Pregled številke / Issue Contents

2001 / Številka 1-2

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Miran HLADNIK
Kako je ime metodi? / What is a Method Called?

Ključne besede: slovenska književnost | literarna zgodovina | literarna kritika | literarna teorija


Sinopsis: Avtor razmišlja o lastnem metodološkem profilu, to je o literarnovednih postopkih, ki jih je uporabljal od 1980, njihovi utemeljitvi in mestu v slovenski literarni vedi. K literarnemu sistemu pristopa neselektivno ter je naklonjen empiričnim metodam in sodobni tehnologiji.


Abstract: The author reflects on his own methodological profile, i.e, the literary criticism procedures that he has used since 1980, their foundation and place in the Slovene literary criticism. His approach to the literary system is non-selective and open to empirical methosds nad modern technology.


Strani / Pages: 1–16   [ COBISS ID: 16159586 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-M0CZXK6U ]
  

Andreja ŽELE
Zgodovinskorazvojni pregled slovenske vezljivosti / A Historical Survey of Slovene Valency

Ključne besede: slovenščina | jezikoslovje | skladnja | slovenske slovnice | vezljivost | razvoj vezljivostne teorije | Slovene language | linguistics | syntax | Slovene grammars | valency | development of valency theory


Sinopsis: S pregledom slovenskih slovnic in nekaterih jezikoslovnih del predstavljam zgodovinski razvoj vezljivostne problematike, zlasti razvoj pomensko- in strukturnoskladenjske vezljivosti slovenskih glagolov, in ugotavljam, v kolikšni meri so naši slovničarji in jezikoslovci že uspeli opisati slovenske (predvsem strukturnoskladenjske) vezljivostne značilnosti. Pregled je namenoma kronološki, ker tako bolj jasno izpostavi nekatere zastranitve v razvoju vezljivostne teorije.


Abstract: With the survey of Slovene grammars and some linguistic works the author presents the historical development of the valency issues, particulary the development of the semantic and structural syntactic of Slovene verbs, and examines to which Slovene grammarians and linguists have succeeded in descibing Slovene (particulary structural syntactic) valency features. The survey is deliberately chronological in an attempt to more clearly point out some peripheral issues in the development of the valency theory.


Strani / Pages: 17–39   [ COBISS ID: 18330925 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-ICQNHCLP ]
  

Alojzija ZUPAN SOSIČ
Kriminalkina uganka / The Puzzle of the Mystery Novel

Ključne besede: slovenska književnost | slvoenska proza | kriminalka | sodobna kriminalka | klasična kriminalka


Sinopsis: Slovensko kriminalko devetdesetih let lahko na način razreševanja identitete uganke, ubesedene v razkrinkovalni pripovedi, delimo na klasično in sodobno kriminalko. "Neklasična" sodobna kriminalka se od klasične razlikuje predvsemv suspenzu, saj v prvi detektiv ne išče več samo "ključev", zato se problem identitete z zgodbene ravnine prenaša na raven pripovednih postopkov - sodobna kriminalka se ne sprašuje le "kdo je zložinec", pač pa tudi "kaj je kriminalka". Čeprav je zločin še vedno temeljni vzvod pripovedi, ga formalni medbesedilni postopki navezovanja na literarno in filmsko kriminalno tradicijo obarvajo ironično ali humorno. Identitetna uganka, iskanje storilca, se je tako v sodobni slovenski kriminalki raztegnila na zasledovanje lastnih (pripovedovalčevih in žanrskih) indicev - njene žanrske razpoke so sodobno slovensko kriminalko prenovile in literarno oplemenitile.


Abstract: The Slovene mystery novel of the 1990's can be, with respect to the method of solving the identity puzzle, expressed in the unmasking narrative, divided into classical and contemporary mystery novel. "Non-classical" contemporary mystery novel differs from the classical particularly in suspense, as in the former the detective no longer searches for clues, therefore in indentity issue moves from the story plane to the plane of narrative processes., i.e., the contemporary mystery novel does not only ask the question " Who is the perpetrator?" but also "What is the mystery?" Even if the crime is still its pivotal point of the narrative, the formal intertextual processes of referenceto literary and cineatic tradition color it ironic and humorous. The identity puzzle, i.e., search for the culprit, was thus in the contemporary Slovene mystery novel expanded into pursuit ot its own (narrator's and genre's) indices-its genre deviations renovated and refined it from literary point of view.


