Pregled številke / Issue Contents

2000 / Številka 3

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Miha JAVORNIK
Dvosvetnost Pikove dame (O ustvarjalnosti A. S. Puškina) / The Dual World of The Queen of Spades (On A. S Pushkin's Creativity)

Ključne besede: ruska književnost | kratka proza | Puškin, Aleksandr Sergeevič: Pikova dama


Sinopsis: Razprava temelji na poetološki analizi Puškinove novele. V odkrivanju osnovnih konstrukcijskih postopkov se izkaže, da je Pikova dama natančno in logično konstruiran tekst, ki razkriva bistvene nazorske opredelitve Puškina v zrelem obdobju ustvarjanja, hkrati pa ponuja pot k odkrivanju temeljnih značilnosti ruske kulture v celoti.


Abstract: The paper is based on a poetological analysis of a Pushkin novel. Through the discovery of the basic construction processes it becomes evident that the Queen of Spades is a logically constructed text, as well as opens a path to exploring teh fundamental characteristics of the Russian culture as a whole.


Strani / Pages: [221]–243   [ COBISS ID: 15252578 ]

Andreja ŽELE
Pojmovanje vezljivosti v tujem jezikoslovju / On the Concept of Valency in Foreign Linguistics

Ključne besede: slovenščina | jezikoslovje | skladnja | pomenoslovje | vezljivost | glagol | Slovene language | linguistics | syntax | semantics | valency | verb


Sinopsis: Prispevek je kronološko-problemski pregled najrelevantnejše tuje vezljivostne literature, ki je neposredno ali posredno vplivala na razvoj slovenske vezljivostne teorije. Hkrati prekrivnost različnih vezljivostnih teorij, z vzajemnimi dopolnitvami, potrjuje in omogoča posplošeno vezljivostno obravnavo v pomenski podstavi stavčne povedi in s tem posplošeno pomenskoskladenjsko vezljivost, ki je izhodišče za specifične strukturnoskladenjske vezljivosti posameznih jezikov. Razmerja med pomenskoskladenjsko vezljivostjo in strukturnoskladenjsko vezljivostjo izpostavljajo pomensko usmerjenost (intenco) glagolov/pridevnikov v povedju, udeležence v različnih udeleženskih vlogah in njihove možne izrazne uresničitve v strukturnoskladenjski vezljivosti.


Abstract: The article is a chronological and topical survey of the most relevant foreign literature on valency theory that directly or indirectly influenced the development of Slovene valency theory. At the same time, the overlap between various valency theories with mutually complementary features affirms and allows the generalized valency treatment of the sentence semantic base, thus the generalized semantic-syntactic valency, which in the basis of specific structural-syntactic valencies of individual languages. The relationships between the semantic-syntactic and structuarl-syntactic valencies of individual languages point out the semantic intention of verbs/adjectives in the predicate, participants in various participant roles, and their possible formal realizations in structural-syntactic valency.


Strani / Pages: [245]–264   [ COBISS ID: 15254370 ]

Blaž PODLESNIK
Bronasti jezdec Puškina in Leto tisoč devetsto trinajst Ahmatove - dve peterburški povesti / Pushkin's Bronze Horseman and Akhmatova's 1913 - Two St. Petersburg Stories

Ključne besede: ruska književnost | ruska poezija | epska pesnitev | Puškin, Aleksandr Sergeevič: Bronasti jezdec | Puškin, Aleksandr Sergeevič: Mednyj vsadnik | Ahmatova, Anna Andrejevna: Leto tisoč devetsto trinajst


Sinopsis: Razprave je posvečena primerjavi " peterburških povesti" Puškina in Ahmatove s ciljem osvetliti skupne značilnosti in razlike v načinu verzne pripovedi in nakazati, kako Ahmatova v duhu modernizma preoblikuje nekatere tradicionalne pripovedne obrazce. Ob skupnih tematskih potezah (posameznik in mesto Peterburg) se verzna pripoved Ahmatove od tradicije Puškina loči povsem v novi pripovedni poziciji (diferenciran pesniški "jaz", ki izgublja svojo celovitost), brezsižejskost besedila (bezsjužetnostʹ) in dominantni vlogi lirskih, izpovednih elementov.


