Pregled številke / Issue Contents

1995 / Številka 2

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Skaza Aleksander
Akademik prof. dr. Bratko Kreft (Zapis ob devetdesetletnici)

Ključne besede: biografije


Strani / Pages: 107–110   [ COBISS ID: 54024960 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-0EBTJWEI ]

Mitrinović Vera
K slovensko-severnoslovanskim jezikovnim vzporednicam, stikom in zvezam (Razvrstitev predpon do- in pri- ob glagolih premikanja)

Ključne besede: primerjalna lingvistika | glagoli | lingvistika | slovenščina | predponski glagoli


Strani / Pages: 111–137   [ COBISS ID: 54025216 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-NCGLCLMY ]

Kos Janko
Vrste, zvrsti in tipi postmodernistične literature

Ključne besede: postmodernizem | književnost | literarne vrste | literarne zvrsti


Sinopsis: Razprava se posveča problematiki, ki je v raziskovanju postmodernizma ostajaladoslej ob strani: katere literarne vrste so v središču postmodernistične literature - ne le svetovne, ampak tudi slovenske; katerim zvrstem in oblikam - lirskim, pripovednim ali dramskim - je postmodernizem najizraziteje vtisnil svoj posebni pečat; in katere tipe literarnega ustvarjanja - ideološke, duhovno-estetske, nacionalne - je mogoče odkriti znotraj postmodernizma s pomočjo veljavnih, v literarni zgodovini preskušenih modelov.


Abstract: The paper deals with a problem that has remained until now a peripheral one inresearch on postmodernism: which poetic categories are at the center of postmodernist literature, not just world literature, but also Slovene; which genres and forms - lyrical, narrative or dramatic - have been most expressly afected by postmodernism; and what types of literary creativity - ideological, spiritual-aesthetic, national - are possible to discover within postmodernism with the aid of the prevailing, proven models in literary scholarship.


Strani / Pages: 139–155   [ COBISS ID: 54025472 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-FZFN2Z0G ]

Šuštaršič Rastislav
Naglas in poudarek v angleščini in slovenščini

Ključne besede: kontrastivno jezikoslovje | fonetika | angleščina | slovenščina | naglas | poudarek | intonacija


Strani / Pages: 157–182   [ COBISS ID: 54025728 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-NIMRJLGW ]

Hladnik Miran
Temeljni problemi zgodovinskega romana (2. del)

Ključne besede: zgodovinski roman | književnost | literarna teorija


Strani / Pages: 183–200   [ COBISS ID: 54026240 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-NNJ2KMJP ]

Bernard Antonia
Jernej Kopitar: Reimški evangelij (Zgodovinski predgovor)

Ključne besede: Reimški rokopis | rokopisi | pismenstvo | zgodovinski pregledi | stara cerkvena slovanščina


Strani / Pages: 201–222   [ COBISS ID: 54026496 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-XOZNNFHG ]

Osolnik Vladimir
Novo v srbskem jezikoslovju (Trije novi srbski pravopisi)

Ključne besede: srbščina | pravopisi | ocene


Strani / Pages: 223–232   [ COBISS ID: 1705570 ]

Gabrovšek-Homšak Darja
Bibliografija Jožeta Koruze

Ključne besede: bibliografije | literarni zgodovinarji


Strani / Pages: 233–256   [ COBISS ID: 54026752 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-QHNE3U16 ]

Čeh Jožica
Bibliografija Gregorja Kocijana

Ključne besede: slovenska književnost | bibliografija | Kocijan G.


Strani / Pages: 257–266   [ COBISS ID: 7731460 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-O4LAXHH0 ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=240
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54