v 19. stoletju na podlagi slovenskih slovnic, oblikovanih v tem času. Predstavljeni sta vsebinska (spoznavno-teoretska) stran slovnic in analiza jezikoslovnih izrazov na izrazni, tvorbeno-pretvorbeni ravni in s stališča prevzetosti, kar dokazuje tezo, da je obstajala kontinuiteta v razvoju teh izrazov.


Abstract: The article attempts to illustrate the development of linguistics terminology in the 19th c. on the basis of Slovene grammars from this period. It presents the content (conceptual-theoretical) side of the grammars as well as the analysis of the linguistic terms on the expression, generative-transformational planes, and from the standpoint of borrowing, which proves the thesis about continuity in the development of linguistic terminology.


Strani / Pages: 33–51   [ COBISS ID: 21368162 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-YJHW06ON ]
  

Aleš MAVER
Oglej v slovenskem zgodovinskem pripovedništvu / The Image of Aquilea in the Slovene Historical Short Story and Novel

Ključne besede: Oglej (Italija) | oglejski patriarhat | literarne teme in motivi | slovenska zgodovinska pripovedna proza | Aquilea (Italy) | Patriarchate of Aquileia | literary themes and motives | Slovenian historical fiction


Sinopsis: Razprava obravnava podobo Ogleja in oglejskega patriarhata v tistih besedilih slovenske književnosti, ki jim je literarna zgodovina dala oznako "zgodovinska povest" ali "zgodovinski roman". Na splošno velja, da je tema bolj privlačila katoliško usmerjene pisce in bila celo v ospredju prvega slovenskega katoliškega romana A. Carlija. Za pisatelje, ki so se posvečali Ogleju, je bila - tako v pozitivnem kot negativnem smislu - bistvena njegova povezava s papeškim Rimom. Kljub pozitivnim poudarkom, ki jih je ta povezava za Slovence prinašala s seboj, celo pri kataloških avtorjih podoba Ogleja ni zgolj pozitivna, predvsem zaradi posvetnih podvigov njegovih patriarhov.


Abstract: The article discusses the image of Aquilea Patriarchate in those Slovene literary texts that were designated by Slovene literary criticism as belonging to the types "historical short story" or "historical novel". It is generally true that this topic was more attractive to catholic writers and that it was even in the forefront of the first Slovene catholic novel by A. Carli. To the writers who included Aquilea in their literature, the essential fact-in a positive as well as in a negative sence- was a connection to Papal Rome. Despite the positive emphases that this connection had for Slovenes, even catholic authors did not paint an entirely positive image of Aquilea, particularly because of the secular exploits of its patriarch.


Strani / Pages: 53–69   [ COBISS ID: 21368418 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-WE2SM0XX ]
  

Branka FIŠER
Sprememba tipičnega ustroja junakov v slovenskih romanih po letu 1991 / The Change in the Typical Structure of Characters in the Slovene Novels after 1991

Ključne besede: slovenska književnost | slovenski roman | literarni junaki | hrepenenje | žrtve | pasivnost


Sinopsis: Razprava se ukvarja s spremembo tipičnega ustroja junakov v slovenskih romanih po letu 1991 - ter posledično s spremembo tipologije slovenskega romana- glede na predpostavke Dušana Pirjevca in Janka Kosa, ki s sprememebo družbenozgodovinskih in kulturnopolitičnih podlag slovenstva (slovenska nacionalna osamosvojitev) napovedujeta tudi spremembo tipičnega slovenskega romana in junaka v njem. Na podlagi analize dvajsetih romanov, natisnjenih po letu 1991, skuša razprava to povezavo preveriti. Kriteriji za uvrstitev ali neuvrstitev romanov v reprezentativni tip slovenskega romana so predvsem poteze njihovih junakov: 1. pasivnost, trpnost, nedejavnost. 2. hrepenenjska struktura; 3. žrtveni položaj. Rezultati analize pokažejo, da večina romanov nadaljuje tradicijo slovenskega romanesknega junaka kot pasivnega hrepenelca in žrtve ter ostaja v sferi reprezentativnega tipa slovenskega romana kot deziluzijskega romana žrtve. Sprememba družbenozgodovinskih in kulturnopolitičnih razmer slovenstva vsaj v preteklem obdobju desetih let ni prinesla pričakovane spremembe tipologije slovenskega romana.


Abstract: The article discusses the changes in the typical structure of characters in Slovene novels after 1991 - and as a consequence, with changes in the typology of the Slovene novel - with respect to Dušan Pirjevec's and Janko Kos's supposition that the change of the socio-historical and cultural--political foundations in Slovenia (Slovene national independence) will bring forth the alteration of the typical Slvoene novel and the character in the novel. Based on the analysis of twenty Slovene novels published after 1991, the article attempts to verify this thesis. The criteria that qualified the novels for inclusion in the representative type of Slovene novel are mainly the features of their characters: 1. passivity, idleness; 2. the structure of yearing; 3. the possition of sacrifice. The results of the analysis have shown that the majority of novels continue the tradition of the Slovene novelistic character as passive yearnes and victim. They remain in the sphere of the representative type of Slovene novel as a novel about disillussin of the victim. The change of the Slovene socio-historical and cultural-political situation in the last decade did not bring forth the expected alteration of the typology of the Slovene novel.


Strani / Pages: 71–91   [ COBISS ID: 21369186 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-8B2V7ESR ]
  

OCENE – ZAPISKI – POROČILA – GRADIVO / REVIEWS – NOTES – REPORTS – MATERIALS

Matjaž KMECL
Tine Logar (11. 2. 1916-24. 12. 2002) / Tine Logar (11th February 1916-24th December 2002)

Ključne besede: slovenščina | slovenski dialektologi | nekrologi


Strani / Pages: 93–95   [ COBISS ID: 21383778 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-QSKY0W3F ]
  

Matjaž ZAPLOTNIK
Raznoliko o Janezu Svetokriškem, retorstvu in baroku / Differently about Janez Svetokriški, the Rhetorics and the Baroque

Ključne besede: slovenska književnost | barok | pridige | zborniki | simpoziji


Strani / Pages: 97–103   [ COBISS ID: 21384546 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-WENQTHMW ]
  


Zapisnik zasedanja predsedstva Mednarodnega slavističnega komiteja (Maribor, 3.-5. oktober 2002) / The Minutes of the Meeting of the Executive Committee of the International Congress of Slavists (Maribor, October 3-5, 2002)

Ključne besede: Mednarodni slavistični komite | zasedanje | zapisniki | Maribor


Strani / Pages: 105–112   [ COBISS ID: 21384802 ]
  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=268
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54