Pregled številke / Issue Contents

1998 / Številka 4

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Ada VIDOVIČ MUHA
Pomenski preplet glagolov imeti in biti – njuna jezikovnosistemska stilistika / The Semantic Interaction of the Verbs imeti 'to have’ and biti 'to be’ – TheirLinguo-Systemic Stylistics

Ključne besede: slovenščina | stilistika | glagol


Sinopsis: Glagolska primitiva oz. primarna glagola imeti in biti povezuje izražanje prostorske umeščenosti, pri čemer je lahko le biti prostorsko odprt, nedoločen, imeti pa veže prostorsko orientacijsko točko na posedovalca (posesorja). - Pomenska analiza temelji na tesni pretvorbeni zvezi med glagoloma imeti in biti, pri čemer je bil vzet za izhodišče glagol imeti. Možne pretvorbene zveze med glagoloma so prek svojilnega pridevnika (P1), prislovnega določila kraja (P2) in vse druge, nesvojilne in neprostorske (P3). Bogata jezikovnosistemska stilistika, ki izhaja iz teh pretvorbenih povezav, temelji na členitvi stavčne povedi po besedilno pogojeni aktualnosti; gre za vprašanje izhodišča - jedra.


Abstract: Verbal primitives (primary verbs) imeti (to have) anb biti (to be) are related by the expression of spatial location, but only biti is spatially open, indefinite, while imeti ties the orientation point to the possessor.- The semantic analysis is based on close transformational relation between verbs imeti and biti; the point of departure is the verb imeti. The possible transformational connections between the two vebs are through possessive adjective (T1), adverbial location (T2), and all others, non-possessive and non-spatial transformations (T3). The rich linguo-systemic stylistic, derived from these transformational relationships, is based on analyzing the sentence with respect to sentence perspective, i.e., it involves theme-rheme issues.


Strani / Pages: 293–323   [ COBISS ID: 9279330 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-8IKZFTMR ]
  

Aleksander BJELČEVIČ
Svobodni verz slovanskih narodov (Ob varšavski konferenci o svobodnemverzu) / Free Verse in Slavic Nations (On the Occasion of the Warsaw Conference on FreeVerse)

Ključne besede: slovanske književnosti | slovenska književnost | poezija | verzologija | svobodni verz


Sinopsis: Svobodni verz slovanskih narodov se začne na prelomu stoletja (izolirano se lahko pojavi že v stari romantiki), kontinuiteto pa ima od drugega in tretjega desetletja 20. stoletja naprej (s premorom med in takoj po drugi vojni). Koncepti svobodnega verza so nacionalni, čeprav je pojav internacionalni. Pogojeni so s posameznimi nacionalnimi tradicijami, ker je svobodni verz predvsem ob nastanku vezan na sistem, od katerega se osvobaja.


Abstract: The beginning of the Slavic free verse date back to the fin the siècle (isolated cases can be found as early as in Romanticism), but continuity in its production began in 1920's and 1930's (with a hiatus during and immediately after World War II). The conceptions of free verse are national, even if the concept itself is international. They are rooted in individual national traditions, since particularly at its inception free verse is linked to the system from which it frees itself.


Strani / Pages: [325]–337   [ COBISS ID: 9279842 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-YWT5MP1F ]
  

Tatjana SREBOT REJEC
O slovenskih samoglasniških sestavih zadnjih 45 let / On the Slovene Vowel Systems of the Last 45 Years

Ključne besede: slovenščina | fonetika | samoglasniki | samoglasniški sestavi


Sinopsis: Članek vsebuje pregled slovenskih samoglasniških sestavov za knjižno slovenščino, kot sta jo podala Jože toporišič in Jakob Šolar v zadnjih 45 letih, in predlaga novo interpretacijo, ki temelji na knjižni slovenščini, kot se dejansko govori v Ljubljani.


Abstract: The paper gives a survey of the Slovene vowel systems in Standard Slovene as described by Jože Toporišič and Jakob Šolar in the last 45 years, and proposes a new interpretation based on Standard Slovene as it is actually spoken in Ljubljana.


