Pregled številke / Issue Contents

2002 / Številka 3

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Monika KALIN GOLOB
Začetki slovenskega poročevalstva: sklicevalni avtomatizmi glede na nezanesljivost o dogodku / The Beginnings of Slovene Newspaper Reporting: Reference Cliches with Respect to Uncertanty about an Event

Ključne besede: slovenščina | stilistika | stilistika poročevalstva | slovensko poročevalstvo | zgodovinski pregled | časniki | novinarstvo | Slovenski narod | Edinost | Slovenec


Sinopsis: V članku razčlenjujemo, kako se je v zgodovini slovenskih poročevalskih besedil razvijala posebna oblika poročevalske sklicevalnosti, ki izhaja iz okoliščine, da poročevalec ni navzoč ob dogodku ali stanju (D/S), o katerem poroča. Iz tega izhaja zahteva, po izražanju negotovosti glede ubesedenega D/S. Upoštevajoč predhodnike prvega slovenskega dnevnika (Bleiweisove Kmetijske in rokodelske novice in Levstikov Naprej), smo kot temelj analize upoštevali prvi slovenski dnevnik Slovenski narod, primerjalno pa tudi druga dva dnevnika, izhajajoča v 19. st., Edinost in Slovenca. Ugotovljeno stanje je primerjano s sočasnim stanjem slovenskega poročevalstva, pokazane so razvojne silnice, spremembe in vplici nemškega poročevalstva.


Abstract: The author analyzes - throught the history of Slovene newspaper reports - the development of a particular form of reference in reporting, resulting from the fact that the reporter is not present at the event of situation (E/S), which requires him/her to express uncertainty about the E/S (s)he in reporting. While including the forerunners of the first Slovene daily (Bleiweis' Kmetijske in rokodelske novice and Levstiks' Naprej), the basis of the analysis was the first Slovene daily, Slovenski narod, and two another 19th c. dailies, Edinost ans Slovenec. The findings from this analysis are compared to the contemporary situation in Slovene newspaper reporting, after which the driving forces found in the development, changes, and the influences of the German newspaper reporting are shown.


Strani / Pages: [295]–317   [ COBISS ID: 19156322 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-DIOFLIJZ ]
  

Vanda BABIČ
Stara cerkvena slovanščina in prepletenost slovanskih jezikovnih vezi / Old Church Slavic and the Interplay of Slavic Linguistic Ties

Ključne besede: stara cerkvena slovanščina | redacije cerkvene slovanščine | jezikovni vplivi | Old Church Slavic | redactions of Old Church Slavic | lanugage contacts


Sinopsis: Avtorica skuša v prispevku strniti nekaj misli o stari cerkveni slovanščini, njenih pojavnih oblikah na različnih slovanskih področjih, prikazati prepletenost različnih jezikovnih vplivov, ki so svojevrstno spreminjali osnovno grafično in jezikovno podobo stare cerkvene slovanščine, hkrati pa na področjih slovanskega bogoslužja usmerjali oblikovanje posameznih slovanskih knjižnih jezikov.


Abstract: In the article the author attempts to consolidate some thoughts about Old Church Slavic (OCS), its forms of manifestation in various Slavic areas, and to show the combination of various linguistic influences, which uniquely changes the graphic and linguistic form of OCS and in the areas of Slavic liturgy directed the formation of individual Slavic literary languages.


Strani / Pages: 319–331   [ COBISS ID: 19156578 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-EHI10HRV ]
  

Mija OTER
Izbira jezika v računalniškem izrazju / The Choice of Language in Computer Terminology

Ključne besede: slovenščina | terminologija | računalništvo | strokovna terminologija | Monitor | Slovene | terminology | computer science


Sinopsis: Članek opozarja na problematiko računalniškega izrazja, njegovega razvoja in trenutnega stanja v slovenskem prostoru. Predstavljene so tudi vse institucije, ki v Sloveniji skrbijo za računalniško izrazje. Za analizo stanja je bila opravljena raziskava izrazja v desetih letnikih računalniške revije Monitor. Članek opozarja tudi na problematiko ražunalniških terminoloških dvojnic.


Abstract: The paper analyzes the state of Slovene computer terminology and its development in the last ten years, as is evident from the selected and representative material. The article also presents all the institutions concerned with Slovene computer terminology and creating Slovene computer terminological system. The paper also point out the problem of variants in computer terminology.


