Pregled številke / Issue Contents

2000 / Številka 4

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Monika KALIN GOLOB
Interpretativna funkcija kot merilo izbire jezikovnih sredstev v uvodnikih Slovenskega naroda / The Interpretative Function as a Criterion for the Choice of Linguistic Means in the Editorials of Slovenski narod

Ključne besede: slovenščina | časopisni jezik | uvodniki | Slovenski narod


Sinopsis: V članku je s primerjalno analizo uvodnikov v nemškem in slovenskem dnevniku prikazano, kako so se do konca 19. stoletja razvile zvrstne posebnosti presojevalnih poročevalskih besedil. Nemško (in sploh tuje) časopisje je delovalo kot zgled, kaj naj časopis prinaša in kako to ubeseduje, tudi kot zgled, da se v besedilih s prevladujočo interpretativno funkcijo lahko pojavljajo aktualizirane besede in besedne zveze. Te pa so bile v slovenskih presojevalnih besedilih sprva prenesene iz slovenske literarne, pisemske in govorniške tradicije. Obravnavani slovenski uvodniki izkazujejo njihov razvoj k pestrejši izrabi aktualizmov, ki se odpirajo evropskemu kulturnemu okviru in razvijajočemu se svetu strok.


Abstract: The comparative analysis of newspaper editiorials in a German and Slovene daily illustrated the development of genre-specific features of interpretative newspaper reports by the end of the 19th century. German newspapers (and foreign newspapers in general) served as a model for the topics to be covered in the press and for the ways to express them. They also illustrated the fact that in texts with primarily interpretative function figuratively used words and phrases were possible. These were unitially imported into interpretative texts from Slovene literary, epistolary, and oratorical traditions. The newspaper editorials discussed in this article show their progression towards a more variegated utilization fo these words and phrases, which opened themselves to the European cultural framework and the developing world of tehnical fields.


Strani / Pages: [363]–378   [ COBISS ID: 15713122 ]

Matevž KOS
Prvi odmevi Nietzschejeve filozofije v slovenski literarni publicistiki / The First Reactions to Nietzsche's Philosophy in Slovene Literary Journalism

Ključne besede: slovenska periodika | filozofija | konec 19. st.


Sinopsis: Razprava pregleduje omembe F. Nietzscheja v slovenski periodiki od leta 1892 pa do moderne. Deli jih v večji skupini - liberalno-svobodomisleno in katoliško-konservativno - in jih med seboj primerja. Ugotavlja, da niti na eni niti na drugi strani ni bilo posebne pripravljenosti za dialog z Nietzschejevo filozofijo. Še več: odzivi liberalnih in katoliških piscev so si bili presenetljivo podobni.


Abstract: The article examines mentions of Nietzsche in Slovene periodicals from 1892 to the Moderna. They are divided into two larger groups, i.e., liberal-free-spirited and Catholic-conservative, and compared. The author finds that nieder side was particularly ready for a dialogue with Nietsche's philosophy. Furthermore, the reactions of the liberal and Catholic authors were surprisingly similar.


Strani / Pages: [379]–397   [ COBISS ID: 15714402 ]

Aneksandr V. KRINICYN
O specifiki vidnega sveta pri Dostojevskem in semantiki "videnj" v romanu Idiot / On the Specific Character of Dostoevsky's Visual World and the Semantics of "Visions" in the Novel Idiot

Mirjana BENJAK
Filmičnost literarnega diskurza Miljenka Jergovića (Kadri, položaj kamere in montaža v zbirki kratkih zgodb Mama Leone) / The "Cinematic" Character of the Literary Discourse of Miljenko Jergović (Frames, Camera Position, and Montage in the Volume of Short Stories Mama Leone)


OCENE – ZAPISKI – POROČILA – GRADIVO / REVIEWS – NOTES – REPORTS – MATERIALS

Peter JURGEC
Slovensko, avstrijsko, avstrijsko-slovensko / Slovene, Austrian, Austrian-Slovene

Ključne besede: avstrijsko-slovenski književni stiki | zborniki | ocene | review | Austrian-Slovene literary contacts


Strani / Pages: [455]–458   [ COBISS ID: 15722594 ]

Danica ČERČE
Steinbeck in Slovenci (Slovenska kritiška presoja Steinbeckove pripovedne proze) / Steinbeck and the Slovenes (Slovene Critical Evaluation of Steinbeck's Narrative Prose)


13. mednarodni slavistični kongres, Ljubljana, 15.-21. avgust 2003 / The 13th International Congress of Slavists, Ljubljana, August 15-21, 2003

Janez GRADIŠNIK
Pismo uredništvu / Letter to the Editor

Ključne besede: polemike | pisma

   [ COBISS ID: 15726434 ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=259
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54