Pregled številke / Issue Contents

1994 / Številka 4

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Zadravec Franc
Capudrov fiktion-fakt politični roman

Ključne besede: ocene in poročila | Capuder, Andrej: Rapsodija 20 | Capuder, Andrej: Iskanje drugega | slovenska književnost | literarne študije


Strani / Pages: 437–453   [ COBISS ID: 60178176 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-Q6T7UUHF ]

Toporišič Jože
Teoretična podstava slovarja novega SP

Ključne besede: slovarji | Slovenski pravopis | slovenščina


Strani / Pages: 455–473   [ COBISS ID: 60178432 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-2XKI5ZOR ]

Košuta Miran
Rebulizmi (10 ključnih gesel iz književno-ontološkega besednjaka Alojza Rebule)

Ključne besede: slovenska književnost | literarne študije | biografije


Strani / Pages: 475–489   [ COBISS ID: 60179456 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-E7XITAFK ]

Snoj Marko
NaglaSevanje praslovanskih -y/-bv-osnov ženskega spola


Strani / Pages: 491–528

Borovnik Silvija
""Rdeče češnje rada jem, črne pa Se rajši" (Med "ženskim" in ženskim v pesniški besedi Svetlane Makarovič)"


Strani / Pages: 529–544

Majdič Viktor
Slovenski izkrajevnoimenski pridevniki

Ključne besede: slovenščina | pridevniki | slovnica


Strani / Pages: 545–570   [ COBISS ID: 60180992 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-WXEOVG0Q ]

Škofic-Guzej Jožica
O oblikovanju slovenskega pogovarjalnega jezika

Ključne besede: slovenščina | jezikoslovje | pogovorni jezik


Sinopsis: Slovenski pogovorni jeziki so del socialnih zvrsti slovenskega jezika. Oblikujejo se tudi pri govorcih, ki iz domačega narečnega govornega okolja (prekmurski beltinški govor in gorenjski mengeški govor) zaradi šolanja na srednji šoli prihajajo v slovensko središče. Tu predvsem v formalnih govornih položajih ob sovplivanju izvornega narečja in knjižnega zbornega jezika oblikujejo nekoliko pokrajinsko obarvan pogovorni jezik.


Abstract: Slovene colloquial languages are part of the social varieties of the Slovene language. They are formed by speakers from a local dialect environment (the Prekmurje village dialect of Beltinci and the Upper Carniolan village dialect of Mengeš) when they come to Ljubljana to pursue a high school education. Here especially in formal speech situations the mutual influence of native dialect and the high style of the literary language casuses them to form a regionally-colored colloquial language.


Strani / Pages: 571–578   [ COBISS ID: 60181504 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-UKPQ8IAG ]

Kortlandt Frederik
O naglasnih znamenjih v Brižinskem spomeniku I

Ključne besede: Brižinski spomeniki | fonetika | slovenščina


Strani / Pages: 579–581   [ COBISS ID: 60183040 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-NIOMK8I4 ]

Steenwijk Han
Tine Logar: Slovenska narečja

Ključne besede: ocene in poročila | Slovenska narečja | slovenščina | narečja


Strani / Pages: 582–585   [ COBISS ID: 60183808 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-AKFLZCFN ]

Krstič Adriana
William W. Derbyshire: A Basic Reference Grammar of Slovene

Ključne besede: ocene in poročila | Derbyshire, William W.: A basic reference grammar of slovene | jezikoslovje | slovenščina | slovnica


Strani / Pages: 585–590   [ COBISS ID: 60184320 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-8A9WVCTF ]

Narat Jožica
Zgodovinska besedoslovno-slovaropisna monografija V. Blanárja

Ključne besede: jezikoslovje | besedoslovje | slovaropisje


Strani / Pages: 590–594   [ COBISS ID: 3822637 ]

Štefanija Dragi
Ob smrti Blažeta Koneskega

Ključne besede: biografije


Strani / Pages: 595–597   [ COBISS ID: 60185088 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-VG1GMSBV ]

Logar-Pleško Alenka, Sollner-Perdih Anka
Bibliografija Matjaža Kmecla ob šestdesetletnici

Ključne besede: slovenska književnost | bibliografije | literarni zgodovinarji | 1949-1994


Strani / Pages: 598–642   [ COBISS ID: 1656162 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-EQ1NNI7F ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=238
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54