Strani / Pages: 41–53   [ COBISS ID: 4090398 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-H9WTADBJ ]
  

Robert CAZINKIĆ
Kategorizacija in razvrstitev oziralnikov ki in kateri / The Categorization and Clasification of the Slovene Relative Pronouns

Ključne besede: slovenščina | skladnja | zaimek | oziralni zaimki


Sinopsis: Razprava prikazuje kategorizacijo in razvrstitev oziralnikov ki in kateri v temeljnih slovenskih slovnicah od Bohoriča do Toporišiča in v ddveh najpomembnejših slovenskih slovarjih, tj. pri Pleteršniku in SSKJ. Kritičnemu ovrednotenemu historiatu raziskav se pridružuje poskus jezikoslovne obravnave teh oziralnih zaimkov v luči teorije prototipov.


Abstract: The paper presents the categorization and classification of Slovene relative pronouns ki and kateri in major Slovene grammars from Bohorič to Toporišič and in the two most significant Sloven dictionaries,ie., Pleteršnikʹs and SSKJ. A critical review of the history of research is accomoanied by an attempt of alinguistic treatment of these pronouns in the light of the theory of prototypes.


Strani / Pages: 55–73   [ COBISS ID: 16160098 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-GGZOQRVC ]
  

Miran ŠTUHEC
Dve idejni strukturi v slovenski krajši pripovedni prozi po letu 1980 / Two Ideological Structures in Slovene Shorter Narrative Prose after 1980

  

Jožef SMEJ
Skrb dekana Vendela Ratkoviča in dekanijske komisije za čistejši jezik v Malem katekizmusu Miloša Luttarja iz leta 1888 / The Concern of the Dean Vendel Ratkovič and the Committee of the Deanery for a Purer Slovene in the Mali katekizmus of 1888 by Miloš Luttar

  

Bernarda PODLIPNIK
Literarna kritika pripovednoproznih žanrov na Slovenskem v začetku 20. stoletja / Literary Critique of Narrative Prose Genres in Slovene Lands at the Beginning of the 20th Century

  

OCENE – ZAPISKI – POROČILA – GRADIVO / REVIEWS – NOTES – REPORTS – MATERIALS

Monika KALIN GOLOB
Teoretska razčlemba jezika in stila v poročevalstvu / Theoretical Analysis of the Language and Style in Reporting

Ključne besede: slovenščina | poročanje | jezik | stil | reporting | language as a phenomenom | style


Strani / Pages: 119–122   [ COBISS ID: 20638301 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-TPLMZV1O ]
  

Frančiška BUTTOLO
Čibejevo pojmovanje bistva literature in postmoderna doba (Ob stoletnici rojstva dr. Franca Čibeja, 1901-1929) / Čibej's Comprehension of the Essence of Literature and the Postmodern Era (On the Occasion of the Centennial of dr. Franc Čibej's Birth, 1901-1929)

  

Hermina JUG KRANJEC
Še o zgodovini slovenščine kot drugega/tujega jezika / More on the History of Slovene as a Second/Foreign Language

Ključne besede: slovenščina | slovenščina kot drugi/tuji jezik | polemike


Strani / Pages: 129–131   [ COBISS ID: 16174690 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-CF0OKRDV ]
  

Ada VIDOVIČ MUHA
Simpozij Obdobja 20: Slovenski knjižni jezik - aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje (Ob 450-letnici izida prve slovenske knjige) / The Symposium Obdobja 20: Standard Slovene-Topical Issues and Historical Experience (On the Occasion of the 450th Anniversary of the Publication of the First Slovene Book)

  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=260
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54