Pregled številke / Issue Contents

2002 / Številka 1

  

Irena OREL
Ob sedemdesetletnici prof. dr. Martine Orožen / On the Occasion of Professor Martina Orožen's Seventieth Birthday

Ključne besede: slovenščina | zgodovina jezika | slovenski jezikoslovci | jubileji


Strani / Pages: 1–7   [ COBISS ID: 18344546 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-XCFXVWE2 ]
  

RAZPRAVE / ARTICLES

Jasna HONZAK JAHIĆ
Marko Pohlin in Vaclav Rosa / Marko Pohlin and Vaclav Rosa

Ključne besede: slovenščina | češčina | slovensko-češki stiki | barok | stokovna terminologija


Sinopsis: Vzor Pohlinu je med drugimi tudi ustvarjalec češkega baroka,pesnik, slovničar in slovaropisec, Václav Jan Rosa. Namen pričujočega besedila je prikazati Rosove vplive na Pohlinov (kulturotvorni, posledično narodotvorni) besedilni program in vzroke zanje. - Ker sta oba, Rosa in Pohlin, tudi tvorca strokovnega izrazja, so podane povezovalne in razločevalne lastnosti le-tega.


Abstract: Marko Pohlin's role model was, among other people, an artist of the Czech Baroque, the poet, grammarian, and lexicographer, Václav Jan Rosa. The purpose of this article is to show Rosa's (culture-formative, and, by extension, nation-formative) textual program and its causes. Since both Rosa and Pohlin were also creators of technical terminology, the uniting and distinctive features of it are presented as well.


Strani / Pages: [9]–28   [ COBISS ID: 18345570 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-P97L0YOT ]
  

Polona GANTAR
Temeljne prvine zasnove frazeološkega slovarja / The Essential Elements of the Design of the Phraseological Dictionary

Ključne besede: slovenščina | frazeologija | frazem | slovarji


Sinopsis: Z analitično-sintetično metodo primerjanja slovarskih rešitev v frazeoloških slovarjih je mogoče izločiti prvine slovarske zasnove, ki jih predvideva celovit slovarski opis frazemske enote. Specifičnost zasnove frazeološkega slovarja, kot je prikazana v članku, upošteva povezanost frazeološkega in frazeografskega sistema. Pregled prvin slovarskih zasnov znotraj posameznih segmentov slovarskega opisa nakazuje možne rešitve tudi za frazeološki slovar slovenskega jezika.


Abstract: Using the analythical-synthetic method in comparing the lexicographic solutions in phraseological dictionaries it is possible to set aside the elements of the lexicographic design, mandated by a complete lexicographic description of a phraseological unit. The specificity of the design of the phraseological dictionary as presented in the article, uncludes the connection of the phraseological and phraseographical systems. A survey of the elements of lexicographic designs within individual segments of lexicographic description indicates possible solutions for the phraseological dictionay of Slovene.


Strani / Pages: 29–49   [ COBISS ID: 18346850 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-XWUNOPTH ]
  

Janez ŠUMRADA
Janez Nepomuk Primic in ustanovitev stolice za slovenski jezik na liceju v Gradcu 1811 / Janez Nepomuk Primic and the Foundation of the Chair of Slovene and the Lyceum in Graz in 1811

Ključne besede: slovenščina | stolica za slovenski jezik | Gradec | 1811-1813


Sinopsis: Razprava govori o okoliščinah, ki so omogočile ustanovitev in delovanje Slovenskega društva (1810) in za tem prve stolice za slovenski jezik na liceju v Gradcu (1811-1813). Gibalo obeh za javno uveljavljanje slovenskega jezika in kulture pomembnih dejanj je bil slovenistični entuziast Janez Nepomuk Primic (1785-1823); predstavljeno je njegovo književno, pedagoško in drugo delovanje ter tragična osebna usoda.


Abstract: The paper discusses the circunstances that paved the way for the foundation and work of the Slovene Society, Societas Slovenica (1810), Followed by the first chair of Slovene at the school of higer education (Lyzeum) in Graz (1811-1813). The moving power behind both actions, important for the public affirmation of Slovene language and culture, was the Slovenistic enthusiast, Janez Nepomuk Primic (1785-1823). The author presents his literary, educational and other activities as well as his tragic fate.


Strani / Pages: 51–60   [ COBISS ID: 18349922 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-SG1Q3IT4 ]
  

Sonja HUDEJ
Uspešnost uresničevanja tvorčevega namena v šestih besedilnih vrstah / A Successful Realization of the Author's Intent in Six Textual Genres

Ključne besede: slovenščina | sporazumevanje | besediloslovje


Sinopsis: Članek proučuje sredstva in načine prepričljivega nagovora naslovnika v besedilnih vrstah, ki so oblikovane na podlagi teorije govornega dejanja oz. besedilne funkcije.


Abstract: The article examines the means and methods of building a convincing address ofthe addressee in texual genres, which are formulated on the basis of the theory of the speech act and/or textual function.


