Pregled številke / Issue Contents

2000 / Številka 2

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Silvija BOROVNIK
Patologija slovenka vasi, nasilje verske inštitucije in arheologija besede v Lipuševi prozi / The Pathology of the Slovene Village, the Oppression of the Religious Institution, and the Archeology of the Word in Lipuš's Prose

Peter GRZYBEK
Pogostnostna analiza based iz elektronskega korpusa slovenskih besedil / A Frequency Anlysis of Lexicon from an Electronic Corpus od Slovene Texts

Janja ŽITNIK
Književno delo slovenskih izseljencev / The Literary Work of Slovene Emigrants

Ključne besede: slovenski izseljenci | izseljenska književnost | leposlovje | Slovene emigrants | emigrant literature | literary work


Sinopsis: Leposlovno delo slovenskih izseljencev lahko razvrščamo v različne sklope glede na specifiko njihovih "skupnih" tematik ali glede na njihove značilne literarne smeri in oblike, navezanost ali izoliranost od sočasno nastajajoče "domače" književnosti ter njuno medsebojno primerljivost, stopnjo literarnoestetske dognanosti itd. Prihodnje analize naj z zanesljivimi literarnoestetskimi merili izpostavijo vse tisto leposlovno delo slovenskih izseljencev, ki ima trajnejšo vrednost, in ga ustrezno umestijo v osrednja dela slovenske literarne zgodovine (sintetične preglede, leksikone, tudi komentirane zbirke klasičnih del) in v osnovnošolske, srednješolske in visokošolske učne vsebine, njihova najboljša dela pa v obvezna šolska berila.


Abstract: Literary work by Slovene emigrant writers can be divided into various complexes, depending on the specifics of their "common" topics, their typical literary styles and forms, their connection to or isolation from the contemporary "domestic" literature, how comparable the two of them are, the degree of the literary-aesthetic excellence, etc. Using reliable literary-aesthetic criteria, future analyses should point out all the Slovene emigrant literary work of lasting value and include it among the core works of Slovene literary history (surveys, lexicons, annotated collections of classical works) as well in the elementary, high-school, and college-level curriculum, the best works also among the required school texts.


Strani / Pages: 159–176   [ COBISS ID: 17362221 ]

Aleksander DONE
Skladenjski vzorci v Žitju Aleksandra Nevskega / Syntactical Patterns in the Žitije Aleksandra Nevskogo

Ključne besede: ruščina | stara ruščina | skladnja | Žitje Aleksandra Nevskega | 14./17. st.


Sinopsis: V članku so predstavljeni trije staroruski skladenjski pojavi, opazovani v dvanajstih rokopisnih kopijah Žitija Aleksandra Nevskega iz obdobja od poznega14. do poznega 17. stoletja. Opisani so: absolutni dativ, dvojni tožilnik in skladnjski vzorci z eno nikalnico. Nobenega od njih v sodobni ruščini ne zasledimo več.


Abstract: This article examines three Old Russian syntactic phenomena in 12 copies of The Life of Alexander Nevski, dating from the late fourteenth to the late seventeenth century. Those phenomena are: The Absolute Dative, The Double Accusative and The clauses with one negation. All of them do not exist in Modern Russian language.


Strani / Pages: [177]–188   [ COBISS ID: 14466146 ]

Peter SVETINA
Kitice v odstavkih: nekatere kitične oblike v slovenskih protestantskih pesmih 16. stoletja / Stanzas in Paragraphs: Some Stanza Forms in Sixteenth-Century Slovene Protestant Versifications

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska poezija | metrika | kitica | rima | protestantizem | 16. st.


Sinopsis: Slovenski protestantski pisci 16. stoletja so v prizadevanju za širjenje novega nauka izdali tudi več pesmaric. Z melodijami, ki so jih prevzeli iz pesmaric nemških in čeških protestantov, so prinesli v slovensko (duhovno) poezijo tudi mnogo kritičnih oblik. O štirih je govora v članku.


Abstract: In their effort to spread the new religious teachings, sixteenth-century Slovene Protestant writers published, among other things, several hymnals. With the tunes adapted from the hymnals by the German and Czech Protestants, they introduced into Slovene (spiritual) poetry numerous new stanza forms, four of which are discussed in the article.


Strani / Pages: [189]–193   [ COBISS ID: 14466402 ]

OCENE – ZAPISKI – POROČILA – GRADIVO / REVIEWS – NOTES – REPORTS – MATERIALS

Sanja VULIĆ
Jezikovna analiza književnega dela Vilijama Pokornoga / A Linguistic Analysis od Vilijam Pokorny's Literary Work

Marjan DOVIĆ
Erich Auerbach: Mimesis. Prikazana resničnost v zahodni literaturi

Ključne besede: ocene in poročila | evropska književnost | literarna interpretacija | mimesis | literarna estetika | Evropa | duhovna zgodovina | reveiw | European literature | literary interpretation | literary aesthetics | Europe | spiritual history

   [ COBISS ID: 17360685 ]

Mirjana BENJAK, Vesna POŽGAJ HADŽI
Introduzione allo studio della lingua, letteratura e cultura croata / Uvod u studij hrvatskog jezika, književnosti i kulture

Mateja PEZDRIC BARTOL
T. Virk: Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko-teoretske osnove: metodologija

Jana ZEMLJARIČ MIKLAVČIČ
Slovenščina kot drugi/tuji jezik: zgodovina (Od začetkov do 1850) - Popravki / Slovene as a Second/Foreign Language: History (From the Begining to 1850) - Corrections

Ključne besede: slovenščina | slovenščina kot drugi/tuji jezik | zgodovinski pregledi | polemika


Strani / Pages: 219–220   [ COBISS ID: 14469218 ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=257
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54