Pregled številke / Issue Contents

1999 / Številka 4

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Tomo KOROŠEC
Prvo slovensko oglaševalno besedilo iz l. 1794 in njegov avtor Valentin Vodnik (1758--1819) / The First Slovene Advertisement of 1794 and its Author, Valentin Vodnik (1758--1819)

Ključne besede: slovenščina | informiranje | reklama | Vodnik, Valentin: Velika pratika | 1794


Sinopsis: Razčlenjeno je nemško-slovensko besedilo iz leta 1794, in sicer kot dokument iz zgodovine slovenskega knjigotrštva. To je oglasni list, ki je kot samostojni letak oglaševal izid prve Vodnikove Velike pratike. Avtor slovenskega prevoda (za avtorja nemškega besedila se lahko predpostavlja podpisani Korn) doslej ni bil določen. Prispevek skuša dokazati, da je avtor besedila Valentin Vodnik, s čimer mu pripada avtorstvo tudi prvega oglaševalnega besedila, ki je izšlo pred prvim slovenskim časopisnim oglasom vLjubljanskih novicah 1797.


Abstract: The article analyzes a German-Slovene text of 1794, otherwise known as a document from the history of the Slovene book trade. It is an advertisment which in a form of a flyer advertised the publication of the first issue of Vodnik's almanac Velika pratika. The author of the Slovene translation (it can be assumed that the author of the German text was Korn, whose name is signed under the text) has not been identified. The article attempts to prove that the author of this text is Valentin Vodnik, which would also make him the author of the first Slovene advertisment, published prior to the apperance of the first newspaper advertisment in Ljubljanske novice in 1797.


Strani / Pages: [381]–391   [ COBISS ID: 12024930 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-LU53IZ5M ]
  

Marko JUVAN
Medbesedilnost: figure in vrste / Intertextuality: Tropes and Genres

Ključne besede: slovenska književnost | literarna teorija | tekstna lingvistika | medbesedilnost | Slovene literature | literary theory | textual linguistics | intertextuality


Sinopsis: Pojem medbesedilnost je literarno vedo soočil z novo razlago razmerij med subjektom, jezikom, literarnim besedilom in družbeno-zgodovinskim kontekstom. V enoten okvir je vpel obravnavo pojavov, ki so se prej zdeli obrobni (citat, parodija, itn.), s tezo, da je literatura narejena iz literature, pa je opozoril na avtoreferencialnost literarnih procesov. Razprava sistematično sintetizira problematiko literarne medbesedilnosti: razliko med občo medbesedilnostjo in citatnostjo, temeljne načine medbesedilnega predstavljanja oziroma sklicevanja na citatne figure in vrste (od aluzije do variacije).


Abstract: With the concept of intertextuality literary criticism faced a new explanation of the relationships between the subject, language, literary text, and social and historical context. This concept tied into a common framework the treatment of phenomena that had previously seemed marginal (e.g., quotation, parody etc.). Furthermore, with the thesis that literatue is made from the other literature it pointed out the autoreferentiality of literary processes. The paper systematically synthesizes issues of literary intertextuality: the differnece between general intertextuality and citing, basic methods of intertextual presentation or, rather, referentiality, and tropes and genres of citing (from allusion to variation).


Strani / Pages: 393–416   [ COBISS ID: 12026210 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-BNEM1XVS ]
  

Ina FERBEŽAR
Merjenje in merljivost v jeziku (Na stičišču jezikoslovja in psihologije: nekaj premislekov) / Measuring and Measurability in Language (At the Nexus of Linguistics and Psychology: Some Reflections)

  

Aleksander BJELČEVIČ
Cezura v slovenskem in srbohrvaškem verzu / The Caesura in Slovene and Serbo-Croatian Verse

Ključne besede: slovenska književnost | hrvaška književnost | srbska književnost | verzologija | cezura


Sinopsis: Cezura (pojem, ki je ožji od pojma "verzna dvodelnost") je v silabičnem in silabotoničnem verzu stalna medbesedna meja za vedno istim zlogom v verzu. Pogosto sovpada z mejo med naglasnimi enotami, znotrajverzne skladenjske meje pa so na cezuri pogostejše kot drugod v verzu. Cezura torej ni pavza. Nobena druga konstantna lastnost za cezuro ni obvezna; zevgma je pred cezuro, tonska konstanta pred cezuro ipd. so možni, ne pa njuni spremljevalni pojavi.


Abstract: In syllabic and syllabotonic verse caesura (a concept narrower that the concept of "bipartition of verse") is a consistent break between words that follows the same syllable in a verse. It often coincides with a break between stress units. Syntactic boundaries within a verse fall more often on caesura than on other parts of the verse. Hence a caesura is not a pause. No other constant feature is obligatory for caesura, e.g., zeugma or tone constant before caesura, etc., are possible, but not obligatory parallel phenomena.