Strani / Pages: 339–346   [ COBISS ID: 9280866 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-WTA5TB2S ]
  

Matija OGRIN
Aleš Ušeničnik in Izidor Cankar: soočenje njunih literarnoestetskih pogledov ob Domu insvetu l. 1916 / Aleš Ušeničnik and Izidor Cankar: The Confrontation of Their Literary-Aesthetic Views onDom in svet in 1916

Ključne besede: slovenska književnost | filozofija | Dom in svet | polemike


Sinopsis: Članek analizira načelne poglede Aleša Ušeničnika in Izidorja Cankarja na slovensko literaturo; najprej prikaže njuno pojmovanje kulture in umetnosti v širšem filozofskem in estetskem pogledu. V tej luči drugi del članka predstavi soočenje idej v polemiki v Domu in svetu l. 1916.


Abstract: The article analyzes the fundamental views of Aleš Ušeničnik and Idzidor Cankar on Slovene literature. First it describes their understanding of culture and art in a broades philosophical and esthetical respect. In view of this the second part of the article presents the confrontation of their ideas in their polemic on Dom in svet in 1916.


Strani / Pages: [347]–366   [ COBISS ID: 9281122 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-5UBUCKGK ]
  

Vojko GORJANC
Konektorji v slovničnem opisu znanstvenega besedila / Connectors in the Grammatical Description of a Scientific Text

Ključne besede: slovenščina | znanstveni jezik | skladnja | besedoslovje | konektorji


Sinopsis: Konektorji v besedilu povezujejo besedilne enote različnega obsega, vzpostavljajo medstavčna in medpovedna razmerja ali razmerja med delom besedila in njegovim nadaljevanjem. V znanstvenem besedilu so opazovani glede na vlogo v površinski besedilni gradnji in organizaciji besedilnega pomena. Konektorske zveze pa so razčlenjene tudi glede na možnost nadaljnje izpeljave besedila. Besediloslovni vidik je izhodiščni tudi pri uvrščanju konektorskih sredstev v različne oblikoslovno-skladenjske kategorije.


Abstract: In the text, connectors connect textual segments of various lenght and they establish correlations between clauses and sentences or between a section of the text and its continuation. They are examined here in a scientific text with respect to their role in the surface construction of the text and in the organization of textual menaning. Moreover, connector correlations are analyzed with respect to the possibility of further development of the text. Classification of the connectors into various morphological-syntactic categories is based on the textological point of view as well.


Strani / Pages: 367–388   [ COBISS ID: 9281378 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-JLVEJRHF ]
  

OCENE – ZAPISKI – POROČILA – GRADIVO / REVIEWS – NOTES – REPORTS – MATERIALS

Franc JAKOPIN
Krajevna in ledinska imena gornje Terske doline / Place Names and Cadastral Place Names of the Upper Ter Valley

Ključne besede: slovenščina | onomastika | krajevna imena | ledinska imena | Terska dolina | ocene


Strani / Pages: 389–391   [ COBISS ID: 9281634 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-YDJXXJVD ]
  

Alenka ŽBOGAR
Tri ekspresionistične podobe sveta Marjana Dolgana / Tri ekspresionistične podobe sveta by Marjan Dolgan

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska proza | ekspresionizem | ocene


Strani / Pages: 392–393   [ COBISS ID: 9281890 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-PKNSNBN4 ]
  

Tomo KOROŠEC
Za profesorjem Borisom Urbančičem (1913–1998) / In Memory of Professor Boris Urbančič (1913–1998)

Ključne besede: slavisti | Slavist


Strani / Pages: 394–395   [ COBISS ID: 9282146 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-DAHMTIOZ ]
  


Bibliografija Borisa Urbančiča / Boris Urbančič’s Bibliography

Ključne besede: slavisti | bohemisti | bibliografije


Strani / Pages: 396–406   [ COBISS ID: 9282658 ]
  

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=251
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54