Abstract: The article is devoted to the comparison of the "St. Peterburg stories" by Pushkin and Akhmatova with the intention of shedding light on the common features and differences on the style of verse narrative. It also attemps to outline the way Akhmatova in the spirit of modernism transforms some traditional narrative formulas. Despite the common thematic features (an individual and the city of Petersburg) Akhmatova's verse narrative differs from the tradition of Pushkin mainly by its new narrative position (distances poetic "self" losing his integrity), a text without a sujet, and the dominant role of the lyrical, subjective elements.


Strani / Pages: [265]–284   [ COBISS ID: 15256930 ]

Jasna HONZAK JAHIĆ
Nastajanje in oblikovanje slovenskega športnega izrazja / The Beginnings and Development of the Slovene Sports Terminology

Alojzija ZUPAN SOSIČ
Pravljični roman / The Fairy-Tale Novel

Ključne besede: slovenska književnost | pravljica | pravljični roman | 1990-


Sinopsis: Prisotnost pravljice v literaturi ob koncu tisočletja je potrdila priljubljenost te najstarejše prozne vrste tudi v Sloveniji, hkrati pa nakazala možnost novega žanrskega poimenovanja - pravljični roman. Njegova vpetost v primerjalni kontekst ljudske in sodobne pravljice ter kratek pregled sodobne slovenske pravljice sta v romanu devetsedetih let 20. stoletja odkrila zanimive pripovedne preobrazbe pravljičnosti.


Abstract: The presence of the fairy tale in literature at the end of the millennium confirmed the popularity of this oldest prose genre in Slovenia, while indicating the possibility of a new genre term - the fairy-tale novel. Its incorporation in the comparative context of folktale and modern fairy tale and a brief survey of contemporary Slovene fairy tale revealed in the novel of the 1990's interesting narrative transformations of the fairy-tale features.


Strani / Pages: [309]–329   [ COBISS ID: 15261794 ]

Matevž KOS
Župančič in Nietzsche / Župančič and Nietzsche

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska poezija | moderna | filozofija | ničejanstvo


Sinopsis: Razprava evidentira in analizira najbolj značilna Župančičeva pesniška besedila in nekatere izjave, ki omogočajo razpravljanje o odmevih Nietzschejeve filozofije oziroma o tistem sestavu ideološko kulturnih in idejno estetskih prvin, ki ga povzema izraz ničejanstvo. Tematska sklopa, ki Župančiča najizraziteje približujeta Nietzscheju, predvsem v zbirkah Čaša opojnosti in Čez plan, sta kritika krščanstva in kult umetnika oziroma ustvarjalnosti.


Abstract: The article records and analyzes the most typical of Župančič's poetic works and some statements that allow the discussion of the echoes of Nietzsche's philosophy or, rather, the system of those ideological-cultural elements and of ideas and aesthetics that are emcompassed by the term Nietzscheism. The Thematic complexes that brought Župančič closest to Nietzsche, particularly in the volumes Čaša opojnosti and Čez plan, are the criticism of christianity and the cult of the artist and artistic creativity.


Strani / Pages: [331]–348   [ COBISS ID: 15266402 ]

OCENE – ZAPISKI – POROČILA – GRADIVO / REVIEWS – NOTES – REPORTS – MATERIALS

Tomo KOROŠEC
Alojz Jedlička (1912-2000) / Alojz Jedlička (1912-2000)

Andrej SKUBIC
M. A. K. Halliday: An Introduction to Functional Grammar (Poskus funkcijske slovnice angleškega jezika) / M. A. K. Halliday: An Introduction to Functional Grammar (An Attempt at a Functional Grammar of English)

Ključne besede: angleščina | funkcijska slovnica | ocene | Halliday, M. A. K.: An introduction to functional grammar


Strani / Pages: 351–356   [ COBISS ID: 15267426 ]

Vita ŽERJAL PAVLIN
Medbesedilnost teoretično in "praktično" (Marko Juvan: Vezi besedila. Ljubljana, 2000) / Theoretical and "Practical" Intertextuality (Marko Juvan: Vezi besedila. Ljubljana, 2000)

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=258
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54