Strani / Pages: 437–455   [ COBISS ID: 12032354 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-J9ANSGOG ]
  

Metka FURLAN
Rezijansko Ubac/Ubas »oven« (Praslovansko *ovncy »oven« v rezijanski slovenščini) / Resian Ubac/Ubas »Ram« (CSl. *ovncy »Ram« in Resian Slovene)

  

István LUKÁCS
Moč imena: simbolika imen pri Miroslavu Krleži in Ivanu Cankarju / The Power of a Name: The Symbolism of Names in Miroslav Krleža’s and Ivan Cankar’s

Ključne besede: slovenska književnost | hrvaška književnost | onomastika | osebna imena | literarni junaki


Sinopsis: Temeljno izhodišče študije so onomastične raziskave francoskih in ruskih strokovnjakov od petdesetih let naprej. Raziskava imen literarnih junakov je lahko avtonomna metoda analize umetniškega dela. V poimenovanju junakov pri Miroslavu Krleži in Ivanu Cankarju naletimo skoraj na identične dileme univerzalnega in nacionalnega. Skupni imenovalec je pri obeh Nietschejeva filozofija. Pri Cankarju v nasprotju s Krležo ni prišlo do detronizacije tradicionalne romantične ljubezni, vendar njegovi libidalno enigmatični ludionimi govorijo o poskusu te detronizacije.


Abstract: The study departs from onomastic studies by French and Russian experts from the 1950's on. The research of literary characters' names can be an autonomous method of the analysis of a literary work. in characters' names in Miroslav Krleža's and Ivan Cankar's work one finds almost identical dilemmas of the universal and the national. The common denominator of the two is Nietsche's philosophy. Unlike Krleža, Cankar did not subvert traditional romantic love, however, his libidinously enigmatic ludionysm indicate an attempt of this subversion.


Strani / Pages: 469–481   [ COBISS ID: 12033378 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-YXZIQSDI ]
  

Fedora FERLUGA PETRONIO
O poetiki Momčila Nastasijevića / On the Poetics of Momčilo Nastasijević

Ključne besede: srbska književnost | srbski pisatelji | 1918/1941


Sinopsis: Pesnik, pripovednik, dramatik in esejist Momčilo Nastasijević (1894-1938) spada med najizvirnejše ustvarjalce srbske književnosti med vojnama. Njegov opus je žanrsko zelo razvejan in neposredno povezan z njegovo poetiko, vendar prihaja z njo večkrat v nasprotje. V filozofskih esejih išče svojo umetniško pot in skuša obenem odgovoriti na ključna metafizična vprašanja. Članek skuša prikazati Nastasijevića kot originalnega pesnika metafizika ne glede na njegove poglede o jeziku in književnosti, ki jih je prikazoval v svojih esejih.


Abstract: Poet, prose-writer, playwright, and essay writer Momčilo Nastasijević (1894-1938) is one of the most original Serbian authors between the World Wars. His opus is very diverse in its genres and while it is directly related to his poetics, it is often also in conflict with it. In his philosophical essays he is in search of his own artistic path and at the same time he attempts to answer the key metaphysical questions. The article attemps to show Nastasijevič as an original poet metaphysicist, regardless of his view on language and literature laid out in his essays.


Strani / Pages: 483–493   [ COBISS ID: 12035426 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-HAWUNT83 ]
  

OCENE – ZAPISKI – POROČILA – GRADIVO / REVIEWS – NOTES – REPORTS – MATERIALS

Aleksandra DERGANC, Oleg F. Žolobov
Simvolika i istoričeskaja dinamika slavjanskogo dvojstvennogo čisla / Symbolik und historische Dynamik des slavischen Duals

Ključne besede: slovanski jeziki | dvojina | ocene


Strani / Pages: [495]–501   [ COBISS ID: 12035682 ]
  

Alenka ŽBOGAR, Mateja PEZDIRC BARTOL, Alojzija ZUPAN SOSIČ
Slovenska izseljenska književnost

  

Irena OREL, Leszek Mosz
Uski, Izbrana vprašanja staropoljske in staroslovenske leksikografije, Slavistična revija 47/1

  

Tomaž ERJAVEC
Slovensko-angleški korpus ELAN / The Slovene-English Corpus ELAN

Ključne besede: slovenščina | angleščina | korpusi | korus ELAN | računalniki


Strani / Pages: 515–522   [ COBISS ID: 12036706 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-ZZJZ8Q6O ]
  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=255
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54