Pregled številke / Issue Contents

1996 / Številka 3

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Kmecl Matjaž
Sedemdesetletnica Borisa Paternuja

Ključne besede: slovenska književnost | literarni zgodovinarji | obletnice | Slovene literature | literary historians


Strani / Pages: 251–252   [ COBISS ID: 3017570 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-Q1RNZZTU ]

Bjelčevič Aleš
Verz slovenske moderne - Silabotonizem in tonizem

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska poezija | moderna | metrika | verz | silabotonizem | regularni silabotonizem | iregularni silabotonizem | tonizem | naglasni verz | literarne študije


Sinopsis: Cankar, Kette, Murn in Župančič so v metrični repertoar regularnega silabotoničnega verza vnesli daktilski, amfibraški in iregularni jambski sonet, zmanjš[a!]li delež tradicionalnih meril, povečali polimetrijo; ritmika se je manj spremenila, opazno je predvsem krajšanje in daljšanje verzov za en nenaglašeni zlog ali stopico. Med iregularnimi merili se je pojavil trohej, daktil in anapest, vsa pa imajo večjo zlogovno variabilnost. Naglasna merila so bogatejša za nerimani naglasni četverec (N4), za N4 z 2-zložno anakruzo in za N4 z 0- do 2-zložno anakruzo in do 3-zložnim šibkim položajem, povečala pa se je atonizacija iktov.


Abstract: Cankar, Kette, Murn and Župančič introduced the dactylic, amphibrachic and irregular iambic sonnet to the metric repertoire of regular syllabotonic verse. They reduced theshare of traditional meters and increased polymeter. The rythm was changed to a lesser degree; most notable is the shortening lines by one non-accented syllable or by one foot. Among irregular meters trochee and anapest emerge, all having higher syllabic variation. The accentual meters gained the accentual 4-foot verse (A4), A4 with two-syllable anacrusis and A4 with zero- or two syllable anacrusis and up to three-syllable weak position; atonicization of ictuses increased.


Strani / Pages: 253–268   [ COBISS ID: 3018594 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-RPL6ONFR ]

Toporišič Jože
Dvojčiči in podobne frazeološke zgradbe v slovenščini

Ključne besede: slovenščina | frazeologija | frazeologemi | dvojčiči


Sinopsis: Dvojčiči so frazeološke tvorbe, sestoječe iz dveh (tudi treh ali štirih) delov. Prvi tip dvojčičev je čista ponovitev (da, da), zatem s prilastkom istega korena (norec nori, trapa trapasta, bel prebel) ali pomena (strela gromska), oz. s protivnostjo ali dopolnjevalnostjo (podnevi in ponoči, križ kraž, oče in mati) itd. Radi so okrašeni z rimo (vík in krík), aliteracijo (bodi Peter bodi Pavel) ali asonanco (ne tič ne miš). Primerjava slovenskih in nemških frazeologemov kaže na veliko podobnost teh dveh jezikov (s sosednjo italijanščino pa je manj ujemanja).


Abstract: "Twins" are the phraseological figurative formations comprised of two (possibly of tree or four) parts. The first type of twins are those with literal repetition (e.g., da da). The next type are the examples that contain the attribute with same root (norec nori; trapa trapasta; bel prebel), meaning (strela gromska),or words that are in an antonymic or complementary relationship (podnevi in ponoči; križ kraž; oče in mati), etc. Often twins are ornamented by rhyme (vík in krík), alliteration (bodi Peter bodi Pavel), or assonance (ne tič ne miš). The comparison between Slovene and German phrasesshows considerable similarity between these two languages (while there is not as much common with Italian).


Strani / Pages: 269–278   [ COBISS ID: 3018850 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-EBVJVB5C ]

Kraševec Borut
Puškinov doma Andreja Bitova in problemi ruskega postmodernizma


Strani / Pages: 279–294

Korošec Tomo
Prisega ribjega tatu iz l. 1675

Ključne besede: slovenščina | rokopisi | prisege | ribištvo | 17. st.


Sinopsis: To je doslej še neobjavljeni fotoposnetek rokopisa iz Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Nemški zapisnik o tatvini rib in slovensko besedilo prisege ribjega tatu sta iz uradne knjige fevdalnega gospostva v Polhovem Gradcu blizu Ljubljane. Opozorjeno je na nekatere značilnosti takratnih slovenskih upravnopravnih besedil in podobnosti z znanimi slovenskimi prisežnimi obrazci mesta Ljubljana iz približno istega obdobja.


Abstract: This is a still unpublished photocopy of a manuscript from the National and University Library in Ljubljana. A German record of a fish theft and the Slovene text of a fish thief's oath are from the official record book of the feudal dominion Polhov Gradec near Ljubljana. The article points out some characteristics of the administrative-legal texts from that period and the similiarities to the well-known Slovene oath formulas from the city of Ljubljana of approximately the same period.


Strani / Pages: 295–305   [ COBISS ID: 3020642 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-I94CZ5QN ]

Toporišič Jože
Janežičeva Slovenska slovnica 1854

Ključne besede: slovenščina | slovnice | 19. st.


Sinopsis: Janežičeva Slovenska slovnica 1854 je zanimiv zasnutek preprostejše, v slovenščini pisane, slovnice za srednje šole, po znamenitih in tudi znanstveno zastavljenih slovnicah J. Kopitarja (1808/9) in F. Metelka (1825). Naslanja se precej na Metelkovo šolsko slovnico iz l. 1830, v tem in onem tudi na Miklošičeva dela (z obema je bil Janežič v osebnem stiku), zlasti v izrazju (manj tudi v teoriji) pa še na slovensko pisane slovnice ob koncu predmarčne in zgodnje pomarčne dobe. Stalno obliko je ta slovnica dobila z 2. izdajo l. 1863.


Abstract: Janežič's Slovene Grammar of 1854 is an interesting sketch of a simpler grammar written in Slovene and intended for high schools, based on the renowed scientific grammars by B. Kopitar (1808/9) and F. Metelko (1825). It relies considerably on Metelko's school grammar of 1830, in some respects on Miklošič's work (Janežič was in personal contact with both of them), and particulary with respect to terminology (to the lesser extent in theory) also on the grammars written in Slovene from the end of pre-March and from the beginning of the post-March era. The grammar Assumed its permanent from with its second edition of 1863.


Strani / Pages: 307–316   [ COBISS ID: 3021410 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-3CWCI81B ]

Moravec Dušan
V spomin akademiku profesorju dr. Bratku Kreftu


Strani / Pages: 317–321

Krstič Adriana
Andra Albrett: Colloquial Slovene - A Complete Language Course


Strani / Pages: 322–326

Logar-Pleško Alenka, Sollner-Perdih Anka
Bibliografija Borisa Paternuja (1986-1996)

Ključne besede: slovenska književnost | bibliografije | literarni zgodovinarji


Sinopsis: Dodatek k bibliografiji za leta 1984, 1985 in 1986


Abstract: Janežič's Slovene Grammar of 1854 is an interesting sketch of a simpler grammar written in Slovene and intended for high schools, based on the renowed scientific grammars by B. Kopitar (1808/9) and F. Metelko (1825). It relies considerably on Metelko's school grammar of 1830, in some respects on Miklošič's work (Janežič was in personal contact with both of them), and particulary with respect to terminology (to the lesser extent in theory) also on the grammars written in Slovene from the end of pre-March and from the beginning of the post-March era. The grammar Assumed its permanent from with its second edition of 1863.


Strani / Pages: 327–340   [ COBISS ID: 2977634 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-C3G32TVU ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=245
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54