Pregled številke / Issue Contents

1998 / Številka 3

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Tone SMOLEJ
Zolajevi zgledi v Hiši Marije Pomočnice / Zola's Examples in the Novel Hiša Marije Pomočnice

Ključne besede: francoska književnost | slovenska književnost | moderna | Cankar, Ivan: Hiša Marije Pomočnice | Zola, Émile: Beznica


Sinopsis: Članek obravnava Zolajeve zglede v Cankarjevem romanu Hiša Marije Pomočnice (1904). Izhaja iz domneve, da naj bi Angelika, junakinja Sna (La rêve, 1888), navdahnila nekatere Cankarjeve otroške like, hkrati pa naj bi se slovenski pisatelj zgledoval tudi pri Zolajevih opisih cerkvenega okolja. Roman Beznica (L'Assommoir, 1877) naj bi vplival na motiviko tragičnega ljudskega slavja ter na deskripcijo nedovoljenega otroškega pogleda.


Abstract: The paper deals with Zola's examples in Cankar's novel Hiša Marije Pomočnice (1904). It is derived from the assumption that Angelique, the character of The Dream (La Rêve, 1888), was the inspiration for some of Cankar's child characters; at the same time, the Slovene writer supposedly followed the example of Zola's descriptions of the church milieu. The novel Drunkard (L'Assommoir, 1887) supposedly influenced the themes of tragic popular celebration and the description of prohibited chils's sight.


Strani / Pages: [153]–170   [ COBISS ID: 8570210 ]

Stanislav HAFNER
Jernej Kopitar - novi pogledi na njegovo osebnost in delovanje / Jernej Kopitar - New Views of His Personality and Work

Ključne besede: slovenski jezikoslovci


Sinopsis: V razmeroma kratkem času se je Jernej Kopitar znal udomačiti in tudi kot jezikoslovec in slavist uveljaviti v prvi univerzalni fazi dunajske romantike. Posebnosti njegovega dopisovalnega jezika, odvisno od konkretnega prejemnika, izražajo Kopitarjevo profilirano osebnost in služijo tudi kot označba njegovih kulturnopolitičnih nazorov, ko jih skušamo razložiti.


Abstract: In a relatively short period of time Jernej Kopitar was able to become oriented and to gain recognition as a linguist and Slavist in the first universal phase of Viennese Romanticism. The pecularities of the language of his correspondence, which depend on the addressee, indicate Kopitar's formed perosnality and serve as characterization of his cultural-political views, as the author attempt to explain them.


Strani / Pages: [171]–181   [ COBISS ID: 8571234 ]

Miran ŠTUHEC
Kersnikova Elza na poti od guvernante do poslančeve žene / Janko Kersnik's Elza on Her Way from a Governess to a Representative's Wife

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska proza | realizem | literarne študije | Kersnik, Janko: Ciklamen | Kersnik, Janko: Agitator


Sinopsis: Osrednje mesto v Kersnikovih romanih Ciklamen in Agitator zaseda nemška guvernanta Boletovih otrok Elza. Je ambiciozna in spretna nadzorovalka dogajanja, kadar je potrebno tudi brezobzirna spletkarka. Ob dejstvu, da je Nemka, prevzame nase vlogo nasprotnice slovenskih narodno-nacionalnih interesov. Zaradi svoje kompleksnosti, ki ob koncu Ciklamna vključuje tudi resnično človeško in ljubezensko muko je najzanimivejša oseba romanov in medij, skozi katerega poteka recepcija človeškega, moralnega ter narodnopolitičnega življenja Kersnikovega trškega ambienta.


Abstract: The central position in J. Kersnik's novels Ciklamen (The Cyclamen) and Agitator (The Agitator) is occupied by the German governess of the Boles' children Elza. She ambitiously and skilfuly controls the course of action; when necessary, she is also a ruthless plotter. Because of the fact that she is German, she assumes the role of an enemy of Slovene national interests. Because of her complexity, which at the end of The Cyclamen also involves a real human and love suffering, she is the most interesting character of the two novels and a medium for the reception of human, moral, and national-political life of Kersnik's ambient of a small town.


Strani / Pages: [183]–193   [ COBISS ID: 8573026 ]

Eva PALLASOVA
Prihodnjik - čas ali naklon? / Future Tense - Tense or Mood?

Ključne besede: stara cerkvena slovanščina | slovanski jeziki | južnoslovanski jeziki | prihodnji čas | naklon


Sinopsis: O razvoju analitičnega prihodnjika v slovanskih jezikih zgovorno pričajo starocerkvenoslovanska besedila. Iz njih se popolnoma jasno kaže, da stara cerkvena slovanščina pripada južnoslovanskemu arealu. Opisni prihodnjik se tvori s pomočjo deontičnih modalnih izrazov in izrazov, ki izražajo intencionalno stanje volje. Gre za predstopnjo nadaljnjega razvojnega procesa,ki bi ga bilo mogoče označiti kot izpraznitev prvotnih modalnih izrazov v slovnične členke kasnejšega analitičnega prihodnjika v južnoslovanskih jezikih. Ta proces so nedvomno podpirale hkratne težnje v neslovanskih jezikih, predvsem v grščini, pri nekoliko poznejšem konstituiranju balkanske jezikovne zveze.


