Pregled številke / Issue Contents

2002 / Številka 2

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Melita ZEMLJAK in dr.
Računalniški simbolni fonetični zapis slovenskega govora / A Computerized Symbolic Phonetic Transcription of Slovene Speech

Ključne besede: slovenščina | fonetika | računalniški jezik | računalniška fonetična transkripcija | simbol MRPA | simboli IPA


Sinopsis: V slovenskem jezikovnem prostoru se je sredi 90. let pojavila težnja po enotnem računalniškem zapisu slovenskega govora. Ta bi standardiziral in poenotil raziskovalno delo na področju govornih in jezikovnih tehnologij, ki se nanaša na fonetične označitve slovenskih govorjenih besedil. Sodelovanje mariborske in ljubljanske skupine raziskovalcev (Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Pedagoška fakulteta; Fakulteta za elektotehniko, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša) je rodilo računalniški fonetični zapis simbolov IPA in MRPA. Predvsem slednji so velikega pomena za enostavno in prijazno računalniško podobo.


Abstract: In the Slovene-speaking area in the mid-90's there appeared a trend towards a unfied computer transcription of Slovene speech. This transcription would standardize and unify research in the field of speech and language technologies that touches upon the phonetic symbolization of Slovene spoken texts. The cooperation of the research groups from Maribor and Ljubljana (Faculty of Electrical Engineering and Computer Science; Faculty of Education; Faculty of Electrical Engineering: The Scientific Research Centre of SASA, Fran Ramovš Institut of the Slovenian language) resulted in the development of computer-based phonetic transcriptions of the symbols in IPA and MRPA. Largely the latter are of great importance for simple and userfriendly computer usage.


Strani / Pages: [159]–169   [ COBISS ID: 19009634 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-JVSOFPGV ]
  

Miha JAVORNIK
O predvidljivosti in nepredvidljivosti v razvoju kulture / On the Predictability and Non-Predictability of Culture

Ključne besede: internet | kultura | semiotika


Sinopsis: V razpravi razmišljamo o razvoju kulture, pri tem pa pozornost velja predvsem sodobnim komunikacijskim in kulturnim formam, ki ji prinaša digitalizacija informacije. Analiza pokaže, da gre v njih za ponavljanje procesov, ki v zgodovini izgrajujejo zakonitost kulturnega razvoja. Zastavlja se vprašanje, kakšno je razmerje med zakonitim in slučajnim, ko se v dinamiki njunega prepleta rojeva evolucija.


Abstract: The paper considers the development of culture and, in so doing, gives particular attention to contemporary communicative and cultural modes that are brought by the digitalization of information. The analysis indicate that we are dealing with a repetition of the processes that in history build the property of cultural development. The question in posed about the realitonship between regularity and chance when the interaction between the two results in evolution.


Strani / Pages: 171–182   [ COBISS ID: 19010146 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-IUNXRUMQ ]
  

Agnes PISANSKI
Analiza nekaterih metabesedilnih elementov v slovenskih znanstvenih člankih v dveh časovnih obdobjih / An Analysis of Selected Categories of Metatext in Slovene Research Articles in Two Periods

Ključne besede: slovenščina | angleški vplivi | metabesedilo | znanstveni članek | kontrastivna retorika


Sinopsis: V prispevku je predstavljena analiza rabe izbranih metabesedilnih elementov, napovedi in sklicev, v 32 slovenskih znanstvenih člankih iz matematike in arheologije, objavljenih med letoma 1951 in 1953 ter med 1995 in 1997. Analiza člankov se osredinja na razlike med pogostnostjo rabe napovedi in sklicev. Razultati kažejo, da so izbrani medbesedilni elementi v novejših člankih rabljeni manj pogosto kot v starejših, kar ne potrjuje hipoteze o naraščajočem vplivu anglo-ameriškega modela pisanja.


Abstract: The paper presents an analysis of he use if selected categories of metatext, previews and reviews, in 32 Slovene research articles from the fields of mathematics and archeology published 1951-1953 and 1995-1997. The research articles are analysed with a focus on the differences in the frequency with which previews and reviews occur in the texts. The results show that the selected categories of metatext are used less frequently in contemporary than in the older articles, which does not confirm the hypothesis of the growing influence of the Anglo-American model of writing.


Strani / Pages: [183]–197   [ COBISS ID: 19011682 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-LHWE6R7Q ]
  

Julija A. SOZINA
Avtor in glavna literarna oseba v slovenskem avtobiografskem romanu sedemdesetih in osemdesetih let 20. stoletja / The Author and the Protagonist in the Slovene Autobiographical Novel in the 1970s and 1980s

Ključne besede: slovenska književnost | avtobiografski roman | romaneskna oseba | recepcija


Sinopsis: Razprava se posveča problematiki posebnih medsebojnih odnosov med pisateljem in glavno romaneskno osebo in predstavlja nekatere tipe takšnih odnosov v slovenskem romanu 70. in 80. let 20. stoletja. Za romane z močnim avtobiografskim izvirom je skupni in temeljni dejavnik načelna usmerjenost pisateljskih koncepcij umetniških likov k stvarnemu gradivu, prevzetem iz resničnega življenja, kar velja tudi za romane, ki nikakor niso napisani na realistični način. Razločne meje med umetniškima likoma avtorja in glavne osebe ni. Avtor in protagonist skoraj v enaki meri izražata svoje razmerje do tiste resničnosti, v kateri je pisatelj moral delati.


Abstract: The article deals with the issue of the special relationship between the author and the protagonist of the novel and presents some types of such relationships in the Slovene novel in the 1970's and 1980's. The common and fundamental element in novels with strong autobiographic roots is that authors' conceptions of artistic characters tend towards realistic material, taken from real life, which is true even of novels that are not written in a realistic manner. There is no clear division between the artistic image of the protagonist. The author and the protagonist express to the same degree their attitude towards the reality in which the author had to work.


