Pregled številke / Issue Contents

2000 / Številka 1

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Monika KALIN GOLOB
Razvoj sklicevalnih avtomatizmov v prvem slovenskem dnevniku / The Development of Quotation Formulas in the First Slovene Daily

Ključne besede: slovenščina | komunikologija | terminologija


Sinopsis: Letos marca je pri založbi Fakultete za družbene vede izšla Komunikološka hrestomatija 2, namenjeno[!] seznanitvi s temeljnimi komunikološkimi razpravami prve polovice 20. stoletja. Ob prevajanju za to delo se je porodila ideja o poenotenju slovenskih komunikoloških izrazov. Konec leta 1998 je bila zato v okviru Komunikološkega društva Slovenije ustanovljena Komunikološka terminološka sekcija. Njena prva naloga je, da ob prevajanju temeljne angleško pisane komunikološke literature, ki je študijsko gradivo za študente komunikologije, uskljajuje, tvori in predlaga slovensko strokovno izrazje za poimenovanje pojmovnega in predmetnega sveta vede, ki se ukvarja z raziskovanjem sporočanja.


Abstract: In March this year, The Faculty of Social Sciences published the second volume of Communicological Chrestomathy, which brings seminal communicological texts of the first half of the 20th century. When the texts were being translated, it was suggested something ough to be done to provide for a more uniform Slovene communicological terminology. As a result, the Communicological Terminology was established at the Slovene Communicological Society in 1998. The section's first task is to coordinate, produce and suggest Slovene terms for the conceptual and material world of the science of communication, primarily on the basis of translating from English basic communicological literature for students of communicology.


Strani / Pages: 1–26   [ COBISS ID: 19952221 ]

Zvonko KOVAČ
Secesija v hrvaški kajkavski poeziji / The Secession in Croatian Kajkavian Poetry

Ključne besede: hrvaška književnost | kajkavska književnost | moderna | secesija | postmoderna


Sinopsis: Delo temelji na predpostavki, da je secesijski slogovni kompleks, ki ga je mogoče povzeti iz dosedanjih del (A. Stamać, V. Žmegać), nekakšna konstanta kajkavskega deleža znotraj hrvaške književnosti od moderne do postmoderne. V uvodnem delu skušamo z analizo in komentarji dosedanjih del odgovoriti na vprašanje, zakaj prihaja do nove tradicije poezije v kajkavskem in čakavskem dialektu ravno v obdobju moderne. Na podlagi interpretacij pesmi Dragutina Domjanića (Figurice, Park med alejami, Inje), kratkega opisa pesniških zbirk in nekaterih antologij kajkavske lirike ugotavljamo secesijske (ornamentalne, dekorativne) pojave in problematiziramo njihovo funkcijo v hrvaški kajkavski poeziji in kontekstu novejše hrvaške književnosti sploh.


Abstract: The paper is based on the assumption that the Art Noveau stylistic complex as it can be recapitulated from earlier works (A. Stamać, V. Žmegać) is a kind of constant of the Kajavian part within Croatian literature between Modernism and Post-Modernism. With analysis and commnetaries of previous works the introductory part attempts to answer the question why it is during Modernism that a new poetic tradition in Kajkavian and Čakavian dialects occurred. Based on interpretation of poems by Dragutin Domjanić (Figurice, Park med alejami, Inje) and on a short descritption of collection of poems and some anthologies of Kajkavian lyric poetry, the author discovers Art Noveau (ornamentation, decorative) phenomena and examines their function in Croatian Kajkavian poetry and in the context of more recent Croatian literature in general.


Strani / Pages: [27]–39   [ COBISS ID: 13452386 ]

Tatjana SREBOT REJEC
Še o fonemu /v/ in njegovih alofonih / Once Again on the Phoneme /v/ and Its Allophones

Ključne besede: fonem /v/


Strani / Pages: [41]–54   [ COBISS ID: 3773769 ]

Mihaela JERIČEK
Modeli interpretacije pri Tarasu Kermaunerju / Models of Interpretation in the Work of Taras Kermauner

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska literarna kritika | slovenska dramatika | literarna kritika | interpretacija


Sinopsis: Kermaunerjevo vrednotenje slovenske literature prinaša novost v smislu filozofsko-sociološkega pristopa do literarnih, predvsem dramskih tekstov. Razvil je nekaj izvirnih modelov interpretacije, ki jih sam poimenuje model daljice, premice, micelija, pentlje, model rozete, katedrale, triangla ... Njegova poimenovanja so s stališča literarne vede nenavadna, sploh če jih primerjamo z obstoječimi načini interpretiranja, vendar v kontekstu njegovega pogleda na literano interpretacijo logična in utemeljena. V razpravi bom razvojno predstavila nastanek njegovih interpretacijskih modelov. Predstavitev je teoretična, kajti empirična aplikacija njegovih modelov bi zahtevala dodatno razpravo.


