Pregled številke / Issue Contents

1996 / Številka 4

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 


Delo Jožeta Toporišiča

Ključne besede: slovenščina | slovenski jezikoslovci | obletnice


Strani / Pages: 341–348   [ COBISS ID: 3638626 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-PJ6PXDWS ]

Toporišič Jože
Jakob Šolar kot jezikoslovec (Ob stoletnici njegovega rojstva)

Ključne besede: slovenščina | slovenski jezikoslovci | obletnice


Sinopsis: Jakob Šolar je bil najpobudnejši izmed prvih absolventov ljubljanske slavistike. Ob izkušnjah iz študija fonetike v Parizu se je uveljavljal ob Breznikovem in Ramovševem delu, pozneje še ob Bezlajevem in še čigavem, skrbeč za glasoslovni del slovenske slovnice in pravopisa zlasti po drugi svetovni vojni. Tudi slovnici lastne generacije je pospeševal rast in načrtoval delo še za zahtevnješe besedotvorje. Večjega jezikoslovnega opusa nizapustil, predvsem zaradi mnogostranskih interesov in dolžnosti, deloma pa tudi zaradi motenega življenja in dela kmalu po 2. svetovni vojni. Zaslužen je še za pretežno besedoslovno izdajo izbora iz Breznikovega opusa in za prikaz njegovega zorenja.


Abstract: Jakob Šolar was the most proactive among the first graduates of the University of Ljubljana Slavic Department. With the experience from his study of phonetics in Paris he rose in the field as a critic with the reviews of Breznik's an Ramovš's work, later on Bezlaj's and others', while being responsible for the phonetic part of the Slovene grammar and orthography, particulary after World War II. He also enchanced the growth of the grammar ofhis own generation and planned work for a more sophisticated word formation. He did not leave a larger linguistic opus, mostly because of his multifaceted interests and obligations, partially also because of interruption in his life and work shortly after World War II. He also deserves credit for a predominantly lexicological edition of Breznik's selected opus and for the presentation of his development.


Strani / Pages: 349–366   [ COBISS ID: 3639138 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-ML6K8FZT ]

Turk Boštjan Marko
Nadrealistična sinteza Srečka Kosovela

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska poezija | ekspresionizem | nadrealizem | literarne študije | Kosovel, Srečko: Integrali | 20. st.


Sinopsis: Sestavek si prizadeva pokazati zasnovanost zgodnje Kosovelove lirike v ekspresionističnem izročilu, na tej osnovi pa zavreči impresionizem kot njen morebitni inspirativni model. V nadaljevanju pa, izhajajoč iz ekspresionistične metafizike zgodnjih Kosovelovih besedil, polemizira s tezo o konstruktivističnem značaju Integralov, njihovo genezo pa postavlja v okvir nadrealizma. Pri tem pa, glede na absolutno sinhronijo zbirke z nastankom nadrealizma kot takega, opozarja na njeno najširšo relevantnost.


Abstract: The paper attempts to show the conception of Kosovel's early lyric poetry in the expressionistic tradition, and based on that, to refute the impressionism as its possible inspirational model. Proceeding from the expressionistic metaphysic of Kosovel's early texts, it argues with the thesis about the constructivistic nature of Integrali (Integrals), and places its genesis in the framework of surrealism. Considering the absolute synchrony of the volume with the beginning of the surrealism as such, it points out its relevance in the broadest sense.


Strani / Pages: 367–392   [ COBISS ID: 3640674 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-SMGI1CDY ]

Kortlandt Frederik
Zaokroženi nosni samoglasniki v Brižinskih spomenikih

Ključne besede: slovenščina | glasoslovje | samoglasniki | nosniki | Brižinski spomeniki


Sinopsis: Georg Holzer se upira mojemu pred dvajsetimi leti izraženemu mnenju, da izrazi jerov in nosnih samoglasnikov v Brižinskih spomenikih kažejo praslovanski naglasni sestav pred pomikom cirkumfleksa, značilnim za vsa slovenska narečja. Holzerjevo pravilo je nedavno poskušal modificirati Robert Woodhouse s petimi dodatnimi ad hoc podmenami. - Ta dva članka mi ne dajeta razloga za spremembo mojega prvotnega mnenja.


Abstract: Georg Holzer opposes my argumentation, expressed twenty years ago, that the reflexes of jers and nasal vowels in the Freising Fragments reflect the Proto-Slavic accentual system existing before the operation of the progressive accent shift, which is characteristic of all Slovenian dialects. In a recent article, Robert Woodhouse has proposed to modify Holzer's rule by means of five additional ad hoc assumptions. - These two articles have not given me reason to change my opinion about this problem.


