Pregled številke / Issue Contents

2001 / Številka 4

  

Aleksandra Derganc
Ob osemdesetletnici akademika Franca Jakopina

Ključne besede: slovenski jezikoslovci | rusisti | biografije | jubileji


Strani / Pages: 225–228   [ COBISS ID: 17764706 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-RAJDV7AZ ]
  

RAZPRAVE / ARTICLES

Mitja SKUBIC
Romansko-slovanske jezikovne interference: sosledica časov / Romance-Slavic Linguistic Interference: Sequence of Tenses

Ključne besede: romanski jeziki | slovanski jeziki | romunščina | slovenščina | skladnja | negacija | oziralni zaimek | temporalnost


Sinopsis: Prispevek ugotavlja odstopanja od veljavne norme v romanskih jezikih v treh skladenjskih pojavih, v sosledici časov, v rabi dvojne nikalnice, v sklonskih oblikah oziralnega zaimka, in sicer v romunščini ter v stičnih območjih slovanskega in romanskega sveta, razen romunščine danes samo še v Istri in v Julijski krajini. V obratni smeri pa ugotavlja taiste skladenjske kalke v slovenščini tega stičnega ali jezikovno mešanega ozemlja.


Abstract: The article attempts to determinate deviation from the current norm in Romance languages in three syntactic features, i.e., in the sequence of tenses, the use of double negation, and case forms of the reflexive pronouns. These deviations are examined in Romanian and the areas of contact between Romance and Slavic, which are currently (besides Romania) only in Istria and the Julian March. In the opposite direction the author finds the same syntactic calques in Slovene in these contact or linguistically mixed area.


Strani / Pages: 229–236   [ COBISS ID: 17767010 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-YAVRUN2X ]
  

Janez OREŠNIK
Slovenski glavni števniki v luči teorije naravnosti / Slovene Cardinal Numerals in the Light of Naturalness Theory

Ključne besede: slovenščina | naravnost | skladnja | obliko(skladnja) | števnik | glavni števnik | Slovene language | naturalness | syntax | (morpho)syntax | numeral | cardinal numeral


Sinopsis: V Sloveniji smo naravno skladnjo celovške šole razširili v "našo teorijo", ki preučuje vedenje (bolj ali manj) sopomenskih skladenjskih izrazov, tu imenovanih skladenjske dvojnice. Naša teorija je ponazorjena z nekaterimi oblikoslovnimi in (obliko)skladenjskimi vidiki slovenskih glavnih števnikov. Gradivo je razdeljeno na 7 "izpeljav" (katerih vsebina je navedena v angleškem povzetku sestavka).


Abstract: In Slovenia, the natural syntax of the Klagenfurt brand has been extended to "our theory", which studies the behaviour of (near-)synonymous syntactic expressions, here called syntactic variants. The theory is illustrated with morphological and (morpho)syntantic aspects of Slovenian cardinal numerals. The language material is divided into 7 "deductions" (whose subject-matter is listed in the English summary of the paper).


Strani / Pages: [237]–246   [ COBISS ID: 17768802 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-SFNHEZUQ ]
  

Boris Ju. NORMAN
Hiazm v strukture slavjanskoj frazy: predposylki, funkcii i sledstvija / Chiasmus in the Structure of Slavic Phrase: Assumptions, Functions and Outcomes

Ključne besede: slovanski jeziki | skladnja | hiazem | besedni red


Sinopsis: V prispevku je obravnavan hiazem, tj. skladenjska zamenjava tipa Človek ne živi zato, da bi jedel, ampak je zato ,da bi živel, pogost v besednih igrah, aforizmih, pregovorih itd. Raziskane so nekatere posledice hiazma, npr. rahljanje povezav med določenimi skladenjskimi položaji in pomenskimi lastnostmi besed. Ob zgledih hiazma v nekaterih slovanskih jezikih (ruščini, bolgarščini, poljščini) je ponazarjena odvisnost tega prijema od jezikovnih zakonitosti posameznih jezikov (besedni red, obstajanje sklonov itd.).


Abstract: The article discusses the chiasmus, i.e., syntactic switch of the type A person does not live in order to eat but eats in orede to live, which is common in puns, aphorisms, proverbs, etc. It analyzes some consequences of the chiasmus, e.g., the loosening of connections between individual syntactic positions and semantic properties of words. The examples from some Slavic language (Russian, Bulgarian, Polish) demonstrate the dependence of this procedure on the linguistic principles of individual language (word order, presence of case forms, etc.).


Strani / Pages: [347]–262   [ COBISS ID: 17769826 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-XZVKZPZC ]
  

Aleksandra DERGANC
Dvojina v novgorodskih pismih na brezovem lubju / The Dual in the Novgorod Birchbark Letters

Ključne besede: vzhodnoslovanski jeziki | stara ruščina | dvojina | novgorodska pisma | 11.12. st.


