Pregled številke / Issue Contents

2003 / Kongresna št.

  

PLENARNO PREDAVANJE / PLENARY SESSION


Kulturna identiteta v obdobju globalizacije, Nevarnosti in perspektive / Cultural Identity in the Globalization Era, Risks and Prospects

  

JEZIKOSLOVJE / LINGUISTICS

Metka FURLAN
Podaljšava - praslovanski izpridevniški besedotvorni vzorec / Lengthening-the Common Slavic Deadjectival Word-Formation Pattern

  

Rada COSSUTTA
Slovenski dialektološki leksikalni atlas koprske pokrajine (SDLA-Kp): tradicija in inovacije / The Slovene Lexical Dialectological Atlas of the Koper Region (SDLA-Kp): Tradition and Innovations

  

Mihaela KOLETNIK
Glasoslovni razvoj v slovenskogoriškem narečju / The Phonological Development of the Slovenske Gorice Dialect

  

Melita ZEMLJAK, Vera SMOLE
Pogostnost in trajanje nenaglašenih izvorno o-jevskih samoglasnikov v nekaterih slovenskih akajočih in ukajočih govorih / Frequency and Duration of Unstressed Etymologically o-like Vowels in Some Slovene Dialects with Akanje and Ukanje

  

Aleksandra DERGANC
Nekatere razlike v rabi dovršnega in nedovršnega vida v ruščini in slovenščini / Some Differences in the Use of the Perfective and Imperfective in Russian and Slovene

Ključne besede: slovenščina | ruščina | primerjalne študije | glagol | glagolski vid | Slovene language | Russian language | contrastive studies | verb


Strani / Pages: [67]–79   [ COBISS ID: 22094178 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-3MAM5NLU ]
  

Majda MERŠE
Glagolski kalki v zgodovini slovenskega knjižnega jezika (prevzemanje, raba in primerjava s stanjem v slovanskih jezikih) / Verbal Calques in the History of the Slovene Literary Language

Ključne besede: slovenščina | zgodovina jezika | glagol | kalki | Slovene language | history of language | verb | calques


Strani / Pages: 81–103   [ COBISS ID: 22352482 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-UIYAKCMA ]
  

Irena STRAMLJIČ BREZNIK
Besedotvorna tipologija novonastalega besedja s področja mobilne telefonije / Word-Formation Typology of the Newly-Formed Lexicon in Mobile Telecommunications

  

Jože TOPORIŠIČ
Eksperimentalnofonetične raziskave slovenskega knjižnojezikovnega glasovja in tonemskosti / Experimental Phonetic Studies of the Sounds and Tonemicity in the Slovene Literary Language

  

Andreja ŽELE
Slovenska skladnja z vidika skladenjskih teorij / Slovene Syntax from the Viewpoint of the Syntactic Theories

  

Tomaž SAJOVIC
Slog je pomen, pomen je slog, Ivan Cankar: Edina beseda, Ciril Kosmač: Pomladni dan / Style in the Meaning, Meaning in the Style, Ivan Cankar: Edina beseda; Ciril Kosmač: Pomladni dan

Ključne besede: slovenska književnost | semantika | črtica | roman | Slovene literature | semantics | novel | short story


Strani / Pages: [165]–180   [ COBISS ID: 22094946 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-FOOLB5YV ]
  

Simona KRANJC
Izražanje prostora v govorjenih besedilih otrok / The Expression of Space in Children's Spoken Utterances

Ključne besede: slovenščina | psiholingvistika | psihologija otroka | prostor | čas | Slovene language | psycholinguistics | childrens | space realationships | temporal relationships


Strani / Pages: [181]–190   [ COBISS ID: 22096226 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-7KD9QV9B ]
  

LITERARNA VEDA / LITERARY CRITICISM

Gregor KOCIJAN
Značilnosti Prešernove, Puškinove in Mickiewiczeve balade - razhajanja in podobnosti / The Characteristics of Prešeren's, Pushkin's and Mickiewicz's Ballads-Differences and Similarities

Ključne besede: balada | romantične balade | literarna teorija


Strani / Pages: 193–210   [ COBISS ID: 5368649 ]
  

Jožica ČEH
Folklorni svet v liriki slovenske moderne / The Folkloric World in the Lyric Poetry of the Slovene Moderna

  

Janez VREČKO
Kosovel in ruski literarni center konstruktivistov / Kosovel and the Russian Literary Center of the Constructivists

Ključne besede: slovenska poezija | literarna avantgarda | konstruktivizem | Slovene poetry | literary avant-garde | constructivism


Sinopsis: The paper attempts to point out Kosovel's connection with the Russian Literary Center of the Constructivists. Kosovel established critical relationship towards Černigoj, Zenithism, Futurism, he introduced kartvelianization in his kons's, "focusization", and meaning. He also defined constructivism and delineated it from constructiveness. Eventual publication of the kons's in the never realized journals Konstrukter and KONS would have had a very provocative effect. Since he could not coordinate this kind of poetry with the political responsibilities that were expected of him by the political left, which he became very close to in mid-1925, he started, simultaneously with writing kons's, "new work": integrals, which triggered an immediate response with their social and political orientation. Kons's do not belong to integrals, as has been incorrectly stated by literary criticism. If Kosovel's strategizing with his environment required that he hid his radical poetic orientation, his political position forced the government to forbid his public appearances, which so unfortunately coincided with his untimely death.


Strani / Pages: 225–240   [ COBISS ID: 22314594 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-WOMOARWF ]
  

Franc ZADRAVEC
Hudodelec v slovenskem romanu XX. stoletja / The Criminal in the 20th c. Slovene Novel

  

Alojzija ZUPAN SOSIČ
Žanrski sinkretizem sodobnega slovenskega romana / Genre Syncretism in the Contemporary Slovene Novel

Ključne besede: slovenska književnost | sinkretizem | roman | Slovene literature | novel


Strani / Pages: [252]–260   [ COBISS ID: 22098018 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-RZNTASOS ]
  

Marija STANONIK
Svetopisemska motivika v slovenskem leopslovju 19. in 20. stoletja / Biblical Motifs in Slovene Literature of the 19th and 20th cc.

  

FOLKLORISTIKA / FOLKLORE STUDIES

Marjetka GOLEŽ KAUČIČ
Teorija intertekstualnosti in njena uporaba v folklorističnih raziskavah / The Theory of Intertextuality and its Use in Folkloristic Research

Ključne besede: literarna teorija | slovenska književnost | folkloristika | Slovene literature | literary theory | folkloristics


Strani / Pages: 311–328   [ COBISS ID: 21191213 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-G3WIKPCW ]
  

ZGODOVINA SLAVISTIKE / THE HISTORY OF SLAVIC STUDIES

Jasna HONZAK JAHIĆ
Pohlinov in Metelkov opis slovenskega knjižnega jezika v luči časa njunega nastanka / Pohlin's and Metelko's Descriptions of the Slovene Literary Language in the Light of their Origin

Ključne besede: slovenščina | slovnice | 19. st.


Strani / Pages: 331–350   [ COBISS ID: 22361698 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-TRE1XCVO ]
  

Irena OREL
Josef Dobrovsky in slovenski slovničarji - vzporednosti in različnosti v oblikoslovnih prikazih / Josef Dobrovsky and the Slovene Grammarians-Paralells and Differences in Presentations of Morphology

  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=267
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54