Strani / Pages: 61–81   [ COBISS ID: 18350946 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-OZXEJKFC ]
  

Mateja PEZDIRC BARTOL
Recepcija treh kratkih zgodb med bralci z različnih ravni šolanja / The Reception of Three Short Stories among Readers with Various Levels of Education

Ključne besede: literarna teorija | slovenska književnost | kratka proza | branje | bralec | recepcijsks estetika


Sinopsis: Naše razumevanje pri branju besedila je določeno z najmanj dvema dejavnikoma: na eni strani imamo besedilo, ki posreduje določeno vedenje in usmerja naše razumevanje s svojo strukturo in besedilnimi kodi, na drugi strani pa imamo bralca, ki ni nevtralni pasivni sprejemnik, temveč je družbeno in zgodovinsko določen, branje pa usmerjajo tudi njegove individualne, specifične značilnosti. Namen raziskave je bil ugotoviti razlike in podobnosti v recepciji treh kratkih zgodb med bralci z različnih ravni šolanja in z različnim književnim znanjem, in sicer v odnosu in motivaciji za branje, književnih interesih, všečnosti zgodb, vrednostnih sodbah ter razumevanju in interpretaciji.


Abstract: In reading a text, our comprehension is determined by a least two factors: on the one hand there is the text, which relates particular knowledge and direct our understanding with its structure and textual codes; on the other there is the reader, who is not a neutral, passive receiver, but is socially and historically defined, while his reading is also directed by his individual, specific characteristics. The purpose of the study was to find the differences and similarities in the reception on three stories between readers with various levels of education and with various literary knowledge, i.e., in their attitude and motivation for reading, literary interests, appeal of the stories, evaluative opinions, and understanding and interpretation.


Strani / Pages: 83–102   [ COBISS ID: 18351714 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-QJLVQLN9 ]
  

Barbara OREL
Igra v igri kot intertekstualni in intermedialni pojav / The Play within the Play as a Intertextual and Inter-Medial Phenomenon

Ključne besede: gledališče | intertekstualnost | medbesedilnost | intermedialnost | moderna drama | dekonstrukcija | play within a play | intertextuality | intermediality | modern drama | deconstruction


Sinopsis: Članek uvršča igro v igri med eksplicitne (citatne) intertekstualne pojave in dokaže, da je bila dialoška struktura navajajočega in vanj vpletenega dramskega besedila v moderni drami uporabljena za dekonstruiranje klasične, v aristotelskih pravilih utemeljene zaprte dramske forme.


Abstract: The article places a play within a play among the explicit (quotational) intertextual phenomena and shows that in modern drama the dialogic structure of the citing work and of the embedded work was used to deconstruct the classic, closed forms of drama founded on Aristotleian principles.


Strani / Pages: 103–117   [ COBISS ID: 1187163 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-CMVAGTQV ]
  

OCENE – ZAPISKI – POROČILA – GRADIVO / REVIEWS – NOTES – REPORTS – MATERIALS

Ada VIDOVIČ MUHA
In memoriam jezikoslovcu leksikologu dr. Josefu Filipcu / In memoriam to the Linguist-Lexicologist, Dr. Josef Filipec

Ključne besede: češki jezikoslovci | leksikologija


Strani / Pages: 117–118   [ COBISS ID: 18415458 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-P3BUADLM ]
  

Stanimir RAKIĆ
Kolikostne premene v besedotvorju / Quantitative Alternations in Word-Formation

Ključne besede: srbščina | besedotvorje


Strani / Pages: 119–121   [ COBISS ID: 18415714 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-J0ZZ3AP8 ]
  

Peter SVETINA
Japljevi prevodi Hagedorna in Popa / Japelj's Translations of Hagedorn and Pope

Ključne besede: nemška književnost | angleška književnost | prevodi v slovenščino | 18. st.


Strani / Pages: 123–129   [ COBISS ID: 18416226 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-BAHUVIGB ]
  

Mateja PEZDIRC BARTOL
Pregled slovenske književnosti od 1945 do 2000 / A Survey of Slovene Literature from 1945 to 2000

Ključne besede: slvoenska književnost | literarna zgodovina | Slovenska književnost 3 | ocene


Strani / Pages: 131–136   [ COBISS ID: 18416482 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-X2NHBKBJ ]
  

Matjaž ZAPLOTNIK
Ivan Pregelj v zbirki Interpretacije / Ivan Pregelj in the Series Interpretacije

Ključne besede: slovenska književnost | slovenski pisatelji | zborniki | ocene


Strani / Pages: 137–141   [ COBISS ID: 18416738 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-AXXEPXCO ]
  

Aleksandra BELŠAK
Ob izidu Kocijanovih razprav o slovenski književnosti / On the Occasion of the Publication of the Kocijan's Survey of the Slovene Literature

Ključne besede: slovenska književnost | literarna zgodovina | ocene


Strani / Pages: 143–144   [ COBISS ID: 18416994 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-CS6U53HZ ]
  

Kumiko KANAZAŠI KURODA
K zgodovini poznavanja Slovenije, slovenske kulture in slovenskega jezika na Japonskem / On the History of Knowledge on Slovenia, Slovene Culture, and Slovene Language in Japan

Ključne besede: slovenščina | slovenska književnost | Slovenija | slovensko-japonski stiki


Strani / Pages: 145–148   [ COBISS ID: 18417250 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-R2V4JNBC ]
  


Simpozij Obdobja 21: Slovenski roman / The Symposium Obdobja 21: The Slovene Novel

Ključne besede: slovenščina | slovenska književnost | roman | simpoziji


Strani / Pages: [149]–150   [ COBISS ID: 18417762 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-QUKCENTA ]
  


Bibliografija Martine Orožen (Ob sedemdesetletnici) / The Bibliography of Martina Orožen (On the Occasion of her Seventieth Birthday)

  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=263
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54