Pregled številke / Issue Contents

1997 / Številka 3-4

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Jan KORENSKY
Procesualna slovnica in literarnost besedila / Processual Grammar and Linearity of Text


RAZPRAVE / ARTICLES

Tatjana SREBOT REJEC
Nekaj o stavčni intonaciji v kjižni slovenščini / Some Remarks on Sentence Intonation in Slovene

Tom PRIESTLY
Zvočnost in tematika pri Milki Hartman: vaja v analitični metodi / Sounds and Themes in Milka Hartman: An Exercise in Analytical Method

Ključne besede: slovenska poezija | literarne študije


Sinopsis: Poezija Milke Hartman se po tematiki deli na dve vrsti: politično in nepolitično. V pričujoči razpravi se predlaga analiza nekaterih izbranih pesmi, ki naj bi pokazala, ali so prve manj evforične kot druge. Analiza, ki je podana za primer, poteka na treh ravneh: na ravnini preprostega zvočnega ponavljanja; na ravnini zvočnega z določenim pomenom; na ravnini glasovne simbolike. Analiza je bila opravljena na 25-ih političnih in 75-ih nepolitičnih pesmih. Pokazalo se je, da je za politične pesmi dejansko značilna ne le večja nepravilnost metra in rime, ampak tudi manjša zvočna instrumentalizacija - da so v resnici manj lirične; poleg tega je tudi prikazano, v kolikšni meri to drži.


Strani / Pages: 457–476   [ COBISS ID: 75304960 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-NO0RX9XG ]

Andreja LEGAN RAVNIKAR
Pomenske lastnosti upravno-politične in vojaške terminologije v Vodnikovih Lublanskih novicah (1797) / The Semantic Features of Administrative-Political and Military Terminology in Valentin Vodnik's Newspaper Lublanske novice (1797)

Ključne besede: slovenščina | besedoslovje | pomenoslovje | vojaška terminologija | politična terminologija | upravna terminologija | besedje | Lublanske novice | 1797/1800


Sinopsis: Mineva natanko dvesto let, odkar je Valentin Vodnik v prvem slovenskem (političnem) časniku Lublanske novice (1797-1800) načrtno ustvarjal upravno-politično in vojaško terminologijo in s tem temelje njunega strokovnega jezika. Pričujoča razprava se omejuje na predstavite pomenskih razmerij med posameznimi terminološkimi leksemi: enopomenskosti in večpomenskosti, homonimije ter sopomenskosti.


Abstract: It has been exactly 200 years since Valentin Vodnik in the first Slovene (political) newspaper Lublanske novice (1797-1800) systematically created administrative-political and military terminologies and thus laid the basis for their respective tehnical languages. The present study is limited to presenting semantic relationships between individual terminological lexemes: monosemy and polysemy, homonymy ans synonimy.


Strani / Pages: [476]–488   [ COBISS ID: 75307008 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-MG0JCPFS ]

Igor SAKSIDA
Čas Rojstva. Praznik otrok. Z duš slepota odhaja. Otroštvo v poeziji Toneta Pavčka / Time of Birth. The Holiday of Children. The Blindness Departs from Souls. Childhood in Tone Pavček's Poetry

Ključne besede: slovenska poezija | mladinska poezija | literarne študije | slovenski pesniki | obletnice | 70 let


Sinopsis: Mladinska in nemladinska poezija T. Pavčka sta medsebojno tesno povezani in pogojeni podvrsti. Sprva je za obe značilno vračanje k novoromantičnemu poetiškemu izročilu, kasneje je otroštvo v nemladinski poeziji možnost za preseganje "molka", simbol življenjske radosti, skrivnosti in videnja, kasneje le še spomin. Vzporedno s temi funkcijskimi premiki se je preoblikovala tudi motivno-tematska struktura mladinske poezije, in sicer od dvogovornosti, poetizacije narave in fantastike, prevzemanja otroške ali mladostniške pespektive, do refleksivne lirike ter očitnega prekrivanja s poezijo za odrasle.


Abstract: Tone Pavček's youth and non-youth poetry are closely connected and interdependent sub-genres. Characteristic of both is the initial revisiting of the neoromantic poetic tradition; later, chilhood in non-youth poetry becomes an opportunity for overcoming "silence", a symbol of life joy, mystery, and vision, still later just a memory. Parallel to these functional shifts, the topical and thematic structure of youth poetry was transformed as well, i.e., from dialogism, poetization of nature and fiction, adopting child and youth perspective, to the reflective lyric and an apparent overlap with poetry for adults.


Strani / Pages: 489–511   [ COBISS ID: 75310848 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-7BK5OWTR ]

Primož JAKOPIN, Aleksandra BIZJAK
O strojno podprtem oblikoslovnem označevanju slovenskega besedila / On Computer-Supported Morphological Marking of Slovene Text

Ključne besede: slovenščina | jezikoslovje | oblikoslovje | računalniški programi | označevanje | besedila


Strani / Pages: 513–532   [ COBISS ID: 75313408 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-GIBTLWVE ]

Jožef SMEJ
Se je Mikloš Kuzmič v svojem prevodu evangyeliomov res naslanjal na Štefana Kuzmiča? / Did Mikloš Kuzmič Really Rely on Štefan Kuzmič in His Translation of Gospels?


OCENE – ZAPISKI – POROČILA – GRADIVO / REVIEWS – NOTES – REPORTS – MATERIALS

Jurij ROJS
Sedemdeset let Maje Iljične Ryžove / Maya Ryžova's Seventieth Birthday

Erich PRUNČ
Slovenščina in jezikovna enakopravnost v mednarodni komunikaciji / Slovene and Linguistic Equality in International Communication

Ključne besede: slovenščina | enakopravnost | prevajanje | tolmačenje | prevajalci | Inštitut za izobraževanje prevajalcev (Gradec)


Strani / Pages: 547–557   [ COBISS ID: 75318784 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-Q2QKLNC4 ]

Stane SUHADOLNIK
Šolar-Ramovšev načrt za slovar knjižnega jezika / Šolar-Ramovš's Plan for Dictionary of the Slovene Literary Language

Ključne besede: Slovar slovenskega knjižnega jezika | leksikografija | leksikologija | zgodovinski pregledi


Strani / Pages: 558–566   [ COBISS ID: 75320064 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-DI5IPPAL ]

Aleksander D. DULIČENKO
N. I. Tolstoj in rezijanščina / Tolstoy and the Rezian Dialect

Ključne besede: Rezija | rezijanščina | slovenščina | narečja | raziskovanje


Strani / Pages: 567–573   [ COBISS ID: 75321856 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-EYTKDX15 ]

Jelka Kernev ŠTRAJN
Bahtin in humanistične vede. Zbornik prispevkov z mednarodnega simpozija v Ljubljani, 19.-21. oktobra 1995 / Bakhtin and the Humanities. Proceedings of the International Conference in Ljubljana, October 19-21, 1995

Ključne besede: ocene in poročila | Bahtin in humanistične vede


Strani / Pages: 574–577   [ COBISS ID: 75322624 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-EXAAFNWG ]

Vojko GORJANC
Češki narodni korpus / The Czech National Corpus

Ključne besede: Češka | češčina | jezikoslovje | analize | besedila | zbirke besedil | elektronska besedila


Strani / Pages: 578–580   [ COBISS ID: 75324928 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-9YLBC9JT ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=248
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54