Strani / Pages: [199]–217   [ COBISS ID: 19016802 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-WWCEPEY1 ]
  

Tone SMOLEJ
Med ljudi bom šel s knjigo Hugoja v rokah. Recepcija Victorja Hugoja na Slovenskem / I Shall Go among the People with Hugo's Book in Hand. The Reception of Victor Hugo in Slovenia

Ključne besede: slovenska književnost | francoska književnost | prevodi iz francoščine | primerjalna književnost


Sinopsis: Avtor v svojem prispevku razikuje reproduktivno in produktivno recepcijo Victorja Hugoja na Slvoenskem.


Abstract: The author examines the reproductive and productive reception of Vickot Hugo in Slovenia.


Strani / Pages: 219–231   [ COBISS ID: 19017058 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-L7RODXRE ]
  

Marijan DOVIĆ
Podbevšek in Cvelbar: Poskus empirične preverbe namigov o plagiatorstvu / Podbevšek and Cvelbar: An Attempt at an Empirical Diagnosis of Hints of Plagiarism

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska poezija | literarna zgodovina | plagiati


Sinopsis: V prispevku se lotim nepreverjenih, a trdovratnih govoric o Podbevškovem plagiatorstvu. Pri tem dopolnim vidike klasične primerjalne analize Podbevškovih in Cvelbarjevih del z nekaterimi dostopnimi preštevnimi preskusi in s kombinacijo obeh pristopov domnevo dokaj zanesljivo ovržem. Na koncu se dotaknem še nekaterih splošnejših vidikov in perspektiv analize avtorstva.


Abstract: In this article I explore unverified, yet stubborn rumours about Podbevšek's plagiarism. I combine traditional comparative analysis with some of the accessible empirical tests and combining the two approaches manage to refute them pretty reliably. I also outline some of the more general aspects of authorship analysis.


Strani / Pages: 233–249   [ COBISS ID: 19017314 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-UTIZJTKD ]
  

Robert JEREB
Iz znanosti v znanstveno fantastiko (Znanstvena fantastika Damirja Feigla) / From Science to Science Fiction (Damir Feigl's Science Fiction)

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska proza | znanstvena fantastika


Sinopsis: V znanstvenofantastični literaturi je nujno razločevati njeno začetno stopnjo, v kateri so prvine sveta znanosti in njihova nadgradnja v znanstveno fantastiko namen pisanja, in razvito žanrsko obliko, kjer postanejo le še sredstvo za odpiranje novih tematskih krogov. Pričujoči članek je poskus natančnejše določitve znanstvene fantastike Damirja Feigla in prikaz modela graditve besedilnega sveta. Raziskava je zajela pisateljev postopek prehoda stvarnih dejstev znanosti v njihovo literarno izpeljavo ter kvantitativno analizo prisotnosti žanrskih elementov v besedilih.


Abstract: In science fiction it is essential to distinguish between its primary stage, in which the features of the world of the science and their reworking into science fiction were the purpose of the composition, and a developed genre form, where these elements become only a means to open up new thematic groupings. The present paper is an attempt to define more precisely the science fiction of Damir Feigel and to present a model of the structure of his textual world. The nalysis encompasses the writer's process of translating science fact into their literary derivative as well as a quantitative analysis of the presence of genre elemets in texts.


Strani / Pages: 251–268   [ COBISS ID: 19019618 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-HHXBLHHQ ]
  

OCENE – ZAPISKI – POROČILA – GRADIVO / REVIEWS – NOTES – REPORTS – MATERIALS

O. F. ŽOLOBOV
Raba dvojine v zvezah z dvema imenoma. Dvojna dvojina / The Use of the Dual in Syntagms Containing Two Nouns. The Double Dual

Ključne besede: slv


Strani / Pages: [269]–275   [ COBISS ID: 19021410 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-TYYAD0L5 ]
  

Mirko TOMASOVIĆ
Dve obletnici Marka Marulića: rojstva (1450-2000) in pesnitve Judita (1501-2001) / Two Anniversaries of Marko Marulić: His Birth (1450-2000) and the Composition of Judita (1501-2001)

Ključne besede: hrvaška književnost | dubrovniška književnost | hrvaški dramatiki | obletnice | Marulić Marko: Judita


Strani / Pages: 277–280   [ COBISS ID: 19021666 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-XWLG6XPR ]
  

Peter SVETINA
Starejši slovenski tiski v kraljevi knjižnici v Kopenhagnu / Older Slovene Printed Texts in the Royal Library in Copenhagen

Ključne besede: slovenska književnost | protestantski tiski | kraljeva knjižnica | Kopenhagen | Slovene literature | Protestant writers | royal library


Strani / Pages: 281–285   [ COBISS ID: 19021922 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-RVEL7FGH ]
  

Martina OŽBOT
Od posredovalske nespretnosti do recepcijske brezbrižnosti (in naprej): Slovenska književnost pri zahodnih sosedih / From the Mediator's Clumsiness to the Receptor's Carelessness (and Beyond): Slovene Literature among its Western Neighbors

Ključne besede: slovenska književnost | 1945- | Italija | ocene


Strani / Pages: 287–290   [ COBISS ID: 19022178 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-QD9UJBSR ]
  


Zapisnik zasedanja predsedstva Mednarodnega slavističnega komiteja (Ružomberok, 5.-7. decembra 2001) / The Minutes of the Meeting of the Executive Committee of the International Congress od Slavists (Ružomberok, December 5-7, 2001)

  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=264
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54