Pregled številke / Issue Contents

1999 / Številka 1

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Lado KRALJ
Od Preglja do Gruma (Slovenska ekspresionistična dramatika) / From Pregelj to Grum (Slovene Expressionist Drama)

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska dramatika | ekspresionizem


Sinopsis: Članek ob upoštevanju temeljnih raziskav o slovenskem literarnem ekspresionizmu, ki so danes večinoma že opravljene, pretrese dramatiko zadevnega obdobja in utemelji izbor tistih dram, ki kažejo nedvomne ekspresionistične značilnosti. Ta izbor je smiseln zato, ker je temeljni substrat tega obdobja pogosto še zmeraj zavezan simbolistični poetiki, čeprav upadajoči in zamirajoči.


Abstract: The paper deals with expressionist drama with respect to the existing major works of research - which have largely covered the major issues - on Slovene literary expressionism and provides criteria for the selection of those dramatic works that exhibit clear features of expressionism. Such a selection makes sense because the fundamental substratum of this period still frequently compiles with symbolist poetics, despite the fact that it was already on the wane.


Strani / Pages: 1–22   [ COBISS ID: 9907554 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-JCPFDP91 ]
  

Primož VITEZ
Od idealnih jezikovnih struktur k strategiji realnega govora / From the Ideal Language Structures to the Strategy of Realistic Speech

Ključne besede: jezikoslovje | sporazumevanje | kreativno pisanje | govorno dejanje | jezikovna norma


Sinopsis: Prispevek se s splošnojezikoslovnega stališča loteva vprašanja govornega sporazumevanja, njegovega sistemskega izvora in realne pojavnosti. Kljub izraziti neidealnosti govornih tvorb uspešnost sporazumevanja ni ogrožena, če udeleženci upoštevajo posebnost komunikacijskih situacij v skladu z namenom govornih sporočil. Odnos med jezikovno normo in govorno rabo tako ostaja v okviru pojmovanja prožne stabilnosti.


Abstract: The paper treats from a general linguistic point of view the question of speech comprehension, its systemic origin and real-world manifestations. Despite the marked imperfection of speech forms, the succsess of communications not threatened if the participants take into consideration the particular nature of communicative situations in accord with the intention of the spoken messages. The relationship between norm and usage remains, however, in the framework of the classical conceptualization of flexible stability.


Strani / Pages: 23–48   [ COBISS ID: 9909090 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-RI6FBLBD ]
  

Janez VREČKO
Labodovci, pilotovci, konstrukterji, konsisti in tankisti / Swanists, Pilotists, Constructors, »Kons«-ists, and Tankists

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska avantgarda | zgodovinska avantgarda | Kosovel, Srečko | Podbevšek, Anton | Delak, Ferdo


Sinopsis: V treh poglavjih se ukvarjamo s Podbevškom, Kosovelom in Delakom pri ustvarjanju slovenske zgodovinske avantgarde in raziskujemo njihov odnos do sočasne evropske avantgarde. Posebej je poudarjena Podbevškova estetska provokacija, Kosovelov konstruktivizem, vezan na poznavanje ruskega literarnega konstruktivizma, in Delakova ustanovitev revije Tank.


Abstract: In three charpters tha author deals with Podbevšek's, Kosovel's, and Delak's role in creating the Slovene historical avant-garde. He investigates their relationship towards the contemporary European avant-garde. There is a special emphasis on Podbevšek's aesthetic provocation, Kosovel's konstructivism, which was related to his knowledge of Russian literary constructivism, and Delak's foundation of the journal Tank.


Strani / Pages: 49–67   [ COBISS ID: 9915234 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-FTFMWMSF ]
  

Mihaela KOLETNIK
Fonološki opis voličinskega in črešnjevskega govora / A Phonological Description of the Village Dialects of Voličina and Črešnjevci

Ključne besede: slovenščina | slovenska narečja | panonsko narečje | slovenskogoriški govori | Voličina | Črešnjevci


Sinopsis: Voličinski govor spada k zahodnemu, črešnjevski pa k vzhodnemu slovenskogoriškemu narečju, širše k panonski narečni skupini. Slovenskogoriško narečje ne pozna tonemskih nasprotij, zahodno slovenskgoriško narečje tudi ne kolikostnega nasprotja, saj so se staro in novoakutirani samoglasniki v nezadnjih ali edinih besednih zlogih podaljšali, zato se danes razlikujejo odrazi za te akutirane in stalno dolge samoglasnike. Soglasniški sistem slovenskogoriškega narečja se od knjižnega razlikuje le v posameznih razvojih.


