Pregled številke / Issue Contents

1996 / Številka 2

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Zorko Zinka
Akademik prof. dr. Tine Logar - osemdesetletnik

Ključne besede: slovenščina | narečja | slovenski jezikoslovci | obletnice


Strani / Pages: 129–132   [ COBISS ID: 2620514 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-CI029HPS ]

Kržišnik Erika
Norma v frazeologiji in odstopi od nje v besedilih

Ključne besede: slovenščina | frazeologija | frazemi | norma | napake


Sinopsis: Pri določanju normativne podobe frazemov in virih za njihovo normiranje so določene težave. Stalnost oblike in pomena, ki velja za eno temeljnih lastnosti frazeoloških enot, je v rabi pogosto kršena. Odstopi od norme so razvrščeni glede na to, ali so ali niso napaka. Vzroki za napačno rabo frazemov in posledice take rabe so različni.


Abstract: There are certain problems with normativization of phrasemes as well as with sources of normativization. Invariability of form and meaning, which is one of the basic features of phraseological units, is often broken in usage. Deviation from the norm are grouped depending on whether or not they constitute a mistake. There are various reasons for the incorrect usage of phrasemes as well as various consequences of such usage.


Strani / Pages: 133–154   [ COBISS ID: 2620770 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-HD0D4GGD ]

Zadravec Franc
Vlado Žabot, Pastorala - demitizacija v imenu ljubezni

Ključne besede: slovenska književnost | literarne študije | roman | ljubezen | Pastorala


Sinopsis: Roman Pastorala (1995) Vlada Žabota pripoveduje o nasprotju med subjektivno svobodo in etično normo, kakor jo določa nazorska skupnost in vanjo vklepa posameznika. Krščansko načelo ljubiti po dolžnosti ali zapovedano ljubezen doživlja junakinja Nina kot licemerstvo, verovanje kot malikovalstvo, pa se obema upre in v dovolj dramatični zgodbi zaman vzpostavlja neposredno ljubezen med seboj in med resničnim bližnjikom.


Abstract: The novel Pastorala (1995) by Vlado Žabot is about the opposition between personal freedom and ethical norm determined by the ideological community binding the individual. The main character Nina experiences the Christian principle of love by duty or required love as hypocrisyand religious belives as idolatry. There fore, she rebels against both and in a quite dramatic story unsuccessfully attempts to and a true neighbor.


Strani / Pages: 155–164   [ COBISS ID: 2621026 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-GD1G5SGV ]

Koletnik Mihaela
Kremberški govor

Ključne besede: slovenščina | narečja | panonska narečna skupina


Sinopsis: Zahodno goričansko narečje, kamor spada kremberški govor, uvrščamo v panonsko narečno skupino. Značilna zanj sta izguba tonemskih nasprotij in poznejše daljšanje starih skrajšanih in kratkih novoakutiranih samoglasnikov, zato se danes razlikujejo odrazi za te akutirane in cirkumflektirane oz. novoakutirane dolge samoglasnike. V pregibanju prevladuje nepremični naglasni tip na osnovi. Tvorba zloženih povedi se bistveno ne razlikuje od knjižne tvorbe, v besedju pa se poleg domačega kmečkega besedja pojavljajo tudi številni germanizmi


Abstract: The Kremberg dialect belongs to the western Slovenske Gorice dialect, which is considered a part of the Pannonian dialectal group. Typical features include the loss of tonemic oppositions and later lengthening of old shortened and short vowels under neo-acute, which resulted in different reflexes for these long vowels under acute and circumflex or neo-acute, respectively. In declension and conjugation the A declension type (accent permanently on stem) is prevalent. The complex sentence construction does not essentially differ from literary language; in lexicon there are numerous German borrowings besides native farming vocabulary


Strani / Pages: 165–178   [ COBISS ID: 5473032 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-MPV2US2E ]

Saksida Igor
Začetki slovenske mladinske dramatike (Od prvih besedil ( 1872) do J. Stritarja)

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska mladinska književnost | drama | literarne študije | 19. st.


Sinopsis: Prvi slovenski mladinski gledališki igri sta izšli v drugem letniku mladinskega časopisa Vrtec (1872), prvo obdobje je obdobje obrobnih, danes večinoma pozabljenih avtorjev in prevodov. Za ta čas je značilna vzgojnost besedil, ki se kaže v tipično versko- in moralnovzgojnih temah, med katerimi so nekatere povezane s tradicijo nemškega razsvetljenskega mladinskega slovstva. Humorja in literarne kvalitete ni (izjema je le Boječi Matevž F. Stegnarja), osrednji avtorji pa so F. Kralj, F. S. Finžgar in J. Stritar.