Sinopsis: V sestavku so prikazani zgledi rabe dvojine v novgorodskih pismih na brezovem lubju iz 11. in 12. st. Ti zgledi podpirajo tezo, da so v tem zgodnjem obdobju v vzhodni slovanščini obstajali še vsi tipi dvojine.


Abstract: The article presents examples of use of the dual in the Novgorod Birchbark Letters of the 11th and 12th centuries. These examples support the thesis that in this early stage of East Slavic all types of the dual were still in existence.


Strani / Pages: 263–273   [ COBISS ID: 17771874 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-FFH0ENTX ]
  

Tom PRIESTLY
Vendali, Veneti, Vindišarji / Vandals, Vennets, Windischers

  

Juraj VANKO
Od teme k jeziku / From Theme to Language

Ključne besede: literarna teorija | literarna interpretacija | literarna komunikacija | sporočanje


Sinopsis: Pri interpretaciji jezika literarnega besedila je treba vnovič odpreti vprašanje hermenevtike, torej vprašanje o razumevanju njegovega pomena in smisla. V razpravi izhajamo s stališča, da besedilo vsebuje takšne konstruktivne semantične prvine, katerih odkritje vodi k osvetlivi sporočanjskega namena in smisla besedila. Drugi namen tega prispevka je prikaz koncepcije slovaških predstavnikov teorije literarne komunikacije.


Abstract: In interpreting the language of a literary text the question of hermenutics needs to be revisted, i.e., the question of understanding of its semantic and meaning. The article proceeds from the standpoint that the text includes constructive semantic elements and their discovery sheds light on communicative intention and menaing of the text. The second purpose of this article is to present the conception of Slovak representatives of the theory of literary communication.


Strani / Pages: [307]–314   [ COBISS ID: 17777506 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-RKSTJZH0 ]
  

Juliana BESTERS DILGER
Ukrajinski in ruski jezik v Ukrajini deset let po samostojnosti / The Ukrainian and Russian Languages in Ukraine after Ten Years of Independence

  

Sorin PALIGA
Oris zgodovine Slovanov / Sketching the History of Slavs

Ključne besede: Slovani | slovanski jeziki | satemska jezikovna skupina | zgodovinski pregledi | traško-slovanski stiki


Sinopsis: Za preteklost Slovanov, ki se v zgodovinskih virih presenetljivo pojavijo v 6. st. n. š., obstajajo arheološki dokazi. Jezikoslovna analiza lahko v podporo prispeva pomembne podatke. Iz njih je mogoče povzeti, da Slovani predstavljajo satemsko jezikovno skupino med skrajno severnimi traškimi govorci (t. i. Costoboces), južno vejo Baltov ter germansko, iransko in uralsko (ugrofinsko) skupino. V kontekstu nesporno satemskega govora je mogoče prepoznati zgodnje romunske (praromunske), severnotraške, iranske in germanske vplive.


Abstract: The Slavs, who spectacularly emerged in historical documents in the 6th century AD, have an archaeologically documented past. Lingustic analyses is also able to offer relevant and convergent data, allowing us to postulate that the Slavs represented a satem-speaking group located between the northermost Thracian speakers (the so-called Costoboces), the south branch of the Balts, the Germanic speakers, the Iranic and Uralic (Finno-Ugric) groups. Early Romance (Proto-Romanian), north Thracian, Iranic and Germanic influences are identifiable in the context of a distinct satem idiom.


Strani / Pages: 327–349   [ COBISS ID: 17782626 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-ID0LVZ66 ]
  

OCENE – ZAPISKI – POROČILA – GRADIVO / REVIEWS – NOTES – REPORTS – MATERIALS

Peter JURGEC
Collins Cobuild v slovenščini: Praktična in teoretična spodbuda slovenskemu slovaropisju / Collins Cobuild in Slovene: Practical nad Theoretical Incentives for Slovene Lexicography

Ključne besede: slovenščina | angleščina | razlagalni slovarji | ocene | review | Slovene language | English language | explanatory dictionaries


Strani / Pages: 351–358   [ COBISS ID: 17782882 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-99AIBC09 ]
  

Nataša LOGAR, Tina VEROVNIK
Normativnost slovenskih jezikovnih priročnikov v lektorjevih rokah / Normativity of Slovene Language Manuals in Proofreader's Hands

Ključne besede: slovenščina | priročniki | jezikovni priročniki | lektoriranje


Strani / Pages: 359–374   [ COBISS ID: 17783394 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-SERJHZ8O ]
  


Bibliografija Franca Jakopina (Ob osemdesetletnici) / The Bibliography of Franc Jakopin (On the Occasion of his Eightieth Birthday)

Ključne besede: slovenski jezikoslovci | rusisti | bibliografije | jubileji | Slovene linguists | bibliography


Strani / Pages: 375–421   [ COBISS ID: 17764962 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-VPGJNLU0 ]
  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=262
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54