Abstract: The village dialect of Voličina belongs to the western, while the village dialect of Črešnjevci belongs to the eastern Slovenske Gorice dialect, and, in a broader sense, to the Pannonian dialectal group. The Slovenske Gorice dialect does not possess tonemic oppositions; moreover, the western Slovenske Gorice dialect does not possess quantitative oppositions, since vowels with old acute and neo-acute in non-final as well as final and only syllables were lenghtened and their reflexes therefore differ from the reflexes of the inherited long vowels. The consonantal system of the Slovenske Gorice dialect differs from the literary language only in individual developments.


Strani / Pages: 69–87   [ COBISS ID: 9909602 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-OZQB9BKH ]
  

Aleksander KUSTEC
Kratka zgodba v literarni teoriji / The Short Story in Literary Theory

Ključne besede: literarna teorija | kratka proza | kratka zgodba | 20. st.


Sinopsis: Kratki zgodbi, fenomenu 20. stoletja, je treba odmeriti enako prostora v literarni teoriji kakor drugim, navidezno bolj popularnim književnim vrstam. Kljub temu, da ni bila deležna take pozornosti in zanimanja med literarnimi teoretiki in kritiki kakor roman, sonet, tragedija in druge književne vrste, je v zadnjih dveh desetletjih prišlo do pravega preporoda; tako sedaj lahko upravičeno govorimo o področju literarne teorije in kritike, ki se ukvarja le z obravnavo kratke zgodbe.


Abstract: The village dialect of Voličina belongs to the western, while the village dialect of Črešnjevci belongs to the eastern Slovenske Gorice dialect, and, in a broader sense, to the Pannonian dialectal group. The Slovenske Gorice dialect does not possess tonemic oppositions; moreover, the western Slovenske Gorice dialect does not possess quantitative oppositions, since vowels with old acute and neo-acute in non-final as well as final and only syllables were lenghtened and their reflexes therefore differ from the reflexes of the inherited long vowels. The consonantal system of the Slovenske Gorice dialect differs from the literary language only in individual developments.


Strani / Pages: 89–108   [ COBISS ID: 9909858 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-UHU9MGTS ]
  

OCENE – ZAPISKI – POROČILA – GRADIVO / REVIEWS – NOTES – REPORTS – MATERIALS

Leszek MOSZYNSKI
Izbrana vprašanja staropoljske in staroslovenske leksikografije (Jan Maczynski 1564– Matija Kastelec 1680) / Selected Issues in Old-Polish and in Old-Slovene Lexicography (Jan Maczynski 1564– Matija Kastelec 1680)

  

Alojzija ZUPAN SOSIČ
Zajemanje časa / Encompassing Time

Ključne besede: slovenska književnost | literarna teorija | slovenska proza | postmodernizem | eseji | ocene


Strani / Pages: 122–126   [ COBISS ID: 9910626 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-BKXAILFM ]
  

Magda KARABELOVA PANOVA
Slovensko-bolgarski kulturni stiki v prvih desetletjih našega stoletja / Slovene-Bulgarian Cultural Contacts in the First Decades of the 20 thCentury

Ključne besede: slovensko-bolgarski kulturni stiki | 1900-


Strani / Pages: 127–130   [ COBISS ID: 9910882 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-AEH7B6KE ]
  

Ana PEKLENIK
Recepcija knjižnih izdaj prevodov iz bolgarske proze na Slovenskem / The Reception of the Translations of the Bulgarian Prose in Book Form in Slovenia

Ključne besede: bolgarska književnost | prevodi v slovenščino | kritike | bibliografije | zgodovinski pregledi


Strani / Pages: 131–138   [ COBISS ID: 9914978 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-97CLC0AZ ]
  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=252
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54