Strani / Pages: 393–398   [ COBISS ID: 3641442 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-J0FWFZKR ]

Kardoš Štefan
""Klobuk dr. Kreka""

Ključne besede: slovenska književnost | moderna | literarne študije | literarni vplivi | 19./20.st.


Sinopsis: Dr. Janez Evangelist Krek je osebnost, ki je usodno zaznamovala slovenski politični in kulturni prostor na prelomu 19. v 20. stoletje. Nemogoče si je predstavljati, da se njegovo delovanje in delo ne bi tako ali drugače dotaknilo življenja in dela Ivana Cankarja, osrednje figure takrat porajajoče se slovenske nove romantike.


Abstract: Dr. Janez Evangelist Krek is a figure who had a profound impact on Slovene politics and culture at the turn of the 19th century. It is possible to imagine his work not touching one way or another upon the life and work of Ivan Cankar, the main figure of slovene New Romanticism that was on the rise at the time.


Strani / Pages: 399–436   [ COBISS ID: 3697506 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-K8RNGTUT ]

Šivic Dular Alenka
Slovensko gorica/zorica 'dvorišče', '(vaški) trg', 'ograda'

Ključne besede: slovenščina | stara cerkvena slovanščina | etimologija | razlaga besed


Sinopsis: Dostopno gradivo o slovenski besedi goríca/zoríca 'dvorišče', 'vaški trg', 'ograda' in dosedanje etimološke razlage, napodlagi besedotvorno-pomenske analize omogočajo novo etimološko razlago besede iz *dvorica (k psl. *dvorʹ).


Abstract: The accessible material for Sln. word gorica/zorica 'front yard', '(village) square', 'enclousure' and the previous etymological explanations based on a word-formational-semantic analysis enable us to posit a new etymological explanation ot the word from *dvorica (from Csl. * dvorʹ).


Strani / Pages: 437–449   [ COBISS ID: 3698274 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-QD1CUVGC ]

Križaj Ortar Martina
Ohranjanje in zamenajva sotvarnih kazalnikov pri nepremem poročanju o prvotnem govornem dogodku


Strani / Pages: 451–470

Škofic Jožica
Onemitev in oslabitev samoglasnikov v kroparskem govoru

Ključne besede: slovenščina | slovenska narečja | kroparski govor | glasoslovje | samoglasniki | onemitev | oslabitev


Sinopsis: V prispevku je predstavljen moderni samoglasniški upad v govoru Krope na Gorenjskem. Kot v drugih gorenjskih govorih je upad močan, to pa v obliki oslabitve kratkih naglašenih samoglasnikov (v polglasnik) ali kot oslabitev in onemitev kratkih nenaglašenih samoglasnikov, ki se reducirajo v prednaglasnih in ponaglasnih besednih zlogih, v izglasju in v naslonkah. Najpogosteje upada visoki samoglasnik /i/, drugi nekoliko manj. Nekateri soglasniški sklopi z zvočnikom, ki nastanejo ob onemitvi samoglasnikov, nato razpadejo (v polglasnik + zvočnik).


Abstract: The paper presents modern vowel reducation in the local dialect of Kropa in Upper Carniola. Like other Upper Carniolan dialects, this dialect displays extensive vowel reduction, i.e., in the form of weakening of short stressed vowels (to schwa) or as weakening and loss of short unstressed vowels, which are reduced in pre-tonic and post-tonic syllables, in the word-final position, and in clitics. The most commonly reduced vowel is /i/, the rest of them are reduced to a somewhat lesser extent. Some consonant clusters with a sonorant resulting from the vowel loss then disintegrate (into schwa + sonorant).


Strani / Pages: 471–479   [ COBISS ID: 3699042 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-ESHVHGLV ]

Bjelčevič Aleš
Boris. A. Novak: Oblika, ljubezen jezika. Recepcija romanskih pesniških oblik v slovenski poeziji. Maribor: Obzorja, 1995

Ključne besede: ocene in poročila | Novak, Boris A.: Oblika, ljubezen jezika


Strani / Pages: 481–484   [ COBISS ID: 3700066 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-A7IHJSFJ ]


Bibliografija Jožeta Toporišiča za desetletje 1986-1996 ob sedemdesetletnici

Ključne besede: slovenski jezikoslovci | bibliografija


Strani / Pages: 485–501   [ COBISS ID: 3700322 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-KNRMJV2F ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=246
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54