Abstract: Kermauner's assessment of Slovene literature introduces a new philosophical and socilogical approach to literary, particularly drama, texts. He developed some original models of interpretation, which he termed: the line segment model, the straight line model, the mycelium model, the bow model, the rosette model, the cathedral model, the triange model etc. While his terms are unusual from the standpoint of literary criticism, particularly as compared to the exsisting methods of interpretation, they are logical and justified in the context of Kermauner's view of literary interpretation. Applying a developmental approach, the paper presents the formation of Kermauner's interpretation models. The presentation is theoretical, as empirical application of his models would require an additional study.


Strani / Pages: [55]–72   [ COBISS ID: 13453410 ]

Vladimir B. KATAJEV
A. I. Solženicin o A. P. Čehovu - Polemika o zamolčevanju / A. I. Solzhenicyn on A. P. Chekhov - The Polemics of Silence

Ključne besede: ruska književnost | ruski pisatelji


Sinopsis: Razprava predstavi protislovni odnos A. I. Solženicina do A. P. Čehova in njegovega dela, kot je izražen v dveh zapisih Solženicina iz leta 1998. Pozornost je posvečena predvsem tistim vidikom, ki ponazarjajo razliko med dvema tipoma ruskih pisateljev - med pisateljem, ki zahteva, da je ustvarjalec kot nosilec visokih vrednot prerok in učitelj ljudstva in naroda (A. I. Solženicin), in pisateljem, ki te "vzvišenosti" ne potrebuje in osvobaja literaturo od zahteve, da bi ta za svoj obstoj potrebovala neka posebna socialna, moralna ali religiozna opravičila (A. P. Čehov).


Abstract: The study sketches the controversial attitude of A. I. Solzhenitsyn towards A. P. Chekhov and his work, as expressed in two Solzhenitsyn's essays of 1998. It focusses particularly on issue that demonstrate the differende between types of Russian writers-between a writer who demands from an author, as a bearer of high values, to be a prophet and people's and nation's teacher (A. I. Solzhenitsyn), and writer who does not have a need for this "sublimity" and releases literature from the requirement of having some particular social, moral, or religious justification for its exsistence (A. P. Chekhov).


Strani / Pages: [73]–80   [ COBISS ID: 13453666 ]

OCENE – ZAPISKI – POROČILA – GRADIVO / REVIEWS – NOTES – REPORTS – MATERIALS

Aleksander SKAZA
Dimitrij Sergejevič Lihačov (15./28. novembra 1906 - 30. septembra 1999) / Dimitrij Srgejevich Likhachev (November 15/28, 1906 - September 30, 1999)

Marijan DOVIĆ, Marko JUVAN
Domači Parnas v narekovajih: parodija in slovenska književnost. Ljubljana: Literatura, 1997

Ključne besede: slovenska književnost | parodija | antologije | ocene | Slovene literature | parody | anthologies | review

   [ COBISS ID: 13455202 ]

Matjaž ZAPLOTNIK
Jože Udovič v zbirki Interpretacije / Jože Udovič in the Anthology Interpretacije

Ključne besede: slovenska književnost | slovenski pisatelji | slovenski pesniki | zborniki


Strani / Pages: 93–97   [ COBISS ID: 13455458 ]

Peter SVETINA
Starejši slovensli tiski v British Library v Londonu / Early Slovene Prints in the British Library in London


Bibliografija Ade Vidovič Muha (Ob šestdesetletnici) / The Bibliography of Ada Vidovič Muha on Her Sixtieth Birthday

Ključne besede: slovenščina | slovenski jezikoslovci | bibliografije


Strani / Pages: 105–118   [ COBISS ID: 13456226 ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=256
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54