Pregled številke / Issue Contents

1998 / Številka 1-2

  

RAZPRAVE / ARTICLES

Alenka ŠIVIC DULAR
Kontrakcija v slovanskih jezikih / Contraction in the Slavic Languages

Aleksandra DERGANC
Nekatere paralele v razvoju dvojine v slovenščini in lužiški srbščini / Some Paralells in the Development of Dual in Slovene and Serbian

Ključne besede: slovenščina | lužiška srbščina | dvojina | samostalniki | zaimki


Sinopsis: V prispevku se obravnavajo nekatere papalele med jezikovnim obnašanjem parnih samostalnikov tipa roke, noge, starši v lužiški srbščini in slovenščini ter nekatere podrobnosti v razvoju in morfološki strukturi novih zaimkov za 1.in 2. osebo dvojine v obeh jezikih.


Abstract: The article discusses some parallels between the linguistic behavior of nouns denoting paired items such as roke, noge starši in Sorbian and Slovene and some similarities in the development and mophological structure of the new pronouns for 1st and 2nd person dual in the two languages.


Strani / Pages: [45]–54   [ COBISS ID: 6839650 ]

Majda MERŠE
Vrste glagolskega dejanja v delih slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja in tuje prevodne predloge / Aktionsart in the 16th c. Slovene Protestant Writers' Works and Their Foreign Originals

Rada COSSUTTA
Romanski vplivi v govorih slovenske Istre / The Romance Influence on the Dialects of the Slovene Istria

Ključne besede: slovenščina | etimologija | slovenska narečja | slovenska Istra | romanizmi | terminologija | vinogradništvo | poljedelstvo


Sinopsis: Prispevek je etimološka razčlemba romanizmov v poljedelski in vinogradniški terminologiji istrskoslovenskih govorov. Poleg značilnih morfoloških in semantičnih pojavov ugotavlja različne plasti istrske rmanizacije (latinsko, furlansko, beneško, istrsko-italijansko, tržaškoitalijansko in italijansko), ki sestavljajo podobo jezikovnih interferenc na slovenskem istrskem ozemlju.


Abstract: The paper is an etimological analysis of the words borrowed from Romance languages in the agricultural and viticultural terminology of the Istrian-Slovene parlances. Beside typical morphologic and semantic phenomena it discovers different strata of the Istrian Romanisation (Latin, Friulian, Venetian, Istrian-Italian, Trieste-Italian and Italian) that represent the image of the linguistic interferences in the Istrian-Slovene territory.


Strani / Pages: [73]–81   [ COBISS ID: 6840674 ]

France NOVAK
Samostalniška večpomenskost v knjižni slovenščini 16. stoletja glede na prevodne zglede / The Polysemy of Nouns in the 16th c. Literary Language with Respect to the Original Texts

Ada VIDOVIČ MUHA
Družbeno-politični vidik normativnosti v slovanskih knjižnih jezikih / The Socio-Political Aspects of Normativity in the Slavic Languages

Ključne besede: slovanski jeziki | slovenščina | sociolingvistika | jezikovna politika


Sinopsis: Vprašanje norme knjižnega jezika in spreminjanja njenih meril je interpretirano kot odsev reakcije jezika na družbene in politične dogodke, ki so bistveno spremenili slovanski svet, posegli so celo v njegov vrednostni sistem. Težnja po delni redefiniciji normativnih meril knjižnega jezika izhaja, med drugim, iz spremenjenih javnih in nejavnih komunikacijskih potreb; te namreč vplivajo na delno spremenjeno pojmovanje razmerja med knjižnostjo in aktualno jezikovno rabo.


Abstract: The question of normativity of literary language and of changing its criteria is interpreted as a reflection of the way language reacted to the social and political events that had fundamentally changed the Slavic world, affecting even its value system. The tendency for a partial redefinition of the normative criteria of literary language originates in - among other things - changed public and non-public communicative needs, as they affect a partially altered understanding of the relationship between literary language and language usage.