Abstract: The article answers all three basic questions: The first two Slovene youth plays were published in the second volume of youth newspaper Vrtec (l872), the earliest period is a period of marginal, presently mostly forgotten authors and translations. Characteristic for this period is educational nature of the texts, manifested in typical religious and ethnical educational topics, some of which are related to the tradition of German youth literature from the enlightening period. Humor and literary quality are non-existent (with the exception of Boječi Matevž by F. Stegnar). The main authors are F. Kralj, F. S. Finžgar and J. Stritar


Strani / Pages: 179–192   [ COBISS ID: 2621282 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-EM8MZYKK ]

Jakopin Primož
Ali so rojstna imena krajša od drugih samostalnikov?

Ključne besede: jezikoslovje | osebna imena | slovenska imena | Slovenija | telefonski imenik | Slovar slovenskega knjižnega jezika


Sinopsis: Gre za primerjavo dveh vzorcev -3.661 rojstnih imen iz slovenskega telefonskega imenika 1995 (mesto Ljubljana) in 51.448 samostalnikov iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika (izdaja 1994: 21.823 m. sp., 21.427 ž. sp. in 8.198 srednjega spola). Povprečna dolžina pri imenih znaša 5.88 črke, pri občnih samostalnikih pa 8.49 črke in izkaže se, da so rojstna imena statistično zelo značilno krajša kot občni samostalniki. - Navedena je še primerjava dolžin samostalnikov po spolu (m povprečno 7.63, ž 8.95, s 9.59 črke) in tudi tu so pri vseh parih (m-ž, m-s in ž-s) razlike statistično značilne.


Abstract: The article answers all three basic questions: The first two Slovene youth plays were published in the second volume of youth newspaper Vrtec (l872), the earliest period is a period of marginal, presently mostly forgotten authors and translations. Characteristic for this period is educational nature of the texts, manifested in typical religious and ethnical educational topics, some of which are related to the tradition of German youth literature from the enlightening period. Humor and literary quality are non-existent (with the exception of Boječi Matevž by F. Stegnar). The main authors are F. Kralj, F. S. Finžgar and J. Stritar


Strani / Pages: 193–200   [ COBISS ID: 3938605 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-2KZCHGO7 ]

Hladnik Miran
Slovenska diskusija o zgodovinski povesti in romanu

Ključne besede: slovenska književnost | zgodovinska povest | zgodovinski roman | literarne študije


Sinopsis: V članku so zbrane in urejene slovenske kritiške izjave na temo zgodovinskega romana in povesti. Artikulirajo vse temeljne dileme žanra od razmerja med zgodovinopisnimi podatki in njihovo literarno obdelavo (tj. vprašanje zvestobe faktov) do načelnega suma v njegovo vrednost, ki ga utemeljujejo z oblikovno konservativnostjo in s popularnostjo. Posebej je izpostavljena nacionalnospodbudna funkcija žanra. Maloštevilnost primerjav s svetovno literaturo izpričuje samorodni koncept žanra.


Abstract: The article presents a systematically arranged collection of critical statements concerning the historical novel and short story. These statements clearly spell out all the genre's fundamental dilemas - from the relationship between historical data and their literary treatment (i.e., the question of faithfully adhering to the facts) to skepticism about the genre's value, considering conservative form and popular nature. A special emphasis is placed on the genre's patriotic function. The rarity of comparisons with the literature attests to the autogenic concept of the genre.


Strani / Pages: 201–221   [ COBISS ID: 2621538 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-A10BOQW1 ]

Kalin Golob Monika
Kritična analiza praške teorije jezikovne kulture

Ključne besede: praški lingvistični krožek | jezikovna kultura | strukturalno jezikoslovje


Strani / Pages: 223–228   [ COBISS ID: 2623586 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-27SDVJ6O ]

Logar-Pleško Alenka, Sollner-Perdih Anka
Bibliografija Aleksandra Skaze (Ob šestdesetletnici)

Ključne besede: bibliografije | literarni zgodovinarji | ruska književnost


Strani / Pages: 229–247   [ COBISS ID: 2626146 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-IZOLR4KE ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=244
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54