Strani / Pages: 333–348   [ COBISS ID: 19157090 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-86B51Z8L ]
  

A. M. RANČIN
Posnemanja A. D. Kantemira in G. R. Deržavina v poeziji Josifa Brodskega / The Immitation of A. D. Kantemir and G. R. Deržavin in the Poetry of Joseph Brodsky

Ključne besede: ruska književnost | ruska poezija | posnemanje | verzni žanri


Sinopsis: Razprava obravnava "sekundarnost" poezije Josifa Brodskega kot izraz posebnegaodnosa (in ne kvalitete!) pesnika in njegovega ustvrjalnega odnosa doliterarne tradicije poezije iz 18. stoletja (A. D. Kantemir, G. R. Deržavin).


Abstract: The paper discusses the "secundary nature" of the poetry by Josef Brodsky as an expression of the special attitude (not the quality!) of the poet and his creativity towards the literary tradition of the 18th c. poetry ( A. D. Kantemir, G. R. Deržavin).


Strani / Pages: 349–359   [ COBISS ID: 19189858 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-JEGPLFJS ]
  

Miran ŠTUHEC
K problematiki eseja / On the Issue of the Essay

Ključne besede: slovenska književnost | esej | esejistika | poetika | zgodovinski pregledi | essay | essay writing | poetics


Sinopsis: Esej je kot poseben slogovni in jezikovni ter duhovni "preizkus" zaposloval mnogo znanih slovenskih ustvarjalcev, umetnikov, (literarnih) znanstvenikov in kritikov. V devetnajstem stoletju ga razen redkih izjem sicer ni, zato pa je v dvajsetem aktualiziral vse pomembnejše dogodke, ki so se zgodili na književnem, estetskem in kritškem ter narodnostnem področju. To in očiten porast zanimanja za esejistiko po letu 1980 so dovolj velik razlog za ponoven premislek o njegovi poetiki


Abstract: Many well-known Slovene writers, artists, (literary) historians, and critics have concerned themselves with the essay as a special stylistic, linguistic, and psychological "challenge". In the nineteenth century there were only rare examples of the essay, whereas in the twentieth century it placed on the agenda all the most important events in the fields of literature, aesthetics, criticism and the nationality question. This and the growth in the interest in essay writing after 1980 are sufficent reasons to engage in a new reflection on its poetics.


Strani / Pages: 361–372   [ COBISS ID: 19190114 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-KBLZFLVO ]
  

OCENE – ZAPISKI – POROČILA – GRADIVO / REVIEWS – NOTES – REPORTS – MATERIALS

Alenka ŠIVIC DULAR
Kosta Peev: Rečnik na makedonskite govori vo jugoistočniot egejski del I / Kosta Peev: Rečnik na makedonskite govori vo jugoistočniot egejski del I

Ključne besede: makedonščina | dialektologija | Egejska Makedonija | slovarji | ocene


Strani / Pages: 373-380   [ COBISS ID: 19201122 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-5LMP6KFI ]
  

Andreja ŽELE
Pomanjkljiva sporočilnost novega Slovenskega pravopisa z vidika aktualnih pomenskoskladenjskih možnosti slovenščine / Inadequate Information in the New Slovenski Pravopis from the Standpoint of the Existing Sematic-Syntactic Possibilities of Slovene

Ključne besede: ocene in poročila | slovenščina | pravopis | Slovenski pravopis (2001) | review | orthography | Slovene language | Slovene orthography (2001)


Strani / Pages: 381–387   [ COBISS ID: 19976749 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-J8GBJDXE ]
  

Blanka BOŠNJAK
Matija Murko in ljudsko pesništvo / Matija Murko and Folk Poetry

Ključne besede: ljudsko slovstvo | slovensko slovstvo | ljudske pesmi | biografije


Strani / Pages: 389–399   [ COBISS ID: 19201634 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-XE0GEVHZ ]
  

Nataša TERBOVŠEK COKLIN
Vlasta Pacheiner - Klander: Staroindijske verzne oblike / Vlasta Pacheiner - Klander: Staroindijske verzne oblike

Ključne besede: staroindijska književnost | verzologija | metrika | ocene

   [ COBISS ID: 19202146 ]
  

Marija STANONIK
Epilog in memoriam Matija Murko / Epilogue in memoriam Matija Murko

Ključne besede: etnologija | slavistika | kongresi | ethnology | Slavic languages | congresses


Strani / Pages: 405–408   [ COBISS ID: 19201890 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-AGFPKOVB ]
  

Petr MAINUŠ
Studia Balcanica Bohemo-slovaca / Studia Balcanica Bohemo-slovaca

Ključne besede: Studia Balcanica bohemo-slovaca | poročilo


Strani / Pages: 409   [ COBISS ID: 19204450 ]
  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=265
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54