Strani / Pages: [95]–116   [ COBISS ID: 6848610 ]

Miran HLADNIK
Ideja slovanstva v slovenski zgodovinski povesti / The Idea of Slavdom in the Slovene Historical Novel

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska proza | zgodovinska povest | slovanstvo


Sinopsis: Avtorji slovenskih zgodovinskih povesti se izrecno zavzemajo za idejo slovanske vzajemnosti. Na ravni zgodbe in značajev pa se kaže njihov strah pred vsemi tujci, bodisi slovanskega izvora ali ne - tujci so namreč praviloma nosilci negativnih vlog. Številne povesti obnavljajo slovensko negativno zgodovinsko izkušnjo z Uskoki, srbskimi pribežniki izpod turškega jarma.


Abstract: In their commentary passages, the authors of Slovene historical novels propagate the concept of Slavic unity. On the level of story and characters they demonstrate the fear of all the foreigners, be Slavic or not, giving them predominantly negative roles. Numerous novels recall the Slovenes' negative historical experience with the neighboring Uskoki (the renegade Serbs who fled from the Ottoman rule to serve in the Austrian army).


Strani / Pages: [117]–131   [ COBISS ID: 6850402 ]

Miran ŠTUHEC
Motivno-tematska raven pripovedne proze slovenskih izseljencev v Avstraliji (razvojni premiki) / The Motif-Thematic Level of Narrative Prose by Slovene Emigrants in Australia (Developmental Shifts)

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska izseljenska književnost | Avstralija


Sinopsis: V pripovedni prozi avstralskih Slovencev je opazna težnja po oblikovanju motivno-tematskega kompleksa izseljenstva, ki je v svoji osnovni izkušnji le nekoliko moten s sicer vzporednimi, a drugovrstnimi problemi, s problemi ideološkega in političnega znzčaja. Osnovni motivi so: tujstvo oz. brezdomovinskost, nova, avstralska izkušnja, politično-ideološke napetosti in spori v času med II. svetovno vojno in po njej ter univerzalna življenjska empirija. Razvojni lok motivno-tematske ravni pripovedi iz korpusa kaže opazenpremik k občečloveškim motivom in temam, ki so povezani s tudi pozitivno avstralsko izkušnjo.


Abstract: In narrative prose by Australian Slovenes there is a noticeable tendency towards the formation of the emigrational motif-topical complex, which is in its basic experience only slightly disturbed by parallel, yet different kind of problems i.e., the problems of ideological and political nature. The basic motifs are: the fact of being a foreigner or, rather, without a homeland; the new Australian experience; political-ideological tensions and conflicts during and after World War II; and universal empirical problems of life. The development span of the motif-topical level of the narrative from the corpus shows a considerable shift towards the common human motifs and topics, related to the Australian experience, which was also a positive one.


Strani / Pages: [133]–140   [ COBISS ID: 6851426 ]

Miha JAVORNIK
Internet - začetek novega ali ponavljanje znanega? (Kaj pri tem počne Mihail Bahtin?) / Internet - The Begining of the New or the Reprise of the Old? (What Does Bakhtin Have to Do with All of This?)

Ključne besede: internet | sporazumevanje | 21. st.


Sinopsis: Razprava odpira vprašanje o odnosu med knjigo in internetom kot komunikacijskim medijem, ki bo odločilno zaznamoval sporazumevanje v 21. stoletju. Posebna pozornost velja značilnostim internetske interakcije (IRC, MUD), ki daje posamezniku novo možnost za izgradnjo lastne identitete. Pri presojanju nove oblike komunikacije se razprava opira na teoretska izhodišča, ki jih je postavil ruski antropolog Mihail Bahtin. Njegove ideje o heteroglosiji, karnevalizaciji, marginalnosti zaživijo na poseben način v komunikaciji, ki jo determinira internet.


Abstract: The article tackles the question of the relationship between the book and the Internet as a communication medium, which will crucially mark communication inthe 21st century. Particular attention is focused on the properties of Internet interaction (IRC, MUD), which provide an individual with a new opportunity for building his own identity. In judging the new form of communication the paper rests upon the theoretical principles established by Russian anthropologist Mikhail Bakhtin. His ideas about heteroglossia, carnivalization, and marginality come to life in a special way in the communication determined by Internet.


Strani / Pages: [141]–152   [ COBISS ID: 6851938 ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=249
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54