Abstract: The Old Church Slavonic texts give very significant evidence of the development of the analytic future tense in the Slavonic languages. The texts manifest quite clear that the Old Church Slavonic belongs to the South Slavonic linguistic territory. The periphrastic future forms are built up of the deontic modal expressions anf of an expressions signifying the interntional state of will. Such forms represent the first stage of the later development process which can be characterised by voiding of the original modal expressions and transforming them into grammatical particles of the follownig analytical future tense in the South Slavonic languages. During the later estabilshing of the Balkan "linguistic union" (Sprachbund) the process had been undoubtedly supported by the analogical tendencies in the Non-Slavonic languages, in Greek in particular.


Strani / Pages: [195]–206   [ COBISS ID: 8575842 ]

Marko STABEJ
Slovenski pesniški jezik z vidika jezikovnega načrtovanja do l. 1848 / Slovene Poetic Language from the Standpoint of Language Planning until 1848

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska poezija | pesniški jezik | slovenščina | 1800-1848


Sinopsis: Slovenski pesniški jezik in korpus pesniških besedil v 1. polovici 19. stoletja nimata samo avtonomne kulturne vrednosti, ampak sta zametek jezikovne polnofunkcionalnosti in celovitosti besedilnega korpusa, hkrati pa motivacija za preseganje diglosijske situacije. V tem okviru imata posebno vlogo zlasti Kranjska čbelica s Prešernovim pesniškim opusom, ki je bila jezikovnonačrtovalno kratkoročneje manj uspešna, in Bleiweisove Kmetijske in rokodelske novice (s Koseskim kot najbolj izpostavljenim pesnikom), ki so bile tozadevno uspešnejše. Pojasnjeni so nekateri razlogi za to ( z današnjega kanoničnega vrednostnega stališča) naviezno protislovno vlogo.


Abstract: Slovene poetic language and the corpus of texts from the first half of the 19th c. have not only an autonomous cultural value, but are also the very beginning of full linguistic functionality and complete textual corpus, as well as a motivation for overcoming diglossia. In this context Kranjska čbelica with Prešeren's poetic opus, which was in the short less succesful from the standpoint of language planning, and Bleiweis' newspaper Kmetijske inrokodelske novice (with Koseski as the most prominent poet), which was in this respect more successfull - are of particular importance. The author explains come reasons for this (from today's canonical value standpoint) seemingly controversial thesis.


Strani / Pages: [207]–233   [ COBISS ID: 8576610 ]

Vanda BABIČ
Temeljni razlikovalni elementi grafičnih sestavov in njihov delež pri oblikovanju različnih fonetično-morfoloških sistemov v Levakovićevih in Peštićevih glagolskih izdajah / Basic Differentiating Elements of Graphic Systems and Their Share in Formation of Different Phonetic-Morphological Systems in Levaković's and Paštrić's Glagolitic Publications

Rosanna BENACCHIO
Oblikoslovno-skladenjske posebnosti rezijanščine / Morphological-Syntactic Peculiarities of Resian Dialect

Ključne besede: slovenščina | slovenska narečja | rezijanščina | oblikoslovje | skladnja


Sinopsis: V prispevku se obravnavajo nekatere oblikoskladenjske posebnosti posebnosti rezijanskega narečja (med drugim izražanje določnosti-nedoločnosti, nekatere posebnosti naslonskih oblik zaimkov, modalni pomen imperfekta) in opozarja na paralele v drugih slovanskih jezikih ter furlanščini in italijanščini.


Abstract: The article deals with some morpho-syntactic pecularities of Resian dialect (among other things, with the expression of definiteness, some pecularities of pronominal clitic forms, modal meaning of the imperfect) and points out the parallels in other Slavic languages as well as in Friulian and Italian.


Strani / Pages: [249]–259   [ COBISS ID: 8577122 ]

OCENE – ZAPISKI – POROČILA – GRADIVO / REVIEWS – NOTES – REPORTS – MATERIALS

Jelka KERNEV ŠTRAJN
Zidarjevi romani kot preskusni kamen naratologije / Zidar's Novel as a Litmus Test of Naratology

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska proza | roman | naratologija | ocene

   [ COBISS ID: 8578146 ]

Janez GRADIŠNIK
Tri pisma Antona Bajca / Three Letters of Anton Bajec

Ključne besede: slovenski jezikoslovci | pisma


Strani / Pages: 268–272   [ COBISS ID: 8578402 ]

Vilko NOVAK
Delo in pomen Laszla Hadrovicsa / The Work and Importance of Laszlo Hadrovics

Ključne besede: slavisti | etimologi | Madžarska | biografije


Strani / Pages: 273–274   [ COBISS ID: 8578658 ]


Bibliografija Toma Korošca (Ob šestdesetletnici) / Bibliography of Tomo Korošec (On the Occasion of His Sixtieth Birthday)

   [ COBISS ID: 8574050 ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=250
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54